zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

10. výzva je zaměřena na podporu omezování rizika povodní, využívání alternativních zdrojů energie a úspory energie

24.04.2009
Voda
Energie
10. výzva je zaměřena na podporu omezování rizika povodní, využívání alternativních zdrojů energie a úspory energie
Desátá výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí se vztahuje na oblast omezování rizika povodní, zvýšení využívání OZE  a úspory energie u nepodnikatelské sféry.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. května 2009 do 30. června 2009.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 6 mld. Kč, z toho na prioritní osu 1 ve výši 1 mld. Kč a na prioritní osu 3 ve výši 5 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Pro všechny vyhlášené oblasti podpory platí určitá omezení - podrobnosti najdete v úplném textu výzvy.

Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní

Podoblast podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • investiční podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2 a 6.4) s vazbou na protipovodňovou ochranu a plány oblasti povodí. * Podpora tvorby webového portálu zpřístupňujícího návrhy opatření pro veřejnost i žadatelé o podpory,
 • vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. **

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Podoblast podpory 3.1.1 - Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • výstavbu a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,
 • výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Podoblast podpory 3.1.2 - Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,
 • výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren,
 • výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou),
 • výstavba větrných elektráren,
 • výstavba geotermálních elektráren.

Podoblast podpory 3.1.3 - Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice,
 • instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.),
 • kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.

Omezení v rámci výzvy: V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, kde dochází k využití vyrobeného tepla, mimo vlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. Projekty s nižším využitím budou přijímány do podoblasti podpory 3.1.2.

Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

Podoblast podpory 3.2.1 - Realizace úspor energie

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní).

Podoblast podpory 3.2.2 - Využívání odpadního tepla

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 • aplikaci technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.).

Upozornění pro zájemce o podporu při realizaci úspor energie a využití odpadního tepla       

Zároveň sdělujeme, že v první polovině července bude vyhlášena samostatná výzva na oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (bez podmínky kombinace s poddoblastí 3.1.1), a to za stejných podmínek hodnotících kritérií jako má výzva stávající. V rámci této výzvy bude zároveň umožněno podávat žádosti do oblasti podpory 3.1, pokud budou opatření v kombinaci  s podoblastí podpory 3.2.1.  Příjem žádostí bude probíhat od 3. srpna 2009 do 30. září 2009.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí