zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Osvědčení kvality zateplovacích systémů

22.06.2009
Energie
Vytápění, zateplení
Osvědčení kvality zateplovacích systémů
Miliardy korun vložených do zateplení vyžadují, aby bylo také kvalitní...
V praxi je to dáno úrovní vnějšího tepelně izolačního systému (ETICS), ale i způsobem provádění zateplovacích prací.

Mnoho firem realizuje ETICS neakceptovatelným způsobem, přičemž často bývá zneužíván fakt, že investor nemá často především z finančních důvodů potřebné odborné a technické zázemí ke kontrole daných přípravných a prováděcích prací. Zásadní roli v odvedení nekvalitního díla pak hrají faktory, jako jsou nedostatečná kvalifikace pracovníků provádějících zateplení, nepřiměřená snaha ušetřit náklady na provedení zateplování, nezodpovědný přístup projektantů navrhujících ETICS a nezodpovědnost stavebních úřadů povolujících tyto stavby bez odpovídající stavební dokumentace.

Vážnost stavu dokladují vedle četných sporů, internetových diskusí a reklamací také zkušenosti Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (TZÚS) z posudkové a dozorové činnosti. Může tedy zadavatel (investor) v rámci výběrového řízení rozpoznat způsobilost stavební firmy? A naopak - může firma ucházející se o zakázku v rámci výběrového řízení doložit garanci kvality jí prováděných kontaktních zateplovacích systémů?

POSOUZENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Jednou z možností, jak předcházet takovému stavu, je provádět zateplování prostřednictvím firmy, která je držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy, tzv. Osvědčení ETICS.

Systém osvědčování jako služba TZÚS byl poprvé představen veřejnosti v záři 2008. Tehdy bylo předáno Osvědčení ETICS prvním třem společnostem, které se zúčastnily pilotního projektu. V současné době je v něm více než 25 firem. Hlavní výhodou pro držitele Osvědčení ETICS je to, že mohou tímto způsobem zadavatelům (investorům) ve výběrovém řízení doložit snadno ověřitelným způsobem svoji odbornou způsobilost, ověřenou nezávislou autoritou, kterou se TZÚS za 56 let svojí existence jako autorizovaná, notifikovaná a schvalovací osoba pro stavební výrobky bezesporu stal. Celý systém je založen na posuzování odborné způsobilosti prováděných prací přímo na stavbách.

Systém osvědčování je založen na třech hlavních zásadách:

> Existující platné technické specifikace systémů ETICS, zpracované v souladu se Směrnicí pro stavební výrobky č. 89/106/ES (CPD) a s platnými postupy pro zpracování harmonizovaných technických specifikací výrobků, tj. Evropské technické schválení (ETA) podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění nebo stavební technické osvědčení (STO) podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění v těch případech, které nejsou pokryté ETAG 004, spolu s technologickými postupy výrobců, ČSN 73 2901 a dalšími právními předpisy.

> Audit nezávislými auditory přímo na stavbách.

> Předem ohlášené i neohlášené kontrolní návštěvy auditorů přímo na stavbě kdykoliv v době platnosti osvědčení, prováděné nejméně jednou ročně.

POSTUP PRO REALIZAČNÍ FIRMY

Průběh osvědčování od podání žádosti realizační firmou po vydání příslušného osvědčení:

> Realizační firma zvolí, které konkrétní systémy ETICS s ověřenými vlastnostmi bude mít zájem pod tímto osvědčením provádět, a tyto systémy uvede na své žádosti (jmenovitě budou uvedeny v "Osvědčení", které pro realizaci jiných ETICS nebude platné).

> Auditoři TZÚS přezkoumají kompletnost písemných podkladů dodaných žadatelem spolu s žádostí, nezbytných pro realizaci zvolených systémů - zejména montážní pokyny pro zvolené systémy ETICS, jejich technické specifikace, případné interní směrnice firmy k provádění, školení zaměstnanců atd.

Bude následovat první audit na stavbě, kde auditoři prověří vlastní provádění ETICS. To musí být v souladu s platnou dokumentací stavby, dokumentací zvoleného systému ETICS a dalšími předpisy, zejména s tuzemskou normou ČSN 73 2901 "Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)" a technickými pravidly CZB.

Úkolem auditorů při auditu prováděných prací na rozestavěné stavbě bude zjistit jejich odbornou úroveň a kvalitu, dodržování stavební dokumentace, stanovených montážních postupů, používání předepsaných součástí ETICS a vedení písemných záznamů o průběhu prací ve stavebním deníku. O průběhu a výsledcích auditu pořídí auditoři písemný záznam, případně jiné záznamy (foto, audio, video) k prokázání zjištěných skutečností.

V případě sporu, např. nedodržení konkrétní stavební dokumentace, nedodržení technické specifikace nebo technologického postupu, mohou auditoři odebrat na stavbě vzorky používaných komponentů pro kontrolní a identifikační zkoušky v laboratořích TZÚS, případně provedou odpovídající zkoušky přímo na stavbě.

Nedostatky zjištěné na stavbě jsou klasifikovány podle stupně závažnosti (kritická neshoda, podstatná neshoda, nepodstatná neshoda).

Při kritické neshodě je osvědčování ukončeno a žadatel s novou žádostí bude muset nějaký čas počkat, při podstatné neshodě musí co nejdříve proběhnout kontrola přijatých nápravných opatření. U nepodstatných neshod se může stanovený způsob jejich nápravy zkontrolovat až při následujícím kontrolním auditu.

Pokud je závěr auditu kladný, resp. nápravná opatření jsou účinná, bude žadateli vydáno "Osvědčení". Platnost uděleného osvědčení je časově omezená. Osvědčení vydané při první žádosti po počátečním auditu bude platit nejvýše tři roky od data vydání při plnění předem stanovených podmínek platnosti.

V případě, že výsledek kontrolního auditu bude nevyhovující, TZÚS rozhodne o odnětí osvědčení držiteli.

Přesné postupy pro udělování a odnímání osvědčení jsou pro zájemce i uživatele uvedeny v "Podmínkách", které jsou k dispozici na stránkách www.tzus.cz nebo www.tzus.eu.

AUTOR: Ing. Simon Palupčík, IWE
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.


Přínosy ze zateplení stávajících budov

> Úspory energie: dle zvolených opatření a druhu budovy až 60 %

> Základní opatření: zateplení vnějších stěn (nejčastěji pomocí ETICS), zateplení střechy nebo nejvyššího stropu, zateplení podlahy a oken (výměna)

> Ochrana ovzduší: snížení emisí CO2


Potenciál úspor

> Plocha vnějších stěn obytných budov v ČR vhodná k zateplení: zhruba 146 mil. m2 (bez zohlednění produkce zateplení v roce 2008)

> Možnosti úspor při zateplení vnějších stěn obytných budov v ČR : 32 351 TJ/rok

> Předpoklad životnosti tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS): min. 25 let (a více jen v případě správného výběru ETICS a jeho kvalitního provedení)


Monitorování polystyrenu na českém trhu

Nezávislé certifikované zkušebny (TAZÚS, VUPS a CSI) provedly v roce 2008 celkem pět sérií kontrol kvality polystyrenu prodávaného na českém trhu. Prověrky sloužily k prvotnímu nezávislému zmapování kvality EPS v České republice. Obecně lze říci, že kvalita pěnového polystyrenu na českém trhu je velmi dobrá. Výsledky monitoringu však ukázaly na některé výjimky, kvůli kterým je třeba pokračovat. Mezi hříšníky patří většinou polští dovozci, avšak i mezi českými výrobci se objevily firmy, které opakovaně dodávaly na trh EPS desky nesplňující normy ani parametry uvedené na příbalovém štítku. Shodou okolností mají i tyto firmy polské majitele. V letošním roce se uskuteční další periodické kontroly v pěti kolech a jejich výsledky budou podkladem pro naplňování projektu Zajištění kvality EPS, který probíhá za aktivní spolupráce Sdružení EPS ČR, Združenia EPS SR a za podpory členů evropského sdružení EUMEPS.

V loňském roce bylo kromě členů Sdružení EPS ČR kontrolováno také šest dalších českých výrobců EPS, jež nepatří mezi členy Sdružení EPS ČR, dále obchodní řetězce prodávající stavebniny a několik zahraničních výrobců, zejména z Polska a Slovenska. Všechny zkoušky prověřovaly kvalitu fasádního polystyrenu EPS 70 F (nejpoužívanější typ EPS na fasády) se zaměřením na následující parametry: objemová hmotnost (kg/m3), napětí v tlaku při 10% deformaci (kPa), pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kPa), barevné značení (3 pruhy), úplnost a správnost příbalového letáku.

Ze členů Sdružení EPS ČR nevyhověl parametrům, i přes opakované upozornění, jeden z výrobců, který byl následně vyloučen. Další ze členů, jehož výsledky nebyly v prvním kole prověrek shodné s požadovanými parametry, kvalitu polystyrenu po upozornění zlepšil a pak již všechny jeho testované výrobky vyhověly požadavkům.

Nezávislé kontroly prováděné v roce 2008 potvrdily vysokou kvalitu výrobců z řad členů Sdružení EPS ČR, která je dále garantována pravidelnými audity systému řízení kvality ve vlastní výrobě. Jsou prováděny dvakrát ročně nezávislou autorizovanou osobou. V případě splnění všech kontrol je takovému členu umožněno používat na svých výrobcích logo kvality, které je ochrannou známkou Sdružení EPS ČR.

Cílem projektu je nejen monitoring a následné zajištění kvality EPS, ale také nastolení rovných podmínek pro všechny subjekty zabývající se výrobou, prodejem či aplikací pěnového polystyrenu (EPS) na českém trhu. Následně mají být nastaveny takové mechanismy, které nebudou dovolovat distribuci výrobků, jež se neshodují s platnými normami a uvedenou deklarací.

Kontrola kvality polystyrenových výrobků podléhá u nás standardním nástrojům, konkrétně certifikačním procesům, periodickým zkouškám požadovaných normou ČSN EN 13 163 a definovaným vlastnostem v konstrukci dle normy ČSN EN 72 7221-2.

Zdroje informací k ETICS: www.epscr.cz, www.czb.cz
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí