zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany vod v roce 2008

03.03.2009
Voda
Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany vod v roce 2008
50 pokutovaných firem

Fyzická osoba podnikající, Pec pod Sněžkou

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3  zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překračování limitů rozhodnutí vodoprávního úřadu v letním období roku 2007

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že výrazným překračováním povolených limitů došlo k havarijnímu znečištění Bezdrevského potoka spojenému s úhynem ryb. Bylo však přihlédnuto i k tomu, že subjekt následně učinil opatření ke zlepšení čistícího procesu na ČOV, které by mělo zamezit opakování havarijní situace.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, pokuta nabyla právní moci dne 2.1.2008.

 

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE

Jevišovice, PSČ 671 53,IČ: 49455958

Pokuta  100 000,- Kč  za porušení § 39 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb, tj. za ohrožení jakosti podzemních vod nedovoleným nakládáním se závadnými látkami (hnojůvkou) na polním hnojišti v k.ú. Velký Karlov, na které je ukládána podestýlka z velkochovů kuřat.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k nevhodnému založení polního hnojiště na písčitém podloží ve zranitelné oblasti, k vodohospodářskému nezabezpečení, nevhodnému hasení  hořícího  hnojiště, k neplnění opatření uloženého protokolem ČIŽP a k množství uniklé hnojůvky na propustný terén.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil a  rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.1.2008.

 

Město Železný Brod,Náměstí 3.května 1, Železný Brod,   PSČ 468 22

IČ: 002 62 633

Pokuta 250 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c)  zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace do povrchového toku bez povolení vodoprávního úřadu..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že k nepovolenému vypouštění odpadních vod docházelo dlouhodobě a subjekt, přestože byl na závadný stav opakovaně upozorňován, neprojevil sebemenší snahu tuto situaci řešit. Bylo však přihlédnuto i k tomu, že vypouštěné znečištění nemělo významný negativní dopad na kvalitu vody v povrchovém toku Jizera.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí ČIŽP bylo odvolacím orgánem potvrzeno, pokuta nabyla právní moci dne 11.1.2008.

 

SKLO PETR s.r.o.,Táborská 330/61, 140 00 Praha 4

IČ: 25765761

Pokuta 125 000,- Kč za porušení § 59 odst. 1, písm a) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedodržování stanoveného minimálního zůstatkového průtoku pod jezem malé vodní elektrárny Jesenný, v ř.km 3,414 na řece Kamenici.

Pokuta byla uložena podle  §  116 odst. 1 písm. d) bod 49 a § 122 odst. 1 písm.c) zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že nedodržování minimálního zůstatkového průtoku bylo opakované a dlouhodobé. Dotčená lokalita navíc spadá pod Evropsky významné lokality – Jizera a Kamenice Natura 2000, které jsou významné z celoevropského hlediska.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil a  rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.1.2008.

 

Provimi Pet Food CZ s.r.o.,Brniště č.p.139,   PSČ 471 29

IČ: 490 98 501

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3  zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překračování limitů rozhodnutí vodoprávního úřadu za rok 2006 ve vypouštěných odpadních vodách z ČOV do Panenského potoka.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k vícenásobnému  a významnému překračování povoleného maxima v ukazateli BSK a NL i bilančních limitů vypouštěného znečištění ve vypouštěné odpadní vodě a k tomu, že dané území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. Bylo však přihlédnuto i k tomu, že společnost vypracovala návrh nápravy závadného stavu a přijala opatření, zamezující dalšímu znečišťování vodního toku.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, pokuta nabyla právní moci dne 21.1.2008.

 

Hatecký mlýn s.r.o.,Borkovany č.p. 366,PSČ 691 75

IČ : 60741686

Pokuta v souhrnné výši 448 600,- Kč, a to a) pokutu 363 600,- Kč za porušení ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za odběr podzemní vody pro potřeby svých objektů bez povolení vodoprávního úřadu; b) pokutu ve výši 30 000,- Kč za porušení ust. § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., tj. vypouštění odpadních vod do vod podzemních bez povolení vodoprávního úřadu v případě vypouštění odpadní vody při mytí aut na částečně zpevněném povrchu a c) pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení § 39 zákona č. 254/2001 Sb. za nedovolené nakládání se závadnými látkami (ropné látky, statková hnojiva a jejich tekutá složka); d) pokutu 5 000,- Kč za porušení § 39 odst. 2 písm.a) zákona č. 254/2001 Sb. za nezpracování havarijního plánu.

Pokuta byla uložena

a) dle § 116 odst. 1 písm.a) a dle § 117 zákona č. 254/2001 Sb.

b) dle § 116 odst. 1 písm.b) a dle § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

c) dle § 116 odst. 1 písm.c) a dle § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

d) dle § 116 odst. 1 písm. d) bod 19 a § 122 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta za nedovolený odběr byla stanovena z množství nedovoleně odebrané podzemní vody. Vzhledem k tomu, že subjekt neměří množství odebírané vody, bylo toto množství stanoveno nepřímo na základě směrných čísel roční potřeby vody uvedené ve  vyhlášce Mze č. 428/2001 Sb. a pokuta stanovena vynásobením sazbou 50 Kč/m3.

Pokuta za nedovolené vypouštění odpadních vod s ohledem na počet vozidel, k charakteru závadných látek, k blízkosti vlastního vodního zdroje a umístění areálu ve zranitelné oblasti dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb. a současně k tomu jakým způsobem subjekt během správního řízení uvedl vypouštění odpadních vod do souladu se zákonem.

Pokuta za nedovolené nakládání se závadnými látkami byla stanovena s ohledem na množství a charakteru závadných látek, k umístění areálu (nachází se ve zranitelné oblasti, nenachází se v CHKO) a také k tomu, jakým způsobem v průběhu řízení subjekt uvedl nakládání se závadnými látkami do souladu se zákonem.

Pokuta za nezpracování havarijního plánu byla stanovena na nejnižší hranici rozpětí daného zákonem.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil v celém rozsahu a nabylo právní moci 22.1.2008.

 

Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s.,Vrchlického 2,Jihlava

IČ : 49973711

Pokuta 135 050,- Kč za odběr podzemní vody v rozporu s povolením vodoprávního úřadu, čímž došlo k porušení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta byla uložena  dle § 116 odst. 1 písm.a) a dle § 117 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

Subjekt několikrát překročil povolený měsíční odběr a pokuta byla stanovena vynásobením sazbou 50 Kč za m3 nedovoleně odebrané podzemní vody.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.1.2008.

 

Kazeto s.r.o.,Husova 19, Přerov 750 00

IČ: 484 00 840

Pokuta  100 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod  v  rozporu s  povolením vodoprávního úřadu, konkrétně za překračování limitů několika ukazatelů v odpadních vodách z areálu do toku Bečva. Řeka Bečva je významným tokem.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b),  § 118 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí ČIŽP bylo odvolacím orgánem potvrzeno, pokuta nabyla právní moci 25.1.2008.

 

Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou, s.r.o.

Znojemská 428, Hrušovany nad Jevišovkou 67167

IČ: 26940272

Pokuta  100 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod  v  rozporu s  povoleními vodoprávního úřadu, konkrétně za překračování limitů několika ukazatelů v odpadních vodách vypouštěných z ČOV Hrušovany nad Jevišovkou do toku Jevišovka

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b),  § 118 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí ČIŽP bylo odvolacím orgánem potvrzeno, pokuta nabyla právní moci dne 29.1.2008.

 

PIVOVAR SVIJANY, a.s.,Příšovice, Svijany č.p. 25,   PSČ 463 46

IČ: 250 35 207

Pokuta 180 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3  zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překračování limitů „m“ rozhodnutí vodoprávního úřadu za rok 2007 v ukazateli N anorg..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k vícenásobnému  a významnému překračování povoleného maxima v ukazateli Nanorg. ve vypouštěné odpadní vodě a k tomu, že dané území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. Bylo však přihlédnuto i k tomu, že společnost následně učinila účinná opatření ke zlepšení závadného stavu a další revizí již nebylo zjištěno překračování limitů.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, pokuta nabyla právní moci dne 30.1.2008.

 

ŠMÍRA – PRINT, s.r.o.,Rudná 977/98, Ostrava -Zábřeh,   PSČ 700 30

IČ: 253 68 915

Pokuta 180 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c)  zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za vypouštění odpadních vod z areálu „Na Mlýně“ v obci Kozlovice do povrchového toku  Ondřejnice bez povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že k nepovolenému vypouštění odpadních vod docházelo dlouhodobě. Dále bylo v souladu s § 123 vodního zákona  přihlédnuto k tomu, že subjekt byl za obdobné porušení zákona již pokutován  Bylo však přihlédnuto i k tomu, že míra ovlivnění toku byla pouze lokálního významu a daná oblast nepožívá zvýšené ochrany.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal,  pokuta nabyla právní moci dne 5.2.2008.

 

Bochemie s.r.o.,Lidická 326, 735 95 Bohumín

IČ: 471 50 611

Pokuta  200 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod  v  rozporu s  povolením vodoprávního úřadu, konkrétně za překračování „m“ limitů několika ukazatelů v odpadních vodách z areálu do toku Bohumínská Stružka. Dále bylo v souladu s § 123 vodního zákona  přihlédnuto k tomu, že subjekt byl za obdobné porušení zákona již pokutován. Zároveň je však nutno konstatovat, že kvalita vypouštěných odpadních vod se díky subjektem realizovaným opatřením výrazně zlepšila.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b),  § 118 odst. 1 a 2 a § 123 zákona č. 254/2001 Sb.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal,  rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.2. 2008.

 

MND Servisní a.s.,Velkomoravská 900/405,696 18 Lužice

IČ: 255 47 631

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 39, odst. 4, písm. a)  zákona č. 254/2001 Sb., tj.
za nedovolené nakládání s nebezpečnými látkami. Konkrétně za skladování většího množství nebezpečných látek na volném terénu bez potřebného vodohospodářského zabezpečení v blízkosti přírodní památky Kamenárka.

Pokuta uložena podle § 116, odst. 1, písm. d), bod 21 a § 122 odst. 1, písm. d) zákona
č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k druhům a množství jednotlivých skladovaných látek, ke skutečnosti, že při jakémkoliv úniku těchto látek by mohlo dojít k výraznému ohrožení vod,  k poškození přírodní památky a k  tomu, že subjekt ihned po zjištění učinil odpovídající opatření.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 2. 2008.

 

Fyzická osoba podnikajicí, Boseň

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 39, odst. 1   zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně za únik ropného oleje, který způsobil kontaminaci rybníka, kde se vytvořila souvislá vrstva olejového filmu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo zohledněno, že se původce havárie nepřičinil o likvidaci jejích škodlivých následků, že se lokalita nachází v ochranném pásmu úpravny pitné vody a zároveň i v CHOPAV Severočeská křída. Dále bylo zohledněno,  že nebyl v rybníce zjištěn úhyn ryb a že se jednotkám HZS podařilo poměrně úspěšně eliminovat následky havárie.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 18. 2. 2008.

 

 

MEP POSTŘELMOV, a.s.,Tovární 182/2,Postřelmov,PSČ 789 69

IČ 47675608

Pokuta 160 950,- Kč za odběr podzemní vody v rozporu s povolením vodoprávního úřadu, čímž došlo k porušení ust. § 8 odst. 1 písm.b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm.a) a dle § 117 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

Subjekt překročil několikrát během roku 2005, 2006 a pol. r. 2007 měsíční odběr podzemní vody povolený v rozhodnutí vodoprávního úřadu (roční povolený odběr překročen nebyl).  Výše pokuty byla stanovena z množství odebrané podzemní vody nad rámec povolení vynásobeného sazbou 50Kč/m3.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil a nabylo právní moci 10.3.2008.

 

INTEGRO a.s.,Kladruby čp. 81, PSČ 338 08 Zbiroh

IČ: 453 49 461

Pokuta v celkové výši 140 000,- Kč (100 000,- Kč + 40 000,- Kč)

I. pokuta 100 000,- Kč za porušení  § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod z ČOV Vítání do vod povrchových  (překročení maximálních koncentračních hodnot „m“ v ukazatelích BSK5, CHSKCr, NL, amoniakální dusík, anorganický dusík a fosfor celkový).

Pokuta byla uložena podle § 116 odst.1 písm. b) a podle § 118 a § 123 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k míře překročení podmínek povolení k vypouštění odpadních vod a míře ovlivnění jakosti povrchových vod.

II. pokuta  40 000,- Kč za porušení § 59 odst. 1 písm.a) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za porušení dalších povinností při provozování ČOV Vítání v rozporu se schváleným provozním řádem ČOV, konkrétně za provozování ČOV bez druhého biologického čištění.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1) písm. d) bod 49 a podle § 122 a §123 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke značnému znečištění povrchových vod provozováním ČOV bez druhého stupně biologického čištění. Dále bylo při stanovení výše pokut přihlíženo ke skutečnosti, že společnost INTEGRO a.s. porušila do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty další povinnosti, za něž se ukládá pokuta podle zákona č.254/2001 Sb.

Rozhodnutí nabylo právní moci  dne 29.3.2008

 

Cukrovary a lihovary TTD, a.s.,Palackého nám. 1,Dobrovice,PSČ 294 41

IČ: 16193741

Pokuta 500 000,- Kč – snížena odvolacím orgánem na 200 000,- Kč za porušení § 39, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami (vápenným mlékem)

Pokuta uložena podle § 116, odst. 1 písm. c) a § 119 odst. 1 vodního zákona

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu,  že se jednalo o jednorázový únik vápenného mléka prostřednictvím staré kanalizace o jejíž existenci  subjekt nevěděl, že se přičinil o odstraňování následků havárie a že na druhé straně došlo k úhynu 1,6 t ryb.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Odvolací orgán pokutu potvrdil ale snížil ji na konečných 200 000,- Kč. Tato pokuta nabyla právní moci dne 2. 4. 2008

 

Fosfa, a.s.,Hraniční 268,Břeclav – Poštorná,PSČ 691 41

IČ: 00152901

Pokuta 120 000,-  Kč za porušení § 39, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnou látkou – kyselinou fosforečnou.

Pokuta uložena podle  § 116, odst. 1 písm. c) a § 119 odst. 1 a § 123 vodního zákona.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že došlo k úniku menšího množství kyseliny při stáčení ze železniční cisterny na propustný terén a že k ohrožení kvality podzemních vod došlo na území, kde probíhá sanace podzemních vod a že toto území nemá ohlášený vyšší stupeň ochrany.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a pokuta nabyla právní moci dne 16. 4. 2008

 

HGA a.s.,Slovanská alej 2182/30,Plzeň,PSČ 326 00

IČ: 26410991

Pokuta 60 000,- Kč za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. za znečištění podzemních vod ropnými látkami, pokuta 10 000,- Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona za neprovozování kontrolního systému meziplášťového prostoru skladovacích nádrží, pokuta
40 000,- Kč za porušení § 39 odst. 1 vodního zákona za nezabezpečení jímky na ropné látky proti jejich úniku do podzemních vod, pokuta 20 000,- Kč za nedovolené vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace – neodebírání vzorků podle provozního řádu. Celková výše pokuty činí 130 000,- Kč

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119,  § 116 odst. 1 písm. d) bod 23 a § 122 odst. 1 písm. c), § 116 odst. 1 písm. d) bod č. 17 a § 122 odst. 1 písm. d), § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 ve smyslu § 127 odst. 1 vodního zákona.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že bylo porušeno několik povinností, k aktivnímu přístupu společnosti co nejdříve odstranit následky prokázaného nedovoleného nakládání se závadnými látkami a k tomu, že již došlo ke kontaminaci podzemních vod ropnými látkami.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a pokuta nabyla právní moci dne 25. 4. 2008

 

O.K.V. Dešná,s.r.o.,Dešná 19,PSČ 378 73

IČ: 26034573

Pokuta v souhrnné výši 594 400,- Kč , a to a) pokutu 504 400,- Kč za porušení ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za odběr podzemní vody bez povolení vodoprávního úřadu; b) pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení ust. § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., tj. vypouštění odpadních vod do vod podzemních bez povolení vodoprávního úřadu a c) pokutu ve výši 80 000,- Kč za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. za nedovolené nakládání se závadnými látkami.

Pokuta byla uložena

a) dle § 116 odst. 1 písm.a) a dle § 117 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

b) dle § 116 odst. 1 písm.b) a dle § 118 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

c) dle § 116 odst. 1 písm.c) a dle § 119 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta za nedovolený odběr podzemní vody byla stanovena z množství nedovoleně odebrané podzemní vody vynásobeným sazbou 50 Kč/ m3 .

Pokuta za nedovolené vypouštění odpadní vody z mléčnice byla stanovena na spodní hranici rozpětí vzhledem k tomu,že se jednalo o ojedinělý delikt a v lokalitě bez zvýšeného stupně ochrany dotčeného území.

Pokuta za nedovolené nakládání se závadnými látkami, k němuž docházelo při přeskladňování hnoje, byla stanovena s ohledem k tomu, že se jednalo o dlouhodobější únik, ale zároveň se nejednalo o lokalitu se zvýšeným stupněm ochrany.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal a ve svém odvolání napadl část rozhodnutí - pokutu uloženou za nedovolený odběr podzemních vod. Odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil a nabylo právní moci 14.5.2008.

 

Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ

Choustník čp.2, 391 18 Choustník

IČ: 001 14 618 

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 39 odst. 1 a 4 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami. Vypouštěním hnojůvky bez rozstřiku na svažitý pozemek a vlivem povětrnostních podmínek došlo k jejímu vniknutí do podzemních a povrchových vod a ke kontaminaci zdroje pitné vody pro obec Dlouhá Lhota.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k rozsahu znečištění, ale i rovněž k aktivní spolupráci subjektu na likvidaci škod.

Rozhodnutí nabylo právní moci  dne 14.5.2008.

 

KORONA Lochovice, spol.s r.o. ,26723 Lochovice 20

IČ : 25660187

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c)  zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV BČ – 40 a BČ VHS do povrchového toku  Litavky bez povolení vodoprávního úřadu..

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Při kontrole v dubnu 2008 bylo zjištěno, že subjekt nemá platné povolení k vypouštění odpadních vod / platnost zanikla k 1.1.2008 /  Subjekt byl na nutnost zajištění nového povolení k vypouštění upozorněn ČIŽP již v březnu 2007.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.5.2008.

 

Lázně Darkov, a.s.,Čsl. armády 2954/2,Karviná – Hranice,PSČ 733 12

IČ : 61974935

Pokuta 150 080,- Kč za odběr podzemní za překročení povoleného množství, čímž došlo k porušení ust. § 8 odst. 2 zákona č.254/2001 Sb.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm.a) a dle § 117 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

Výše pokuty byla stanovena z množství nedovoleně odebrané podzemní vody v roce 2005 a 2006, kdy byl překročen maximální povolený roční odběr vynásobením sazbou 50 Kč/m3.

Subjekt se proti rozhodnutí neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.6.2008.

 

HOTEL MEDLOV, s.r.o.,Fryšava pod Žákovou horou 143,PSČ 592 31

IČ : 27671828

Pokuta v souhrnné výši 126 350,- Kč, a to pokutu 106 350,- Kč za odběr podzemní vody z vlastního zdroje bez povolení vodoprávního úřadu, čímž byl porušen § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. a dále pokutu 20 000,- Kč za nepředložení poplatkového přiznání za odběr podzemní vody za rok 2007, čímž porušil ustanovení § 88 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta za nedovolený odběr podzemní vody byla stanovena dle § 116 odst. 1 písm.a) a dle § 117 zákona č. 254/2001 Sb. a § 123 odst. 1 a 2.

Pokuta za nepředložení poplatkového přiznání byla uložena dle § 122 odst. 1 písm. c) a § 123 odst. 1 a 2.

Od 1.1 2008 subjekt odebíral podzemní vodu bez povolení vodoprávního úřadu. V době kontroly tedy již 3 měsíce odebíral podzemní vodu v rozporu se zákonem. Pokuta byla stanovena z množství neoprávněně odebrané vody vynásobením 50 Kč/m3.

Pokuta za nepředložení poplatkového přiznání byla stanovena na dolní hranici rozpětí daného zákonem. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opakované porušení zákona v průběhu 1 roku, byla pokuta uložena ve dvojnásobné výši (§ 123).

Subjekt se proti rozhodnutí neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.6.2008.

 

 

Pokuty pravomocně uložené ve 2.pololetí roku 2008 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany vod

 

Laskyma, a.s.,Husitská 244, Nedakonice,PSČ 687 38

IČ: 49455834

Pokuta 200 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod z ČOV mlékárny v Nedakonicích, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému a opakovanému překročení povolených hodnot znečištění ve vodách vypouštěných do toku Dlouhá řeka v lokalitě se zvláštní ochranou. Zároveň byl zohledněn fakt, že se jedná o menší zdroj znečišťování ale oproti minulému období došlo ke zhoršení stavu ve vypouštění odpadních vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 25.6.2008.

 

Obec Dobrá Voda u Pacova

Dobrá Voda u Pacova 12,PSČ 395 01

IČ 00511358

Pokuta ve výši 150 400,- Kč za odběr podzemní vody bez povolení vodoprávního úřadu, čímž došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.a  stanovena dle ust. § 117 zákona č. 254/2001 Sb. z množství nedovoleně odebrané vody vynásobením sazbou 50 Kč/m3.

Rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 1.7.2008.

 

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE,Jevišovice, PSČ 671 53

IČ: 49455958

Pokuta 150 000 Kč za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod nedovoleným nakládáním se závadnými látkami (kejdou) a to na zemědělských pozemcích v k.ú. Velký Karlov (3 lokality) a v k.ú. Božice (1 lokalita).

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. c)  zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k okolnostem, za nichž k nedovolenému nakládání došlo, k trvalosti závadného stavu, k nezjištění přímého vniknutí závadných látek do podzemních nebo povrchových vod a dále k tomu, že se výše uvedený subjekt nachází ve zranitelné oblasti.

Rozhodnutí nabylo právní moci 8.7.2008.

 

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE,Jevišovice,PSČ 671 53

IČ 49455958

Pokuta ve výši 549 700,- Kč za odběr podzemní vody pro napájení hospodářských zvířat a pro provozní účely bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž bylo porušeno ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.a  stanovena dle ust. § 117 zákona č. 254/2001 Sb. z množství nedovoleně odebrané vody vynásobením sazbou 50 Kč/m3.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil a rozhodnutí o pokutě nabylo právní moci dne 18.7.2008.

 

OSTROJ a.s.,Těšínská 1586/66 ,Opava,PSČ 746 41

IČ: 45193681

Pokuta 140 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. za nedovolené vypouštění odpadních vod.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 odst. 1 a 2  vodního zákona.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že se jednalo o stejný delikt za který byla společnosti uložena pokuta již v minulosti, k míře ovlivnění recipientu vypouštěnými odpadními vodami a že došlo k výraznému překročení několika stanovených ukazatelů vypouštěné odpadní vody.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Odvolací orgán pokutu potvrdil a pokuta nabyla právní moci dne 28. 7. 2008.

 

Karlovarské silnice, a.s.,České Budějovice, Vrbenská 1821/31 ,PSČ 370 06

IČ: 45359041

Pokuta 1 000 000,- Kč  za porušení § 8 odst. 1 písm. c) a § 38, odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod s vysokým obsahem PCB.

Pokuta uložena podle § 116, odst. 1 písm. b) a § 118 a § 123  vodního zákona.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu,  že bylo prokázáno vypouštění vod s vysokým obsahem PCB, že se jednalo o opakované vypouštění, vody byly vypouštěny do přítoku vodárenského toku a že provozovna je situována v CHOPAV Chebská pánev.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Odvolací orgán pokutu potvrdil a  pokuta nabyla právní moci dne 22. 8. 2008.

 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ,41550 Teplice, Přítkovská1689

IČ : 49099451

Pokuta 300 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c)  zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za vypouštění odpadních vod z oddělovacích komor kanalizace v bezdeštném období do povrchového toku bez povolení vodoprávního úřadu..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že k nepovolenému vypouštění odpadních vod docházelo opakovaně a v toku Lužická Nisa, Janovodolský potok a Harcovský potok tyto koncentrované odpadní vody způsobily silné splaškové znečištění. K nepovolenému vypouštění docházelo opakovaně i přes opakovaná upozornění  provozovatele kanalizace ze strany ČIŽP.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 10.9.2008.

 

RUMPOLD-P s.r.o.,Úslavská 27,301 44 Plzeň

IČ: 61778516

Pokuta v celkové výši 110 000,- Kč za porušení § 39 odst.1 a odst. 4 písm c, § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. za neučinění přiměřených opatření při zacházení se závadnými látkami, aby nevnikaly do povrchových nebo podzemních vod tím, že manipuloval se závadnými látkami na nezabezpečených plochách a za další delikty s tím souvisejícími.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 9,  17 a 22 a § 122 odst. 1 písm c), d) vodního zákona..

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke značnému rozsahu manipulace se závadnými látkami a že srážky znečištěné ropnými látkami by mohly ohrozit jakost vod a že společnost přijala odpovídající opatření.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 9. 2008.

 

ČEPRO, a.s.,Dělnická čp. 213  č.or.12,170 04 Praha 7

IČ: 60193531

Pokuta 150 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 odst. 2 vodního zákona.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že došlo k opakovanému překračování limitů „p“ v  ukazatelích CHSKCr  a NEL, že se jednalo pouze o lokální ovlivnění recipientu a že v tomto místě řeka Labe neprotéká chráněným územím.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 9. 2008.

 

Obec Příseka,Příseka 8,Světlá nad Sázavou,PSČ 582 91

IČ 00268119

Pokuta v celkové výši 297 250,- Kč.

a) Pokuta ve výši 267 250,- Kč za odběr podzemní vody bez povolení vodoprávního úřadu, čímž došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.a  stanovena dle ust. § 117 zákona č. 254/2001 Sb. z množství nedovoleně odebrané vody vynásobením sazbou 50 Kč/m3.

b) Pokuta ve výši 30 000,- Kč za nepředložení poplatkového hlášení pro rok 2008, čímž došlo k porušení ustanovení § 88 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb. a za neměření množství odebírané podzemní vody, čímž došlo k porušení ust. § 10 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta byla uložena dle § 116 odst. 1 písm. d) bod 6 a 82 a § 122 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.

Rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 17.9.2008.

 

BAUFELD – ekologické služby, s.r.o.,Na Petynce 716/48,169 00 Praha 6

IČ: 49681036

Pokuta v celkové výši 290 000,- Kč za porušení § 17 odst. 1 písm. b), § 39 odst. 2 písm a) a odst. 4 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu bez souhlasu vodoprávního úřadu a za další delikty s tím související.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. d bod 9, bod 19, bod 21 a § 122 odst. 1 písm. d) vodního zákona.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, jaké následky by mohlo porušení povinností způsobit a že nebylo prokázáno přímé ovlivnění podzemních či povrchových vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Odvolací orgán pokutu potvrdil a pokuta nabyla právní moci dne 23. 9. 2008.

 

Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o.,Tošovice č. 1,Odry,PSČ 742 35

IČ 25838857

Celková výše pokuty 493 700,- Kč.

a) Pokuta ve výši 443 700,- Kč za odběr povrchové vody pro umělé zasněžování lyžařského areálu bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.

a  stanovena dle ust. § 117 zákona č. 254/2001 Sb. z množství nedovoleně odebrané vody vynásobením sazbou 10 Kč/m3.

b) Pokuta ve výši 50 000,- Kč za vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod v areálu Heipark do vod povrchových bez platného povolení vodoprávního úřadu, čímž došlo k porušení ust. § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta byla uložena dle ust. dle ust. § 116 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. a výše stanovena dle ust. § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 24.9.2008.

 

Obec Blatnice pod Sv.Antonínkem,Blatnice pod Sv.Antonínkem č.28,PSČ 696 71

IČ: 002 84769

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému a opakovanému překročení povolených hodnot znečištění z ČOV Blatnice pod Sv.Antonínkem, což vedlo k výraznému zhoršení kvality vody v toku Svodnice. Zároveň se však jedná o malý zdroj znečištění / cca 2000 EO / a ze strany provozovatele je připravována intenzifikace ČOV.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 27.9.2008.

 

FRUJO, a.s.,Tvrdonice č.p. 710, PSČ 691 53

IČ: 00557706

Pokuta 100 000 Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. c)  a  § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za vypouštění odpadních vod z ČOV do vodního toku v rozporu s rozhodnutím vydaným vodoprávním úřadem.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a ust. § 118  zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty  bylo přihlédnuto zejména k míře překročení podmínek povolení k vypouštění těchto vod,  k míře ovlivnění jakosti toku a ke stupni ochrany dotčeného území.

Rozhodnutí nabylo právní moci  26.9.2008.

 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,Čechova 23, Břeclav,PSČ 690 11

IČ: 49455168

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému a opakovanému překročení povolených hodnot znečištění z ČOV v obci Rakvice, což vedlo k výraznému zhoršení kvality vody v toku Trkmanka. Zároveň se však jedná o menší zdroj znečištění / cca 2000 EO /

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 22.10.2008.

 

Obec Pňovany,Pňovany,PSČ 330 33

IČ: 002 58261

Pokuta 120 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c)  zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za vypouštění odpadních vod z obecní kanalizace do povrchového toku bez povolení vodoprávního úřadu..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že k nepovolenému vypouštění odpadních vod docházelo dlouhodobě.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 25.10.2008.

 

The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.,Vítězná 200/6, Rohatec,PSČ 696 01

IČ: 27167313

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod z ČOV provozu Rohatec, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému a opakovanému překročení povolených hodnot znečištění ve vodách vypouštěných do toku Moravy v lokalitě se zvláštní ochranou. Zároveň byl zohledněn fakt, že provozovatel podnikl kroky k zamezení dalšího překračování povolených limitů.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí ČIŽP bylo odvolacím orgánem potvrzeno, pokuta nabyla právní moci dne 29.10.2008.

 

AGRIS Markvarec, spol. s r.o.,Markvarec 1, Dačice 380 01

IČ: 600 69 899

Pokuta v celkové výši 210 750 Kč:

a) Pokuta  80 750 Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolený odběr podzemní vody z vlastních studní ve střediscích Markvarec, Valtínov a Lipovec.

Pokuta vyla uložena podle § 116 odst. 1 písm. a) a § 117 zákona č. 254/2001 Sb.

Výše pokuty byla stanovena ve výši vypočtené násobkem sazby 50 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod celkovým množstvím těchto vod.

b) Pokuta 100 000 Kč za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně silážními šťávami a chlévskou mrvou.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že nedošlo k žádnému prokazatelnému znečištění vod  a  dále k trvalosti deliktu.

c) Pokuta 20 000 Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za porušení dalších povinností stanovených vodním zákonem při  manipulaci a skladování ropných látek na ČS PHM a ve skladu olejů.

Pokuta byla uložena podle § 116 podst. 1 písm. d) bod 21 vodního zákona.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že dosud k žádnému prokazatelnému znečištění podzemních ani povrchových vod nedošlo, nejedná se o území se zvýšeným stupněm ochrany či v blízkosti povrchového toku nebo zdroje podzemních vod a k vyjádření zástupce společnosti, ve kterém již deklaruje vyřešení závadného stavu.

d) Pokuta 10 000 Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za porušení dalších povinností stanovených vodním zákonem spočívajících ve skladování ropných látek na ČS PHM střediska Markvarec bez odpovídajícího kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. d)  bod 23  zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že dosud k žádnému prokazatelnému úniku skladovaných závadných látek nedošlo, nejedná se o území se zvýšeným stupněm ochrany či v blízkosti povrchového toku nebo zdroje podzemní vody a k vyjádření zástupce společnosti, ve kterém již deklaruje vyřešení závadného stavu.

Rozhodnutí nabylo právní moci 22.10.2008.

 

Valeo Compressor Europe s.r.o.,Central Trade Park D1 1571,396 01 Humpolec

IČ: 26504685

Pokuta ve výši 200 000,- Kč  za porušení § 39 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně za únik řezných emulzí do dešťové kanalizace, která následně ústí do povrchových vod.

Pokuta uložena podle § 119 vodního zákona.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že uniklá řezná emulze pronikla do povrchových vod a zároveň k tomu, že společnost zahájila přípravu realizace opatření k nápravě a odstranění škod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Odvolací orgán pokutu potvrdil a pokuta nabyla právní moci dne 25. 11. 2008.

 

ALTEKPAL, a.s. v likvidaci,Brno, Lazaretní 7, ,PSČ 615 00

IČ: 25872851

Pokuta 100 000,. Kč za porušení § 39 odst. 4 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., za neprovedení zkoušky těsnosti jímky ve které byla skladována závadná látka (obráběcí emulze a zaolejované vody).

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 22 a § 122 odst. 1 písm. c) a odst. 2 vodního zákona.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 11. 2008.

 

MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.,U spalovny 6/4225,Prostějov,PSČ 796 01

IČ: 26227274

Pokuta 100 000,- Kč za  porušení § 39 odst. 4 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., za neprovedení zkoušek těsnosti akumulačních a záchytných jímek pro skladování látek závadných vodám (kyseliny, zásady a další toxické chemikálie).

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bodu 22 a § 122 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.11.2008.

 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,Čechova 23, Břeclav,PSČ 690 11

IČ: 49455168

Pokuta 100 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatele amoniakální dusík ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému a opakovanému překročení povolených hodnot znečištění z ČOV ve městě Mikulov, což vedlo k ovlivnění kvality vody v rybníku Šibeník. Jedná se o zdroj znečištění velikosti10500 EO. Zároveň bylo vzato v úvahu, že je prováděna komplexní rekonstrukce ČOV s náklady přes 150mil. Kč.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 24.11.2008.

 

Moravská vodárenská, a.s.,Tovární 41, Olomouc,PSČ 772 11

IČ: 61859575

Pokuta 140 000,- Kč za porušení § 8 odst. 1, písm.c) a § 38 odst. 3, zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překročení povolených hodnot ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách..

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k výraznému a opakovanému překročení povolených hodnot znečištění z ČOV v obci Slavičín, což vedlo k  ovlivnění kvality vody v toku Říka. Tato překročení byla potvrzena i nezávislou kontrolní laboratoří. Zároveň se však jedná o menší zdroj znečištění / cca 3500 EO /

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí ČIŽP nabylo právní moci dne 19.11.2008.

 

BSHB s.r.o.,Havlíčkův Brod, Dolní 1, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 25921177

Pokuta 160 000 Kč za porušení § 8 odst. 1 písm.c) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za vypouštění odpadních vod z provozu lihovaru v k.ú. Dobkov bez dalšího čištění a bez platného povolení vodoprávního úřadu do rybníka pod lihovarem.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 odst. 1 a §  123 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že vypouštěním odpadních vod došlo ke znatelnému ovlivnění kvality vody v rybníku a následně i v bezejmenné vodoteči, jedná se o opakované nedovolené vypouštění, nebyl zjištěn úhyn ryb, nejedná se o chráněné území.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 26.11.2008.

 

Chyňavská rolnická spol., s r.o.,Chyňava 429,PSČ 267 07

IČ 47538368

Pokuta v celkové výši 233 733,-Kč.

a) Pokuta ve výši 228 733,- Kč za odběr podzemní vody pro zásobování objektů živočišné výroby pitnou vodou a pro oplachování zemědělské techniky bez povolení vodoprávního úřadu, čímž došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.

a  stanovena dle ust. § 117 zákona č. 254/2001 Sb. z množství nedovoleně odebrané vody vynásobením sazbou 50 Kč/m3.

b) Pokuta ve výši 5 000,- Kč za ohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti podzemních vod nedovoleným nakládáním se závadnými látkami (močůvkou), čímž došlo k porušení ust. § 39 odst. 1 a 4 písm. a), b) zákona č. 254/2001 Sb.

Pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1 písm.c) a ust. § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil a rozhodnutí o pokutě nabylo právní moci dne 3.12.2008.

Zdroj: ČIŽP - www.cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí