zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Celulózové izolace a těsnicí prvky objektů

04.05.2009
Energie
Vytápění, zateplení
Celulózové izolace a těsnicí prvky objektů
Ve srovnání s výrobou polystyrenu činí primární energetické požadavky na materiály Isocell jednu šestinu a ve srovnání s výrobou anorganických vláknitých izolací jednu třetinu.
Významnou vlastností stavebního materiálu je mimořádně nízký součinitel tepelné vodivosti a tvarová stabilita. Tou se vyznačují i tepelné celulózové izolace a těsnicí prvky budov, na něž se specializuje rakouská společnost Isocell. Výrobky vznikají poměrně složitým chemickým procesem.

Základním výrobkem společnosti Isocell v oboru tepelných izolací jsou vločky na bázi dlouhovláknité celulózy. Kromě nízké spotřeby materiálu je pozitivní i dokonalé vyplňování dutin a řada výborných fyzikálních i chemických vlastností.

S RESPEKTEM K EKOLOGII

Při výrobě těsnicích materiálů Isocell jsou respektována ekologická hlediska a zásady trvale udržitelného rozvoje. Již samotná myšlenka využití celulózových vláken k izolaci je založena na úspoře energie, a to volbou a charakterem technologického procesu od samotného začátku. Tepelná spotřeba a ekologická zátěž při tavení a rozvlákňování anorganických surovin je zde nahrazena mnohem úspornější a energeticky málo náročnou dezintegrací použité vlákniny organického původu, z největší části sběrového papíru. Ve srovnání s výrobou polystyrenu činí primární energetické požadavky na materiály Isocell jednu šestinu a ve srovnání s výrobou anorganických vláknitých izolací jednu třetinu.

Nevýhody plynoucí z organického původu použitých vláken, tj. citlivost na napadení škůdci a houbami a stupeň hořlavosti, se zmírňují nebo docela odstraňují vhodnými přísadami. V určité fázi technologického procesu se do základní hmoty vnášejí příslušné typy, převážně organických solí. Možnost dokonalého vyplnění dutin stavební konstrukce přináší výhodu odstranění tepelných mostů, které jsou typické pro tzv. cpané vláknité izolace, dodávané zpravidla v rohožích expedovaných v kotoučích.

Totéž platí i pro stupeň akustické izolace. Dmychaný celulózový izolační materiál spolehlivě vyplňuje všechny, a to i ty nejmenší dutiny. Vytváří tak ve stavební konstrukci dokonale bezešvou a kompaktní izolační vrstvu. Na rozdíl od cpaných izolací nevzniká při izolování žádný odpad, odřezky ani zbytky.

Významnou podporou této technologie je i strojní zařízení, které společnost vyvinula pro průmyslovou aplikaci svého izolačního materiálu do stavebních konstrukcí. Mimořádně výkonná velkokapacitní dmýchací jednotka vnáší do procesu izolace značnou produktivitu. Výsledkem je zpravidla nižší cena izolovaných ploch ve srovnání s izolací ze skleněných nebo minerálních vláken. Kromě toho se firma ve značné míře věnovala i vývoji prefabrikátů, stěnových a stropních stavebních prvků a navrhla i účinný systém dodávek v systému objemných balení. Toto řešení uvítali rovněž dodavatelé dřevěných stavebních konstrukcí a vytvořili tak moderní standardy v soudobých dřevostavbách. V závodě Hartberg ve Štýrsku se kromě celulózových izolačních materiálů vyrábí také řada prefabrikátů v různých tvarech, velikostech a povrchových úpravách.

VÝZNAMNÝ PŘÍNOS PRO STAVBY

Celulózové izolace, které se v Evropě vyrábějí již ve dvou závodech, se vyznačují nejlepšími hodnotami prostupu tepla a tlumení hluku. Měřením se prokázalo, že výsledek útlumu šíření zvukových vln je o 7 dB lepší než u izolačních vrstev z anorganických vláknitých materiálů. Rovněž u nehořlavosti výrobků Isocell podle evropské klasifikace EN se v oboru B-s2-d0 dosahuje nejlepších hodnot. Stejně tak výsledky testů F30 a F90 byly úspěšné i u vícepodlažních budov s dřevěnou konstrukcí.

Kromě výborných izolačních vlastností proti chladu zajišťují výrobky Isocell ochranu proti pronikání tepelné energie do budovy zvenčí. Toto teplo se po dlouhou dobu akumuluje v izolované konstrukci obvodových stěn a prochází do interiéru jen velmi zvolna a se značným omezením. Zajímavé bylo zjištění, že podobně jako dřevo je celulózová izolace schopna akumulovat a uvolňovat vlhkost bez omezení svých izolačních schopností. Tím s výhodou působí při útlumu prostupu páry, což se příznivě projevuje u renovací a plochých střech bez spodního odvětrání.

Zvláště dobré postavení má dnes společnost Isocell také v oborech těsnění proti průvanu, vnikání vlhkosti a různých typů parotěsné zábrany. Těsnost proti větru a nežádoucímu proudění vzduchu je často rozhodujícím činitelem pro tepelnou izolaci a pohodu prostředí. Z nedostatečně utěsněných prostor uniká z budovy teplý vzduch a je nahrazován venkovním studeným, který je nutno znovu ohřívat. Výzkumem se prokázalo, že i v dobře izolovaných domech asi 60 % tepelných ztrát zaviní přímé unikání teplého vzduchu a kondukce tepelnými mosty. V Ústavu stavební fyziky ve Stuttgartu proběhly zkoušky, do jaké míry je izolace určitého stavebního prvku ovlivněna únikem netěsnostmi. U typického stavebního panelu o rozměrech 1 x 1 metr s tloušťkou 14 cm byla při úplném utěsnění naměřena hodnota U 0,3 W/m2K, avšak při mezeře pouze 1 mm se hodnota U snížila na 1,44 W/m2K.

TECHNIKY TĚSNĚNÍ

Obsáhlou část nabídky firmy tvoří dnes výrobky techniky těsnění. Dobré utěsnění pláště budovy za účelem snížení tepelných ztrát je totiž komplexní problém.

V úzké spolupráci se stavebními firmami a dodavateli nejrůznějších instalací a vedení byly vyvinuty a laboratorně i v praktické aplikaci vyzkoušeny speciální výrobky, těsnění, protiprůvanová těsnění, parotěsné zábrany a kvalitní lepicí a všeobecně těsnicí pásky.

V současném katalogu nalezneme řadu výrobků, které jsou dnes již úzce specializovány a vybírají se podle specifikovaných vlastností. Je to například vnější difuzně otevřená střešní bednicí fólie OMEGA s neklouzavým povrchem k utěsnění proti větru.

Dodává se i v úpravě s integrovanou butylkaučukovou páskou k rychlému zpracování. K pokládání pod plechové pokrytí je určena střešní fólie s trojdimenzionální výztužnou síťovanou tkaninou. Těsnicí pásky k rámům dveří a různá těsnicí pouzdra pro průchody různých vedení používají dnes jak projektanti, tak montážní firmy.

Při výrobě těsnicích prvků se aplikují čistá akrylátová lepidla bez přísady pryskyřic a poskytuje se na ně třicetiletá záruka odolnosti proti stárnutí. Speciální pásky pro utěsnění oken se mohou používat ve zděných i dřevěných konstrukcích plášťů budov. Patří mezi ně i patentovaný těsnicí profil T-Fal, jehož jediným dodavatelem je právě firma Isocell.

Lehce roztažitelné lepicí pásky a náplasti AIRSTOP se uplatní při vzduchotěsném lepení ve vnitřním i vnějším prostředí. Lepicí vrstva je mimořádně odolná proti stárnutí a přilne téměř ke všem podkladům. Výběr doplňují rychleschnoucí těsnicí hmoty ke spojování stavebních dílců a styčných překrytí. Zvláštní skupinu tvoří okenní pásky, pásky na spáry a srubové pásky. Speciální manžety a pásky jsou určeny k utěsnění průchodů různých potrubí a vedení.

ZKUŠEBNÍ METODY

Společnost Isocell se důkladně věnovala i vývoji zkušebních metod, jimiž se ověřují tepelně izolační vlastnosti materiálu a prefabrikátů, ale také stupeň praktického utěsnění budovy proti průvanu, úniku tepla z interiéru a zábrana vnikání okolního studeného vzduchu. Pro kontrolu dokonalého těsnění prostorů vyvinula firma testy pro termografická zobrazení a speciální test pro přesnou kontrolu bezprůvanového utěsnění.

K exaktnímu měření vzduchotěsnosti budov byl vyvinut tzv. Blower door test. Prověří se jím skutečná vzduchotěsnost vnější obálky objektu. Takové měření je možno provést dokonce i během stavby, aby se objevila netěsná místa a mohla se včas odstranit. Pro vlastní měření je k dispozici teleskopicky přizpůsobivý rám s upevněnou nepropustnou fólií. Nasadí se a utěsní do vnějších dveří nebo do otevřeného okna. Zabudovaný ventilátor pak vytváří vzduchový proud, jímž se posléze dosáhne rovnováhy mezi objemem vzduchu takto vnášeného do objektu a objemem vzduchu z objektu unikajícího. Míra netěsnosti je záhy zřejmá již během měření. Takto vzniklý tlakový rozdíl mezi vnějším prostředím a vnitřkem objektu je měřítkem netěsnosti a je vyjádřen v hodnotě stupně vzduchotěsnosti, který je třeba dodržet. Z jednoduchých prostředků ke zjištění netěsnosti se používají kouřové tyčinky.

VHODNÉ PRO PASIVNÍ DOMY

Vlastnosti celulózových izolací a prvků utěsnění budov jsou ideální zvláště pro pasivní domy. Stoupající nároky na pohodu prostředí a úsporu nákladů na vytápění kladou na izolace stále vyšší požadavky. Nedostatečná hodnota součinitele tepelné vodivosti různých konvenčních materiálů si vynucuje volbu větších tlouštěk izolačních vrstev, což každou novou i rekonstruovanou stavbu prodražuje a zároveň omezuje využitelný obestavěný prostor. Kombinace ekologických a ekonomických ukazatelů se u pasivních domů projevuje zvláště zřetelně. Firma Isocell je jediným výrobcem izolačních materiálů na bázi celulózy, který zaručuje objemovou hmotnost 65 kg/m3 ke schválení evropských technických požadavků, specifikovaných pro tlusté izolační vrstvy obvodových stěn pasivních domů.

Přírodní tepelně izolační materiály Isocell se kromě otevřeného foukání, foukání do stropů a sprejování dají nanášet i volným nasypáním. Izolační a utěsňovací práce jsou kromě odborné aplikace přístupné i domácím kutilům. Rozsáhlé uplatnění nacházejí všechny výrobky Isocell také u rekonstrukcí a při dodatečném zateplování nejrůznějších objektů.

AUTOR: Ing. Vlastimil Šorm


Úspěšný podnikatelský záměr

Firma Isocell byla založena v roce 1992 v lokalitě Neumarkt am Wallersee v Solnohradsku. Brzy se stala předním dodavatelem celulózových tepelných izolací na místní trhy a nyní posiluje své postavení v celé Evropě. Je vedoucím dodavatelem celulózových izolačních a vzduchotěsných systémů, a to nejen ve střední Evropě, ale v řadě dalších zemí kontinentu. Od roku 1998 se příslušné materiály i s technologickými aplikačními zařízeními vyráběly ve vlastním závodě v Hartbergu. Po dosažení celkového obratu 16,9 mil. eur zakládá firma v roce 2007 novou továrnu v Belgii s provozem od jara 2009.

Původní záměr společnosti byl vývoj a průmyslová výroba izolačních materiálů na bázi celulózy, aplikované dmycháním do dutin. Záhy se však začala věnovat i prostředkům pro utěsnění tepelně izolovaných prostor a vyvinula a zavedla na trh obsáhlý výběr těsnicích, střešních, stěnových, protivětrných a fasádních fólií.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí