zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany přírody a lesa v roce 2008

05.03.2009
Příroda
Les
Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany přírody a lesa v roce 2008
Nedovolené kácení, poškozování dřevin ...

Lesostavby Frýdek – Místek a.s.

Slezská 2766, 738 02 Frýdek - Místek

IČ: 45193118

Pokuta uložena ve výši 125.000,- Kč podle § 88 odst.1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. za správní delikt  rušení a škodlivý zásah  do přirozeného vývoje biotopu zvláště chráněného druhu živočichů (§ 50 odst. 2)  v k.ú. Čeladná.

Jednalo se o tyto zvláště chráněné druhy: rak říční (Astacus fluviatilis, kriticky ohrožený druh, vydra říční (Lutra lutra, silně ohrožený druh, vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus, ohrožený druh a ledňáček říční (Alcedo atthis, ohrožený druh).

Rozhodnutím ČIŽP byla původně uložena pokuta ve výši 175.000 Kč, na konečnou částku byla snížena odvolacím orgánem.

PM: 20.2.2008

Územní působnost OI Ostrava

 

MIROS dopravní stavby, a.s.

Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, Pardubice

IČ: 25267329

Pokuta uložena ve výši 200.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. za správní delikt poškození 30 jeřábů rostoucích po straně silnici v úseku za obcí Brteč a dalších 43 ovocných dřevin rostoucích v zeleném pásu na straně silnice ve směru Brteč – Sítinka.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdilo.

PM: 21.4.2008

Územní působnost OI Hradec Králové

 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

Pokuta uložena ve výši 250.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. za správní delikt poškození skupiny 43 dřevin tvořících doprovodnou silniční zeleň podél silnice III. třídy č. 32228 v úseku Rozhovice – Hermanův Městec. K poškození kořenových systémů dřevin  došlo při hloubení příkopů  v rámci rekonstrukce uvedené komunikace, která probíhala v první polovině roku 2006.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil.

PM: 19.5.2008

Územní působnost OI Hradec Králové

 

 Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

1.máje 265, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

Pokuta uložena ve výši 150.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. p zákona č. 114/1992 Sb. za správní delikt nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, kdy pořádala výchovně vzdělávací exkurze na trase Březník – Modrou sloup – Luzný. Exkurze probíhali v oblasti s výskytem zvlšátě chráněného druhu živočicha – tetřev hlušec (Tetrao urogallus), zařazeného podle přílohy III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., do skupiny druhů kriticky ohrožených. Bylo prokázáno v posouzení, že došlo při této akci k rušení ZCHD a měla být pro tuto akci vydána výjimka podle § 56 zák. č. 114/1992 Sb.

Správa  NP a CHKOŠ se dále  dopustila protiprávního jednání tím, že nesplnila podmínky výjimky vydané vládou ČR dne 16.8.2006 pod č.978, udělené podle ustanovení § 43 zákona č.114/1992 Sb. ze zákazů podle § 16 zákona č.114/1992 Sb., a to zejména podmínky číslo 5, kde byl stanoven maximální celkový počet účastníků exkurzí během jednoho víkendu na 500.

Proti rozhodnutí se subjekt odvolal, odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP  ve výši uložené pokuty potvrdil.

PM: 19.2.2008

Územní působnost OI České Budějovice

 

Restaurace pod Kunětickou horou, s.r.o.

Ráby 34, 533 52  Staré Hradiště

IČ: 25269682

Pokuta uložena ve výši 100.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. c) zák. č. 114/1992 Sb. za správní delikt, ke kterému došlo v zimním období 2006/2007 poškozením 63 stromů v k.ú. Ráby. K Poškození dřevin došlo v důseldku jejich okusu a v důsledku vytloukání zvěří a domácími zvířaty, které pokutovaná společnost chovala.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán rozhodnutí inspekce potvrdilo.

PM: 2.5.2008

Územní působnost OI Hradec Králové

 

 Krajská správa a údržba silnic Jihlava

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Pokuta uložena ve výši 128.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. c) zák. č. 114/1992 Sb. za správní delikt poškození 64 dřevin (stromů) osekáním kůry kmenů  po obou stranách silnice III/35433 v k.ú. Netín. Kůra byla odstraněna plošně, téměř po celém obvodu kmene, pomocí mechanického nářadí.

PM: 5.3.2008

Územní působnost OI Havlíčkův Brod

 

CTP Invest, spol. s r.o.

Central Trade Park D1, 396 01 Humpolec

IČ: 26166453

Pokuta uložena ve výši 375.000,- Kč za porušení více ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.:

Pokuta ve výši 150.000,- Kč  podle § 88 odst. 1 písm. c) za správní delikt poškození a zničení skupiny dřevin rostoucích mimo les, a to navezením zhruba 20 tisíc m3 výkopové zeminy poškodila  a zničila bez povolení skupinu desítky až stovky stromů a stovky m2 křovin rostoucích na pozemcích v k.ú. Okříšky, ve vlastnictví městyse Okříšky.

Pokuta ve výši 225.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm. a) za správní delikt narušení krajinného rázu nesplněním povinností podle § 12 odst. 2 zákona. K protiprávnímu jednání došlo tím, že společnost navezením zhruba 20 tisíc m3 výkopové zeminy o mocnosti až 20 m na pozemky v k.ú. Okříšky, změnila krajinný ráz, aniž by k takové činnosti byl vydán orgánem ochrany přírody souhlas podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona.

Společnost se proti rozhodnutí inspekce odvolala výše pokuty byla z částky 600.000,- Kč snížena autoremedurou na 375.000,- Kč.

PM: 3.5.2008

Územní působnost OI Havlíčkův Brod

 

Kolínksá lesní s.r.o.

Hradišto I – čp. 151, 280 02 Kolín

IČ: 26168693

Pokuta uložena ve výši 400.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb za správní delikt pokácení 134 kusů dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Poděbrady bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody, tj. odboru životního prostředí Městského úřadu Poděbrady. Konkrétně se jednalo o topoly bílé. Společnost se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala, odvolací orgán rozhodnutí inspekce potvrdil.

PM: 20.6.2008

 

Územní působnost OI Praha

 

Severočeská stavební, a.s.

Velká Hradební 231/17, 400 01  Ústí nad Labem

IČ:25458426

Pokuta uložena ve výši 130.000,- Kč více ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.:

Pokuta ve výši 100.000,- Kč  podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona za správní delikt poškození a zničení bez povolení skupiny dřevin rostoucích mimo les.

Pokuta ve výši 10.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona za správní delikt nedovoleného zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhů rostlin.

Pokutu ve výši 20.000,- Kč podle § 88 odst. 2 písm. d) zákona za správní delikt zničení zvláště chráněného druhu rostlich nedovoleným zásahem do jejich prostředí. Uvedených protiprávních jednání se společnost dopustila v rámci realizace stavby „vodovodní přivaděč Chřibská – Varnsdorf“  v k.ú. Dolní Podluží. Došlo k pokácení bez povolení 40 exemplářů stromů, negativně zasáhla do přirozeného vývoje zde samovolně rostoucích jedinců rostlin druhu vstavač mužský – Orchis mascula, který je vyhlášen za zvláště chráněnou rostlinu.

PM: 14.3.2008

Územní působnost Ústí nad Labem

 

Krajská správa a údržba silnic Jihlava

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IC: 00090450

Pokuta uložena ve výši 128.000,- Kč podle § 88 odst. 1 písm. c)  zákona č. 114/1992 Sb. za správní delikt poškození osekáním kůry kmenů v pásu šiirokém cca 0,5 – 0,7 m, 64 ks stromů různého druhové složení v k.ú. Netín po obou stranách silnice III/35433 směr Netín – Olší.

PM: 5.3.2008

Územní působnost OI Havlíčkův Brod

 

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností v ochraně přírody  v druhém pololetí roku 2008

 

Český rybářský svaz, výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14,  709 00   Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 434167

Pokuta 100.000,- Kč.

Podle ustanovení § 88 odst. 2 písm. n)  zákona č. 114/1992 Sb. došlo k porušení § 5 odst. 4 , kterého se ČRS dopustil záměrným rozšiřováním nepůvodního druhu živočicha do krajiny bez povolení orgánu ochrany přírody, když do nádrží v rybářském revíru „Svrčov 1A“ vysadil na přelomu března a dubna 2007 pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)

Porušení § 45b zákona č. 114/1992 Sb. podle ustanovení § 88 odst. 2 písm. n) se ČRS dopustil tím, že v období červen – listopad 2006 provedl na území evropsky významné lokality (EVL)„Dolní a Prostřední Svrčov“, rekonstrukci soustavy čtyř průtočných nádrží a poškodil tak EVL tím, že narušil biotop a přirozený vývoj kuňky ohnivé (Bombina bombina).

Podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. e)  zákona došlo k porušení §  50 odst. 2  zákona č. 114/1992 Sb, kterého se ČRS dopustil tím, že v období červen – listopad 2006 nedovoleně zasáhl do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů (čolka obecného -Triturus vulgaris, skokana štíhlého - Rana dalmatina  a  ropuchy obecné - Bufo bufo a kuňky ohnivé - Bombina bombina) když  provedl rekonstrukci soustavy čtyř průtočných nádrží. Práce byly provedeny na v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a spočívaly v odstranění sedimentů, jejich uložení podél břehů a hrází a následném vysvahování, zpevnění hrází a opravě požeráků

Původní částka, Inspekcí uložená ve výši 200 000Kč, byla po odvolání rozhodnutím MŽP změněna na 100 000Kč.

PM: 15.9.2008, působnost OI: Olomouc

 

Revita Bečva s.r.o.

Družstevní 442, 753 01 Hranice

IČ:26818566

Pokuta 800.000,- Kč.

Došlo k naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle ust. § 88 odst. 2 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb, kterého se společnost dopustila tím, že v období říjen 2005 – únor 2007 na území evropsky významné lokality „Hustopeče – Štěrkáč vykonávala zakázanou činnost, čímž došlo k poškození EVL a dále za naplnění skutkové podstaty správního deliktu dle ust. § 88 odst. 1 písm. i) zákona, kterého se společnost dopustila v období říjen 2005 – únor 2007 tím, že bez závazného stanoviska orgánu ochrany přírody provedla škodlivý zásah do významného krajinného prvku.

MŽP zamítlo odvolání a potvrdilo rozhodnutí ČIŽP, PM: 12.11.2008

Působnost OI: Olomouc

 

STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.

Ke Škole 23, 377 01 Jindřichův Hradec - Radouňka

IČ: 28066987

Pokuta 750.000,-Kč.

Podle ustanovení § 88 odst. 2 písm. b)  zákona č.114/1992 Sb. došlo ke zničení významného krajinného prvku. Uvedeného protiprávního jednání se společnost dopustila  tím, že na konci měsíce března 2008 provedla kácení 30 ks dřevin (třešní) včetně odstranění pařezů a tím poškození půdy a bylinného krytu na části pozemku p.č. 420/1 v k.ú. Bílá u Sedla. Tyto dřeviny byly nedílnou součástí registrovaného významného krajinného prvku nazvaného „Ovocný sad s trávníkem v Bílé“. V následném období v měsíci dubnu 2008 dále provedla terénní úpravy na předmětné části pozemku p.č. 420/1 k.ú.Bílá u Sedla, při kterých byl zcela odstraněn bylinný porost – trávník spolu s vrchními půdními horizonty. Tímto jednáním jmenované společnosti byl zcela zničen registrovaný významný krajinný prvek. K uvedeným zásahům nebyl vydán souhlas příslušného orgánu ochrany přírody.

Subjekt se 1.7.2008 odvolal, MŽP odvolání zamítlo a potvrdilo rozhodnutí ČIŽP,PM 15.9.2008

Působnost OI: České Budějovice

 

IZOGARANT s.r.o.

U Hvízdala 1541/22, 370 11 České Budějovice

IČO: 260 83 914

Pokuta byla uložena za nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů ve výši 100. 000,- Kč v souladu s ust. § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.

Společnost se dopustila správního deliktu tím, že porušila  ust. 50 odst. 2  zákona č. 114/1992 Sb., tím, že při zateplování obvodového pláště panelového domu na adrese Labská č.p. 1153/3 v Českých Budějovicích na přelomu roku 2007 a 2008  zaslepila větracími mřížkami kruhové větrací otvory nacházející se uprostřed atikových panelů pod střechou domu, čímž došlo v podstřešních prostorách k uvěznění většího množství exemplářů zde zimujícího zvláště chráněného druhu netopýra rezavého – Nyctalus noctula. Zaslepením větracích otvorů došlo zároveň ke zničení části sídel zvláště chráněného druhu rorýse obecného Apus apus, který zde v roce 2007 prokazatelně hnízdil.

PM:15.10.2008, působnost OI: České Budějovice

 

JOEL s.r.o.

Obchodní 3, Velebudice, 43401, Most,

IČO: 25019171

Celkem byla uložena pokuta 409 000,- Kč. podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. za poškození  a  zničení  skupiny dřevin rostoucích mimo les bez  povolení  (pokuta ve výši 284 000,- Kč) a podle § 88 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. za jiný nedovolený zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů (pokuta ve výši 125 000,- Kč)

    Výše vyjmenovaných protiprávních jednání se právnická osoba dopustila tím, že v mezidobí měsíců březen až květen 2008 při realizaci akce „Úprava silniční doprovodné zeleně bránící bezpečnému užívání silnice I/13 v úseku Česká Kamenice – Děčín pokácela na území spadajícím pod správu obce Markvartice, (nalézající se na územích CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří) nad rámec povolení vydaného Obecním úřadem v Markvarticích celkem 249 exemplářů stromů rostoucích mimo les, a dále na území spadajícím pod správu obce Huntířov, ležícím v CHKO Labské pískovce, pokácela bez povolení 9 exemplářů stromů rostoucích mimo les. Dále pak na lokalitě místního názvu „Markvartický mokřad pod závorama“, nalézajícím se na území CHKO Labské pískovce, nedovoleně zasáhla do  přirozeného vývoje zde se vyskytujících a žijících obojživelníků (skokan hnědý - Rana temporaria, ropucha obecná - Bufo bufo, čolek obecný - Lissotriton vulgaris /synonymum Triturus vulgaris).

PM:31.10.2008

Působnost OI: Ústí nad Labem

 

Fyzická osoba z Petrovic

Pokuta  130 000,- Kč.

Pokuta se ukládá podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb  za porušení ustanovení § 7 odst. 1 a ustanovení § 8 odst. 1 zákona – pokácení skupiny dřevin rostoucích mimo les v v k.ú Petrovice u Chabařovic bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody (233 ks stromů a 3 keře).

PM: 25.8.2008

Působnost OI: Ústí nad Labem

 

FIRMA SVOBODA s.r.o.

V Šáreckém údolí 15, 160 00 Praha 6

IČ: 62914766

Pokuta 100 000,- Kč.

Pokuta byla stanovena ve výši 50 000,- Kč podle § 88 odstavce 1 písmene c) zákona č. 114/1992 Sb. za protiprávní jednání, kterého se firma dopustila tím, že v březnu 2007 při provádění terénních úprav v prostorách bývalé motokrosové dráhy v ulici Pokutická v Kadani odstranila bez povolení orgánu ochrany přírody keřový porost na ploše cca 1,5 ha, čímž porušila povinnosti dané ustanovením § 7 odst. 1 zákona a § 8 odst. 1 zákona a § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Pokuta byla stanovena ve výši 50 000,- Kč podle § 88 odstavce 2 písmene n) zákona č. 114/1992 Sb. za protiprávní jednání, kterého se firma dopustila tím, že v březnu 2007 při provádění terénních úprav v prostorách bývalé motokrosové dráhy v ulici Pokutická v Kadani měnila způsob využití těchto pozemků bez souhlasu orgánu ochrany přírody, čímž porušila povinnosti dané ustanovením § 45e odst. 2 zákona a § 3 odst. 1 písm. k) Nařízení vlády č. 688/2004, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory

PM:23.10.2008

Působnost OI: Ústí nad Labem

 

Obec Hora Svatého Šebestiána

Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82

IČ: 00261866

Pokuta  100 000,- Kč.

Protiprávního jednání podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb.  se výše jmenovaná právnická osoba dopustila tím, že během dubna roku 2008 bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny – tj. Obecního úřadu Hora Svatého Šebestiána pokácela  8 dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Hora Svatého Šebestiána a porušila tak podmínky dané ustanovením § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 zákona. Šlo o 4 jasany ztepilé (Fraxinus excelsior L.), 3 javory kleny (Acer pseudoplatanus L). a 1 muk prostřední (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.).

PM:7.10.2008

Působnost OI: Ústí nad Labem

 

KVADRO, spol. s r.o

Cihelní 290, 735 31 Bohumín – Skřečoň

IČ: 428 64 593

Pokuta  100 000,- Kč

Společnost byla sankcionována dle ust. § 88 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb. za provedení škodlivého zásahu do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody, konkrétně za vybudování 2 hrází na bezejmenném přítoku řeky Olše na pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Písek v období od listopadu 2006 do listopadu 2007.

PM: 26.9.2008

Působnost OI: Ostrava

 

Obec Vyžice

Vyžice 74, 538 03  Vyžice

IČ: 004 96 995

Byla uložena pokuta v celkové výši 250 000,-  Kč za poškození a pokácení dřevin rostoucích mimo les podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb.

Správní řízení bylo vedeno za porušení ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), ke kterému došlo dne 10. 11. 2006 poškozením 3 vzrostlých lip rostoucích u zvonice na pozemku v k.ú. obce Vyžice a 15 vzrostlých lip rostoucích ve stromořadí u rybníčku na pozemku v k.ú. obce Vyžice a dále za  porušení § 8 odst. 1 zákona, k němuž došlo dne 11. 11. 2006 pokácením 1 jírovce maďalu rostoucího ve stromořadí u rybníčku v k.ú. obce  Vyžice, bez povolení orgánu ochrany přírody.

PM: 2.9.2008

Působnost OI: Hradec Králové

 

Fyzická osoba , Biskupice

Pokuta ve výši: 100 000,-  Kč byla uložena fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) zákona číslo 114/1992 Sb.

K porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona číslo 114/1992 Sb., došlo pokácením 39 smrků a 7 modřínů bez povolení orgánu ochrany přírody. Tyto stromy rostoucí na pozemku v k.ú. Koclířov byly pokáceny v červnu a červenci 2007.

PM: 27.10.2008

Působnost OI: Hradec Králové

 

WIKO-servis spol. s r.o.

Korunní č.104, Praha 10,

IČ: 25117114

Pokuta  147.100,-Kč

Společnost se dopustila protiprávního jednání podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. tím, že v době od 6.12.2007  do 13.1.2008 provedla vykácení celkem 71 dřevin rostoucích mimo les, konkrétně stromů rodu Malus, Pyrus, Juglans a Prunus a keřové linie v délce 25 metrů a šířce 2 metrů s plochou 50 m², na pozemcích v k.ú. Modřany, bez povolení ke kácení dřevin požadovaném v ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

PM: 26.7.2008

Působnost OI: Praha

 

MABALO, spol. s.r.o.

Poříčany 419, 289 14

IČ 25625136

Pokuta  500 000,- Kč.

Došlo k poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les, tím, že při vytváření deponie výkopových zemin k.ú. Poříčany v rozmezí od dubna 2007 do 4. 1. 2008 bylo částečně zasypáno a polámáno 25 ks zde rostoucích dřevin (především vrb a olší) a nejméně 100 m2 křovin (především černých bezů, vrb a olší). Z tohoto důvodu byla dle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. uložena pokuta ve výši 300 000 Kč.

Dále došlo ke konci roku 2007 k provedení škodlivého zásahu do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu ochrany přírody, při vytváření deponie výkopových zemin na na cca 30% pozemku p. č. 722 v k.ú. Poříčany, Z tohoto důvodu byla podle § 88 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb. uložena pokuta ve výši  100 000 Kč.

Za zničení významného krajinného prvku ke konci roku 2007, při vytváření deponie výkopových zemin na cca 90% pozemku p. č. 723 v k.ú. Poříčany, byla podle § 88 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. uložena pokuta ve výši 100 000 Kč.

PM: 31.7.2008

Působnost OI: Praha

 

 

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Markétská 1/28, 169 00, Praha 6

Pokuta  1 500 000,- Kč

Účastník se dopustil správního deliktu dle ust. § 88 odst. 2 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. spočívajícího v nedodržení zákazu činnosti vysloveného podle § 66 zákona tím, že nedodržel zákaz pokácení 15 ks lip na nádvoří před bazilikou sv. Markéty v areálu Břevnovského kláštera a dne 12. 11. 2007 všech 15 ks lip pokácel prostřednictvím najatého subjektu. Tento zákaz byl vysloven rozhodnutím Inspekce ze dne 20. 7. 2007, které bylo potvrzeno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 10. 2007 a nabylo právní moci dne 19. 10. 2007. Účastník se dne 4.3.2008 odvolal, MŽP odvolání zamítlo a potvrdilo rozhodnutí ČIŽP.

PM: 3.7.2008

Působnost OI: Ředitelství

 

 

Fyzická osoba podnikající, Praha 6

Pokuta  400 000,- Kč

Účastník se dopustil správního deliktu dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. tím, že zničil bez povolení skupinu dřevin rostoucí mimo les, protože pokácel 15 ks lip na nádvoří před bazilikou sv. Markéty v areálu Břevnovského kláštera bez pravomocného povolení příslušného orgánu ochrany přírody.

PM: 26.8.2008

Působnost OI: Ředitelství

 

Obec Heřmanice

Heřmanice 2, 464 01, Frýdlant v Čechách

IČ: 00672068

Pokuta  296 000,- Kč.

Šlo o správní delikt dle § 88 odst.dost. 1 písm.c) zákona č. 114/1992 Sb., kterého se účastník řízení dopustil tím, že na přelomu zimy 2007/2008 nechal na pozemku v k.ú. Heřmanice ve vlastnictví obce Heřmanice pokácet 31 stromů (17 jasanů ztepilých, jeden jasan dvoják, 11 olší lepkavých, 2 lípy srdčité, vrbu jívu) bez souhlasu orgánu ochrany přírody.

PM: 19.8.2008

Působnost OI: Liberec

 

Povodí Odry

Pokuta 160.000,- Kč státnímu podniku Povodí Odry za zničení 1 ks vrby a za vjíždění a setrvávání s motorovým vozidlem (lesním kolovým traktorem LKT 81) mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na území Chráněné krajinné oblasti Poodří.

PM: 1.12.2008

Působnost OI: Ostrava

OI České Budějovice

Autodoprava Hanzalík s.r.o.

právnická osoba (IČO 25170961)

pokuta 150 000,-

nabyla právní moc 22.5.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. d)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §13 odst.3 písm.d) a § 32 odst. 8

vlastník opakovaně neplnil opatření k nápravě, které uložilo OOL ČIŽP a porušil zákonný předpis o používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin v hydraulickém systému ramene pro nakládání dřeva u odvozních souprav

 

 

OI Hradec Králové

fyzická nepodnikající osoba v k.ú Temný Důl a Velká Úpa II.

pokuta 120 000,-

nabyla právní moc 4.6.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 32 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. b)

vlastník vytvořil podmínky pro působení biotických a abiotických škodlivých činitelů v lesích tím, že nezajistil v rozsahu svých práv a povinností spoluvlastníka lesa včasné zpracování kůrovcového dříví v dostatečném rozsahu, proto došlo k ukončení vývoje a vyrojení lýkožrouta smrkového z více než 500 m3 kůrovcového dříví

 

 

OI Brno

INGO spol. s.r.o.

právnická osoba (IČO 45348847) v k.ú. Svatoslav u Tišnova

pokuta 100 000,-

nabyla právní moc 6.5.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 31 odst. 1 a 6

vlastník nezajistil na lesním pozemku včasnou (tj. v zákonem stanovené dvouleté lhůtě) obnovu lesa na vytěžené ploše po původních lesních porostech o celkové výměře cca 1,25 ha porostní půdy.  Důsledkem absence lesních dřevin na uvedené ploše, které jsou základní podmínkou pro plnění funkcí lesa je porušení stability a stavu lesního ekosystému v daném prostoru.

 

 

 

 

LČR , s.p.

právnická osoba (IČO 42196451) LS Buchvlovice

pokuta 170 000,-

nabyla právní moc 31.1.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 32 odst. 4

vlastník vytvořil podmínky pro působení biotických a abiotických škodlivých činitelů v lesích tím, že nezajistil v rozsahu svých práv a povinností na celkové redukované ploše 12,85 v porostních skupinách I. věkového stupně účinnou ochranu terminálních a bočních výhonů lesních dřevin proti opakovanému poškození okusem zvěří

 

 

 

OI Praha

fyzická nepodnikající osoba v Soutice

pokuta 5 000 000,-

nabyla právní moc 28.4.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 32 odst. 1 písm. b)

vlastník opakovaně neplnil zákonné povinnosti při ochraně lesa a vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých  biotických činitelů – kůrovců, převážně lýkožrouta smrkového (Ips typographus) na lesních pozemcích, a to zanedbáním včasného zpracování kůrovcového dříví o celkovém objemu 2435 m3.

 

Česká správa nemovitostí, investiční a dřevařská k.s.

právnická osoba (IČO 25667106) v k.ú. Sušetice a Veletín

pokuta 180 000,-

nabyla právní moc 3.5.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 32 odst. 1 písm. b)

vlastník neplnil zákonné povinnosti při ochraně lesa a vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických činitelů – kůrovců, převážně lýkožrouta smrkového (Ips typographus) na lesních pozemcích , a to zanedbáním včasného zpracování kůrovcového dříví o celkovém objemu 440 m3.

 

 

OI Olomouc

Revita Bečva s.r.o.

právnická osoba (IČO 26818566) v k.ú. Milotice nad Bečvou

pokuta 400 000,-

nabyla právní moc 17.1.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 33 odst. 1, § 33 odst. 4 a § 32 odst 2)

vlastník nepovolenými a neohlášenými těžebními zásahy v porostech mladších 80 let způsobil vznik souvislých holin na celkové ploše asi 2,64 ha, kde bylo významně oslabeno plnění bioprodukční, ekologicko-stabilizační, edaficko-půdoochranné, hydricko-vodohospodářské, sociálně-rekreační i zdravotně-hygienické funkce lesa. Dále následnými a v době realizace neopodstatněnými terénními úpravami bylo pomístně narušeno až zničeno stanoviště lužního lesa, soubor lesních typů (SLT) 1G – vrbová olšina, hospodářský soubor (HS) 297 – olšová stanoviště na podmáčených půdách, na celkové ploše asi 0,77 ha.

OI Plzeň

Obec Ejpovice

právnická osoba (IČO 258695)

pokuta 100 000,-

nabyla právní moc 26.3.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 32 odst 1) písm. a) a b)

vlastník neplnil zákonné povinnosti při ochraně lesa a vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických činitelů tím, že včas neasanoval, případně nezpracoval dřevní hmotu napadenou kůrovcem v celkovém objemu 283,40 m3

 

Pokuty pravomocně uložené ve 2.pololetí roku 2008 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany lesa

 

 

OI Praha

BIO-ART s.r.o. ,právnická osoba (IČO 25593536)

pokuta 100 000,- Kč,nabytí právní moci 22.8.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb., § 4 písm. d)

porušen zákon č.  282/1991 Sb., § 4 písm. d)

pokuta za nezalesnění lesních pozemků (1,77 ha) v zákonem stanovené lhůtě 2 let. Tato lhůta byla překročena minimálně o 1 rok. Bylo vydáno opatření k nápravě, které nebylo splněno, a proto byla udělena pokuta.

 

OI Plzeň

Fyzická nepodnikající osoba,  delikt v k.ú. Pňovany   

pokuta 200 000,- Kč, nabytí právní moci 23.7.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb., § 4 písm. c)

porušen zákon č.  289/1995 Sb., § 32 odst. 1  písm. a), § 32 odst. 1  písm. b), § 33 odst. 1 

pokuta za včasné nezpracování a neasanování kůrovcem napadené dřevní hmoty. Množství kůrovcové hmoty cca 540 m3 .

 

Fyzická nepodnikající osoba,  delikt v k.ú. Lukoviště   

pokuta 300 000,- Kč, nabytí právní moci 31.10.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb., § 4 písm. d)

porušen zákon č.  289/1995 Sb., §11 odst.2  ; §31 odst.5 ; §31 odst.1 ; §32 odst.1 písm.a) ; §32 odst.1 písm.b) ; §32 odst.5 ; §32 odst.6 ; §33 odst.1 ; §33 odst.3

nepovolená mýtní úmyslná těžba v celkové výši 387 m3 s přiřazením sečí k sousedním nezajištěným mladým porostům. Dále pozdní zpracování kalamitní hmoty, jejímu napadení kůrovci a následnému rozšíření kůrovců do okolních porostů.

 

OI Hradec Králové

Fyzická nepodnikající osoba,  delikt v k.ú. Jevíčko-Předměstí

pokuta 500 000,- Kč,nabytí právní moci 7.7.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb., § 4 písm. d)

porušen zákon č. 289/1995 Sb., § 31 odst. 6, § 3 odst. 2 

nezalesnění holiny v zákonné lhůtě 2 let a nesplnění následného opatření k nápravě. Holina o výměře 5,70 ha.

 

OI Havlíčkův Brod

SQ, spol s r.o. ,právnická osoba (IČO 61507822)

pokuta 150 000,- Kč,nabytí právní moci 24.9.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb., § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb., §13 odst.1 ; §31 odst.5 ; §31 odst.2 písm.a)

při realizaci mýtní úmyslné těžby došlo k nedodržení nejmenší přípustné vzdálenosti holých sečí, k poškození koryta vodoteče, půdního povrchu a ke vzniku erozních rýh.

 

OI Liberec

Grábštejn, společnost s ručením omezeným

právnická osoba (IČO 62244507)

pokuta 100 000,- Kč,nabytí právní moci 11.7.2008

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb., § 4 písm. d)

porušen zákon č. 289/1995 Sb., §31 odst. 6 ; §31 odst.1

neplnění opatření k nápravě uložených orgánem životního prostředí. Nebyla zajištěna biologická rekultivace, zejména zalesnění stanovištně vhodnými dřevinami.

Zdroj: ČIŽP - www.cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí