zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vývoj monitorovacích ukazatelů životního cyklu zdrojů, produktů a odpadů na makroúrovni v 27 členských státech EU

19.03.2009
Obecné
Vývoj monitorovacích ukazatelů životního cyklu zdrojů, produktů a odpadů na makroúrovni v 27 členských státech EU
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200970664
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Itálie  BusinessInfo.cz - Itálie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/">(teritoriální informace Itálie) 
 
* Datum uzávěrky:  
13.05.2009 
 
* Zdroj informace:  
S 53 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Evropská komise, generální ředitelství – Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro životní prostředí a udržitelný rozvoj, vypisuje výběrové řízení na vývoj monitorovacích ukazatelů životního cyklu zdrojů, produktů a odpadů na makroúrovni v 27 členských státech EU
Nabídka do tendru musí být zaslána do 13. 5. 2009. Nabídka do tendru musí být zpracována v jakémkoliv jazyce členského státu EU, tedy i v češtině.

 
Popis tendru (Čeština):

I-Ispra: Vývoj monitorovacích ukazatelů životního cyklu zdrojů, produktů a odpadů na makroúrovni v 27 členských státech EU

Oznámení o zakázce

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místa:

Evropská komise, generální ředitelství – Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro životní prostředí a udržitelný rozvoj, k rukám: pan M. Cecchini, via Enrico Fermi, 2749, TP 263, 21027 Ispra VA, ITÁLIE. Fax +39 0332789540. E-mail: JRC-IES-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Internetová adresa:

Obecná adresa veřejného zadavatele: www.jrc.ec.europa.eu
Další informace lze získat:

Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro životní prostředí a udržitelnost, k rukám: paní Manuela Grossi, via Enrico Fermi, 2749, TP 263, 21027 Ispra VA, ITÁLIE. Fax +39 0332789540. E-mail: JRC-IES-PROCUREMENT@ec.europa.eu Internet: www.jrc.ec.europa.eu

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:

Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro životní prostředí a udržitelnost, k rukám: paní Manuela Grossi, via Enrico Fermi, 2749, TP 263, 21027 Ispra VA, ITÁLIE. Fax +39 0332789540. E-mail: JRC-IES-PROCUREMENT@ec.europa.eu Internet: www.jrc.ec.europa.eu

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:

Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), Institut pro životní prostředí a udržitelnost, k rukám: paní Manuela Grossi, via Enrico Fermi, 2749, TP 263, 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

I.2)
Druh veřejného zadavatele a hlavní předmět činnosti:

Evropský orgán/agentura nebo mezinárodní organizace.
Služby pro širokou veřejnost.
Další: výzkum.
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: Ne.


Oddíl II: Předmět zakázky


II.1)
Popis

II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

Vývoj monitorovacích ukazatelů životního cyklu zdrojů, produktů a odpadů na makroúrovni v 27 členských státech EU.

II.1.2)
Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:

Služby.
Kategorie služeb: č. 8.
Hlavní místo plnění: prostory zhotovitele.

II.1.3)
Toto oznámení se týká:

Veřejná zakázka.

II.1.5)
Stručný popis zakázky:

Projekt se skládá z vývoje celkového rámce, metod ukazatelů a poskytnutí prvních souborů těchto ukazatelů. Úkolem zhotovitele je vytvořit metodu a datový systém, ve kterém budou ukazatele seskupeny do 1 souvislého rámce, a které budou odrážet úzce propojené vztahy mezi zdroji, produkt a odpadem během jejich životních cyklu.

II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

73100000.

II.1.7)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):

Ne.

II.1.8)
Rozdělení do položek:

Ne.

II.1.9)
Budou přijímány varianty:

Ne.

II.2)
Množství nebo rozsah zakázky

II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:

Nabídky uvádějící celkovou cenu vyšší než 315 000 EUR nebudou brány v úvahu.

II.2.2)
Opce:

Ne.

II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Doba trvání v měsících: 21 (od zadání zakázky).


Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace


III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce

III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:

Nepoužije se.

III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná opatření, která tyto podmínky upravují:

Viz zadávací dokumentace.

III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít skupina dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:

Nabídky mohou být podány skupinou poskytovatelů služeb, od kterých nebude vyžadováno přijetí zvláštní právní formy před zadáním zakázky. Nicméně seskupení společností musí nominovat 1 stranu, která bude zodpovědná za přijetí a provedení plateb pro členy skupiny, za administrativní řízení služeb a za koordinaci a bezpečnost. Pokud jim bude zakázka zadána, musí vytvořit konsorcium nebo sdružení nebo přijmout jinou formu, která by jim umožnila jednat jako právní subjekt. Další možností je, že členové konsorcia svěří svému vedoucímu činiteli úřední plnou moc.

III.1.4)
Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá:

Ne.

III.2)
Podmínky účasti

III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeči nebudou oprávněni k účasti v tomto řízení pro zadání zakázky, pokud se budou nacházet v jakékoliv z vylučujících situací uvedených v čl. 93 a 94 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25.6.2002 (Úř. věst. L 248, 16.9.2002), ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13.12.2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006) a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1525/2007 ze dne 17.12.2007 (Úř. věst. L 343, 27.12.2007).
Uchazeči musí také poskytnout dokumenty požadované v čl. 134 odst. 1 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23.12.2002 (Úř. věst. L 357, 31.12.2002), ve znění nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1261/2005 ze dne 20.7.2005 (Úř. věst. L 201, 2.8.2005), nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1248/2006 ze dne 7.8.2006 (Úř. věst. L 227, 19.8.2006) a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 478/2007 ze dne 23.4.2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007) (viz zadávací dokumentace). V případě zadání veřejné zakázky musí zhotovitel předložit podpůrné dokumenty požadované v čl. 134 odst. 3 téhož nařízení.
V případě skupin zhotovitelů musí každý člen skupiny dodat požadované dokumenty.
Musí je dodat také subdodavatelé s podílem na rozpočtu 20 % nebo více.

III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Veřejný zadavatel přijme jako dostatečný důkaz o hospodářské a finanční způsobilosti:
a) prohlášení o celkovém obratu a obratu za služby vztahující se k této zakázce, za poslední 3 finanční roky.
V případě skupin zhotovitelů musí každý člen skupiny dodat požadované dokumenty.
Musí je dodat také subdodavatelé s podílem na rozpočtu 20 % nebo více.

III.2.3)
Technická způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Veřejný zadavatel přijme jako dostatečný důkaz o technické a odborné způsobilosti:
a) důkaz, že je uchazeč oprávněn zakázku realizovat podle národních zákonů, což musí být doloženo zapsáním do živnostenského či obchodního rejstříku nebo přísežným prohlášením nebo certifikátem, členstvím v určité organizaci, výslovným oprávněním nebo zápisem do registru plátců DPH;
b) důkaz o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby nebo osob poskytovatele služby a subdodavatele (subdodavatelů), kteří poskytují služby v rámci této zakázky;
c) důkaz o příslušné praxi osoby nebo osob poskytovatele služby a subdodavatele (subdodavatelů), kteří poskytují služby v rámci této zakázky. Každé z minimálních kritérií uvedených níže musí být splněno alespoň 1 ze všech zaměstnanců určených k realizaci projektu:
— alespoň 8 let praxe v oblasti hodnocení životního cyklu (LCA),
— alespoň 4 roky provádění prací přímo na metodologických záležitostech v oblasti LCA, nebo technického koordinování činností týkajících se metodologické harmonizace/utváření shody více partnerů v oblasti LCA, nebo podílení se na tvorbě příruček pokynů, norem a podobných předmětů plnění souvisejících s LCA.
— alespoň 4 roky provádění prací v oblasti koordinování vývoje přehledových databází týkajících se životního cyklu,
— alespoň celkově 5 let praxe v oblasti analýzy a shromažďování národních nebo evropských statistických metod a dat o životním prostředí, souvisejících s touto zakázkou.
Všechny výše zmíněné zkušenosti musí být doloženy životopisy klíčových individuálních zaměstnanců. Netýká se to však pracovníků technické a podobné podpory, zaměstnanců v oblasti informatiky a korektorů;
d) soupis hlavních služeb poskytnutých v posledních 3 letech týkajících se položek zahrnutých do této výzvy, a to s uvedením předmětů, částek, dat a příjemců, veřejných či soukromých;
e) informace o tom, které služby má uchazeč v úmyslu provést pomocí subdodávek a jejich podíl v procentech nebo jestli má v úmyslu použít externí firmu, aby mohl zakázku provést nebo prohlášení o tom, že uchazeč nepřijme žádnou významnou pomoc od subdodavatele.
V případě skupin zhotovitelů musí každý člen skupiny dodat požadované dokumenty.
Musí je dodat také subdodavatelé s podílem na rozpočtu 20 % nebo více.

III.2.4)
Vyhrazené zakázky:

Ne.

III.3)
Podmínky týkající se pouze zakázek na služby

III.3.1)
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:

Ne.

III.3.2)
Právní subjekty by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby:

Ano.


Oddíl IV: Řízení


IV.1)
Druh řízení

IV.1.1)
Druh řízení:

Otevřené.

IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky

IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených ve specifikacích, ve výzvě k podání nabídek či výzvě k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu.

IV.2.2)
Bude použita elektronická aukce:

Ne.

IV.3)
Administrativní informace

IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:

Ne.

IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 13.5.2009.
Dokumenty za poplatek: Ne.

IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

13.5.2009.

IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:

Angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, maďarština, němčina, nizozemština, litevština, lotyština, maltština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:

Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro doručení nabídek).

IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: 20.5.2009 (10:00).
Místo: místnost č. 7, první podlaží, budova recepce, JRC Ispra.
Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek: Ano.
Interní komise JRC pro otevírání nabídek a 1 zástupce od každého uchazeče.


Oddíl VI: Doplňující informace


VI.1)
Jedná se o opakovanou zakázku:

Ne.

VI.2)
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků EU:

Ne.

VI.3)
Další informace:

Zadávací dokumentace a všechny další informace jsou k dispozici na internetové stránce veřejného zadavatele www.jrc.ec.europa.eu

Zadávací dokumentaci lze získat zadarmo.
Kontakty mezi veřejným zadavatelem a uchazeči jsou zakázány během celého řízení.

Ve výjimečných případech nás mohou uchazeči z vlastní iniciativy kontaktovat nejpozději 5 kalendářních dní před konečným datem pro obdržení nabídek, ve snaze (a jen z tohoto důvodu) objasnit povahu zakázky (viz výzva k podání nabídky). Pokud žádost o toto vysvětlení byla podána včas a v souladu se zadávací dokumentací, pak budou další informace dostupné pro uchazeče současně na internetové stránce veřejného zadavatele www.jrc.ec.europa.eu

Uchazeči jsou vyzváni k pravidelným kontrolám této internetové adresy, kde budou uveřejněny odpovědi na žádosti o další informace a související otázky. Je na odpovědnosti uchazečů pravidelně v průběhu zadávacího řízení stránku kontrolovat s ohledem na její aktualizace a úpravy.

VI.4)
Odvolací řízení

VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení:

Soud prvního stupně Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. LUCEMBURSKO. Tel. +352 4303-1. Fax +352 433766. E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int Internet: curia.europa.eu

VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:

Soud prvního stupně Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. LUCEMBURSKO. Tel. +352 4303-1. Fax +352 433766. E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int Internet: curia.eu.int

VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:

6.3.2009.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
Odborný pracovník
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: +420224907543
Fax: +420224913813
GSM: +420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí