zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zeměměřické a katastrální orgány

26.02.2009
GIS - mapy
Zeměměřické a katastrální orgány

Řada činností při realizaci stavebního zákona a navazující stavební praxe je úzce spojena s katastrem nemovitostí České republiky a se zeměměřictvím

které zahrnuje geodetické, fotogrammetrické a kartografické práce (tvorbu, obnovu a vydávání mapových podkladů).

Pokládáme proto za vhodné se blíže seznámit s územní a odbornou (věcnou) působností orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, které tyto významné společenské činnosti zabezpečují, aby bylo jednoznačně patrné, kam se lze při řešení dané problematiky obrátit. Jsou to:

> Český úřad zeměměřický a katastrální

> Zeměměřický úřad

> Zeměměřické a katastrální inspektoráty

> Katastrální úřady

Katastr nemovitostí se zabývá podrobným evidováním nemovitostí - pozemků, budov, bytů a nebytových prostorů. Představuje soupis, popis a geometrické a polohové určení vybraných nemovitostí na území České republiky a jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a jiných, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je průběžně aktualizovaný, počítačově ovládaný informační systém, jehož údaje slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Katastr nemovitostí je využíván i pro státní statistiku a údaje o druzích pozemků podávají přehled o rozložení půdního fondu v České republice.

Zeměměřictví je technickou činností a jeho výsledky jsou využívány v řadě odvětví národního hospodářství. Mezi zeměměřické činnosti patří zejména budování, obnova a údržba základního a podrobného bodového pole, podrobné měření hranic územně-správních celků a nemovitostí a dalších předmětů, které jsou obsahem kartografických děl.

Do zeměměřických činností náleží též vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydání kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určování prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví včetně dokumentace a archivace výsledků těchto činností. Výsledky zeměměřických činností jsou využívány též pro katastr nemovitostí při tvorbě katastrálních map.

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

Tento ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí se sídlem v Praze zabezpečuje následující činnosti:

> jednotné provádění správy katastru nemovitostí, budování a údržby bodových polí, tvorbu, obnovu a vydávání státních mapových děl a tematických státních mapových děl jiných publikací, standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou republiku, tvorbu a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky

> koordinaci mezinárodní spolupráce v zeměměřictví a katastru nemovitostí

> udělování a odnímání úředních oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností

> koordinaci výzkumu v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky

> rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a Zeměměřických a katastrálních inspektorátů

> zajišťuje správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky v celostátním rozsahu (metodickém, technologickém i počítačovém)

> zajišťuje organizaci zkoušek odborné způsobilosti a srovnávacích zkoušek odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění

> rozhoduje v případech pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností

> provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

Je zřízen jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze.

Do úřadu jsou organizačně začleněny prodejny map a Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který archivuje a veřejnosti zpřístupňuje výsledky rozsáhlých geodetických a kartografických prací provedených v minulosti na území Čech, Moravy a Slezska.

Zabezpečuje zejména:

> správu geodetických základů ČR, včetně rozhodování o umístění značek základního bodového pole

> správu základních státních a tematických státních mapových děl

> vedení databázových souborů bodového pole, evidovaných v technických jednotkách

> správu základní báze geografických dat ČR (ZABAGED)

> projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona

> ústřední dokumentaci zeměměřictví a katastru

> vedení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru nemovitostí

> provádění zeměměřických prací na státních hranicích.

Jedním z významných úkolů Zeměměřického úřadu je tvorba a systematické vedení celostátní databáze digitálních informací o topografii zemského povrchu České republiky se základními geografickými daty, která jsou využitelná pro jiné informační systémy provádějící analýzy o územních jevech. Data z této databáze jsou správním úřadům, soudům a orgánům veřejné správy poskytována pro výkon jejich působnosti bezplatně. Obsahem databáze jsou: sídelní, hospodářské a kulturní objekty, komunikace, rozvodné sítě a produktovody, vodstvo, územní jednotky včetně chráněných území, vegetace a povrch, terénní reliéf a geodetické body.

Ze státních mapových děl nutno zdůraznit jejich využívání pro územně plánovací dokumentaci (územní plány velkého územního celku, územní plány obcí, regulační plány) a pro účely územního a stavebního řízení (návrhy na vydání územního rozhodnutí, podklady pro projektovou dokumentaci staveb). Státní mapové dílo (v tištěné i digitální podobě) zahrnuje: Státní mapové dílo v měřítku 1:5000, Základní mapy středních měřítek, Mapy územních celků, Mapy správního rozdělení, Přehledy kladu listů státních mapových děl a tematická státní mapová díla.

Z další produkce Zeměměřického úřadu lze podrobněji uvést např.:

- Databázi trigonometrických a zhušťovacích bodů (DATAZ). Zde jsou uloženy všechny trigonometrické a zhušťovací body z území celé ČR s přesahem na území sousedních států. Jsou v ní uloženy všechny zničené body a všechny změny souřadnic. Správu trigonometrických bodů zajišťuje Zeměměřický úřad, včetně průběžné aktualizace DATAZ. Správu zhušťovacích bodů zajišťují příslušná katastrální pracoviště. Přístup do DATAZ je zdarma na webové adrese www.dataz.cuzk.cz.

- Databázi bodů České státní nivelační sítě (ČSNS). Obsahuje body Základního výškového pole z území celé ČR (základní nivelační body, I., II. a III. řád ČSNS). Správu databáze a její průběžnou aktualizaci zajišťuje Zeměměřický úřad. Přístup do ČSNS je zdarma na internetových stránkách na adrese www.nivelace.cuzk.cz.

- Ortofoto ČR - barevné ortofoto je k dispozici z celého území České republiky. Data jsou v rastrovém formátu s rozlišením 0,5 m. Jsou georeferencována po mapových listech v souřadnicovém systému S-JTSK. Ortofota jsou aktualizována v tříletém cyklu, každý rok jsou obnovena data jedné třetiny území.

- Vektorové soubory správních a katastrálních hranic s databází pro měřítka 1:10 000 a 1: 50 000. Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikly digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1:10 000, resp. Základní mapy České republiky 1:50 000 a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek.

- Databáze GEONAMES poskytuje kompletní soubor informací o geografických názvech (názvech terénních tvarů, vodstva, pozemků) a názvech sídelních jednotek standardizovaných pro Základní mapu České republiky 1:10 000.

ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁTY

Jsou zřízeny jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Jejich územní působnost zasahuje v některých případech do více krajů.

Zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen "inspektoráty") postupují při výkonu státní správy na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí v souladu se zákony a jinými předpisy a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.

Při své činnosti chrání zájmy České republiky, práva nabytá v dobré víře a oprávněné zájmy dotčených fyzických a právnických osob. Postupují v souladu se základními zásadami činnosti správních orgánů stanovenými ve správním řádu. Jejich činnost je podrobně upravena Jednacím řádem, který vymezuje jejich postup při výkonu státní správy na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Základním informačním prostředníkem inspektorátu vůči veřejnosti je úřední deska. Na ní jsou uvedeny všechny rozhodující informace, např. o možnostech elektronické korespondence, seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči inspektorátu činit právní úkony v elektronické podobě, seznam katastrálních úřadů včetně jejich katastrálních pracovišť v obvodu územní (místní) působnosti inspektorátu včetně adres sídel atd.

KATASTRÁLNÍ ÚŘADY

Jsou zřízeny jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Mají působnost v rozsahu krajů.

V místech, ve kterých dříve existovaly samostatné katastrální úřady, jsou zřízena katastrální pracoviště katastrálních úřadů jako jejich vnitřní organizační jednotky (viz Sdělení ČÚZK č. 263/2005 Sb. - Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu).

AUTOR: Ing. Bohumil Kuba


Pozn. red. : Informace k dané problematice doplňuje článek v tomto čísle Stavitele na stranách 52 - 53.

MEZITITULEK: ÚZEMNÍ (MÍSTNÍ) PŮSOBNOST A SÍDLA ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH INSPEKTORÁTŮ

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody Jihomoravského kraje, Vysočiny a Zlínského kraje

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro územní obvod Jihočeského kraje

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, který vykonává působnost pro územní obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, který vykonává působnost pro územní obvody Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, který vykonává působnost pro územní obvody Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni, který vykonává působnost pro územní obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje

> Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, který vykonává působnost pro územní obvody hlavního města Prahy a Středočeského kraje

ODBORNÁ (VĚCNÁ) PŮSOBNOST ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH INSPEKTORÁTŮ

> Kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí u jednotlivých katastrálních úřadů a postup tvorby a obnovy státního mapového díla. Kontrolu provádějí na základě plánů kontrol, na žádost jiného státního orgánu nebo z jiného vnějšího podnětu.

> Při vyřizování stížnosti a jiných podání postupují v souladu s § 175 správního řádu. Jsou příslušné k vyřizování opakovaných stížností ve smyslu § 175 odst. 7 správního řádu, kterými je napadán způsob vyřízení stížnosti katastrálním úřadem. Stížnosti vyřizují do 60 dnů ode dne jejich doručení.

> Dohlížejí na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí a státní mapové dílo z hlediska odborné úrovně, dosažení předepsané přesnosti a správnosti a úplnosti náležitostí podle právních předpisů. Dohled mohou vykonávat i jako státní kontrolu podle znění zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

> Vedou řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví (§ 17a až 17c platného znění zákona č. 200/1994 Sb.), buď jako přestupek, nebo jiný správní delikt a ukládají pokuty. Inspektoráty zahajují řízení o porušení pořádku z moci úřední. Podkladem pro zahájení řízení je oznámení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen "ČÚZK"), katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště nebo jiného státního orgánu, fyzické nebo právnické osoby, poznatek z vlastní činnosti inspektorátu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. Při řízení platí ustanovení správního řádu, v případě přestupku ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. O odvolání proti rozhodnutí inspektorátu o porušení pořádku rozhoduje ČÚZK.

> Přijímají žádosti fyzických osob o udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností podle platného znění zákona č. 200/1994 Sb. Přijaté žádosti zasílají ČÚZK k rozhodnutí (po vykonání zkoušky odborné způsobilosti dává ČÚZK seznam osob oprávněných k ověřování výsledků zeměměřických činností k dispozici jednotlivým inspektorátům a to ve verzi celorepublikového seznamu a seznamu ověřovatelů v působnosti konkrétního inspektorátu).

> Předkládají ČÚZK zdůvodněné návrhy na odejmutí úředního oprávnění v případě, že se jeho držitel dopustil závažného nebo opakovaného porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Návrhy musí být doloženy protokolem o vykonání dohledu, pravomocnými rozhodnutími o porušení pořádku a dalšími doklady, které odůvodňují podání návrhu (o odejmutí rozhoduje ČÚZK - v případě odejmutí oprávnění vyškrtne dotčenou fyzickou osobu ze seznamu osob s úředním oprávněním příslušného rozsahu).

> Přijímají a posuzují žádosti fyzických a právnických osob o vydání úředního průkazu prokazujícího oprávnění vstupovat a vjíždět při výkonu zeměměřických činností na nemovitosti. Úřední průkazy mají platnost pro celé území ČR. Při vydávání úředních a služebních průkazů ke vstupu na nemovitosti postupují podle § 151 správního řádu.

> Místně příslušné inspektoráty vedou řízení a rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů, a to zejména o opravě chyb v katastrálním operátu, o námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, o porušení pořádku na úseku katastru podle § 23 a násl. katastrálního zákona, o změně hranice katastrálního území atd.

> Inspektoráty jsou příslušné ve smyslu § 80 správního řádu k učinění opatření proti nečinnosti z moci úřední nebo k vyřízení žádosti účastníka o uplatnění opatření proti nečinnosti.

> Inspektoráty přijímají žádosti o poskytnutí informací ve smyslu platného znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Při vyřizování žádostí postupují inspektoráty podle citovaného zákona a Metodického pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle platného znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 6. září 2000 č. 875 jako závazný pro správní úřady.

> Na inspektoráty se vztahuje působnost Veřejného ochránce práv podle platného znění zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Inspektoráty poskytují v mezích své působnosti ochránci práv při šetření pomoc, kterou si vyžádá.

> Inspektoráty spolupracují s ČÚZK při kontrole činností katastrálních úřadů, při sjednocování jejich činností, při řešení zásadních otázek týkajících se výkonu státní správy na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí, při provádění odborně technických činností a při udělování úředního oprávnění.

ODBORNÁ (VĚCNÁ) PŮSOBNOST KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU (KATASTRÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ)

> Vykonává správu:

- Katastru nemovitostí České republiky a svá rozhodnutí vydává podle správního řádu, pokud zákony, kterými se řídí katastr nemovitostí nestanoví jinak

- základních státních mapových děl stanovených ČÚZK

- zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového

> Rozhoduje o:

- povolení (zamítnutí) vkladu vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a o jejich výmazu

- změně hranice katastrálního území uvnitř obce

- opravě chyby v katastrálním operátu

- námitkách podaných proti obnovenému katastrálnímu operátu novým mapováním a přepracováním souboru geodetických informací

- porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí

- označení hranic na náklad vlastníka (na náklady obce)

> Vede řízení:

- o obnově katastrálního operátu a revizi katastru nemovitostí

> Schvaluje:

- změny pomístního názvosloví

> Zabezpečuje:

- činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví

> Potvrzuje:

- geometrické plány a upřesněné přídělové plány doložkou: "Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel"

> Ověřuje:

- opisy a kopie listin o právních vztazích k nemovitostem ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy

- kopie prvopisu geometrického plánu uloženého ve sbírce listin

> Poskytuje:

- údaje z katastru nemovitostí objednavatelům bez omezení

- podklady pro měření osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti na úseku katastru nemovitostí

> Přijímá:

- žádosti o poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

> Vyznačuje:

- průběh pozemkových úprav do katastrálního operátu

> Plní další úkoly:

- na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými jej pověří ČÚZK

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

Katastr nemovitostí

> Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (účinnost od 1. 1. 1993), ve znění zákona č. 210/1993 Sb. (účinnost od 13. 8. 1993), zákona č. 90/1996 Sb. (účinnost od 1. 7. 1996), zákona č. 27/2000 Sb. (účinnost od 1. 5. 2000), zákona č. 30/2000 Sb. (účinnost od 1. 1. 2001), zákona č. 120/2001 Sb. (účinnost od 1. 5. 2001), zákona č. 59/2005 Sb. (účinnost od 1. 4.2005), zákona č. 186/2006 Sb.(účinnost od 1. 1.2007) a zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. 1.2008).

> Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky - katastrální zákon (účinnost od 3. 7. 2006), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. (účinnost od 1. 7. 1996), zákona č. 103/2000 Sb. (účinnost od 1. 7. 2000), zákona č. 120/2000 Sb. (účinnost od 1. 9. 2000) - úplné znění zákona bylo vyhlášeno pod č. 172/2000 Sb. - zákona č. 220/2000 Sb. (účinnost od 1. 1. 2001), zákona č. 53/2004 Sb. (účinnost od 1. 4. 2004), zákona č. 186/2006 Sb. (účinnost od 1. 1. 2007), zákona č. 342/2006 Sb. (účinnost od 3. 7. 2006) a zákona č. 269/2007 Sb. (účinnost od 1. 1. 2008) a zákona č. 8/2009 Sb. (účinnost od 1. 3. 2009).

> Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech (účinnost od 1. 1. 1993), ve znění zákona č. 107/1994 Sb. (účinnost od 1. 6. 1994), zákona č. 200/1994 Sb. (účinnost od 1. 1. 1995), zákona č. 62/1997 Sb. (účinnost od 1. 5. 1997), zákona č. 132/2000 Sb. (účinnost od 1. 1. 2001), zákona č. 186/2001 Sb. (účinnost od 1. 7. 2001), zákona č. 175/2003 Sb. (účinnost od 1. 1. 2004) - úplné znění zákona bylo vyhlášeno pod č. 11/2004 Sb. - a zákona č. 499/2004 Sb. (účinnost od 1. 1. 2005).

> Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů - katastrální vyhláška (účinnost od 1. 3. 2007).

> Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (účinnost od 1. 6. 2001), ve znění vyhlášky č. 460/2003 Sb. (účinnost od 1. 1. 2004), vyhlášky č. 345/2004 Sb. (účinnost od 3. 6. 2004), vyhlášky č. 44/2005 Sb. (účinnost od 1. 2. 2005), vyhlášky č. 457/2006 Sb. (účinnost od 1. 1. 2007) a vyhlášky č. 50/2008 Sb., (účinnost od 1. 3. 2008), s přihlédnutím ke sdělení Ministerstva vnitra ČR o opravě tiskových chyb uveřejněnému v částce 125/2004 Sb.

> Nařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel (účinnost od 15. 4. 2001).

> Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 263/2005 Sb., jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu (účinnost od 30. 6. 2005).

Zeměměřictví

> Právní předpisy zeměměřictví jsou uvedeny v článku "Výkon zeměměřických činností ve výstavbě", který je zveřejněn v tomto čísle Stavitele na str. 52.

prodejny map zeměměřického úřadu zřízené ve městech ČR

Město Adresa E-mail Fax Telefon

Praha Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 prodejna.map.praha@cuzk.cz 284 043 531 284 043 533

České Budějovice Lidická 11, 370 86 České Budějovice prodejna.map.cb@cuzk.cz 386 713 199 386 713 223

Plzeň Radobyčická 12, 301 00 Plzeň prodejna.map.plzen@cuzk.cz 377 220 487 377 220 487

Karlovy Vary Sokolovská 167, 360 05 Karlovy Vary prodejna.map.kv@cuzk.cz 353 417 286 353 417 276

Liberec Rumjancevova 10, 460 01 Liberec prodejna.map.lb@cuzk.cz 485 105 568 485 341 401

Ústí n. Labem *) Krčínova 797/2, 400 07 Ústí n. Labem prodejna.map.ustinl@cuzk.cz 475 501 366 475 246 569

Pardubice Čechovo nábř. 1791, 530 86 Pardubice prodejna.map.pu@cuzk.cz 466 657 166 466 657 166

Brno Úzká 471/6, 602 00 Brno prodejna.map.brno@cuzk.cz 542 532 293 542 532 292

Opava Praskova 11, 746 55 Opava prodejna.map.opava@cuzk.cz 553 625 239 553 698 222

*) Prodejna má být zrušena, celý její sortiment bude přestěhován do prodejny map v Liberci, kde má být prodej zahájen počátkem roku 2009.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí