zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výstavba objektů versus optimalizace energetických nákladů budov

12.03.2009
Energie
Výstavba objektů versus optimalizace energetických nákladů budov
Administrativní budovy jsou v dnešní době charakteristické především svojí velkou plochou zasklení a složitějšími vnitřními technologiemi.
V minulosti se u takto prosklených budov neřešila ve větší míře energetická náročnost a nebral se takový důraz na kvalitu vnitřního prostředí.

V důsledku rostoucích cen energie a se zvyšujícím se požadavkem na kvalitu vnitřního prostředí se stále častěji mluví o způsobech optimalizace energetické náročnosti za předpokladu zachování či zlepšení vnitřního mikroklimatu.

HRA S ENERGIÍ ZAČÍNÁ

Ve světle tohoto vývoje přitom proti sobě stojí dva argumenty. Majitelé společností vlastnící jakýkoli objekt si uvědomují, že spokojený zaměstnanec představuje určité procento ročního zisku. Naproti tomu stojí provozní náklady objektu na vytápění, chlazení, vlhčení, osvětlení atd., které rok od roku stoupají. Začíná tak "ekonomickoenergetická hra" a pokud jí chceme vyhrát, musí být zapojena od prvotní studie objektu. V jeho projekčním návrhu sice představuje jisté navýšení investičních nákladů v rámci několika málo procent, avšak za cenu nižších budoucích provozních nákladů a spokojených zaměstnanců v kancelářích.

V západních zemích se v tomto směru můžeme setkat s budovami (tzv. Green buildings), které jsou sídlící firmou prezentovány v rámci celopodnikové politiky jako budovy šetrné k životnímu prostředí a je tak vytvářena příznivá firemní image na veřejnost.

Ochota věnovat pozornost snižování energetické náročnosti je již i na území ČR stále vyšší a otázkou je, jak předpovědět a optimalizovat budoucí energetickou náročnost a balancovat s vnitřním mikroklimatem, když je projekt v podstatě ještě tzv. "na papíře". Z tohoto pohledu lze využít počítačových energetických softwarů objektů a systémů technického zařízení budov (TZB), které jsou vyvíjeny od 80. let minulého století. Od té doby došly velkého pokroku a s nadsázkou lze říci, že dnešní výpočetní modely takřka kopírují stavbu v reálném pojetí a díky virtuální realitě je možno hrát tuto složitou hru.

Tato metodika tedy přináší nutnost odlišného přístupu k projektu, nežli tomu bylo doposud. Do návrhu budovy vstupují okrajové parametry, které byly dříve opomíjeny, a proto nelze užít nynějších konzervativních postupů stavební zakázky.

ODBORNÍCI STAVEBNÍCH PROFESÍ, SPOJTE SE

Je nutné sledovat různé dosud neznámé souvislosti a v projekční fázi projektu brát větší důraz na zpětné vazby od všech dotčených stran stavební zakázky: architekta, specializovaných projektantů, budoucího uživatele budovy, investora stavby, budoucího facility managementu.

Čím dříve všechny dotčené strany stavebního díla zasáhnou svými znalostmi do první projektové fáze a rozhodnou o budoucí podobě nízkoenergetické stavby (např. za pomocí dynamických simulací), tím více se snižuje budoucí ekonomický dopad v případě změny stavby na nízkoenergetickou neefektivní řešení by šla brzy a bez vysokých nákladů smést ze stolu. Ideálně by měl být do projektové fáze vtažen i budoucí uživatel budovy, investor by neměl být postaven před hotový projekt bez průběžné účasti na dílčích návrhových rozhodnutích. Požadavky a zkušenosti facility managementu by taktéž měly být zohledněny v projektu.

Ke splnění nových kritérií je však zejména nutná celková koordinace projektu z hlediska vnitřního klimatu, ekologie a nízké energetické spotřeby.

Tento dohled je v současnosti již částečně plněn díky státnímu dozoru na normových a zákonných požadavcích týkajících se těchto témat. Dozor je však neefektivní, nekoncepční a probíhá pouze na projekční a realizační fázi, což je nedostatečné pro skutečné výsledky. Na scénu dle zahraničního vzoru tak vstupuje konzultant s koordinační činností spolu s expertním posuzováním chování budov pomocí dynamických počítačových simulací. Projekt tak má již od začátku zpětnou vazbu, odborná stanoviska a týmová spolupráce je koordinována a návrh je tak možné během svého vzniku optimalizovat.

DYNAMICKÁ SIMULACE V AKCI

Dynamickými simulacemi rozumějme přesný výpočet chování budovy po krátkých časových úsecích. Z mnoha vstupních parametrů definovaných uživatelem a sběrných statistických dat je prováděn výpočet dynamického chování budovy, který slouží jako podklad k analýze jevů, vazeb a k následné optimalizaci budovy. Simulace se provádí od jednoduchého modelu až po model komplexní v souvislosti s tím, jaké informace o projektu máme a v jaké projekční fázi se simulace provádí. Výsledkem je předpovídané reálné chování budoucí budovy, tedy parametry vnitřního mikroklimatu a energetické náročnosti objektu.

Energetické chování a vnitřní prostředí budov je velice složitý komplexní problém, do kterého vstupuje mnoho okrajových parametrů simulace. Vstupní parametry jsou s časem proměnné a mají mezi sebou též proměnné vazby. Mezi tyto okrajové podmínky patří zejména meteorologické údaje místa posuzovaného objektu (teplota, relativní vlhkost, intenzita a směr slunečního záření, počet slunečných dnů, intenzita a směr větru), architektonické, stavební a tepelně technické provedení obálky budovy, systémy úpravy vnitřního prostředí, systém ostatních zařízení, užívání budovy.

Výsledky energetických simulací jsou pak zpracovány v hodinových výstupech jednotlivých parametrů po dobu jednoho tzv. referenčního roku. Hodinová data v tomto souboru nejsou tedy odrazem jednoho konkrétního ročního průběhu nýbrž statistickým zhodnocením několika posledních let.

V ÚVAHU JE NUTNÉ BRÁT IVŠECHNY PARMETRY

Architektonické a stavební provedení budovy již není tak lehce parametricky uchopitelné. Pro účely co nejpřesnějšího "zkopírování" budoucí reality do počítače je velmi výhodné vystavět 3D model budovy s definicí popisovaných parametrů, což nám jednoduché statické softwarové produkty neumožňují a časem se může uživatel ve vstupních datech snadno ztratit. Takto vytvořené počítačové modely umožní lépe pochopit vazbu mezi např. tvarem objektu a energetickou náročností. Energetické 3D prezentace objektu představují efektivní zpětnou vazbou nejen pro architekta, ale hlavně pro investora, jemuž lze vizuálně na virtuálním modelu předvést vliv například plochy zasklení či horizontálního stínění na energetickou náročnost a vazbu na vnitřní mikroklima.

Pomocí dynamických simulací lze také snadno provést zpětnou vazbu mezi stavebním dílem a systémy technického zařízení budov. Tato interakce usnadní a ušetří z pohledu energetické náročnosti mnoho práce a poskytuje specialistům TZB možnost lépe interpretovat důvody nutného architektonického zásahu pro zachování nízké roční spotřeby z pohledu různých systémů TZB.

Vliv užívání budovy neboli vliv obsazenosti interiéru je nejobtížněji podchytitelným parametrem. Člověk působí jednak fyzicky jako zdroj energie, avšak zejména tzv. lidským faktorem podstatně ovlivňuje výslednou energetickou spotřebu. V dynamické simulaci je pohyb lidí a lidský faktor nejhůře odhadnutelný. Proto tato kategorie může způsobit nejvýznamnější odchylky od budoucího reálného chování budovy. Je však možné pomocí denních, týdenních a ročních uživatelských profilů nastavit jisté predikce chování uživatelů popřípadě provést výpočet s několika scénáři a vyčíslit tak výsledek jako rozsah hodnot, v kterém se budoucí spotřeba s jistou pravděpodobností bude pohybovat..

Každá projektovaná budova je unikátní, má svůj specifický průběh okrajových podmínek, specifický energetický průběh a výslednou spotřebu. Dynamické simulace zde přináší možnost, jak předpovídat reálné energetickoenvironmentální chování budovy ve fázi, kdy zpětná vazba má ještě možnost ovlivnit konečné řešení.

Oproti stávajícím výpočtům vykazují dynamické simulace jednak větší přesnost, ale hlavně umožňují lépe pochopit vazby a průběhy parametrů v rámci budovy jako celku.
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí