zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku OH v roce 2008

04.03.2009
Odpady
Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku OH v roce 2008
Více než padesátka hříšníků..
REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o., Huťská 160, 272 01 Kladno, IČ: 261 79 113

Pokuta ve výši 150 000 Kč

za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze dle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou dle zákona o odpadech k nakládání s odpady určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohrožováno  nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. Porušení zákona o odpadech se společnost RET dopustila tím, že v období od března roku 2006 až do dubna téhož roku na ploše cca 15 až 20 na šíři a cca 200 m na délku na pozemku p.č. 626/1 v k.ú. Buštěhrad (temeno „staré buštěhradské haldy“) ukládala odpad kat.č. 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie ostatní, i když pozemek p.č. 626/1 v k.ú. Buštěhrad není zařízením určeným  k nakládání s tímto druhem odpadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 27.3.2008.

 

Město Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice, 252 30, IČ: 00 241 636

 Pokuta ve výši 150 000 Kč

za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Porušení zákona o odpadech se město Řevnice dopustilo tím, že do prostoru bývalé pískovny Řevnice p.č. 3017/1, 3017/2, 3025 a 3026 k.ú. Řevnice naváželo od roku 1996 odpad, přestože tyto pozemky  nejsou určeny k nakládání s odpady dle zákona o odpadech ani dle jiného zákona, např. stavebního. Pokuta uložena dle ust. dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 1.2.2008.

 

INTERSTAR PRAHA s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00, IČ: 27405079   Pokuta v celkové výši 5 500 000 Kč   Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 19.3.2008.     225 000 Kč   za porušení ust. § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se společnost Interstar Praha dopustila tím, že provozovala v roce 2006 zařízení k využívání odpadů - schválené rozhodnutím značky S-MHMP-197163/2005/OOP-II-787/R-301/2006/Li ze dne 22.3.2006, v období od nabytí moci tohoto rozhodnutí, tj. od 27.3.2006 do 31.12.2006, konec platnosti tohoto rozhodnutí, na pozemku parc.č. 3446 v k.ú. Michle na stanovené ploše 1500 m2, v rozporu s provozním řádem zařízení. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.     225 000 Kč   za porušení ust. § 20 písm. c) zákona o odpadech, kterého se společnost Interstar Praha dopustila tím, že provozovala v roce 2006 zařízení k odstraňování odpadů - schválené rozhodnutím značky  S-MHMP-197163/2005/OOP-II-787/R-301/2006/Li ze dne 22.3.2006, v období od nabytí moci tohoto rozhodnutí, tj. od 27.3.2006 do 31.12.2006, konec platnosti tohoto rozhodnutí, na pozemku parc.č. 3446 v k.ú. Michle na stanovené ploše o 1500 m2, v rozporu s provozním řádem zařízení. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.   5 000 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Interstar Praha dopustila tím, že soustředila  odpady kat.č.: 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly a 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 v roce 2006 na pozemku parc.č. 3445 v k.ú. Michle a v roce 2007 na pozemcích parc.č. 3134, 3139/7, 3148, 3149/1, 3154/2, 3156/2, 3312/1, 3439/75, 3442/1, 3445 a 3446 v k.ú. Michle, přestože tyto pozemky nebyly určeny k nakládání s odpady dle zákona o odpadech. Společnost Interstar Praha nebyla na výše uvedených pozemcích provozovatelem zařízení dle § 14 zákona o odpadech v roce 2006 ani v roce 2007. V souhrnu byly tak odpady kat.č.: 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 17 01 01 Beton, 17 01 02 Cihly, 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, v časovém období minimálně od 10.11.2006 do 21.9.2007, v různé mocnosti soustředěny společností Interstar Praha na ploše 9 950 m2 v objemu 62 027 m3. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.     50 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení dle § 14 zákona o odpadech. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Interstar Praha dopustila tím, že v lednu roku 2007 nakládala na pozemku parc.č. 3446 k.ú. Michle, jako původce odpadů, s nebezpečným odpadem kat.č. 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky v množství 2,74 tun, bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.       INTERSTAR PRAHA s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00, IČ: 27405079   Pokuta ve výši 2 000 000 Kč   za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech se společnost Interstar Praha dopustila tím, že na pozemky parc.č. 217/1, 214/1 a 209/1 v k.ú. Zlatníky u Prahy uložila od října roku 2006 do dubna 2007 odpad (výkopovou zeminu, stavební suť), v množství 22 190 m3, přestože tyto pozemky Zlatníky nejsou určeny k nakládání s odpady dle zákona o odpadech ani dle jiného zákona, např. stavebního. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.   Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 28.3.2008.   

   

ZADIP s.r.o., Hradec Králové, Svobodné Dvory, Klacovská 57, 503 11, IČ: 25194372

Pokuta ve výši 500 000 Kč   

za porušení ust. § 12 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že se nezbavil odpadního karbolu (nebezpečný odpad  kat.č.170301 – asfaltové směsi obsahující dehet) z  nádrží odstraňovaných v areálu bývalé společnosti PREFA v Pardubicích - Rosicích nad Labem na p.č. 264/1 k.ú. Rosice nad Labem v množství cca  4,32 t,  v období od 20.3.2006 do 20.4.2006  v  souladu se zákonem o odpadech. Toto jednání je hodnoceno jako porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 1 zákona o odpadech, neboť každý je povinen nakládat s odpady  a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními přepisy vydanými na ochranu životního prostředí.

Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.    

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 7.1.2008.

 

SAVE CZ s.r.o., Hlinsko, Rváčovská 1639, 539 01, IČ: 25965778

Pokuta v celkové výši 100 000 Kč       

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 14.1.2008.

za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech, kterého se společnost SAVE CZ s.r.o. dopustila tím, že jak bylo zjištěno při místním šetření provedeném ČIŽP dne 17.8.2006 a následně provedených kontrolách a jednáních, společnost SAVE CZ s.r.o. nevedla v roce 2005 průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi pro vybrané druhy odpadů kategorie ostatní a nebezpečný odpad, nevyplnila Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005 a nevyplňovala evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

  za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se společnost SAVE CZ s.r.o. dopustila tím, že provozovala v období roku 2005 a roku 2006  zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů (provozovna: Družstevní 1523, Hlinsko – areál Teplárny Hlinsko) v rozporu s platným provozním řádem zařízení, spočívající v nakládání s odpady v tomto zařízení, pro které nebyl udělen platný souhlas. Jednalo se o 162,3 tun odpadu kategorie nebezpečný odpad kat. č. 170503 - zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, se kterým bylo nakládáno v rozporu s provozním řádem zařízení v termínu od přelomu měsíce říjen a listopad roku 2005 do dne 1.8.2006 (resp. do dne 2.8.2006), tedy prokazatelně i po nabytí účinnosti zákona č. 314/2006 Sb., kterým byl mj. změněn zákon o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

 

KARBONIA, spol. s r.o., Ostrava 3, Chalupníkova 765/21, 700 30, IČ: 15503534

Pokuta ve výši 100 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že účastník řízení převzal do svého vlastnictví v období od 1/2005 do 5/2006 ocelový a litinový odpad v množství 31613,75 t, aniž by byl právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobou, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 10.1.2008.

 

fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 450 000 Kč

za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Porušení zákona o odpadech se účastník řízení v tomto případě dopustil tím, že v měsíci září 2006 při provozování schváleného zařízení ke sběru, výkupu, skladování a využívání odpadů - provozovna Radlická ul., Praha 5, pozemky p. č. 499, 504/1 a 504/2 v k. ú. Praha – Radlice nakládal s odpady i na jiných pozemcích, než na kterých bylo provozování zařízení povoleno. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4  písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 18.4.2008.

 

Zlínstav, a.s. Zlín, Louky, tř. T. Bati 385, 763 02 Zlín, IČ: 00530808

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč

za porušení ustanovení  § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že původce odpadů je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12  odst. 3 zákona o odpadech. Společnost Zlínstav se výše uvedeného porušení zákona o odpadech dopustila tím, že jako původce odpadů, které svým charakterem odpovídají odpadům skupiny 17 – Stavební a demoliční odpady (zařazenými dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů), v roce 2005 v období září – říjen  (v množství  cca 4 300 m3 – množství bylo vysčítáno dle faktur – daňových dokladů č. 380905 a 300905) a v roce 2006 v období září – říjen (v množství  cca   1 845 m3 – množství bylo vysčítáno dle předložené faktury – daňový doklad č. 011006) předala osobě, která v době přebírání odpadů nebyla osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví ve smyslu zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 30.1.2008.

 

STAVMAT-SPRING, spol.  s r.o., Hálkova 1203/32 , 301 00 Plzeň, IČ 00574848,

Donucovací pokuta ve výši 500 000 Kč

uložena povinnému dle ust. § 129 odst. 1 správního řádu a na základě exekučního příkazu  čj. 43/OOH/0703507.25/07/ZKN ze dne 30. 7. 2007, kterým byla nařízena exekuce k vymožení povinnosti  podle  vykonatelného rozhodnutí České inspekce životního prostředí čj.03/OH/2752/04/Do ze dne 16. 4. 2004 (exekuční titul), kterým bylo povinnému nařízeno:

ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí splnit podmínky stanovené v částech I. a) a II. b) výroku rozhodnutí OkÚ Plzeň – sever ze dne 24. 5. 1995,

ve lhůtě do 90 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí odtěžit zbývající nelegálně uložený odpad na pozemcích p.č. 802/10, 802/13 a 813/4 v k.ú. Líně a ve smyslu § 12 zákona   č. 185/2001 Sb. o odpadech stanovených způsobem jej předat oprávněné osobě k využití nebo odstranění

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 22.5.2008.

 

.A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00  Praha 8, IČ: 45809712

Pokuta ve  výši 100 000 Kč

za porušení ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se dopustila tím, že v roce 2005 a 2006 nakládala s odpady k.č.: 100903 (pecní struska, kategorie odpadu: „O“), 101118 (kaly a filtrační koláče z čištění spalin, kategorie odpadu „O“) , 130208 (odpadní oleje, kategorie odpadu „N“), 170302 (asfalty bez dehtů, kategorie odpadu: „O“) a 190112 (jiný popel, kategorie odpadu: „O“) v mobilních zařízeních ke sběru a výkupu odpadů (respektive uvedené odpady vykupovala a přijímala do těchto zařízení), pro která neměla příslušným orgánem státní správy udělen souhlas k provozování zařízení dle § 14 odst.1 zákona o odpadech. Jedná se o vozidla RZ: 2B1 8729 a SPZ: BZM 81-95 (přijato 8577,9 tuny odpadu k.č.: 190112), 1B5 6219 (přijato 211,58 tuny odpadu k.č.: 101118), SPZ: BSB 62-61 (přijato 995,3 tuny odpadu k.č.: 100903), BSB 68-30 (přijato 11,46 tuny odpadu k.č.: 170302),  BVA 77-94 (přijato 55,32 tuny odpadu k.č.: 170302), 2B6 4947 (přijato 7,48 tuny odpadu k.č.: 170302) a RZ: 2B5 5120 (přijato 12 tun odpadu k.č.: 130208). Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 28.3.2008.

 

PLUS – DISCOUNT spol. s r.o., Počernická č.p. 257, 250 73 Radonice, IČ: 413 28 116

Pokuta ve výši 330 000 Kč

za porušení  ust. § 38 odst. 5 zákona o odpadech, který mimo jiné stanoví, že poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Plus dopustila tím, že neinformovala spotřebitele v níže v textu uvedených 10-ti provozovnách spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků, tj. galvanických článků a baterií a elektrozařízení pocházejících z domácností. Toto zjištění učinila inspekce při kontrolách provedených v období od 30. 1. 2007 do 16. 2. 2007. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. g) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 20.3.2008.

 

fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 3.1.2008.

150 000 Kč

za porušení povinností vyplývajících z ustanovení  § 16 odst. 3 zákona  o odpadech, který stanoví, že s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v letech 2005 až 2006 a části roku 2007 (tj. do doby kontroly uskutečněné inspekcí dne 7.3.2007), nakládal jako původce odpadů s nebezpečnými odpady (motorové oleje, hydraulické oleje, nemrznoucí kapaliny, olověné akumulátory, znečištěný sorbent a textilie) bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 39 odst. 1  zákona o odpadech,   kde je uvedeno, že původci odpadů, kteří nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví  prováděcí právní předpis.  Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že  v letech 2005 až 2006 a části roku 2007  jako původce odpadů nevedl žádnou evidenci odpadů dle zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

 

DITA výrobní družstvo invalidů, Tábor, Stránského 2510, 390 34, IČ: 00028762

Pokuta v celkové výši 135 000 Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 28.2.2008.

15 000 Kč

za porušení ust. § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, dle kterého je provozovatel zařízení k využívání odpadů povinen provozovat toto zařízení v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Tohoto porušení se výrobní družstvo Dita dopustilo tím, že v době kontroly na dvoře provozovny (v zařízení k využívání odpadů) výrobního družstva Dita v Táboře shromažďovalo odpadní obrazovky z televizorů a PC monitorů, pocházejících z demontáže odpadních elektrozařízení a elektroodpadů, v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Konkrétně se jednalo o porušení podmínek shromažďování vyprodukovaných odpadů, uvedených v provozním řádu zařízení pod bodem C.1 na straně 9 – shromažďované odpadní obrazovky z televizorů a PC monitorů nebyly označeny kódem a názvem odpadu a jménem osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

10 000 Kč

za porušení ust. § 13 odst. 3 zákona o odpadech, dle kterého je původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, povinna zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Tohoto porušení se výrobní družstvo Dita dopustilo tím, že v době kontroly na dvoře své provozovny v Táboře shromažďovalo odpadní obrazovky z televizorů a PC monitorů (odpad kategorie nebezpečný), aniž by vybavilo místo nakládání s tímto odpadem příslušným identifikačním listem nebezpečného odpadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.

80 000 Kč

za porušení ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, dle kterého je původce povinen pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li daný odpad uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcí právním předpisu. Tohoto porušení se výrobní družstvo Dita v roce 2006 dopustilo tím, že jako původce odpadního skla z obrazovek obsahujícího luminofor zařadilo tento vznikající odpad pro účely jeho předání a dalšího nakládání s tímto odpadem pod kat.č. 16 02 16, kategorie ostatní, i když měl být tento odpad (v souladu se sdělením odboru odpadů MŽP č.j.: OODP/1827/03 ze dne 20.2.2003) zařazen pod kat.č. 16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení, kategorie nebezpečný. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení ust. § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s ustanovením § 4 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění, a navazujícího bodu 2 přílohy č. 2 této vyhlášky, které stanoví podmínky pro přejímku odpadů do zařízení. Tohoto porušení se výrobní družstvo Dita dopustilo tím, že jako dodavatel (vlastník) odpadu neposkytlo osobě oprávněné k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – společnosti SITA CZ a.s., při první z řady dodávek v jednom kalendářním roce (v roce 2006), základní popis odpadu předávaného pod kat.č. 16 02 16. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám.3/5, 601 82 Brno, IČ: 709 32 581

Pokuta ve  výši 200 000  Kč

za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se subjekt dopustil tím, že předal ke dni 25.9.2006 odpad asfaltové směsi obsahující dehet (směs v 5ti kovových nádržích, v množství 95 kusů sudů a 200 litrů)  osobě neoprávněné dle zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 11.3.2008.

 

STAVMAT-SPRING, spol. s  r. o., Hálkova 1203/32, 301 00 Plzeň, IČ: 00574848

Pokuta ve  výši 500 000  Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal dne 23. 1. 2007  s odpadem stavební a demoliční sutě na pozemku p.č. 813/4 k. ú. Líně, tedy  v  místě a tím i v zařízení, které nebylo jako zařízení k nakládání s odpady určeno. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 21.4.2008.

 

ŽELEZÁRNY Hrádek a.s., Nová Huť 204, 338 42  Hrádek, IČ: 45359016

Pokuta ve výši  1 000 000 Kč

za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech tím, že nakládala s odpady v zařízení, které k nakládání s odpady podle zákona určeno není. Společnost odpady soustřeďovala od roku 2005 do 18. 6. 2007 soustřeďovala celkem 147,56 tun nebezpečného odpadu kat. č. 100207* (pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky) mimo místo jejich vzniku a to v zařízení, jímž bylo místo ve smyslu § 4 písm. e) zákona o odpadech. Odpad byl po uvedené období soustředěn v areálu ŽELEZÁREN Hrádek a.s. na volné betonové ploše, v blízkosti filtrační stanice primárního odsávání . Pokuta uložena dle ust. §  66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 1.2.2008.

 

Isidor Feigl GmbH & CO.KG, Jakobsmühle 1, 934 58 Eschlkam, Deutschland

Pokuta ve výši 100 000 Kč

za porušení ust. § 55 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že 4. 5. 2007 v 11:00 hodin provedl dopravce se sídlem Janovice nad Úhlavou  nelegální přeshraniční přepravu odpadu č. 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest v množství  7 palet (198 kusů) desek o rozměrech 1 x 2,5 m, a to aniž by tato přeprava byla účastníkem řízení jako odesílatelem odpadu oznámena Ministerstvu životního prostředí České republiky a aniž by byl účastníkovi řízení vydán MŽP souhlas. Odpad byl příslušníky CÚ Domažlice vyhodnocen jako odpad patřící do „Červeného seznamu.“  Účastník řízení tak porušil ust. § 55 zákona o odpadech, jelikož jako osoba dle Nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole klasifikovaná jako oznamovatel, nepodal oznámení podle právních předpisů. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 21.2.2008.

 

ZENZA Znojmo, a.s., se sídlem Znojmo, Přímětice 312, 669 04, IČ: 00228320

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 14.1.2008.

40 000 Kč

za neplnění povinností stanovených zákonem o odpadech při nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté zákona o odpadech. Společnost Zenza porušila ustanovení §37c odst. 1 písm. b) a c) zákona o odpadech v návaznosti na ustanovení §19 odst. 3 písm a) vyhlášky č. 383/2001 Sb. v návaznosti na bod 2.2.2.2 přílohy č. 18 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Konkrétně společnost Zenza nedodržela postup demontáže autovraků, a to tím, že nejprve z autovraků vyndala skla, pak umělé hmoty ze dveří a vnitřku autovraku (sedačky, přístrojovou desku, elektroinstalaci), a až poté byly vypuštěny provozní náplně a vymontován akumulátor. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Zenza dopustila v zařízení k využívání odpadů, které je umístěno na pozemku parc. č. 530/20 v k.ú. Bílkov, a to v období od 1.1.2007 do dne kontroly provedené ČIŽP, tj. 23.5.2007. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. f) zákona o odpadech.

110 000 Kč

za porušení jiné povinnosti stanovené zákonem o odpadech, konkrétně za porušení ustanovení §12 odst. 1 zákona o odpadech, dle kterého je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Společnost Zenza porušila ustanovení §19 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., dle kterého mohou být autovraky při skladování vršeny na sebe, pouze pokud již neobsahují provozní náplně, a nesmějí být vršeny více jak tři atovraky na sobě. Společnost Zenza skladovala autovraky na sobě, přičemž tyto autovraky obsahovaly provozní náplně. V době kontroly skladovala společnost Zenza i čtyři autovraky na sobě, a to bez jakýchkoliv technických opatřeních zabezpečujících stabilitu. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Zenza dopustila v zařízení k využívání odpadů které je umístěno na pozemku parc. č. 530/20 v k.ú. Bílkov, a to v období od 1.1.2007 do dne kontroly provedené ČIŽP, tj. 23.5.2007. Společnost Zenza porušila ustanovení §4 odst. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., dle kterého provozovatel zařízení postupuje při přejímce odpadů do zařízení způsobem uvedeným v příloze č. 2 vyhlášky. Společnost Zenza nepostupovala způsobem uvedeným v příloze č. 2 uvedené vyhlášky, a to tím, že přebírala odpady do zařízení ke sběru a výkupu odpadů, přitom neprováděla kontrolu dokumentace o odpadu dle bodu 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., konkrétně neprováděla kontrolu základního popisu odpadu. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Zenza dopustila v zařízení ke sběru a výkupu odpadů, které je umístěno na pozemcích parc. č. 528/3, 528/4, 530/6 a 530/20 v k.ú. Bílkov, a to v období od 1.1.2007 do dne kontroly provedené ČIŽP, tj. 23.5.2007. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

 

 

ISTER, s.r.o., Hlavní 267, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 616 76 624 

2 200 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že navezl v době od března do listopadu roku 2007 celkem 8 203 tun odpadů do bývalého dobývacího prostoru v k.ú. Chodová Planá umístěného na pozemcích p.č. 3282/2, 3282/3, 3282/4, 3328/3, 3328/4, 3250/3, 3250/14, 3250/15, 3250/16 a 3250/18, přičemž nakládání s odpady se podle § 4 písm. d) zákona o odpadech rozumí jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, soustřeďování, skladování, využívání a odstraňování. Účastník řízení odpady odstraňoval, resp. využíval na místě, které nebylo příslušným správním orgánem určeno jako zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů. Zařízení je podle § 4 písm. e) zákona  místo, technické zařízení, stavba nebo část stavby. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 20.3.2008.

 

 

fyzická osoba oprávněná k podnikání

 

Pokuta ve výši 490 000 Kč

 

podle ustanovení § 66, odst.5 zákona o odpadech, neboť nesplnil povinnost stanovenou rozhodnutím České inspekce životního prostředí č.j. 51/OOH/0715141.09 /07/LDH  ze dne 4.7.2007, které bylo vydáno na základě ustanovení § 76 odst.1 písm.c) zákona, a které nabylo právní moci dne 04.08.2007. Uvedeným rozhodnutím byla účastníku řízení uložena následující povinnost: Odpady použitého textilu, koberců a použité obuvi v množství cca 890 tun, které účastník řízení převzal neoprávněně do svého vlastnictví a které se v současné době nacházejí v objektech (pronajatých účastníkem řízení) v areálu bývalého státního podniku Zemědělské zásobování a nákup na pozemcích .p.č. 516 a 468 v k.ú. Dolní Řasnice postupně předat k využití nebo odstranění pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (nejen dle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, ale i dle § 12 odst. 3 zákona), a to v termínu do 31.12.2007“.

 

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 20.6.2008.

 

 

KLEMENT a.s., Řehlovice – Hliňany čp.18, Ústí nad Labem, 403 13, IČ: 250 16 695

 

Pokuta ve výši 200 000 Kč                   

I.

za porušení ust. §12 odst. 4 zákona o odpadech, neboť předala odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona oprávněná a tím porušila povinnost stanovenou zákonem tj.společnost si předem nezjistila, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Podle dokladů, které má ČIŽP k dispozici, a jak bylo v průběhu správního řízení zjištěno, společnost v období od měsíce června do měsíce září roku 2007 předala odpad – výkopovou zeminu, kamení a perk v množství 23 399 m3 k dalšímu nakládání (využití nebo k odstranění) fyzické osobě oprávněné k podnikání, aniž by předem zjistila, zda je pan osobou podle zákona oprávněnou k převzetí tohoto odpadu. Pan nebyl a není podle tohoto zákona oprávněnou osobou, tj. podle § 12 odst.3 zákona nebyl provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění, nebo ke sběru nebo  k výkupu odpadů na základě rozhodnutí krajského úřadu podle § 14 odst.1 zákona a nebyl ani provozovatelem zařízení ve smyslu §14 odst.2, neboť na terénní úpravy nebylo vydáno stavební rozhodnutí. Tyto skutečnosti byly zjištěny kontrolou ČIŽP dne 21.srpna 2007 u společnosti LIKTO, s.r.o. Liberec, provedené na základě přijatého podnětu Magistrátu města Liberce odboru životního prostředí a dále v průběhu správního řízení. Pokuta uložena dle ust. § 66, odst.3 písm.b) zákona o odpadech.           

 

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 4.3.2008.

 

 

AJH s.r.o., Krkonošská 16/2001, Praha 2, 120 00, IČ: 271 51 123

 

Pokuta ve výši 180 000 Kč

 

za porušení povinností vyplývajících z ust. § 12 odst. 2 písm.  zákona o odpadech, kde je uvedeno, že lze s odpady podle zákona odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání  s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost AJH dopustila tím, že v roce 2007 provozovala zařízení ke sběru, využívání a odstraňování odpadů způsoby R12, R13 a D15 dle příloh č. 3 a  4 zákona o odpadech (třídění a skladování odpadu) na pozemku parc. č.1226/13 v k.ú. Ruzyně přesto, že provozování výše jmenovaného zařízení nebylo na pozemku p.č.1226/13 v  k.ú. Ruzyně povoleno. Pokuta uložena dle ust. 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

 

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 28.2.2008.

 

ALU.PLAST s.r.o., Kaplice, Samota 850, 382 41, IČ: 25175939

Pokuta ve výši 220 000 Kč

za porušení § 12 odst. 1 zákona o odpadech ve spojení s § 22 odst. 1 zákona o odpadech. Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o odpadech je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí; ustanovení § 22 odst. 1 zákona o odpadech stanoví, že odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií. Dle § 18 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), může být odpad (ve smyslu zákona o odpadech) provozovatelem spalován nebo spoluspalován jen ve spalovnách odpadů nebo ve zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojích povolených pro spoluspalování odpadu příslušným orgánem ochrany ovzduší. Navíc je v § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší stanoveno, že v otevřených ohništích lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Porušení výše uvedených paragrafů se společnost ALU.PLAST dopustila tím, že v době kontroly inspekce (dne 14.6.2007) v areálu své provozovny v Kaplici spalovala odpad – odpadní dřevěné rámy z oken (dřevo ošetřené barvou, ochranným nátěrem) na otevřeném ohni. V ohni byly v době příjezdu inspektorů na první pohled patrné hořící a částečně ohořelé zbytky těchto rámů (toto je patrné i z pořízené fotodokumentace). Pokuta uložena dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 30.1.2008.

 

SIGA, a.s., Vodní 1971, 760 01  Zlín, IČ: 26267365

Pokuta v celkové výši 130 000 Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 5.1.2008.

120 000,-Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 19 odst. 1 chemického zákona ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném a účinném znění. Tohoto jednání se účastník řízení dopustil tím, že neopatřil chemické přípravky Benzínový čistič, Ředidlo C 6000, Technický benzín, Terpentýnový olej, Toluen, S 6001 a S 6006, klasifikované jako Xn, zdraví škodlivý, s R-větou R65 uzávěrem odolným proti otevření dětmi, ačkoli byly určeny i pro prodej spotřebiteli, čímž naplnil skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu Tyto skutečnosti inspekce zjistila při kontrole, která proběhla ve dnech 23., 24. a 27.7.2007 v maloobchodní síti, kde společnost SIGA, a.s. tyto přípravky uváděla na trh a do oběhu. Celkové množství až do data kontroly bylo 25 000 ks. Uloženo dle ust. § 38a odst. 2 písm. b) chemického zákona.

10 000,-Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 19 odst. 4 chemického zákona a navazujících právních předpisů. Tohoto jednání se účastník řízení dopustil tím, že neprokázal že chemické přípravky Benzínový čistič, Ředidlo C 6000, Technický benzín, Terpentýnový olej, Toluen, S 6001 a S 6006 mají obal, který splňuje požadavky na balení podle ustanovení § 19 odst. 4 chemického zákona, čímž naplnil skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu. Tyto skutečnosti inspekce zjistila při kontrole, která proběhla ve dnech 23., 24. a 27.7.2007 v maloobchodní síti, kde společnost SIGA, a.s. tyto přípravky uváděla na trh a do oběhu. Uloženo dle ust. § 38a odst. 2 písm. e) chemického zákona a dle ust. § 38c písm. b) chemického zákona.

 

KOVOX-VH, v.o.s., Týn nad Vltavou,  Veselská 66,  375 01, IČ: 632 50 004

Pokuta ve výši  220 000 Kč

za porušení § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Tohoto porušení se společnost KOVOX dopustila tím, že v roce 2006 a v roce 2007 až do 31.7. 2007 prováděla ve svém sídle na adrese Týn nad Vltavou, Veselská 66, sběr a výkup kovových odpadů. Dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech lze toto zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k jeho provozování a s jeho provozním řádem. Toto rozhodnutí společnost KOVOX nevlastnila, tj. provozovala zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 5.4.2008.

 

TSR Czech Republic s.r.o., Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, 186 00, IČ: 40614875

Pokuta ve výši  450 000 Kč   

za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm e) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že společnost provozovala v době kontroly a dříve zařízení ke sběru a výkupu odpadů, provozovna Jičín, Popovice č.p. 99, v rozporu s provozním řádem zařízení.  Konkrétně se jednalo o skutečnost, že v rozporu s provozním řadem zařízení schváleném rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 16601/ZP/2005/Va-2 ze dne 22.7.2005 byl v provozovně v Jičíně shromažďován vykoupený kovový odpad mimo manipulační plochu, která je v provozním řádu jednoznačně vymezena. Úprava odpadů včetně řezání plamenem probíhala rovněž mimo zpevněnou manipulační plochu. V rozporu se schváleným provozním řádem byly v provozovně přijímány autovraky osobních i nákladních automobilů, z nichž některé byly demontovány. Jednalo se o desítky autovraků osobních i nákladních automobilů. Ve dvou případech bylo zjištěno, že autovraky nebyly zbaveny provozních kapalin. Autovraky se nacházely mimo zpevněnou manipulační plochu a částečně byly uloženy na travnatém terénu. Autovraky osobních automobilů byly uloženy na sebe po pěti až šesti kusech. Množství přijímaných a upravovaných odpadů ve většině měsíců roku 2007, mimo měsíců ledna a února, překračovalo provozním řádem stanovenou kapacitu zařízení, která je max. 1000 tun odpadů za měsíc. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 24.1.2008.

 

   BEZ MOTORY, a.s., Hradec Králové, Plotiště nad Labem 613, 503 01, IČ: 26510065

Pokuta ve  výši 250 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízeních, která k nakládání s odpady nebyla podle zákona o odpadech určena. Konkrétně bylo zjištěno, že na pozemcích p.č. 320/44, 320/32, 320/21 a 320/22 v katastrálním území Plotiště nad Labem účastník řízení shromažďoval a skladoval odpady, které byly zařazeny podle katalogu odpadů jako odpady kategorie nebezpečný, přičemž všechny tyto plochy přitom nebyly zabezpečeny proti úniku výluhových vod z těchto odpadů do životního prostředí. Celkové množství těchto odpadů shromážděných a skladovaných ke dni kontroly bylo 11 250 t. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 15.4.2008.

 

 

fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši 100 000 Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 29.1.2008.

60 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů odpady nezařadil podle druhů a kategorií. Kontrolou provozovny provedenou dne 21. 9. 2007 ČIŽP na adrese Radošov 197, 362 72 Kyselka bylo zjištěno, že následující odpady vznikající v souvislosti s podnikatelskou činností účastníka řízení - strečové fólie, čistý kartónový papír, komunální odpad od zaměstnanců (PET lahve, nedopalky), plastové fólie sloužící k ochraně nelakovaných částí vozidel znečištěné barvami obsahujícími nebezpečné látky, použité brusné kotouče a papír, nebyly samostatně řešeny a nebyl pro ně vytvořen systém, načež tyto odpady byly společně ukládány do velkoobjemového otevřeného kontejneru umístěného na volném prostranství vedle budovy vlastní lakovny o objemu 7  až 10 m3 a na základě smlouvy s firmou RESUR spol. s  r. o. vyváženy jako odpad kat. č. 20 03 01 Směsný komunální odpad. Účastník řízení podniká v provozovně od roku 1999. Pokuta uložena dle ust. 66 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

40 000 kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím,  že nakládal s nebezpečnými odpady, a to tak, že je shromažďoval a následně předával oprávněné osobě, a to bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Kontrolou provedenou ČIŽP dne 21. 9. 2007 v provozovně účastníka řízení bylo zjištěno shromažďování nebezpečných odpadů vznikajících účastníkovi řízení v souvislosti s jeho podnikatelskou činností – provozem autolakovny, která je provozována na výše uvedené adrese od roku 1999. Část těchto odpadů (obaly od barev) byla shromažďována v sudu umístěném v prostoru autolakovny a odtud vyvážena do velkoobjemového kontejneru. Další nebezpečné odpady (především plastové fólie znečištěné barvami obsahujícími nebezpečné látky) byly do tohoto velkoobjemového kontejneru ukládány přímo. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

 

ANDY team, spol. s r.o., Praha 5, Stodůlky, Chalabalova 1609/9, 155 00

Pokuta v celkové výši 460 000 Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 12.2.2008.

70 000 Kč

za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. j) zákona o odpadech v návaznosti na ustanovení §39 odst. 2 zákona o odpadech, tj. za neplnění ohlašovací povinnosti – za nepodání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Konkrétně společnost Andy v roce 2006 převzala od původců odpadů 121,826 t odpadů kategorie ostatní a jiným oprávněným osobám předala 395,889 t odpadů kategorie ostatní, a nepodala pro tyto odpady Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokuta uložena dle ust. §66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

80 000 Kč

za porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech, dle kterého je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen na vyžádání předložit kontrolnímu orgánu dokumentaci. Spáchání správního deliktu se společnost Andy dopustila tím, že neposkytla ČIŽP, tj. kontrolnímu orgánu  Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005 a evidenci odpadů ve formě PDF dokumentů, které ČIŽP požadovala předložit - jak bylo uvedeno v sepsaném protokole ze dne 26.9.2007. Pokuta uložena dle ust.  § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

10 000 Kč

za porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, tj. za provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu s jeho schváleným provozním řádem. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Andy dopustila tím, že neměla v den kontroly, tj. dne 26.9.2007, vozidla (sloužící jako mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů) označena informační tabulí v souladu s §4 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., jak požaduje schválený provozní řád zařízení. Pokuta uložena dle ust. §66 odst. 3 písm. e)  zákona o odpadech.

300 000 Kč

za porušení ustanovení §12 odst. 2  zákona o odpadech, tj. za nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady není povoleno. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost Andy dopustila tím, že nakládala (soustřeďovala odpady v rámci sběru a výkupu) s odpady v areálu u domu č.p. 5 v obci Radenín místní části Bítov, na pozemcích (a v budovách na těchto pozemích) parcelní číslo 2/4 a 2/5 v k.ú. Bítov u Radenína, a nakládání s odpady v tomto zařízení nebylo povoleno příslušným orgánem státní správy, tj. Krajským úřadem Jihočeského kraje. Nakládání s odpady v tomto zařízení bylo zjištěno dne 26.9.2007. Před provedenou kontrolou byl tento správní delikt společností Andy páchán po dobu delší než dva roky. Uložená pokuta je pak stanovena za období do 26.9.2007. Pokuta uložena dle ust. §66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

 

CETINA a KENAUR s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč – Senec, IČ 263 15 114 

120 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že navezl začátkem měsíce října 2007 odpad (kamenivo a zeminu) v množství cca 120 tun na cestu „Na Závrtek“ vedoucí z obce Chrást do Dolan. Odpad byl složen zhruba v polovině připravované cesty. Tím jako původce odpadů nakládal s odpady v zařízeních, která nejsou k nakládání s odpady podle zákona určena. Přičemž nakládání s odpady se podle § 4 písm. d) zákona o odpadech rozumí jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, soustřeďování, skladování, využívání a odstraňování. Účastník řízení odpady odstraňoval resp. využíval na místě, které nebylo příslušným správním orgánem určeno jako zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů. Zařízení je podle § 4 písm. e) zákona místo, stavba nebo část stavby. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 23.1.2008.

 

EKO Logistics s.r.o., Tyršova 68, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 26710170

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč

za porušení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech kde je uvedeno, že provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů je povinen provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Právnická osoba provozovala zařízení ke sběru a výkupu odpadů v rozporu s jeho provozním řádem. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech, dále za porušení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen provozovat zařízení k využívání odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Právnická osoba provozovala zařízení k využívání odpadů v rozporu s jeho provozním řádem. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm e) zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech, a dále za porušení § 20 písm. c) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení k odstraňování odpadů je povinen provozovat zařízení k odstraňování odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Právnická osoba provozovala zařízení k odstraňování odpadů v rozporu s jeho provozním řádem. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

Porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 1 písm. c) a § 20 písm. c) zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v zařízení ke sběru, výkupu, využívání a k odstraňování odpadů schváleném rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 15.12.2004 pod č.j.: 10301 OD-84899/04/OŽP-Tu a umístěném na adrese Tyršova 68, Týnec nad Labem, porušil provozní řád tohoto zařízení, když v roce 2006 překročil povolenou roční kapacitu zařízení (množství přijímaných odpadů) cca 14x.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 28.5.2008.

 

ASTON spol. s r.o. Tábor, Odolenova 944, 390 00, Tábor 1, IČ: 62501798

Pokuta ve výši  120 000 Kč

za porušení ust. §18 odst. 1 písm. k)  zákona o odpadech, dle kterého je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci, poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Konkrétně společnost Aston na vyžádání, které je uvedeno v zápise ze dne 13.11.2007 nepředložila ČIŽP evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů za rok 2006. Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů společnost Aston nepředložila ani na jednání dne 23.1.2008, ani je nepředložila v nově stanoveném termínu při tomto jednání, tj. do 30.1.2008. Dále společnost Aston nepředložila doklady o předání odpadů, jejichž předání nebylo placeno na základě faktur ale jiných daňových dokladů, tyto doklady si ČIŽP vyžádala, jak je uvedeno v zápise ze dne 23.1.2008, a měly být doloženy do dne 30.1.2008. Pokuta uložena dle ust. § § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 27.2.2008.

 

ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815

Pokuta v celkové výši  110 000 Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 21.4.2008.

50 000 Kč

za porušení povinnosti dle ustanovení § 18 odst.1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení  dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru, výkupu a zpracování odpadů (autovrakoviště) v objektu společnosti ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou minimálně od 1.1.2007 do dne kontroly inspekce (29.11.2007) v rozporu s pravomocně schváleným provozním řádem zařízení, který byl schválen KÚ kraje Vysočina pod č.j. KUJI 9198/2004 OZP –Ko/2, ze dne 10.5.2005 (dále také zařízení).  Stanovená kapacita zařízení schválená provozním řádem  a výše uvedeným rozhodnutím v maximální výši 100 tun ročně byla do dne kontroly překročena o více než 25 tun odpadů (autovraků). Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

40 000  Kč

za porušení  povinnosti dle ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v areálu společnosti ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou v den kontroly inspekce (29.11.2007), na některých provozních místech neutříděně shromažďoval produkované odpady dle jednotlivých druhů a kategorií - např. sklo a pryžové hadice (v autokontejneru venku na dvoře v areálu), olejové filtry, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a litina (kovový autokontejner na dvoře v areálu), směsný komunální odpad (SKO), textilní materiál a piliny znečištěné nebezpečnými látkami (kontejner 1 100 litrů v areálu provozovny). Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení povinností dle ustanovení § 18 písm. f) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení  dopustil tím, že  provozovna společnosti ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou nebyla v den kontroly inspekce (29.11.2007) vybavena informační tabulí v souladu  s  ustanovením  § 18 odst. 1 písm. f) zákona  o odpadech a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, §  4  odst.  2 písm. d)  – účastník řízení tedy nezveřejňoval druhy sbíraných a vykupovaných odpadů. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

 

fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta ve výši 100 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v §16 odstavec 1 písmeno h) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že na písemné vyžádání inspekce (dopisem s doručenkou dne 3.12.2007 a dopisem s doručenkou dne 3.1.2008) nepředložil dokumentaci a neposkytl  pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, konkrétně se jednalo o následující specifikované písemné doklady:  Výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list účastníka řízení, Všechna vydaná rozhodnutí správního orgánu (KÚ MSK a pod) týkající se nakládání s odpady, Průběžná evidence odpadů vedená v roce 2006 a 2007, Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006, Smlouvy s  odběrateli odpadů  uzavřené v roce 2006 a 2007, Smlouvy na  prováděná díla účastníkem řízení v roce  2006 a 2007.  Tímto jednáním porušil povinnosti stanovené ustanovením § 16 odstavec 1 písmeno h) zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odstavec 2 písmeno c) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 12.5.2008.

 

VODOSTAVBY spol. s r.o., Libušínská 192/84, 326 00 Plzeň, IČ: 00870706

Pokuta ve výši  100 000 Kč

za porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech tím, že nakládala s odpady v zařízení, které k nakládání s odpady podle zákona určeno není. Společnost odpady uložila  v období 9/2006 – 11/2006 266,5 m3 odpadů vytěžených sedimentů z koryta Zálužského potoka na pozemek č. 791 k.ú. Zbůch, tj. mimo místo jejich vzniku a to v zařízení, jímž bylo místo ve smyslu § 4 písm. e) zákona o odpadech, ve kterém nebylo nakládání s odpady povoleno. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 26.4.2008.

 

ŽSD a.s., Brno - Pisárky, Hlinky 40/102, 603 00, IČ:   645 11 359

Pokuta ve výši 200 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písmeno c) zákona o odpadech (ve znění účinném do 21.6.2006 tj. do nabytí účinnosti novely zákona č. 314/2006 Sb.), kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v období od 30.6.2005 do 6.4.2006 předal celkové množství 43.293,4 tun odpadu kat.č. 170405 zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503  firmě GYPSTREND s.r.o., která není osobou oprávněnou k převzetí odpadů dle § 14 odst. 1 či 2 zákona. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písmeno b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 12.6.2008.

 

 

Sklárna Janštejn, s.r.o., Horní Dubénky 39, 588 52 Horní Dubénky, IČ: 14502402

Pokuta v celkové výši  380 000 Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 28.4.2008.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 39 odst.1 zákona o odpadech, podle kterého jsou původci odpadů a oprávněné osoby, kteří nakládají s odpady, povinni vést průběžnou evidenci o všech odpadech a způsobech nakládání s nimi.Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že nevedl v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech evidenci některých odpadů, se kterými v den kontroly prokazatelně nakládal, např. 120121 – upotřebené brusné materiály, 170402 – hliník, 170605 – stavební materiály obsahující azbest, 161105 – vyzdívky z nemetalurgických procesů obsahující N látky, 150202 – znečištěné absorpční prostředky.  Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2  písm. a) zákona o odpadech.

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 39 odst.2 zákona o odpadech, podle kterého jsou původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok,  povinni zasílat každoročně do 15.února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že na příslušný správní úřad nezaslal hlášení o produkci a nakládání s odpady za některé produkované odpady  v letech 2005 a 2006, které u účastníka řízení průběžně vznikaly, např : 120121, 150202, 150101, 150102, 150110 apod. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2  písm. a) zákona o odpadech.

50 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 13 odst. 3  zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v den kontroly (23.1.2008 ) na provozovně a v sídle účastníka řízení Horní Dubénky 39 neměl vypracovány a vyvěšeny identifikační listy N odpadů na místech nakládání s těmito odpady ( shromažďování, soustřeďování ). Jednalo se o identifikační listy například těchto odpadů.: 150110, 101109, 101115, 130208, 150202. Obsah a formu identifikačních listů stanoví příloha č. 3 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.

300 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v den kontroly odpadového hospodářství (23.1.2008) neutříděně shromažďoval odpady v různých shromažďovacích prostředcích v celém areálu společnosti a dále ve dvou boxech s betonovými postranicemi vedle přístřešku, kde bylo dříve ukládáno palivo pro kotelnu. Společně byly shromažďovány např. odpady – směsný komunální odpad ( SKO ), kartónový papír, čisté plastové obaly ( fólie, PET, vázací pásky), dále byly společně shromažďovány i nebezpečné odpady s odpady kategorie ostatní, např. čisté plastové špony, znečištěné absorpční prostředky, znečištěné obaly od tmelů a lepidel, SKO, apod. Podrobný popis míst s neutříděně shromážděnými odpady je uveden dále v textu  odůvodnění. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5  zákona o odpadech.

 

Strunal CZ, a.s., Bezručova 730, 351 37 Luby u Chebu, IČ 27 15 07 47

Pokuta v celkové výši  130 000 Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 7.5.2008.

70 000 Kč

za porušení ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona  o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v letech 2006, 2007 a 2008 do doby kontroly neshromažďoval odpady utříděné podle kategorií. Fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že odpad kategorie „ostatní“ vznikající na výrobních dílnách účastníka řízení je převážně odděleně neshromažďován a vysypáván do nádob umístěných na dílnách, které jsou následně sesypávány do kontejnerů na komunální odpad (prohlídkou těchto kontejnerů v nich byly nalezeny odpady brusných papírů, papíru, plastů, PET lahví, kartonu, strun apod. a smetků z dílen) a takto předávány oprávněné osobě. Pokuta uložena dle ust. § § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

40 000 Kč

za porušení ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, jelikož v letech 2006, 2007 a 2008 do doby kontroly nakládal s nebezpečnými odpady kat.č. 08 07 17 a 15 01 10 (shromažďoval) bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Pokuta uložena dle  ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ust. § 13 odst. 3 zákona o odpadech, jelikož  jako původce odpadů nevybavil místa nakládání s nebezpečnými odpady identifikačními listy nebezpečných odpadů. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.

 

de Wolf s.r.o.,  Americká 2452/14, 350 02 Cheb, IČ 64 83 14 42

Pokuta ve výši 100 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 20 odst. 2 ve smyslu § 20 odst. 5 chemického zákona. Tohoto jednání se účastník řízení dopustil tím, že jako první distributor v době minimálně od března 2007 (kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje proběhla v březnu 2008) do 12. 2. 2008 neoznačoval jím distribuovaný chemický prostředek Detia gas EX B, balení 3,4 kg (klasifikovaný jako T+ vysoce toxický, F vysoce hořlavý, N nebezpečný pro životní prostředí) požadovanými údaji v českém jazyce podle požadavků chemického zákona. Uloženo dle ust. § § 38c písm. c) chemického zákona za prokázaný správní delikt podle § 38a odst. 5 písm. e) téhož zákona.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 6.5.2008.

 

 

GZ Metal  s.r.o., Liberec XXX, 463 11, Vratislavice nad Nisou, U Sila 1204, identifikační číslo  272 98 779

Pokuta ve výši 150 000 Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 16.5.2008.

za porušení ustanovení  § 14, odst.1 zákona o odpadech  tím,  že provozuje zařízení ke sběru a výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Tato skutečnost byla zjištěna kontrolou provedenou dne 22.1.2008 pracovníky Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí u společnosti na adrese U Sila 1204, Liberec-Vratislavice nad Nisou a při následném dokončení kontroly na Magistrátu města Liberec dne 18.2.2008. Pokuta uložena dle ust. § 66, odst.3 písm. e) zákona o odpadech.

 

WECH CHEB, spol. s r.o., Žižkova 235/32, 350 02 Cheb, IČ 25208934

Pokuta v celkové výši 130 000 Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 22.3.2008.

100 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů odpady nezařazoval podle druhů a kategorií. Kontrolou provozovny na adrese Žižkova 2635/32, 350 02 Cheb, provedenou dne 29. 2. 2008 ČIŽP bylo zjištěno, že následující odpady vznikající v souvislosti s podnikatelskou činností účastníka řízení  - brusné kotouče, lešticí bavlněné kotouče, smirkový papír, smetky z dílen, zbytky z frézování plastů – plasty, strečové fólie, kartónový papír, lešticí pasta, rukavice, a odpady vzniklé v souvislosti z činností fyzických osob - plastové lahve a zbytky obalů, nebyly samostatně zařazovány a následně samostatně shromažďovány. Nebyl pro jejich zařazování podle druhů a kategorií  vytvořen systém, načež tyto odpady byly společně bez roztřídění ukládány do kontejnerů o obsahu 220 litrů, nebo do plastových kbelíků, a nebo do plastových pytlů.  Kontejnery o obsahu 220 litrů byly vyváženy oprávněnou osobou (ASP služby spol s r.o.),  odpady z plastových kyblíků byly přesypávány do velkoobjemového kontejneru umístěného na dvoře účastníka řízení a následně předávány   stejné oprávněné osobě jako odpady z kontejnerů.  Plastové pytle byly po jejich naplnění odváženy účastníkem řízení na skládku Chocovice. Veškerý výše zmíněným způsobem shromážděný odpad byl účastníkem řízení předáván oprávněným osobám k nakládání s odpady  pod katalogovým číslem 200301 (směsný komunální odpad).  Účastník řízení odpady nezařazoval podle druhů a kategorií a tím porušil ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech. Podle hlášení o produkci a nakládání s odpady  za rok 2006 a 2007 účastník řízení takto postupoval  v roce 2006 i v roce 2007.

Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 3  zákona o opdadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů v roce 2006 v provozovně na adrese Americká 16, Cheb nakládal (shromažďoval před předáním oprávněné osobě) cca s 1,2 tunami nebezpečných odpadů bez příslušného souhlasu věcně a místně příslušného úřadu státní správy. Účastník řízení podle hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 ve své provozovně na adrese Americká 16, Cheb nakládal (shromažďoval před jejich předáním oprávněné osobě  - ELIOD servis, s.r.o.) s 0,92 tunami odpadu kat. č. 130113*, s 0,12 tunami odpadu kat. č.  140603*, s 0,08 tunami odpadu kat. č. 150110* a  s 0,11 tunami odpadu    kat. č. 150202*. O souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady účastník řízení, podle jeho vlastního vyjádření, požádal až po kontrole ČIŽP ze dne 29. 2. 2008. Účastník řízení tím, že nakládal s nebezpečnými odpady bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy porušil ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

 

LONGEREX s.r.o., Polní360/17, 460 01 Liberec, Staré Pavlovice, IČ 27780929 

Pokuta v celkové výši 100 000 Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 11.6.2008.

80 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 18 odst. 1 písm. i)  zákona o odpadech tím, že  jako provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů nezabezpečil odpady před nežádoucím únikem. Subjekt jako provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů na adrese „Kovošrot, 691 56 Hrušky 16“ na k.ú. obce Hrušky nezabezpečil odpady před nežádoucím únikem. Při místním šetření dne 20.3.2008 bylo zjištěno soustřeďování sudů s odpadními ropnými látkami, jednoho sudu s odpadním olejem  a autobaterie na venkovních nezastřešených  plochách nezabezpečených před možným únikem znečisťujících látek. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 18 odst. 3  zákona o odpadech tím, že  jako provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů provádějící sběr a výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem nevedl při výkupu těchto odpadů evidenci osob, od kterých odpady vykoupil. Subjekt jako provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů na adrese „Kovošrot, 691 56 Hrušky 16“ na k.ú. obce Hrušky nevedl evidenci zcela v souladu s požadavky § 8 vyhl. č. 383/2001 Sb., v platném znění - osob od nichž byl vykupován odpad kat.č. 170405 – železo a ocel nevedl číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. Pokuta uložena dle ust. § § 66 odst. 5 zákona o  odpadech.

 

Obec Kamenice, Kamenice 481, 588 23  K a m e n i c e, IČ 00286079

Pokuta ve výši 100 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno. Uvedeného jednání se účastník řízení dopustil  nejméně od počátku roku 2006 do dne kontroly (7.3.2008) tím, že umožňoval navážení odpadů kategorie ostatní (O), zejména zeminy a kamení, stavebních a demoličních odpadů skupiny 17 dle vyhl. č. 381/2001Sb., - Katalogu odpadů, a to do areálu bývalého lomu, který se nachází v místní části Meráno obce Kamenice, 588 23 Kamenice, parcelní čísla dle KN: 2683/1, 2683/6, 2683/9, 2683/10, 2683/11 a st. 425/3, k.ú. Kamenice u Jihlavy. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 4  písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 3.6.2008.

  

   

Zemědělské obchodní družstvo v Herálci, Herálec čp. 134, 582 55 Herálec, IČ 00122335

Pokuta v celkové výši  120 000 Kč   

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 12.6.2008.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 39 odst.1 zákona o odpadech, podle kterého jsou původci odpadů a oprávněné osoby, kteří nakládají s odpady, povinni vést průběžnou evidenci o všech odpadech a způsobech nakládání s nimi.Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že nevedl za provozovnu Herálec průběžnou evidenci žádného z produkovaných odpadů v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech v letech 2006, 2007 a dosavadní část roku 2008 do dne kontroly 3.4.2008. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2  písm. a) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 39 odst.2 zákona o odpadech, podle kterého jsou původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok,  povinni zasílat každoročně do 15.února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že na příslušný správní úřad nezaslal hlášení o produkci a nakládání s odpady za některé produkované odpady  v roce 2007, které u účastníka řízení průběžně vznikaly nebo prokazatelně v uvedeném období vyprodukoval  a nakládal s nimi  (shromažďování ) , např : 170405, 150102, 150101, 160121 a 160209. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 2  písm. a) zákona o odpadech.

40 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 16 odst.3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že neměl vydáno platné a pravomocné rozhodnutí – souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, který je vydáván věcně a místně příslušným orgánem státní správy (MěÚ Havlíčkův Brod ), a to pro provozovnu Herálec čp.134. V období od 26.4.2007 do dne kontroly odpadového hospodářství 3.4.2008 účastník řízení prokazatelně nakládal v této provozovně (shromažďování) s nebezpečnými odpady – 150110, 150202, 160107, 200121, 130503, 160601, 130208. Pokuta uložena dle  ust. § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

30 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v den kontroly odpadového hospodářství (3.4.2008) neutříděně shromažďoval odpady v některých shromažďovacích prostředcích ve svém areálu v Herálci. Pokuta uložena dle ust. § 66 odst. 5  zákona o odpadech.

 

 

Pokuty pravomocně uložené ve 2.pololetí roku 2008 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku odpadového hospodářství    

 

Obec Kamenice, Kamenice 481, 588 23 Kamenice, IČ: 00286079  

Pokuta ve výši 100 000 Kč 

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízení, ve kterém nakládání s odpady nebylo povoleno. Uvedeného jednání se účastník řízení dopustil nejméně od počátku roku 2006 do dne kontroly (7. 3. 2008). Porušení právní povinnosti spočívalo v tom, že účastník umožňoval navážení odpadů kategorie ostatní (O) - zejména zeminy a kamení, stavebních a demoličních odpadů skupiny 17 podle Katalogu odpadů - do areálu bývalého lomu, který se nachází v místní části Meráno obce Kamenice, p. č. 2683/1, 2683/6, 2683/9, 2683/10, 2683/11 a st. 425/3, k.ú. Kamenice u Jihlavy. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech   Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 3. 6. 2008.  

 

 TCHAS-SERVIS, s.r.o., Francouzská 6167, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 47153881  

 Pokuta v celkové výši 200 000 Kč  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 5. 6. 2008.  

30 000 Kč   za porušení ustanovení ust. § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech tím, že účastník řízení jako právnická osoba porušil povinnost stanovenou tímto zákonem, to je, že jako původce odpadů nezařadil vyprodukovaný odpad kat. č. 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, v množství 550 tun, vyprodukovaný při provádění stavby názvu „Město Libavá, rekonstrukce ČOV a nátokové kanalizace“, konkrétně při provádění bourání komunikace napříč Městem Libavá v měsících srpnu až září roku 2007; tedy tento odpad nezařadil podle druhu a kategorie odpadů podle vyhl. č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Jedná se o odpad, jelikož movitá věc přísluší do skupiny z přílohy č. 1 zákona a účastník řízení neprokázal, že trvá původní účelové určení asfaltů. Původní účelové určení zaniklo a odpadlo a účastník řízení se úmyslně zbavil předáním asfaltů k odstranění či využití fyzické osobě k rekultivaci. Pokuta uložena podle ust. § 66 odst. 3 písm a) zákona o odpadech.  

170 000 Kč   za porušení ustanovení ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech tím, že účastník řízení jako právnická osoba, porušil povinnost stanovenou tímto zákonem, to znamená, že jako původce odpadů předal vyprodukovaný odpad kat. č. 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, v množství 550 tun, vyprodukovaný při provádění stavby názvu „Město Libavá, rekonstrukce ČOV a nátokové kanalizace“, konkrétně při provádění bourání komunikace napříč Městem Libavá v měsících srpnu až září roku 2007; tedy odpad, který sám nevyužil ani neodstranil v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, tedy tohoto odpadu se zbavil tím, že tento převedl dne 1. 11. 2007 do vlastnictví osobě neoprávněné k jeho převzetí podle § 12 odst. 3 zákona, a to převedl přímo do vlastnictví fyzické osoby, na pozemek ve vlastnictví této osoby.  Pokuta uložena dále podle ust. § 66 odst. 3 písm b) zákona o odpadech.   

 

 SCRAPSERVIS spol. s r.o., Mladoboleslavská 1363, 407 47 Varnsdorf, IČ: 49815431  

 Pokuta ve výši 120 000 Kč  

za porušení ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že od začátku roku 2006 provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů v ulici Mladoboleslavská 1363 ve Vanrnsdorfu, bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Žádost o souhlas k provozu tohoto zařízení byla podána dne 10.3. 2008 na KÚ Ústeckého kraje, tj. až den před ohlášenou kontrolou. Pokuta uložena dále podle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 6. 6. 2008.   

 

 LB cleaning s.r.o., Průběžná 2, 312 00 Plzeň, IČ: 00031976  

Pokuta ve výši 190 000 Kč  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 10. 6. 2008.  

 100 000 Kč  

 za porušení povinnosti stanovené ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů nakládal bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích (shromažďoval) v roce 2007 - 2008 (do 9. 4. 2008) celkem s 520 kg nebezpečných odpadů ve své provozovně v Obchodním domu Družstevní centrum v Plzni, Masarykova 75, Plzeň. Jednalo se o nebezpečné odpady kat. č. 060205*, 130208*, 140603*, 140604*, 150110, podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů. Pokuta uložena podle § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.  

90 000 Kč   za porušení povinnosti stanovené ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona, kterého se účastník řízení dopustil tím, že ve své provozovně nezajistil nebezpečné odpady před nežádoucím znehodnocením a únikem. ČIŽP nalezla v místnosti provozování technologie čištění kanálovou vpusť, jejíž okolí bylo začerněno zbytky odpadů. V samotné vpusti se nacházela pastovitá hmota se zápachem po perchloretylénu. Pokuta uložena podle ust. § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.  

 

 GYPSTREND s.r.o., Kobeřice 790, 747 27 Kobeřice, IČ: 60322616 

  Pokuta ve výši 300 000 Kč  

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, využíval pozemky Sádrovcového dolu Kobeřice na parcelách č. 103, 104, 343/1, 343/2, 344/1 a 345 v k. ú. Kobeřice ve Slezsku v období od 30. 6. 2005 do 6. 4. 2006 jako zařízení k využívání odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu, tzn. KÚ Moravskoslezského kraje. Účastník řízení využil v tomto vymezeném období v zařízení celkem 54016,19 t odpadu kat. č. 17 05 04 kategorie ostatní, přičemž vymezené pozemky tohoto zařízení nebyly pro tento odpad využitelné ani podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Pokuta byla uložena podle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.   Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 11. 6. 2008.  

 

   Zemědělské obchodní družstvo v Herálci, Herálec 134, 582 55 Herálec, IČ 00122335  

Pokuta v celkové výši 120 000 Kč  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 12. 6. 2008.  

30 000 Kč   za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, podle kterého jsou původci odpadů a oprávněné osoby, kteří nakládají s odpady, povinni vést průběžnou evidenci o všech odpadech a způsobech nakládání s nimi.Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že nevedl za provozovnu Herálec průběžnou evidenci žádného z produkovaných odpadů v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech v letech 2006, 2007 a dosavadní část roku 2008 do dne kontroly 3.4.2008. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.  

 20 000 Kč   za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 39 odst.2 zákona o odpadech, podle kterého jsou původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, povinni zasílat každoročně do 15.února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že na příslušný správní úřad nezaslal hlášení o produkci a nakládání s odpady za některé produkované odpady v roce 2007, které u účastníka řízení průběžně vznikaly nebo prokazatelně v uvedeném období vyprodukoval a nakládal s nimi (shromažďování ), např : 170405, 150102, 150101, 160121 a 160209. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.  

40 000 Kč   za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst.3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že neměl vydáno platné a pravomocné rozhodnutí – souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, který je vydáván věcně a místně příslušným orgánem státní správy (MěÚ Havlíčkův Brod ), a to pro provozovnu Herálec čp.134. V období od 26.4.2007 do dne kontroly odpadového hospodářství 3. 4.2008 účastník řízení prokazatelně nakládal v této provozovně (shromažďování) s nebezpečnými odpady – 150110, 150202, 160107, 200121, 130503, 160601, 130208. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.  

 30 000 Kč   za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v den kontroly odpadového hospodářství (3. 4. 2008) neutříděně shromažďoval odpady v některých shromažďovacích prostředcích ve svém areálu v Herálci. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.  

 

ŽSD a.s., Hlinky 40/102, 603 00 Brno Pisárky, IČ: 64511359  

 Pokuta ve výši 200 000 Kč  

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm c) zákona o odpadech, kterého se subjekt dopustil tím že, v období od 30. 6. 2005 do 6. 4. 2006 předal celkové množství 43 293,4 tun odpadu kat. č. 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 právnické osobě GYPSTREND s.r.o., která nebyla osobou oprávněnou k převzetí tohoto odpadu podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Pokuta uložena podle § 66 odst. 3 písm b) zákona o odpadech.  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 12. 6. 2008.  

 

  Fyzická osoba oprávněná k podnikání  

Pokuta v celkové výši 150 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 13. 6. 2008.  

 100 000 Kč   za porušení povinnosti vyplývajících z ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.  

50 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinny vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kdy evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně a způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis, ve spojení s ustanovením § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinny zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.    

 

 AGROKOMPLEX OHŘE a.s., Masarykova 190, 41156 Bohušovice nad Ohří, IČ: 00120511  

 Pokuta v celkové výši 150 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 13. 6. 2008.  

30 000 Kč   za porušení ustanovení § 13 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník jako původce odpadů dopustil tím, že v areálu mechanizace a kravína v Nových Kopistech nevybavil místa shromažďování nebezpečných odpadů příslušnými identifikačními listy neb. odpadů, konkrétně se jednalo o nebezpečné odpady kat. č. 15 01 10, 15 02 02, 16 06 01, 18 02 02. Pokuta uložena podle § 66 odst. 2, písm. d) zákona o odpadech.  

 40 000 Kč   za porušení ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník jako původce odpadů dopustil tím, že v roce 2007 shromažďoval nebezpečné odpady (kat. č. 16 07 08 a 18 02 02) a následně předával k využití a odstranění oprávněné osobě, a to v celkovém množství 80 kg bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. Pokuta uložena podle § 66 odst. 4, písm. d) zákona o odpadech.

  80 000 Kč   za porušení § 16 odst. 1, písm e) zákona o odpadech, kterého se účastník jako původce dopustil tím, že shromažďoval odpady neutříděným způsobem. Na venkovním prostranství v areálu mechanizace v Nových Kopistech se ve velkoobjemovém přepravním kontejneru nacházely neutříděné odpady. Jednalo se např. o následující druhy odpadů: odpad kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 16 01 99, 17 01 07, 17 04 01, 15 02 02, 20 03 01, 20 03 07. Pokuta uložena podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech.  

 

  Fyzická osoba oprávněná k podnikání 

  Pokuta v celkové výši 1 200 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 14. 6. 2008.

  200 000 Kč   za porušení § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že oprávněné osoby v případě, že nakládají s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005 a 2006 za své mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nezaslal do zákonem o odpadech určeného termínu - 15. února následujícího roku, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.  

1 000 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že s odpady lze nakládat podle zákona o odpadech pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že od podzimu 2006 do 26. 3. 2007 soustředil odpadní výkopové zeminy v silážních zemědělských žlabech, aniž by nakládání s odpady v místě silážních zemědělských žlabů bylo v předmětném časovém období v souladu se zákonem o odpadech povoleno. Dále se tohoto porušení zákona o odpadech účastník řízení dopustil tím, že převážně na pozemkové parcele č. 935/2 v k.ú. Škvorec soustředil odpadní výkopové zeminy a následně jimi provedl v roce 2006 až 2007 (do 26.3.2007) hrubé terénní úpravy, aniž by nakládání s odpady v místě pozemkové parcely č. 935/2 v k.ú. Škvorec bylo v předmětném časovém období v souladu se zákonem o odpadech povoleno. Dále se tohoto porušení zákona o odpadech účastník řízení dopustil tím, že převážně na pozemkové parcele č. 939/2 v k.ú. Škvorec v roce 2006 a 2007 (do 26.3.2007) nakládal (soustřeďoval, třídil, upravoval – drtil) s odpady – především odpadní zeminy, betony, asfalty a směsi stavebních odpadů, aniž by nakládání s odpady bylo v předmětném časovém období v souladu se zákonem o odpadech povoleno. Pokuta uložena podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.  

 

  Fyzická osoba oprávněná k podnikání  

Pokuta ve výši 1 000 000 Kč  

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze podle zákona o odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena; při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy. Porušení výše uvedeného ustanovení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v roce 2006 a části roku 2007, tj. do data provedené kontroly uskutečněné dne 8.2.2007 v jím pronajaté části areálu společnosti Mahrla spol. s.r.o. prokazatelně nakládal s odpady v zařízení, které není podle zákona o odpadech určené k nakládání s odpady. Nakládáním s odpady se podle ustanovení § 4 písm. d) zákona o odpadech rozumí mimo jiné i jejich sběr a výkup. K nakládání s odpady (tj. ke sběru a výkupu) účastníkem řízení docházelo v areálu, kde má účastník řízení pronajatý oplocený prostor, jehož povrch je částečně zpevněn panely, část areálu tvoří pouze rostlý terén. Podle ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 zpracované za kontrolovaný areál se například jedná o odpady kat.č. 07 01 04* v množství 87,928 tun; 13 02 08* v množství 47,588 tun; 11 01 07* v množství 95 tun; 15 01 10* v množství 180,233 tun a další. Podle průběžné evidence odpadů zpracované za leden 2007 se například jedná o odpady kat.č. 15 02  02* v množství 5,7 tun; 18 01 03* v množství 2,28 tun; 19 08 09 (kategorie „ostatní“) v množství 34,14 tun.  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 19. 6. 2008.    

 

Fyzická osoba oprávněná k podnikání  

 Pokuta ve výši 490 000 Kč  

 podle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech, neboť nesplnil povinnost stanovenou rozhodnutím České inspekce životního prostředí ze dne 4. 7. 2007, které bylo vydáno na základě ustanovení § 76 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, a které nabylo právní moci dne 04. 08. 2007. Uvedeným rozhodnutím byla účastníku řízení uložena následující povinnost – citace: „Odpady použitého textilu, koberců a použité obuvi v množství cca 890 tun, které účastník řízení převzal neoprávněně do svého vlastnictví, a které se v současné době nacházejí v objektech (pronajatých účastníkem řízení) v areálu bývalého státního podniku Zemědělské zásobování a nákup (dále v textu jen ZZN) na pozemcích .p.č. 516 a 468 v k.ú. Dolní Řasnice postupně předat k využití nebo odstranění pouze osobám oprávněným k jejich převzetí (nejen dle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, ale i dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech), a to v termínu do 31. 12. 2007….“ konec citace. Tato skutečnost byla zjištěna šetřením inspekce na výše uvedené lokalitě dne 17. 1. 2008.  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 20. 6. 2008.  

 

 Purum s.r.o., Fibichova 2, 130 00 Praha 3, IČ: 62414402  

 Pokuta ve výši 100 000 Kč  

za porušení § 13 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že původce, který nakládá s nebezpečnými odpady, je povinen zajistit, aby nebezpečné odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 k zákonu o odpadech pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 byly označeny grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu a u nebezpečných odpadů jiných, než výše uvedených, je původce, který s nimi nakládá povinen zajistit, aby byly označeny nápisem „nebezpečný odpad“. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost PURUM dopustila tím, že dne 6. 4. 2007 ve svém zařízení k odstraňování odpadů (deemulgační stanice), umístěném v areálu společnosti BSS Metaco a.s. v likvidaci, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Pražská 298, umístěném na pozemku par.č. 525/9 v k.ú. Brandýs nad Labem, neoznačila podle § 13 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona o odpadech shromažďovací nádoby nebezpečných odpadů kat.č.: 19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky; kat.č.: 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami; kat.č.: 19 02 07* Olej a koncentráty ze separace, ve kterých se v době inspekční kontroly 6. 4. 2007 nacházely nebezpečné odpady.  Pokuta uložena podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 25. 6. 2008.  

 

 METAL a.s., Hlavanova 81/4, 326 00 Plzeň, IČ: 00478326  

 Pokuta v celkové výši 110 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 25. 6. 2008.  

60 000 Kč   za porušení, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů odpady nezařadil podle druhů a kategorií, a to v období od ½ roku 2005 do doby kontroly. Kontrolou provozovny provedenou dne 12. 10. 2007 ČIŽP (dále jen „kontrola“) na adrese Čemínská 371, Město Touškov (dále jen „provoz klempírny“) a na adrese Čemínská 240 (dále jen „hlavní provoz“) bylo zjištěno, že následující odpady vznikající v souvislosti s podnikatelskou činností účastníka řízení - strečové fólie (ve kterých jsou dodávány materiály a polotovary pro provoz klempírny), plastové fólie, plastové láhve od zaměstnanců, kartónový papír, prázdné obaly vznikající v souvislosti se stavebními pracemi u účastníka řízení, odpad podobný komunálnímu, nebyly samostatně řešeny a nebyl pro ně vytvořen systém, načež tyto odpady byly společně ukládány do vlastního velkoobjemového kontejneru o objemu 7 m3 a na základě smlouvy s firmou AVE CZ odpadové hospodářství odstraňovány jako odpad kat. č. 20 03 07 objemný odpad. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech. Podle doložených dokladů se účastník řízení takovéhoto chování dopouštěl min. od roku 2002. Pokuta uložena podle § 66 odst. 3 písm. a) zákona pokutu ve výši  

10 000 Kč   za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů do doby kontroly nevedl ve stanoveném rozsahu evidenci odpadů, jejíž specifikace je dána § 39 zákona a § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Účastník řízení nevedl od roku 2003 do doby kontroly 12. 10. 2007 průběžnou evidenci odpadů pro odpad kat. č. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné a kat. č. 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami. Nakládání s těmito odpady bylo při kontrole provedené ČIŽP dne 12. 10. 2007 zaznamenáno, tyto odpady prokazatelně společnosti při její podnikatelské činnosti vznikají, avšak tyto odpady nebyly evidovány v průběžné evidenci odpadů za roky 2003 – 2007 do doby kontroly. Tyto odpady také nebyly zapisovány do hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2005 a 2006.  Pokuta uložena podle § 66 odst. 2 písm. a) zákonao odpadech.  

40 000 Kč   za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že ve své provozovně neshromažďoval odpady kat. č. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné a kat. č. 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií. V době kontroly byly odpady kat. č. 15 01 10 nalezeny ve shromažďovacím prostředku pro odpad kat. č. 17 04 05 Železo a ocel. Jednalo se o obaly od syntetických barev a ředidel. Odpady kat. č. 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami byly shromažďovány v kovovém sudu (znečištěné rukavice a textilie), další odpady této kategorie byly nalezeny v místě stáčení olejů. Jednalo se o textilii znečištěnou ropnými produkty a olejový filtr.Pokuta uložena podle § 66 odst. 5 zákona odpadech.    

 

Fyzická osoba oprávněná k podnikání 

 Pokuta ve výši 150 000 Kč  

 za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů bez platného rozhodnutí příslušného krajského úřadu. Uvedeného jednání se účastník řízení dopustil nejméně od počátku roku 2006 do 31. 5. 2007 tím, že provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů kategorie ostatní (O), zejména železného šrotu a barevných kovů v Náměšti nad Oslavou. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech   Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 26. 6. 2008.    

 

 Korn GmbH, Albstadt, Holzhaldenstr. 15, 72458, DE 20 772 1521  

 Pokuta ve výši 450 000 Kč  

za porušení ustanovení § 55 odst. 1 zákona o odpadech a ustanovení čl. 6 odst. 1 ve spojení s čl. 10 Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 (dále jen „Nařízení 259/93“). Společnost Korn přepravovala do ČR k dalšímu využití směs odpadů, která nebyla zařazena do žádné přílohy (II, III ani IV) podle Nařízení 259/93. Společnost Korn deklarovala přepravený odpad jako odpad katalogové číslo 15 01 02, tj. jako odpad uvedený v příloze II Nařízení 259/93. Přepravovaný odpad přitom podle odborného posudku soudního znalce obsahoval necelých 30% odpadů uvedeného katalogového čísla a z téměř 70% nevyužitelné části, které je za současného stavu v ČR možné pouze uložit na skládku odpadů, tedy odstranit. Dále podle posudku soudního znalce vykazoval odpad nebezpečnou vlastnost „Infekčnost“. Odpad tudíž nebylo možné zařadit ani do přílohy č. II, ani III ani IV nařízení 259/93. Odpad směřoval podle dokladů do zařízení společnosti Profiakont s.r.o. v Českých Budějovicích. Odpad byl přepravován dvěma kamiony, přitom jeden byl zadržen dne 23. 8. 2006 v k.ú. Hůry u Českých Budějovic a druhý téhož dne u obce Strážný. Společnost Korn nepodala oznámení o přeshraniční přepravě těchto odpadů, čímž porušila § 55 odst. 1 zákona odpadech a současně ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení 259/93. Pokuta uložena podle § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech.  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 2. 7. 2008.    

 

American Restaurants, s.r.o. , Etiopská  686/3, 160 00 Praha 6, IČ: 264 76 215  

 Pokuta ve výši 460 000 Kč  

 za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že původce odpadů je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost KFC dopustila tím, že v době kontrol provedených inspektory ČIŽP dne 19. 6. 2007 v jejích provozovnách na adrese Milady  Horákové 1, Praha 7 a na adrese Plzeňská 2, Praha 5, nebyly odpady vznikající provozem restaurací i v jejich zázemí tříděny. Jednalo se o směs několika společně shromažďovaných druhů odpadů  (převážně papír, plasty a v malé míře i biologicky rozložitelný odpad), se kterou bylo nakládáno jako se směsným komunálním odpadem. Společnost KFC pro tuto činnost (společné shromažďování několika druhů odpadů) nedoložila platné rozhodnutí místně příslušného orgánu státní správy, kterým se uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování podle § 16 odst. 2 zákona o odpadech. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 5  zákona o odpadech.  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 3. 7. 2008.  

 

 ALTEKPAL, a.s., Lazaretní 7, 615 00 Brno, IČ: 25872851  

 Pokuta v celkové výši 850 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 3. 7. 2008.  

 800 000 Kč   za porušení povinnosti stanovené v ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu, když  v roce 2006 prováděl sběr odpadů - přijímal v sídle společnosti na ul. Lazaretní 7, Brno, nebezpečné odpady (charakteru olejů a rozpouštědel) do železničních cisteren, aniž měl udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Toto bylo zjištěno při kontrolách provedených dne 12. 12. 2006, 19. 12. 2006 a 18 .5. 2007. Odpady charakteru olejů byly soustřeďovány do železničních cisteren, které byly po naplnění převáženy po železnici do další provozovny účastníka v Třinci, (k tomu byly předloženy nákladní listy za rok 2006 na množství 1229,17 tun). Odpady charakteru rozpouštědel byly pouze soustřeďovány do železničních cisteren. Podle předloženého Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 byl do zařízení přijat odpad charakteru olejů (různých katalogových čísel) v celkovém množství 409,371 tun a dále odpad charakteru rozpouštědel (různých katalogových čísel) v množství 71,04 tun. Pokuta uložena podle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.  

50 000 Kč   za porušení ust. § 40 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nevedl v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů, když při přepravě nebezpečných odpadů nevyplňoval jako odesílatel a příjemce evidenční listy v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Toto bylo zjištěno při kontrolách provedených dne 12. 12. 2006, 19. 12. 2006 a 18. 5. 2007. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny. Pokuta uložena podle ust. § 66 odst.2 písm. a) zákona o odpadech    

 

 THRONUM s.r.o., Syllabova 19, 70300 Ostrava-Vítkovice, IČ: 25372432  

 Pokuta ve výši 375 000 Kč  

 za porušení povinnosti stanovené v ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v období od 17. 6. 2006 do 21. 6. 2006 a dále od 22. 6. 2006 do 16. 8. 2006 provozoval zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu s jeho schváleným provozním řádem Mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů kategorie „O“, který je nedílnou přílohou rozhodnutí krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tzn. účastník řízení v období od 17. 6. 2006 do 21. 6. 2006 a dále od 22. 6. 2006 do 16. 8. 2006 přijal do zařízení celkem 2616 t (v období od 17. 6. 2006 do 21. 6. 2006) a 16308 t (v období od 22. 6. 2006 do 16. 8. 2006) odpadu kat. č. 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 a nakládal s ním v rozporu s provozním řádem. Účastník řízení dostatečně nezabezpečil přejímku odpadu včetně Dokladu o kvalitě odpadu. Odpad byl účastníkem řízení předán osobě, která nebyla osobou oprávněnou podle zákona o odpadech, nevedl evidenci odpadu a následně nebyla splněna ohlašovací povinnost a dále nevedl provozní deník ve stanoveném rozsahu. Pokuta uložena podle ust. § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 4. 7. 2008.  

 

 Komunikace Zít s.r.o., Areál výzkumných ústavů 267, 190 11 Běchovice – Praha 9. IČ: 45789801   Pokuta ve výši 300 000 Kč  

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se dopustil účastník tím, že nakládal v období od 1. 1. 2007 do 9. 10. 2007 s odpady kategorie ostatní v zařízení umístěném na pozemku p.č. 6361 v k. ú. Žatec bez příslušného souhlasu, který vydává krajský úřad (KÚ Ústeckého kraje). Konkrétně se jednalo, podle hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007, které účastník vyhotovil a předal MÚ Žatec, celkem o víc než 10 000 tun odpadů kategorie ostatní. Druhy a jednotlivá množství odpadů, které účastník přijal do zařízení od dalších subjektů, jsou specifikovány ve výše zmíněném hlášení. Jednalo se o především o odpady kat. č. 17 05 06, 17 05 05, 17 01 01, 20 20 20, 17 01 07 a 17 01 06. Pokuta byla uložena podle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.

  Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 7. 7. 2008.  

 

 TAORMINA a.s, Pod Lipou 297, 413 01 Roudnice nad Labem – Vědomice, IČ: 27135349  

 Pokuta v celkové výši 150 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 8. 7. 2008.  

50 000 Kč   za porušení ustanovení § 39 odst. 1 ve spojení s § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník, provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů – Kompostárny Hoštka dopustil tím, že nevedl evidenci a neplnil řádně ohlašovací povinnost v rozsahu stanoveným zákonem o odpadech. Kontrolou bylo zjištěno, že v průběžné evidenci odpadů, kterou účastník vedl sešitovým způsobem, byly uvedeny pouze názvy odpadů, jejich původci a množství odpadů. Nebyly však uvedeny kódy a kategorie odpadů a kódy způsobu nakládání s odpady. Pokuta byla uložena podle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.  

50 000 Kč   za porušení § 19 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, kterého se účastník, provozovatel zařízen, dopustil tím, že nedostatečně zabezpečil odpady (kat. č. 13 02 06) proti povětrnostním vlivům a nežádoucímu úniku do životního prostředí. V zadní části areálu zařízení se nacházel plechový přístřešek bez bočních stěn s dřevěnou propustnou podlahou, na které byly umístěny otevřené nádoby s obsahem odpadních olejů. Podlaha přístřešku i okolí přístřešku (travnatý porost a půda) bylo silně znečištěno úkapy ropných látek, které se volně dostávaly do půdy. Pokuta byla uložena podle ust. § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.  

 50 000 Kč   za porušení ust. § 14 odst. 1 ve spojení s § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že provozoval zařízení v rozporu se schváleným provozním řádem a v rozporu s vydaným rozhodnutím KÚ Ústeckého kraje. Účastník při kontrole dne 4. 3. 2008 nepředložil výsledky monitoringu zařízení, množství a druh přijatých odpadů, množství vyrobeného kompostu a způsob dalšího nakládání s ním. Účastník dále nezpracoval a nezaslal stručnou zprávu o průběhu kompostování za rok 2007 do 15. 2. 2008 na KÚ Ústeckého kraje, což je povinnost vyplývající účastníkovi z provozního řádu a dále z rozhodnutí KÚ Ústeckého kraje. Účastník při kontrole nepředložil doklady o kvalitě přejímaných odpadů do zařízení, včetně analýz odpadů na obsah těžkých kovů a na obsah sušiny, celkového dusíku a spalitelných látek. Při kontrole nebyl předložen provozní deník zařízení a zařízení nebylo u vstupu řádně označeno informační cedulí. Pokuta byla uložena podle ust. § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.  

 

Fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši 200 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 11. 7. 2008.  

100 000 Kč   za porušení povinnosti podle ustanovení v § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v době od 1. 9. 2006 (datum vzniku nájemního poměru) do dne kontroly inspekce (25. 9. 2007), v areálu bývalé cihelny v k. ú. městyse Měřín provozoval zařízení k využívání autovraků bez platného a pravomocného rozhodnutí – souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů (autovraků) a souhlasu s jeho provozováním, vydaného Krajským úřadem kraje Vysočina. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.  

100 000 Kč   za porušení povinnosti podle ustanovení v § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v době od 1. 9. 2006 (datum vzniku nájemního poměru) do dne kontroly inspekce (25. 9. 2007), v areálu bývalé cihelny v k.ú. městyse Měřín provozoval zařízení ke sběru a výkupu autovraků bez platného a pravomocného rozhodnutí – souhlasu ke sběru nebo výkupu odpadů (autovraků) a souhlasu s jeho provozováním, vydaného Krajským úřadem kraje Vysočina. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.  

 

Fyzická osoba oprávněná k podnikání  

Pokuta v celkové výši 370 000 Kč  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 17. 7. 2008.  

 30 000 Kč   za správní delikt podle § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že minimálně od roku 2005 nakládal s nebezpečnými odpady pocházejícími z provozu kovovýroby bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích. V tomto případě došlo výše uvedeným činem k porušení ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech.  

30 000 Kč   za správní delikt podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že neshromažďoval některé odpady pocházející z provozu kovovýroby utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Jednalo se o odpady: PET lahve, textilie znečištěné ropnými produkty, řezné kotouče. V tomto případě došlo výše uvedeným činem k porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.  

10 000 Kč   za správní delikt podle § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nezpracoval identifikační listy nebezpečných odpadů a místa nakládání s nebezpečnými odpady těmito listy nevybavil. V tomto případě došlo výše uvedeným činem k porušení ustanovení § 13 odst. 3 zákona o odpadech.  

 300 000 Kč   za správní delikt podle § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu, kterým se uděluje souhlas k provozování tohoto zařízení a rovněž v rozporu se schváleným provozním řádem tohoto zařízení. Porušení spočívalo v nevedení požadované evidence, nezabezpečení odpadů před úniky, shromažďování nebezpečných odpadů na nezabezpečené ploše, neoznačování nebezpečných odpadů identifikačními listy, nedostatky v označení provozovny, absence plánu odpadového hospodářství. V tomto případě došlo výše uvedeným činem k porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona a § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech.  

 

RTT, spol. s r.o., Na Valech 304, 543 02 Vrchlabí, IČ: 25261134  

 Pokuta v celkové výši 240 000 Kč

  Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 15. 7. 2008.  

200 000 Kč   za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jak bylo zjištěno při místním šetření provedeném ČIŽP ve dnech 5. 3. 2008 a 28. 1. 2008, předával odpady fyzické osobě oprávněné k podnikání. V roce 2006 bylo účastníkem řízení předáno této fyzické osobě oprávněné k podnikání, do její provozovny v Poříčí u Trutnova 1380,6 t odpadu kat. č. 01 04 08 - Odpadní štěrk a kamenivo. V druhé polovině roku 2005 jí bylo předáno cca 1200 t odpadu kat. č. 01 04 08 - Odpadní štěrk a kamenivo a cca 185 t odpadu kat. č. 01 04 13 – Odpady z řezání a broušení kamene. Podle zjištění ČIŽP, tato fyz. osoba oprávněná k podnikání nebyla osobou oprávněnou pro příjem těchto odpadů. Pokuta uložena podle § 66 odst. 3 písm. b), § 67, § 68 zákona o odpadech.  

30 000 Kč   za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jak bylo zjištěno při místním šetření provedeném ČIŽP ve dnech 5. 3. 2008 a 28. 1. 2008, účastník řízení v rozporu se souhlasným stanoviskem KÚ Zlínského kraje prováděl dne 21. 12. 2006 na území Zlínského kraje mobilní sběr odpadů automobily se státními poznávacími značkami 1Z5 4145 a 2H3 4197, které k tomuto mobilnímu sběru nebyly tímto rozhodnutím určeny. Dále potom v rozporu s provozním řádem zařízení schváleným rozhodnutím KÚ Libereckého kraje provozoval na území Libereckého kraje mobilní sběr odpadů automobilem se státní poznávací značkou 2H7 4844, který k tomuto mobilnímu sběru nebyl určen schváleným provozním řádem zařízení pro mobilní sběr odpadů. Pokuta uložena podle § 66 odst. 3 písm. e), § 67, § 68 zákona o odpadech.  

10 000 Kč   za porušení ustanovení § 40 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jak bylo zjištěno při místním šetření provedeném ČIŽP ve dnech 5. 3. 2008 a 28. 1. 2008, účastník řízení při přepravě nebezpečných odpadů nevyplnil evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů v rozsahu stanoveným prováděcím předpisem. Konkrétně se jednalo o skutečnost, že v kolonce „Místo vykládky“ nebo „Místo nakládky“ byla uvedena místa, na která se uvedené odpady fyzicky nikdy nedostaly a skutečnost, že u některých přijímaných odpadů nebyla vyplněna kolonka „Původce“. Pokuta uložena podle § 66 odst. 2 písm. a), § 67, § 68 zákona o odpadech.  

 

ROKOSPOL a.s., Dolní Valy 893, 688 01  Uherský Brod, IČ: 25521446  

 Pokuta v celkové výši 220 000 Kč

  Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 17. 7. 2008.  

 50 000 Kč   za správní delikt podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. a) chemického zákona v souladu s ustanovením § 38c písm. d) chemického zákona. Pokuta byla uložena za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 3 odst. 1 chemického zákona a navazujících právních předpisů. Tohoto jednání se účastník řízení dopustil tím, že neklasifikoval chemické přípravky Rokoředidlo S 6006, Rokoředidlo UNI RK 002 (4) a Rokosil S-2199 úplně, neboť v klasifikaci neuvedl nebezpečnou vlastnost Xi, dráždivý, čímž naplnil skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu.  

 80 000 Kč   za správní delikt podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. b) chemického zákona v souladu s ustanovením § 38c písm. c) chemického zákona. Pokuta byla uložena za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 19 chemického zákona ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném znění. Tohoto jednání se účastník řízení dopustil tím, že chemické přípravky Rokoředidlo S 6006 a Rokoředidlo UNI RK 002 (4) klasifikované jako Xn, zdraví škodlivý, s větou R65, neopatřil obalem s uzávěrem odolným proti otevření dětmi, čímž naplnil skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu.  

 40 000 Kč   za správní delikt podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. d) chemického zákona v souladu s ustanovením § 38c písm. c) chemického zákona. Pokuta byla uložena za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 23 odst. 1 chemického zákona a navazujících právních předpisů. Tohoto jednání se účastník řízení dopustil tím, že nevypracoval bezpečnostní listy pro chemické přípravky Rokoředidlo S 6006, Rokoředidlo UNI RK 002 (4) a Rokosil S-2199 v souladu s požadavky § 23 odst. 1 chemického zákona, čímž naplnil skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu.  

50 000 Kč   za správní delikt podle ustanovení § 38a odst. 2 písm. e) chemického zákona v souladu s ustanovením § 38c písm. b) chemického zákona. Pokuta byla uložena za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 23 odst. 7 chemického zákona a navazujících právních předpisů. Tohoto jednání se účastník řízení dopustil tím, že pro chemické přípravky Rokoředidlo S 6006, Rokoředidlo UNI RK 002 (4) a Rokosil S-2199 neposkytl podklady pro klasifikaci, čímž naplnil skutkovou podstatu uvedeného správního deliktu    

 

Město Hranice, U pošty 182, 351 24 Hranice, IČ: 00253961  

Pokuta ve výši 620 000 Kč  

za porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízení, ve kterém nebylo nakládání s odpady povoleno. Účastník řízení nechal uložit odpad charakterizovaný jako výkopek v celkovém množství 4 830 m3 na p. p. č. 3238/2 a p. p. č. 3263/11 k. ú. Hranice u Aše, a to v období od září do prosince roku 2006. Tento odpad pocházel z realizace stavby „Rekonstrukce Poštovní, Soukenné, Sportovní a Zahradní ulice, Hranice“, jejíž investorem byl účastník řízení. Realizaci stavby prováděla společnost AGLON PLUS a.s., která na pokyn účastníka řízení – původce odpadu, odpad na výše uvedené lokality převezla. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 23. 7. 2008.  

 

 Fyzická osoba oprávněná k podnikání  

 Pokuta v celkové výši 150 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 28. 7. 2008.  

 100 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Tohoto porušení zákona o odpadech se fyzická osoba dopustila tím, že v roce 2006 (cca od 31. 3. 006 do 31. 12 2006) nakládala s odpady charakteru stavební, kterých se stala na základě uzavřené smlouvy původcem (jako fyzická osoba oprávněná k podnikání). S těmito odpady účastník řízení nakládal v místě (zařízení) k tomu neurčeném (nepovoleném) podle zákona o odpadech. Jelikož účastník řízení nevedl v roce 2006 průběžnou evidenci o odpadech, nelze určit přesné množství odpadů, se kterými bylo nakládáno. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.  

 50 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení §  18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení ke sběru odpadů je povinen provozovat zařízení ke sběru odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že od 3 .4. 2006 (kdy nabylo právní moci rozhodnutí) do konce roku 2006 (kdy byla přibližně ukončena výstavba) nevedl evidenci převzatých odpadů z výstavby, což je podmínkou kapitoly 7. Vedení evidence odpadů schváleného provozního řádu mobilního řádu zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Dále se tohoto porušení zákona o odpadech účastník řízení dopustil tím, že odpady z výstavby neodvážel přímo k odstranění nebo k dalším úpravám (třídění) do areálu mezideponie tak, jak je uvedeno v kapitole 4. Technologie a obsluha zařízení schváleného provozního řádu mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

 

Fyzická osoba oprávněná k podnikání  

 Pokuta v celkové výši 150 000 Kč  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 29. 7. 2008.  

100 000 Kč   za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Uvedeného jednání se účastník řízení dopustil tím, že v provozovně Jaroměřice na Rokytnou vykupoval autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí kat. č. 160106 kategorie ostatní (O). V den kontroly se podle zjištění inspekce v zařízení ke sběru a výkupu odpadů, jehož provoz byl povolen rozhodnutím KÚ kraje Vysočina nacházelo 10 kusů autovraků kategorie ostatní (O). Dále bylo zjištěno, že do zařízení ke sběru a výkupu odpadů jsou přijímána i vyřazená elektrozařízení, např. pračky, sporáky apod. Pokuta byla uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech  

 50 000 Kč   za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v provozovně Jaroměřice na Rokytnou provozoval zařízení k využívání odpadů bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu, kterým je Krajský úřad kraje Vysočina. Tento úřad uděluje rozhodnutí k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Protiprávního jednání se účastník řízení dopustil minimálně od počátku roku 2008 do dne kontroly odpadového hospodářství – 14. 3. 2008. Ve jmenované provozovně účastník řízení prováděl v uvedeném období využívání (demontáž) autovraků. Pokuta byla uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.  

 

 LIHO – Blanice spol. s r.o., Blanice 11, 391 43 Mladá Vožice, IČ: 42407109  

Pokuta v celkové výši 250 000 Kč  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 5. 8. 2008.  

 50 000 Kč   za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech v návaznosti na ustanovení § 39 zákona o odpadech, tj. za nevedení průběžné evidence odpadů v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech a za neplnění ohlašovací povinnosti ve stanoveném rozsahu. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.  

 170 000 Kč   za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, podle kterého lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určena. Spáchání správního deliktu se společnost Liho - Blanice dopustila tím, že odpad z destilace lihovin po vylisování (tekutou část), kterou zařadila pod katalogové číslo 02 07 02, po celý rok 2007 a část roku 2008 (do 22. 2. 2008) aplikovala na vlastní zemědělské pozemky, čímž je odstraňovala. Společnost Liho - Blanice takto nakládala v roce 2007 s 3021,5 t tohoto odpadu.Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.  

 10 000 Kč   za porušení ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, podle kterého může původce odpadů nakládat s nebezpečnými odpady pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy. Společnost Liho - Blanice nakládala (shromažďovala) s nebezpečným odpadem katalogové číslo 16 01 07* v množství 0,03 t a s nebezpečným odpadem katalogové číslo 13 02 08* v množství 0,54 t bez souhlasu MěÚ Tábor, a to v období od 20. 4. 2007 do 4. 3. 2008. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.  

 20 000 Kč   za porušení ustanovení § 44 odst. 5 zákona o odpadech, podle kterého je původce odpadů povinen zaslat kopii návrhu svého plánu odpadového hospodářství příslušnému Krajskému úřadu, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. Společnost Liho - Blanice zpracovala Plán odpadového hospodářství k 12. 3. 2006, přičemž na Krajský úřad Jihočeského kraje jej předala až dne 26. 2. 2008, tj. více než 20 měsíců po zákonné lhůtě. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech.  

 

GEMEC – UNION a.s., Jívka 187, 542 13, IČ: 259 16 581  

Pokuta v celkové výši 120 000 Kč  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty snížil a rozhodnutí nabylo PM dne 5. 8. 2008.  

 70 000 Kč   za porušení ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení k využívání odpadů „Mezisklad odpadů – hala DOLMEN“ na st. p. č. 362 v k. ú. Lampertice v rozporu s provozním řádem zařízení, který byl schválen rozhodnutím KÚ Královehradeckého kraje. Porušení spočívalo v tom, že uložené odpady nebyly jednoznačně oddělené, takže docházelo ke vzájemnému kontaktu a tím na styčných plochách k možnému promíchání odpadů, které byly již v procesu bidegradace a odpadů, které byly pouze před tímto procesem skladovány. Takové skladování je přímo v rozporu s údaji uvedenými v provozním řádu tohoto zařízení. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 3 písm d), § 67 a § 68 zákona o odpadech  

 50 000 Kč   za porušení ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení k využívání odpadů v rozporu s provozním řádem zařízení „Zpevněná betonová plocha“ na č. p. p. 44/16, 48 a 324 v k. ú. Lampertice, který byl schválen rozhodnutím KÚ Královehradeckého kraje. Porušení spočívalo v tom, že část této plochy nebyla v den kontroly zpevněná, což je v přímém rozporu s údaji uvedenými v provozním řádu tohoto zařízení. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 3 písm d), § 67 a § 68 zákona o odpadech  

 

 MABALO, spol. s r.o., Poříčany 419, 289 14, IČ: 25625136 

  Pokuta ve výši 500 000 Kč  

za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že s odpady lze nakládat podle zákona o odpadech pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že od dubna roku 2007 do 31. 3. 2008 soustředil a částečně využil na pozemcích (KN) parc. č. 705/1, 705/6, 725, 723, 722, 724/1 vše k.ú. Poříčany více než 100 000 m3 odpadu kat.č. 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 znečištěného v malé míře dalšími stavebními odpady (asfaltové kry, kusy betonu, cihel, tvárnic, armatury). Výše uvedené pozemky nebyly v daném prostoru a čase místem určeným k nakládání s těmito odpady podle zákona o odpadech. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.   Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 12. 8. 2008.  

 

RESTA DAKON s.r.o., Mírová ulice, 750 02 Přerov – Lověšice, IČ: 253 84 201  

 Pokuta ve výši 600 000 Kč

 za provozování zařízení k využívání odpadů v rozporu se souhlasem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že v rozporu s rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, kterým mu byl udělen souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozování zařízení k využití odpadů – recyklačního závodu na zpracování stavebních odpadů na pozemku par. č. 447/1 v k. ú. Lověšice, Přerov, a  schválen provozní řád zařízení, odvezl z tohoto zařízení ve dnech od 9. 11 2005 do 23. 11. 2005 celkem 1552 m3 (cca 2200 t) stavebních a demoličních odpadů podskupiny 1701 – beton, cihla, tašky a keramika a uložil je na pozemku parc. č. 6900/1 v k.ú. Přerov jako výrobek (recyklát), aniž by dodržel podmínku č. 5 výše uvedeného rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje. To stanoví, že výsledný produkt zpracování stavebního a demoličního odpadu (recyklát) lze vyjmout z režimu zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, pouze bude-li certifikován jako výrobek podle zvláštních právních předpisů (zejm. zákon č. 22/1997 Sb.). Pokuta byla uložena za správní delikt podle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech .

  Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 13. 8. 2008.  

 

Obec Batelov, Nám. Míru 148, 588 51 Batelov, IČ: 00285595  

Pokuta ve výši 300 000 Kč  

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že na pozemky p. č. 1748, 1749, 1750 a 1754/1 v k.ú. Batelov, které jsou v majetku obce Batelov (1754/1 – PK 2896, 2895) a dále v majetku Pozemkového fondu (1748, 1750 – PK 2899/1) a firmy Betosan (1749) ukládal různé odpady (např. výkopové zeminy, stavební odpady, objemný odpad, pneumatiky, sklo, plasty, apod.) v letech 2006, 2007 a do června roku 2008 a průběžně je zahrnoval do terénu. K této činnosti neměl vydáno pravomocné rozhodnutí KÚ kraje Vysočina k provozu zařízení podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Účastník řízení nakládal s odpady v zařízení, jímž bylo ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona o odpadech místo na výše uvedených pozemcích v k.ú. Batelov. Pokuta byla uložena podle ustanovení  § 66 odst. 4 písm. b)  zákona o odpadech.  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 14. 8. 2008.  

 

Ficus mobil s.r.o., Na záhonech 838/22, 141 00 Praha 4, IČ: 27136396  

 Pokuta v celkové výši 210 000 Kč  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 27. 8. 2008.  

75 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení §  18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení ke sběru odpadů je povinen provozovat zařízení ke sběru odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Ficus mobil dopustila tím, že v roce 2006 a v uplynulé části roku 2007 (do 13. 3. 2007, kdy byla provedena inspekční kontrola) provozovala mobilní zařízení ke sběru odpadů v rozporu s rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy, kterým byl společnosti Ficus mobil udělen souhlas k provozování mobilního zařízení ke sběru odpadů a s jeho provozním řádem zařízení. Pokuta uložena podle § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech  

 100 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení §  12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Ficus mobil dopustila tím, že sesbírané odpady za rok 2006 a uplynulou část roku 2007 (od 1. 1. 2007 do 13. 3. 2007, kdy byla provedena kontrola ČIŽP v provozovně na adrese Vídeňská 100, Praha 4) soustřeďovala před jejich předáním osobám oprávněným ve smyslu zákona o odpadech v provozovně Vídeňská 100, Praha 4, aniž by vlastnila v den kontroly (tj. 13. 3. 2007) platné rozhodnutí, kterým by byl udělen společnosti Ficus mobil souhlas k provozování zařízení pro provozovnu Vídeňská 100, Praha 4 vydaný podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. S převzatými odpady tedy společnost Ficus mobil vždy po určitou dobu nakládala v místě (zařízení) k tomu neurčeném (nepovoleném) podle zákona o odpadech. Pokuta uložena podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech  

35 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Tohoto porušení zákona o odpadech se společnost Ficus mobil dopustila tím, že v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 za provozovnu Vídeňská 100, Praha 4 uváděla jiné součty množství převzatých odpadů, než jak bylo společností Ficus mobil vykazováno v průběžné evidenci odpadů za rok 2006 za provozovnu Vídeňská 100, Praha 4 (např. odpad kat.č. 17 01 01 Beton, který společnost Ficus mobil vysbírala od právnické osoby RENIX, a.s., podle průběžné evidence odpadů za rok 2006 v množství 168 tun, je v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 vykázán v množství 114 tun, apod.). Dále se tohoto porušení zákona o odpadech společnost Ficus mobil dopustila tím, že nezaslala hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 za provozovnu do 15. února následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa provozovny (v tomto konkrétním případě tedy Úřadu městské části Praha 4). Společnost Ficus mobil odevzdala, podle otisku razítka o potvrzení předání na podatelnu Úřadu městské části Praha 4, hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 dne 23. 2. 2007. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.    

 

 STAVMAT-SPRING, spol. s r.o., Hálkova 1203/32 , 301 00 Plzeň, IČ: 00574848,

 Pokuta ve výši 1 000 000 Kč  

 uložena jako třetí donucovací pokuta na základě exekučního ze dne 30. 7. 2007, neboť jmenovaná společnost neplnila nápravná opatření, která jí ČIŽP uložila svým rozhodnutím vydaným dne 16. 4. 2004 pod č.j 03/OH/2752/04/Do. Donucovací pokuty může správní orgán ukládat až do výše soudním znalcem stanovených nákladů, které by společnost musela vynaložit na splnění nápravných opatření. V tomto případě lze ukládat pokuty až do celkové výše 80 000 000 Kč. (první a druhá donucovací pokuta byla uložena ve výši vždy 500 000 Kč).   Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 1. 9. 2008.    

 

ALTEKPAL, a.s., Lazaretní 1/7, P.O.Box 17, 615 00 Brno IČ: 258 72 851 

  Pokuta v celkové výši 450 000 Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení k využívání odpadů (Zařízení pro zpracování ropných produktů na produkty RTO G 100, RTO 100) v areálu společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (nádrž č. 3 ÚSTO o kapacitě 8000 m3 na pozemcích parc. č. 1786/4 a 1786/1 v k.ú. Třinec) bez příslušného souhlasu příslušného správního úřadu. Do zařízení bylo přijato podle zaslaných podkladů (nákladní listy) v období od 6. 1. 2006 do 31. 5. 2006 celkem 980,17 tun odpadu charakteru odpadních olejů a v období od 30. 6. 2006 do 30. 10. 2006 celkem 249 tun odpadů charakteru odpadních olejů. Pokuta byla uložena podle ust. § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.   Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 5. 9. 2008.    

 

DEFEREM METAL, spol. s r.o., Středokluky 158, IČ: 25659308  

 Pokuta v celkové výši 150 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 18. 9. 2008.  

50 000 Kč   za porušení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona o odpadech. Tohoto porušení zákona se společnost DEFEREM METAL dopustila tím, že v kontrolovaném období roku 2006 a 2007 nakládala jako původce v provozovně na adrese Středokluky 158 s nebezpečným odpadem kat. č. 17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami, aniž by vlastnila příslušný souhlas. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.  

 50 000 Kč   za porušení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, který stanoví, že provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu  odpadů je povinen provozovat toto zařízení v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Tohoto porušení se společnost DEFEREM METAL dopustila tím, že v kontrolovaném období roku 2006 a 2007 nezavedla provozní deník zařízení v provozovně Středokluky 158 a shromažďovací prostředky odpadů nebyly zabezpečeny tak, že odpad do nich umístěný nebyl zabezpečen před únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí, jak požaduje schválený provozní řád zařízení. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.  

30 000 Kč   za porušení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, který stanoví, že původci a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Tohoto porušení se společnost DEFEREM METAL dopustila tím, že nevedla důslednou průběžnou evidenci o odpadech v roce 2007 vznikající v provozovně Středokluky 158 (neuváděla v této průběžné evidenci nebezpečný odpad kat. č. 17 04 09* a odpad 15 02 02*). Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.  

 20 000 Kč   za porušení § 12 odst. 4 zákona o odpadech, který stanoví, že každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna podle tohoto zákona a pokud se neprokáže příslušným oprávněním, nesmí jí být odpad předán. Tohoto porušení se společnost DEFEREM METAL dopustila tím, že v roce 2007 předala vykoupené kovové odpady v provozovně Středokluky 158 společnosti METALIMEX a.s. Praha a LIPEFIN s.r.o. Ostrava, které nebyly v době předání odpadů osobou oprávněnou k převzetí odpadů podle zákona o odpadech, jelikož v roce 2007 nebyly provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 1 nebo § 14 odst. 2 zákona o odpadech. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech  

 

ŠUTA – META s.r.o., Finská 582/1, 101 00 Praha 10, IČ: 26161079 

  Pokuta v celkové výši 400 000 Kč  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 22. 9. 2008.  

300 000 Kč   za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení ke sběru a výkupu odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. Kovové odpady byly soustřeďovány na pozemku p. č. 1903/1 v k. ú. Štoky, který není součástí schváleného zařízení (povolení platí pouze pro pozemky p. č. 2196/1 a 2196/3 v k. ú. Štoky). K provozování zařízení v rozporu se schváleným provozním řádem došlo ze strany účastníka řízení v období minimálně po celý rok 2007 do dne kontroly (15. 2. 2008). Dále informační tabule, kterou má být zařízení označeno, neměla náležitosti bodu 2.4. provozního řádu, nebyl na ní uveden Seznam odpadů přijímaných do zařízení. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.

  100 000 Kč   za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že provozoval zařízení k využívání odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení. K rozporu s provozním řádem jmenovaného zařízení, konkrétně bodu 3. „Popis zařízení“ došlo tím, že nebezpečné odpady byly v den kontroly odpadového hospodářství (15. 2. 2008) uloženy mimo prostory stanovené provozním řádem zařízení k využívání odpadů. Dále docházelo k demontáži bloků motorů a převodovek v místě, na kterém není provozním řádem tato činnost povolena. Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 3  písm. d) zákona o odpadech    

 

Tchibo Praha, spol. s r.o., Pávovská čp. 3138/75, Jihlava, IČ: 16190793 

  Pokuta ve výši 350 000 Kč  

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 37n odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nezajistil financování historických elektrozařízení ve skupinách 1, 2, 4, 5 a 7 prostřednictvím příslušného kolektivního systému. § 37n odst. 3 zákona o odpadech stanoví, že bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do 13. 8. 2005, jsou k zajištění zpětného odběru, zpracování využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností, které bylo zpětně odebráno podle § 37k a § 38, výrobci povinni vytvořit systém, do kterého v odpovídajícím rozsahu, zejména podle podílu na trhu, přispívají všechny osoby, které jsou podnikatelsky činné v okamžiku vzniku příslušných nákladů, v návaznosti na § 13 odst. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi, který stanoví, že pro každou skupinu elektrozařízení zajišťuje společné plnění financování nakládání s historickými elektrozařízeními jeden kolektivní systém. Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že v kontrolovaném období od roku 2006 do dne kontroly 17. 12. 2007 neodváděl příslušné finanční prostředky na nakládání s historickým elektrozařízením pocházejícím z domácnosti oprávněným kolektivním systémům, které byly ustanoveny rozhodnutím MŽP k zajištění financování nakládání s historickým elektrozařízením pocházejícím ze skupin č. 1, 2, 4, 5 a 7, uvedené v příloze č. 7 k zákonu o odpadech. Účastník řízení odváděl finanční příspěvky pouze do kolektivního systému provozovaného společností RETELA s.r.o., přestože MŽP určilo svými rozhodnutími jako příslušné kolektivní systémemy společnost ASEKOL s.r.o., (sk. 4 a 7), spol. ELEKTROWIN a.s. (sk. 1 a 2) a spol. EKOLAMP, s.r.o. (sk. 5). Pokuta uložena podle ustanovení § 66 odst. 4 písm. f)  zákona o odpadech.   Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 26. 9. 2008.  

 

CIHLÁŘSKÝ ZÁVOD v Horkách n/J, spol. s r.o., Horky nad Jizerou č. 43, 294 73 Brodce nad Jizerou, IČ: 45146314  

Pokuta v celkové výši 280 000 Kč

  Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 2. 10. 2008.  

 200 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen provozovat zařízení k využívání odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že jako provozovatel zařízení k využívání odpadů, kterým jsou terénní úpravy vytěženého hliniště na pozemcích p. č. 144/1, 150/10, 150/15 podle KN vše k. ú. Horky nad Jizerou, realizované z důvodu zahlazení následků hornické činnosti, provozoval toto zařízení v rozporu s jeho schváleným provozním řádem. Pokuta uložena podle § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech  

50 000 Kč   za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona o odpadech. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů, které mu vznikají v zařízení k využívání odpadů, kterým jsou terénní úpravy vytěženého hliniště na pozemcích p. č. 144/1, 150/10, 150/15 podle KN vše k.ú. Horky nad Jizerou, realizované z důvodu zahlazení následků hornické činnosti, v průběhu roku 2006 a po část roku 2007 nakládal s nebezpečnými odpady kat.č. 13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje v množství 0,1 t; kat.č. 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje v množství 0,1 t; kat.č. 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné v množství 0,16 t; kat.č. 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami v množství 0,04 t, kat.č. 16 06 01* Olověné akumulátory v množství 0,16 t, a to bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích. Pokuta uložena podle § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech  

15 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 13 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že původce, který nakládá s nebezpečnými odpady, je povinen zajistit, aby nebezpečné odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze č. 2 k zákonu o odpadech pod označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 byly označeny grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu a u nebezpečných odpadů jiných, než výše uvedených, je původce, který s nimi nakládá povinen zajistit, aby byly označeny nápisem „nebezpečný odpad“. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů kat.č. 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, kat.č. 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami a kat.č. 16 06 01* Olověné akumulátory, které se v době kontroly dne 31. 5. 2007 nacházely v zařízení k využívání odpadů, kterým jsou terénní úpravy vytěženého hliniště na pozemcích p. č. 144/1, 150/10, 150/15 podle KN vše k.ú. Horky nad Jizerou, realizované z důvodu zahlazení následků hornické činnosti, jehož je účastník řízení provozovatelem, výše uvedené nebezpečné odpady nebo jejich shromažďovací nádoby neoznačil, a to podle § 13 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona o odpadech. Pokuta uložena podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech

  15 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 13 odst. 3 zákona o odpadech, kde je stanoveno, že původce, který nakládá s nebezpečným odpadem, je povinen zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že jako původce odpadů kat.č. 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami a kat.č. 16 06 01* Olověné akumulátory, které se v době kontroly dne 31. 5. 2007 nacházely v zařízení k využívání odpadů, kterým jsou terénní úpravy vytěženého hliniště na pozemcích p. č. 144/1, 150/10, 150/15 podle KN vše k.ú. Horky nad Jizerou, realizované z důvodu zahlazení následků hornické činnosti, jehož je účastník řízení provozovatelem, nevybavil místa nakládání s výše uvedenými nebezpečnými odpady identifikačními listy nebezpečných odpadů. Pokuta uložena podle § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.  

 

  TROJEK, s. r. o., V Jámě č. 8, 110 00 Praha 1, IČ: 49606778  

Pokuta ve výši 200 000 Kč  

 za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že ve svém zařízení ke sběru nebo výkupu a využívání odpadů schváleném rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, umístěném na pozemcích parc. č. 1730/5 a 5685 v k.ú. Kolín, porušil provozní řád tohoto zařízení, když do předmětného zařízení převzal odpad kat.č. 16 01 04* - autovraky. Odpad kat.č.: 16 01 04* - autovraky (v počtu cca 30 kusů) byl inspekcí v předmětném zařízení identifikován při kontrole ČIŽP dne 11. 6. 2008. Pokuta uložena podle  § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.   Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 3. 10. 2008.  

 

RUMPOLD - P s.r.o., Úslavská 27, 301 44 Plzeň, IČ: 617 78 516  

Pokuta v celkové výši 200 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 3. 10. 2008.  

 150 000 Kč   za porušení § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, který stanoví, že provozovatel zařízení k využívání odpadů je povinen provozovat zařízení k využívání odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem a za porušení podmínky č. 6 rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje a podmínky č. 2 rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. Porušení zákona o odpadech se společnost Rumpold P dopustila tím, že při provozování zařízení k využívání odpadů umístěného na adrese Karlovarská 20, Kamenné Žehrovice, nedodržela minimálně v den kontroly (provedené inspekcí dne 27.6. 2007) provozní řád schválený rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského. Pokuta uložena podle § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech  

 15 000 Kč   za porušení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Zákon o odpadech porušila společnost Rumpold P tím, že v období od 31. 5. 2006 do 5. 10. 2006 jako původce odpadů nakládala v zařízení umístěném na adrese Karlovarská 20, Kamenné Žehrovice  s nebezpečným odpadem kat.č. 07 06 04* - jiná organická rozpouštědla, aniž by k tomuto nakládání měla vydán souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy, vydaný podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Pokuta uložena podle § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.  

30 000 Kč   za porušení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, který stanoví, že oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinny vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Pokuta uložena podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.  

 5 000 Kč   za porušení § 13 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, je povinna vybavit místa nakládání s nebezpečným odpadem identifikačním listem nebezpečného odpadu. Porušení zákona o odpadech se společnost Rumpold P dopustila tím, že v blízkosti nebezpečných odpadů kat.č. 17 06 01* - Izolační materiál s obsahem azbestu, 16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12, 18 01 01 * Ostré předměty, 18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, 15 01 10 * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, 20 01 27 * Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, 07 06 04 * Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, 16 05 07 * Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, které shromažďovala v zařízení umístěném na adrese Karlovarská 20, Kamenné Žehrovice, neumístila minimálně v den kontroly příslušné identifikační listy nebezpečného odpadu. Pokuta uložena podle § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech.  

 

 Euro Invest Holding s.r.o., Na Stráni 35/1, 101 00 Praha 10, IČ: 25483587  

 Pokuta v celkové výši 150 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 14. 10. 2008.  

100 000 Kč   za to, že v roce 2007 nevedl v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté zákona o odpadech evidenci všech odpadů. Nebezpečné odpady – absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami, jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel, odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky vznikající při jeho podnikatelské činnosti, neevidoval v průběžné evidenci odpadů a následně je ani neuvedl v Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007. Tato skutečnost byla zjištěna kontrolou 3. 6. 2008, kterou provedli pracovníci MěÚ Česká Lípa, KÚ Libereckého kraje a ČIŽP v provozovně účastníka řízení. Tímto jednáním došlo k porušení povinnosti stanovené ustanovením § 39 odst. 1 a 2 zákona o odpadech. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 2 písm a) zákona o odpadech.

  50 000 Kč   za to, že nezpracoval identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem neoznačil. Bylo zjištěno, že místo shromažďování nebezpečného odpadu 15 01 10 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, nebylo v den kontroly označeno příslušným identifikačním listem nebezpečného odpadu. Dále při doplňující kontrole skladu hořlavin provedené pracovnicí MěÚ Česká lípa dne 9. 6. 2008, byly zjištěny nebezpečné odpady uložené v sudech bez označení příslušným identifikačním listem. Tímto jednáním nebyla splněna povinnost stanovená v § 13 odst. 3 zákona o odpadech. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 2 písm d) zákona o odpadech.    

 

PIKASO, spol. s r.o., Obrataňská 1396/6, 148 00 Praha 4, Kunratice, IČ: 49355431  

Pokuta v celkové výši 250 000 Kč  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 22. 10. 2008.  

 200 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že s odpady lze nakládat podle zákona o odpadech pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena, při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Porušení tohoto ustanovení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v závěru roku 2007 v rámci své hornické činnosti v části bývalé pískovny Lužec n/Vlt. (Vraňany) v lokalitě „U Zanikadel“ v k. ú. Lužec nad Vltavou využil (uložil a rozhrnul) odpad kat.č. 10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) a odpad kat.č. 10 01 02 Popílek ze spalování uhlí v celkovém množství cca 1746,5 tun, aniž by předmětné místo bylo v daném čase a prostoru místem určeným k nakládání s odpady podle zákona o odpadech. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.  

 50 000 Kč   za porušení ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Porušení tohoto ustanovení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že v závěru roku 2007 v rámci své hornické činnosti - rekultivaci bývalé pískovny Lužec n./Vlt. (Vraňany) v lokalitě „U Zanikadel“ v k.ú. Lužec nad Vltavou, převzal od společnosti Demorecykla s.r.o., odpad kat.č. 10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) a odpad kat.č. 10 01 02 Popílek ze spalování uhlí v celkovém množství cca 1746,5 tun, aniž by byl osobou oprávněnou k převzetí předmětných odpadů pole § 12 odst. 3 téhož zákona. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech.  

 

Fyzická osoba oprávněná k podnikání  

Pokuta v celkové výši 420 000 Kč  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 18. 11. 2008.  

400 000 Kč   za porušení zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nedodržel podmínku č. 6 a 8 rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým mu byl udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů (podle přílohy č. 3 k zákonu o odpadech se jedná o kód R 5 – recyklace odpadu / znovuzískání ostatních anorganických materiálů) na katastrálním území Zájezd u Buštěhradu. Podle podmínky č. 6 měl účastník řízení povinnost do 31. 12 .2006 zpracovat odpady uložené v zařízení nacházejícím se na katastrálním území Zájezd u Buštěhradu (tj. cca 80.000 t odpadu skupiny 17 - stavební a demoliční odpady, kategorie ostatní odpad) na množství 5000 t (povolená roční kapacita zařízení). Kontrolou provedenou Krajským úřadem Středočeského kraje dne 22. 3. 2007 bylo zjištěno, že účastník řízení nesnížil množství odpadů uložených ve své provozovně v kat. území Zájezd u Buštěhradu na požadované množství 5000 t. Z jednání, které se následně uskutečnilo dne 7. 1. 2007 v kanceláři ČIŽP, bylo potvrzeno, že v zařízení účastník řízení se v době kontroly KÚ Středočeského kraje jednoznačně nacházelo více než 5000 t odpadu. Podle podmínky č. 8 byla účastníkovi řízení uložena povinnost zajistit oplocení celého areálu zařízení v k. ú. Zájezd u Buštěhradu tak, aby bylo znemožněno nekontrolovanému vstupu do areálu a zabráněno ukládání cizích odpadů. Kontrolou provedenou pracovníky KÚ Středočeského kraje dne 22. 3.2007 v  zařízení (Zájezd u Buštěhradu) bylo zjištěno, že toto oplocení nebylo zhotoveno. Účastník řízení při jednání, které se uskutečnilo dne 7. 11. 2007 v kanceláři ČIŽP uvedl, že zařízení není stále oploceno. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech  

20 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení §  39 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Tohoto porušení se účastník řízení dopustil tím, že předal obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrátu města Kladna) roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 za provozovnu nacházející se v k. ú. Zájezd u Buštěhradu s chybějícími údaji. Účastník řízení ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2006 za zařízení neuvedl údaj o množství jednotlivých druhů odpadů, které bylo převedeno z předchozího roku (kódem C00 – zůstatek k 1. 1. vykazovaného roku) a dále zde chyběl údaj o konečném zůstatku odpadů nacházejících se v zařízení k 31. 12. 2006 (kód CN5 – zůstatek k 31. 12. vykazovaného roku). Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech  

 

Fyzická osoba oprávněná k podnikání  

 Pokuta v celkové výši 120 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 19. 11. 2008.  

100 000 Kč   za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že s odpady lze nakládat podle zákona o odpadech pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že od roku 2007 (březen) do 14. 2. 2008, kdy byla provedena kontrola ČIŽP, nakládal na pozemcích v k. ú. Okrouhlo (dále jen „provozovna Okrouhlo“) s odpady, přestože provozovna Okrouhlo nebyla v uvedeném období zařízením určeným k nakládání s odpady podle zákona o odpadech. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 4 písm b) zákona o odpadech.  

 20 000 Kč   za porušení ustanovení § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kde je stanoveno, že původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, že hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007 zpracované za provozovnu Okrouhlo odevzdal, podle razítka o potvrzení předání na podatelnu Městského úřadu Černošice, dne 3 4. 2008, tzn. že hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2007 zpracované za provozovnu Okrouhlo nebylo odevzdáno v termínu stanoveném v zákoně o odpadech (tj. do 15. února následujícího roku). Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 2 písm a) zákona o odpadech.    

 

HOZNOUR s.r.o., Oderská 333/5, Praha 9 Čelákovice, IČ: 27145832  

 Pokuta ve výši 180 000 Kč  

za porušení ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Porušení tohoto ustanovení se účastník řízení dopustil tím, že podle Hlášení o produkci a nakládání s odpady zpracované účastníkem řízení za provozovnu na adrese Oderská 333/5, Praha – Čelákovice za rok 2007, převzal do svého vlastnictví odpady kat. č. 17 01 01 – beton v množství 4292,5 tun, kat. č. 17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek… v množství 48 322 tun, kat. č. 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 v množství 30 614 tun a kat. č. 20 03 03 – uliční smetky v množství 3 984 tun, přestože v době, kdy k převzetí výše uvedených odpadů došlo, nebyl osobou oprávněnou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech.   Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 21. 11. 2008.  

 

JF TAKO s.r.o., Tatce 209 - 289 11, IČ: 25694529  

Pokuta v celkové výši 450 000 Kč  

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo PM dne 21. 11. 2008.  

 200 000 Kč   za porušení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kde je uvedeno, že provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, když v období od 16. 5. 2006 do 28. 6. 2007 v zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, které bylo povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, v rozporu s provozním řádem zařízení dostatečně nekontroloval kvalitu odpadu přijímaného do zařízení, jelikož mu nebyl dodavateli odpadu poskytován základní popis odpadu (při předání odpadu do zařízení). Do zařízení přijímal nebezpečné odpady obsahující azbest nebo odpady znečištěné nebezpečnými složkami – kód C25 azbesty. V zařízení shromažďoval přijaté odpady neutříděně a neodděleně, čímž došlo k jejich smíšení a vytvoření hromady odpadu kat.č. 17 09 03* - jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky, a to přesto, že odpady byly do zařízení původně přijímány selektivně podle jednotlivých druhů. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech.  

 250 000 Kč   za porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že s odpady lze podle zákona o odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Tohoto porušení zákona o odpadech se účastník řízení dopustil tím, když na pozemcích 136/11, 136/12, 136/13, 136/14 vše v k.ú. Skramníky (PK) na ploše cca 5800 m2, v období od 16. 5. 2006 do 7. 3. 2008 v rozporu se zákonem o odpadech soustředil hromadu smíšených druhů odpadů – takže podle vizuálního zjištění ČIŽP odpovídala předmětná hromada odpadu kat.č. 17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky. Jednalo se o kusy cihel, betonů, tašek, skla, armatur, omítek, dlaždic, hlušiny, tvárnic, kousky plastů, asfaltových lepenkových fólií, materiály obsahující azbest – eternitové tašky a šablony, atd. Pozemky 136/11, 136/12, 136/13, 136/14 nebyly v předmětné době určeny k nakládání s odpady podle zákona o odpadech. Dále se tohoto porušení zákona o odpadech účastník řízení dopustil tím, když na pozemcích 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/9, 104/7, 104/8, v době kontroly ČIŽP dne 28. 6. 2007 a 7. 3. 2008 v rozporu se zákonem o odpadech využíval (k rekultivaci pískovny Skramníky) různé druhy odpadů. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech.  

 

SITA CZ a.s., Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ: 25638955  

 Pokuta v celkové výši 650 000 Kč  

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán výši pokuty potvrdil a rozhodnutí nabylo PM dne 27. 11. 2008.  

10 000 Kč   za porušení ustanovení § 20 písm. c) zákona o odpadech, kterého se společnost SITA dopustila tím, že provozovala zařízení k odstraňování odpadů v provozovně neutralizační stanice umístěné na adrese Rašínova 422, 392 01 Soběslav na pozemku parcelní číslo 656/4 v k .ú. Soběslav v rozporu s provozním řádem schváleným pro toto zařízení rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Spáchání tohoto správního deliktu se společnost SITA dopustila tím, že v provozovně neutralizační stanice odstraňovala odpad kategorie ostatní vedený ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. (dále jen ,,Katalog odpadů“), pod katalogovým číslem 11 01 12 s názvem ,,Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11“, v množství 31,44 t v roce 2006 (14. 3. 2006 až 30. 11.2006), přičemž tento odpad nebyl uveden v platném provozním řádu. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.  

 20 000 Kč   za porušení ustanovení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, v rozsahu § 21 odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., kterého se společnost SITA dopustila tím, že nevedla průběžnou evidenci odpadů pro odpad obrazovek při každém převzetí odpadů do zařízení ke sběru a výkupu odpadů umístěné na pozemcích parcelní číslo 3661/5, 3661/7, 3664/21, 3664/22 v k. ú. Soběslav. Průběžnou evidenci odpadů nevedla společnost SITA při převzetí uvedeného odpadu dne 25. 4. 2006 v množství 0,813 t a dne 13. 7. 2006 v množství 1,96 t. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.  

 300 000 Kč   za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, za provozování zařízení ke sběru odpadů, které je umístěné na pozemcích parcelní číslo 3661/5, 3661/7, 3664/21, 3664/22 v k.ú. Soběslav, v rozporu s provozním řádem schváleným pro toto zařízení rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Spáchání správního deliktu se měla společnost SITA dopustit tím, že převzaté infekční odpady nepředala ke konečnému odstranění do 48 hodin v letním období, respektive do 72 hodin v zimním období od jejich vzniku. Dále společnost SITA převzala odpad obrazovek a to bez zpracovaného základního popisu odpadu. Protože základní popis odpadu nebyl při převzetí odpadu zpracován a společnost SITA jej neměla k dispozici, neprovedla kontrolu dokumentace o odpadu v souladu s bodem 1 písm. a) přílohy č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., na kterou se odkazuje schválený provozní řád zařízení ke sběru odpadů, a to na str. 5 v kapitole 5.3.1. „Přejímka odpadů“. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech

 

320 000 Kč   za porušení ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech, kterého se společnost SITA dopustila tím, že zařadila nebezpečný odpad jako odpad ostatní a nakládala s tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniž by měla osvědčení od pověřené osoby podle § 9 zákona o odpadech, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti. Konkrétně společnost SITA přebírala v roce 2006 od družstva DITA výrobní družstvo invalidů v Táboře, odpad obrazovek obsahujících luminofor, tj. odpad znečištěný složkami, které činí odpad nebezpečným (luminofor obsahuje nebezpečné složky, které jsou uvedené v příloze č. 5 zákona o odpadech pod kódy C11, C5, C7, C18 a C19). Společnost SITA zařazovala tento odpad pod katalogové číslo 16 02 16, tj. odpad kategorie ostatní. Dále s tímto odpadem společnost SITA nakládala jako s odpadem ostatním, a to tak, že jej jako odpad ostatní přepravila a předala jiné oprávněné osobě. Pokuta byla uložena podle § 66 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech.  

Zdroj: ČIŽP - www.cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí