zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výstavba prozatímního skladu pro upravené balíky odpadu v JRC (Společné výzkumné středisko), sídlo Ispra

03.02.2009
Odpady
Výstavba prozatímního skladu pro upravené balíky odpadu v JRC (Společné výzkumné středisko), sídlo Ispra
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200970297
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Itálie  BusinessInfo.cz - Itálie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/">(teritoriální informace Itálie) 
 
* Datum uzávěrky:  
13.03.2009 
 
* Zdroj informace:  
S 21 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Evropská komise, JRC, ředitelství Ispra – MSU – SDP, vypisuje výběrové řízení na výstavbu prozatímního skladu pro upravené balíky odpadu v JRC (Společné výzkumné středisko), sídlo Ispra. Nabídka do tendru musí být podána do 13. 3. 2009. Nabídka do tendru může být zpracována v jakémkoliv jazyce členského státu EU, tedy i v češtině.

 
Popis tendru (Čeština):

I-Ispra: Výstavba prozatímního skladu pro upravené balíky odpadu v JRC (Společné výzkumné středisko), sídlo Ispra

Oznámení o zakázce

Stavební práce
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místa:

Evropská komise, JRC, ředitelství Ispra – MSU – SDP, k rukám: paní Sabrina Zin, via E. Fermi 2749, TP 800, I-21027 Ispra (VA). Tel.: (39) 03 32 78 59 26. Fax: (39) 03 32 78 91 08. E-mail: sabrina.zin@ec.europa.eu.

Internetová adresa:
Obecná adresa veřejného zadavatele: web.jrc.ec.europa.eu

Adresa profilu kupujícího: dwm.jrc.it

Další informace lze získat:
Viz výše uvedená kontaktní místa.

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Viz výše uvedená kontaktní místa.

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Viz výše uvedená kontaktní místa.

I.2)
Druh veřejného zadavatele a hlavní předmět činnosti:

Evropský orgán/agentura nebo mezinárodní organizace.
Další: výzkum.
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: Ne.

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis

II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

Výstavba prozatímního skladu pro upravené balíky odpadu v JRC (Společné výzkumné středisko), sídlo Ispra.

II.1.2)
Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:

Stavební práce.
Projekt a provedení.
Hlavní působiště nebo místo provádění prací: I-Ispra, Varese.

II.1.3)
Toto oznámení se týká:

Veřejná zakázka.

II.1.5)
Stručný popis zakázky:

JRC-Ispra zahájilo mnohaletý vyřazovací program týkající se starých jaderných zařízení střediska v Ispře v minulosti využívaných pro výzkumné účely. V rámci tohoto programu se JRC-Ispra rozhodlo vybudovat prozatímní sklad (ISF) pro veškerý zběžně upravený odpad, který vznikne po dobu realizace programu. Předmětem zakázky je výstavba prefabrikované, železobetonové budovy (dále jako ISF) o zastavené ploše cca 5 400 m 2 a kapacitě cca 44 000 m 3.

Do rozsahu prací bude náležet:
tvorba prováděcího plánu všech stavebních prací (včetně inženýrských systémů budovy), provedení představebních úprav terénu,
výstavba budovy,
dodávka a instalace všech systémů nezbytných k provozu, a
a dodávka zařízení pro manipulaci s balíky odpadu, jež jsou nutná k provozu ISF (2 elektrické vysokozdvižné vozíky 16 T).

Stavební práce zahrnou konečné úpravy všech ploch výstavby (okolo 27 000 m 2), včetně několika náspů v okolí budovy, přístupové komunikace, externích systémů a zesíleného oplocení.

Smluvní rozsah prací zahrnuje i funkční zkoušky manipulace s balíky odpadu uvnitř skladu.
Práce budou podléhat dohledu příslušného italského orgánu pro kontrolu výstavby zařízení vztahujících se k využívání a/nebo skladování radioaktivních materiálů („Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Ispra“).
Provedení prací musí být v souladu s italskými právními předpisy týkajícími se bezpečnosti pracovníků (italský zákon ze dne 9.4.2008 N.81).

II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

45213200.

II.1.7)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):

Ano.

II.1.8)
Rozdělení do položek:

Ne.

II.1.9)
Budou přijímány varianty:

Ne.

II.2)
Množství nebo rozsah zakázky

II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:

Odhadovaná hodnota (bez DPH) je v rozmezí 8 000 000 EUR a 12 000 000 EUR.

II.2.2)
Opce:

Ne.

II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Doba trvání v měsících: 30 (od zadání zakázky).


Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace


III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce

III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:

Od všech uchazečů vyzvaných k podání nabídky bude požadována bankovní záruka ve výši 100 000 EUR. Tato záruka bude uvolněna po ukončení zadávacího řízení. Evropská komise může požádat uchazeče, kterému bude zakázka zadána, o bankovní záruku zajišťující řádné plnění zakázky.

III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná opatření, která tyto podmínky upravují:

Zálohová platba může být provedena až po složení příslušné bankovní záruky.

III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít skupina dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:

Nabídky mohou být podány skupinou zhotovitelů, od kterých nebude před zadáním zakázky požadováno přijetí zvláštní právní formy. Nicméně uskupení zhotovitelů musí stanovit 1 stranu (vedoucí společnost), která bude odpovědná za převzetí a zpracovávání plateb pro členy uskupení a pro administrativní řízení a koordinaci. Zhotovitelé, kteří se budou účastnit buď jako jednotlivci, nebo jako část konsorcia, nesmí být členové jiných uskupení, jinak dojde k vyloučení obou přihlášek, za jednotlivce i za uskupení, ke kterému firma náleží.

III.1.4)
Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá:

Ano.
Při podpisu smlouvy se může Komise rozhodnout o odložení zahájení plnění smlouvy, pokud příslušný schvalující italský orgán ještě nevydal „Nulla Osta alla costruzione“. Pokud by realizace zakázky měla začít po vypršení nabídky zhotovitele, bude provedena aktualizace ceny zakázky.

III.2)
Podmínky účasti

III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Pro účast v tomto zadávacím řízení se uchazeči nesmí nacházet v žádné ze situací pro vyloučení uvedených v čl. 93 a 94 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25.6.2002 (Úř. věst L 248,16.9. 2002) a jsou povinni předložit dokumenty uvedené v čl. 134 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23.12.2002, L 357/1 v posledním znění nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1248/2006 ze dne 7.8.2006, L 227/3 ze dne 19.8.2006. Podle tohoto ustanovení jsou účastníci spolu se svými nabídkami povinni předložit čestné prohlášení o tom, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v čl. 93 a 94 finančních nařízení. Uchazeč, kterému bude zakázka zadána, by měl v časové lhůtě určené veřejným zadavatelem a před datem podpisu smlouvy dodat příslušná písemná potvrzení.

III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
a) prohlášení o celkovém obratu za stavební práce provedené v období 2006-2008;
b) prohlášení o konkrétním obratu týkajícího se prací podobných těm (ref. III.2.3), jež jsou obsaženy v této smlouvě a jež byly provedeny v období 2006-2008;
c) příslušná prohlášení bank dokládající, že tyto budou dostupny pro vydání záruk, ve prospěch Evropské komise a v zájmu uchazeče, požadovaných v bodě III.1.1, bude-li uchazeč vybrán, aby předložil nabídku.
Minimální úroveň případně požadovaných norem:
Norma a): průměrný celkový roční obrat za stavební práce prováděné v období 2006–2008 (ref. III.2.2a) nesmí být menší než 25 000 000 EUR.
Norma b): součet ročního obratu z konkrétních projektů týkajících se prací podobných té, na kterou se vztahuje smlouva (ref. III.2.2 b), prováděných v období 2006-2008, nesmí být menší než 15 000 000 EUR.
Podmínky účasti samostatných uchazečů: samostatní uchazeči musí splnit normu a) i b).
Podmínky pro účast uskupení zhotovitelů: v případě, že je uchazečem uskupení zhotovitelů, musí být jmenována vedoucí společnost (viz bod III.1.3). Uskupení splní požadovanou ekonomickou a finanční způsobilost, pokud splní normy a) a b) jako celek. Za tímto účelem budou sečteny částky jednotlivých členů uskupení.
Vedoucí společnost uskupení musí mít celkový průměrný obrat (ref. III.2.2a) za období 2006-2008, který není nižší než 20 000 000 EUR. Každý člen uskupení musí mít celkový průměrný obrat (ref. III.2.2a) za období 2006-2008, který není nižší než 5 000 000 EUR. Každý člen uskupení poskytne dokumenty dle bodu III.2.2c.

III.2.3)
Technická způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
a) dosažené vzdělání a odborná kvalifikace poskytovatele služeb a/nebo vedoucích zaměstnanců firmy a zejména těch osob, které jsou zodpovědné za provádění stavebních prací v referenčním období 2004–2008;
b) všeobecný referenční seznam projektů (PGRL) zahrnující všechny projekty zahájené nebo dokončené v období 2004-2008. Ve výše uvedeném obecném seznamu uchazeč označí ty realizace, které jsou podobné těm v budoucí smlouvě, což poslouží jako konkrétní referenční seznam projektů (PSRL). „Podobné projekty“ znamenají: dodávka prefabrikovaných, železobetonových budov „na klíč“ pro průmyslové nebo obchodní využití, vybavených manipulačními zařízeními (jeřáby nebo vysokozdvižnými vozíky), fluidními systémy s instrumentací, systémem detekce požáru, elektrickými systémy a dalšími elektronickými systémy. Projekty musí zahrnout výstavbu budov a testování, dodávku systémů, instalaci a testování (funkční test každého systému a celkový test zařízení). Projekt musí rovněž zahrnout konečnou úpravu všech ploch včetně přístupových komunikací, která bude součástí stavebních prací.
Spolu s tímto PGRL je nutno doložit:
b.1) popis hlavních rysů každého projektu, obsahující následující údaje:
b.1.1) hodnota (v eurech) původní smlouvy každého projektu;
b.1.2) doba trvání je stanovena v původní smlouvě ke každému projektu;
b.1.3) úlohu, kterou uchazeč hraje v projektu (zda-li je členem sdružení, vedoucí společností, subdodavatelem apod.);
c) prohlášení o průměrné roční pracovní síle (stálí zaměstnanci na plný úvazek) a počtu vedoucích pracovníků zhotovitele za posledních 5 let (2004–2008);
d) údaj o organizaci zhotovitele s uvedením počtu stálých zaměstnanců na plný úvazek, jež budou soustavně zastávat následující funkce (referenční hodnota pro rok 2008):
d.1) řízení projektu;
d.2) inženýrství;
d.3) veřejné zakázky;
d.4) zajištění a kontrola jakosti;
e) popis systému pro zajištění jakosti, zavedeného ve společnosti uchazeče, a/nebo jakékoliv osvědčení vydané oficiálními orgány potvrzující, že uchazečovy systémy pro zajištění jakosti jsou v souladu s normu ISO-9001:2000 nebo jí podobnou;
f) prohlášení, které Komisi umožní provést nezbytné kontroly uchazečem uvedených systémů pro řízení jakosti, stejně jako ostatní dokumentace jím předložené.
Minimální úroveň případně požadovaných norem:
Norma b1): v období 2004-2008 dokončit alespoň 2 projekty (ref. III.2.3), které se podobají těm, jež jsou předmětem této zakázky.
Norma b2): v období 2004-2008 dokončit alespoň 2 projekty, kdy hodnota každého z nich není nižší než 10 000 000 EUR.
Norma c): v uplynulých 5 letech (2004-2008) mít průměrnou roční pracovní sílu (stálí zaměstnanci na plný úvazek) v počtu minimálně 40 osob.-
Norma d): struktura zhotovitele z hlediska následujících funkcí:
d.1) řízení projektu;
d.2) inženýrství;
d.3) veřejné zakázky;
d.4) zajištění a kontrola jakosti.
Pro každou funkci je nutné mít trvale k dispozici alespoň 1 stálého zaměstnance na trvalý úvazek.
Norma e): v období 2004-2008 mít systém pro zajištění jakosti v souladu s normou ISO-9001:2000 nebo jí podobný, odpovídající rozsahu zakázky.
Podmínky účasti samostatných uchazečů:
Samostatní uchazeči musí splnit normy b1), b2), c), d), e).
Podmínky pro účast uskupení zhotovitelů: v případě, že přihlášku předloží uskupení zhotovitelů, musí každý jeho člen splnit normu e). Uskupení jako celek musí splnit normy b1) a c). Za tímto účelem budou sečteny částky jednotlivých členů uskupení. Vedoucí společnost uskupení musí splnit normy b2) a d). Norma b2) musí být splněna v případě projektů, v nichž vedoucí společnost uskupení vystupovala ve stejné roli.

III.2.4)
Vyhrazené zakázky:

Ne.


Oddíl IV: Řízení


IV.1)
Druh řízení

IV.1.1)
Druh řízení:

Užší.

IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky

IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených ve specifikacích, ve výzvě k podání nabídek či výzvě k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu.

IV.2.2)
Bude použita elektronická aukce:

Ne.

IV.3)
Administrativní informace

IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:

ISD/2009/C01/001/OC.

IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:

Ne.

IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

Dokumenty za poplatek: Ne.

IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

13.3.2009.

IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:

Angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, maďarština, němčina, nizozemština, litevština, lotyština, maltština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.


Oddíl VI: Doplňující informace


VI.1)
Jedná se o opakovanou zakázku:

Ne.

VI.2)
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků EU:

Ne.

VI.3)
Další informace:

Bod II.3 oznámení: trvání v délce 30 měsíců od zahájení realizace projektu je odhad: podrobnosti budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Jakékoliv dotazy nebo žádosti o upřesnění ohledně podmínek uveřejněných v tomto oznámení o zakázce, nebo žádosti o informace, jež jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese profilu kupujícího (URL), je třeba zaslat na kontaktní adresu uvedenou v bodě I. 1, a to faxem nebo e-mailem.
Všechny dokumenty/informace zveřejněné po skončení výběrové fáze budou dostupné na internetové stránce uvedené v bodě I.1.

VI.4)
Odvolací řízení

VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení:

Soud prvního stupně Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu. URL: curia.europa.eu.

VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:

Soud prvního stupně Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu. URL: curia.europa.eu.

VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
21.1.2009.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.:                +420224907543        
Fax: +420224913813
GSM:                +420724024498        

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí