zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Budovy musí od letoška mít energetický posudek

26.02.2009
Energie
Budovy musí od letoška mít energetický posudek
V kostce se jedná se o soubor posouzení jednotlivých subsystémů budov, klasifikace a zařazení podle druhu užívání.
Na štítkování elektrospotřebičů typu pračky či mrazáky jsme si zvykli a dnes tuto situaci považujeme již za samozřejmost. Není výjimkou dotaz v obchodech "v jaké energetické třídě" je ten či onen spotřebič. Nyní nastává etapa budov jako jednoho z největších spotřebičů energie!

Od ledna 2009 totiž vznikla stavebníkům a vlastníkům budov nová povinnost. Musí zajistit takzvaný průkaz energetické náročnosti budov. Požadavek platí pro všechny nové objekty, nebo rekonstrukce staveb s podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivní energetickou náročnost budovy.

V kostce se jedná se o soubor posouzení jednotlivých subsystémů budov, klasifikace a zařazení podle druhu užívání. Daná skutečnost vychází z příslušné legislativy, týkající se zaváděné energetické náročnosti budov (ENB).

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV A LEGISLATIVNÍ KROKY

Od 1. července 2006 platí novelizovaný zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který byl změněn zákony č. 177/2006 Sb., a 406/2006 Sb. Novelizovaným zákonem se do českých právních předpisů implementuje směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov (EPBD), která je aktuálním dokumentem jednotně upravujícím v EU způsob hodnocení účinnosti užití energie v budovách pro bydlení a veřejný sektor. Prováděcí vyhláška 148/2007 Sb. stanovuje podrobnosti určení účinnosti užití energie při spotřebě v budovách. Podle této vyhlášky se hodnotí stávající stavby a změny dokončených staveb financovaných z veřejných i soukromých prostředků z hlediska splnění požadavků na jejich tepelně technické a energetické parametry. Do hodnocení ENB bylo nutno v souladu s evropskými normami zavést kalkulace týkající se vlivu energie pro budovu vyrobené z OZE, kogenerace či posouzení možnosti připojení na CZT.

KDO MUSÍ TUTO POVINNOST SPLNIT?

Splnění dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, a to tzv. průkazem energetické náročnosti budovy (dale jen "průkaz"), který musí být přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí stavební dokumentace podle prováděcího právního předpisu při:

výstavbě nových budov,

větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,

prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle předchozích dvou odrážek.

Průkaz může být použit pro jednotlivé byty a nebytové prostory u budov s ústředním vytápěním, které je připojeno na zdroj či rozvod tepelné energie.

Pro nové budovy nad 1000 m2 se navíc musí posoudit technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění, kterými jsou:

decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z obnovitelných zdrojů,

kombinovaná výroba elektřiny a tepla,

dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení,

tepelná čerpadla.

Umístit průkaz na veřejné místo budou muset provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obcho-du, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy. Hranice je opět pro budovy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.

VÝPOČTOVÉ POSTUPY

Základním hodnotícím ukazatelem hod-nocení ENB je celková roční dodaná energie, která je chápána jako množství energie dodané do budovy, včetně energie vyrobené v budově obnovitelnými zdroji energie, a spotřebované v budově. Celková dodaná energie představuje spotřebu energie pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku, přípravu teplé vody, osvětlení a provoz zařízení zajišťující provoz jednotlivých systémů, tzn. jde o souhrn energetických spotřeb včetně účinností technických zařízení a ztrát při transportu a potřeby energie na provoz zařízení. Výpočetní metodika ENB představuje bilanční hodnocení budovy, což je výpočet energie po jednotlivých časových úsecích ročního provozu (měsíc, den, hodina). Budova je rozdělena na zóny dle typu provozu a energetické náročnosti.

Pro vzájemné porovnání stejného typu se stanovuje měrná roční spotřeba energie budovy, vyjádřená poměrem celkové roční dodané energie na jednotku celkové podla-hové plochy budovy v kWh/m2.

JAKÝ JE PŘÍNOS?

Při současném vývoji cen paliv a energie téměř každý řeší výši svých provozních nákladů, ať se týkají vlastního bydlení nebo pro-vozoven. Ten, kdo bude prodávat či pronajímat budovu o celkové ploše větší jak 1000 metrů čtverečních, bude mít povinnost zpracovat výše uvedený průkaz. Lidé z certifikátu zjistí informace o tom, jak je na tom stavba po energetické stránce. Zájemci o koupi takové nemovitosti se také dozvědí, jaké další platby a případně investice spojené s užíváním stavby mohou očekávat. Majitelé domů či bytů by měl předpis zase přimět k ekologickému přístupu a stavební firmy k používání technologií, které šetří energii.

Časem se jistě dočkáme zohlednění úrov-ně energetické náročnosti v ceně nemovitostí a samotného požadavku klientů posou-dit i objekty, které se prodávají a nepodléhají povinnosti průkaz zpracovat.

KDO AUTORIZUJE PRŮKAZY ENB?

Ze zákona jsou oprávněné osoby jmeno-vané ministerstvem průmyslu a obchodu a po splnění všech zákonem stanovených požadavků jsou zapsáni do seznamu energetických expertů a uvedeni na stránkách jmenovaného ministerstva.

V současnosti je pro odbornou veřejnost také připravena výpočtová pomůcka Národ-ní kalkulační nástroj. Podrobné informace o této aplikaci a problematice hodnocení energetické náročnosti budov jsou na adrese tzb.fsv.cvut.cz nkn.

ČEKÁ SE NA REAKCI REALITNÍHO TRHU

Průkazy jsou zaváděné v celé Evropské unii. Zavedení unijního předpisu může podle odborníků zahýbat s realitním trhem. Ceny domů, které nebudou zatepleny, mohou výrazně klesnout. V zemích, kde byly energetické certifikáty zavedeny, např. v Dánsku, Švédsku, Británii nebo Francii, realitní trh zareagoval rychle. Ceny nezateplených domů klesly o deset až 20 %.

U komerčních objektů se nová norma podle realitních odborníků může odrazit ve výši nájmů. Budovy, které mají v důsledku vyšší energetické náročnosti i vyšší provozní náklady, by měly nabízet nižší nájemné, aby zůstaly konkurenceschopné.

Bez obtíží to zřejmě neproběhne. Chápání budovy jako celku a také hodnocení všech subsystémů budovy bude bezesporu klást vyšší požadavky nejen na kvalitní zpracování projektu, provedení, ale i na technickou úroveň instalovaných zařízení. Soubor těchto informací umožní určitou klasifikaci a vzájemné porovnání, pro investora potom souhrn důležitých a transparentních informací o stavu objektu. Je však nutné počítat s dopracováním a dohledáním dalších dílčích údajů, protože původní metodika v energetických auditech neodpovídala současnému rozsahu posouzení všech subsystémů budovy.
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí