zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka kontejnerů na separovaný odpad

25.03.2009
Odpady
Dodávka kontejnerů na separovaný odpad
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200970686
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
04.05.2009 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 55 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Město Žilina vypisuje výběrové řízení na nákup kontejnerů na separovaný odpad. Nabídka do tendru musí být zaslána do 4. 5. 2009. Tendrová dokumentace je přístupná firmám do 9. 4. 2009. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 2 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005

Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Žilina
IČO: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Žiline
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Hrubošková
Telefón: 00421 41 706 32 09
Fax: 00421 41 723 29 12
E-mail: hruboskova@zilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.zilina.sk

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:


Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie.


ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Nákup kontajnerov na separovaný zber v meste Žilina.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
b) Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
NUTS kód:
SK.

II.1.3) Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Nákup kontajnerov na separovaný zber pre jednotlivé komodity - viacvrstvové kombinované materiály, plasty, papier, sklo a kovové obaly.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 19520000-7.

II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie.
II.1.8) Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 211 408,0000 EUR
II.2.2) Opcie
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy).
Hodnota: 60


ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 3 319,39 € (slovom: tritisíctristodevätnásť eur a tridsaťdeväť centov). Podmienky zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov rozpočtu mesta a z Recyklačného fondu. Cena za dodanie tovaru sa uhradí jednorazovo na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry. Faktúra bude spĺňať všetky účtovné a daňové náležitosti v zmysle platných daňových a účtovných predpisov.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, musí vytvoriť právny vzťah podľa dohody s verejným obstarávateľom, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2, 3 a 4 takto: 1.1 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. 1.2 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním [podmienky § 26 ods. 1 písm. a), b)]. 1.3 Potvrdenie príslušného súdu, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku [podmienky § 26 ods. 1 písm. c)]. 1.4 Potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia [podmienky § 26 ods. 1 písm. d)]. 1.5 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia [podmienky § 26 ods. 1 písm. e)]. 1.6 Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu [podmienky § 26 ods. 1 písm. f)]. Uchádzač môže doklady uvedené v bodoch 1.1 až 1.5 nahradiť predložením overenej kópie platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov a dokladom o oprávnení podnikať v zmysle bodu 1.6. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odsekoch 1.1 až 1.5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť originály alebo úradne osvedčené kópie. Doklady uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka. V prípade účasti skupiny dodávateľov podľa § 31 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodov 1.1 až 1.6 skupina dodávateľov v zmysle § 31 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a) Splnenie podmienky, že záujemca v každom z rokov 2006, 2007, 2008 dosiahol celkový obrat vo výške minimálne 10 mil. Sk (riadok 5 výkazu ziskov a strát). b) Splnenie podmienky, že záujemca nie je v nepovolenom debete a že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a bankový účet/účty nebol/neboli predmetom exekúcie. V prípade účasti skupiny dodávateľov podľa § 31 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodov a), b) skupina dodávateľov v zmysle § 31 ods. 3, resp. ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Záujemca predloží požadované doklady nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky ako originál alebo úradne overené kópie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): a) Záujemca predloží výkazy ziskov a strát (v prípade podnikateľa „fyzickej osoby" výkazy o príjmoch a výdavkoch) za roky 2006, 2007, 2008 vo fotokópiách, ktoré budú na každej strane predložených výkazov podpísané štatutárnym orgánom záujemcu (v prípade skupiny dodávateľov štatutárnym orgánom člena tejto skupiny). b) Záujemca predloží vyjadrenie banky/bánk, prípadne pobočky/pobočiek zahraničnej banky na území Slovenskej republiky, alebo zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a bankový/bankové účet/účty nebol/neboli predmetom exekúcie. Záujemca predloží aj vyhlásenie záujemcu, že nemá vedený účet v inej banke/bankách, pobočkách ako v tých, z ktorých predložil vyššie požadované vyjadrenie.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
III.2.4) Vyhradené zákazky
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB


ODDIEL IV: POSTUP IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.

IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
3400/2009.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 9. 4. 2009. Čas: 14.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 4. 5. 2009. Čas: 14.00 h.
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti slovenčina

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Obdobie: Do dátumu.
Dátum: 30. 6. 2009
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 5. 5. 2009. Čas: 10.00 h.
Miesto: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, zasadacia miestnosť č. 105, 1. poschodie.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Áno.
Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.


ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE
1. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v súťažných podkladoch pre toto verejné obstarávanie. 2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude vyhovovať požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky. V takomto prípade bude verejný obstarávateľ ďalej postupovať rokovacím konaním bez zverejnenia podľa príslušných paragrafov zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 3. Pracovný čas kontaktného miesta verejného obstarávateľa pre toto verejné obstarávanie je v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 h. 4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 5. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo v súlade s týmto oznámením a súťažnými podkladmi týkajúcimi sa predmetnej zákazky v zmysle platných zákonov SR.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO: 31 797 903
Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24
Slovenská republika
Telefón: 02 50 26 42 18
Fax: 02 50 26 42 19
Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu


VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
VI.4.3) Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO: 31 797 903
Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24
Slovenská republika
Telefón: 02 50 26 42 18
Fax: 02 50 26 42 19
Internetová adresa (URL): www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia
12. 3. 2009

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
Odborný pracovník
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: +420224907543
Fax: +420224913813
GSM: +420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí