zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Odpadový hospodář

29.09.2009
Odpady
Pozvánka na seminář Odpadový hospodář
Odborný program kurzu obsahuje aktuální okruhy z oblasti legislativy odpadového hospodářství. Kurz  svým časovým rozsahem a procvičováním témat na příkladech pomůže účastníkům vykonávat funkci odpadového hospodáře.

Dům techniky Pardubice
 Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
 Akreditovaná vzdělávací zařízení MŠMT ČR, MPSV ČR a MV ČR
 Člen asociace Institucí vzdělávání dospělých

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích
a Regionální centrum pro vzdělávání a informace v životním prostředí

Pořádá 12. – 13. 11. 2009

Časový harmonogram:
Středa  11. 11. 2009 - příjezd a ubytování
Čtvrtek 12. 11. 2009 
8,30 –   9,30 - prezence
9,30 –  17,00 - odborný program
Pátek   13. 11. 2009
8,30 – 15,00 - odborný program 

Účastníci kurzu si přinesou:
• Zákon o odpadech č.185/2001Sb. v platném znění
•  Vyhl. č. 383/01 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady  v platném znění
• Vyhl. č. 381/01 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů,  v platném znění
• Vyhl. č. 376/01 Sb. o hodnocení nebezp. vlastností odpadů
• Vyhl. č. 384/01Sb. o nakládání s PCB v platném znění
• Vyhl. č.382/01 Sb. o podmínkách použití upravených kalů  na zemědělské půdě v platném znění
• Vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
• Vyhl.č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
• Vyhl.č.341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhl.č.294/2005 Sb., a o změně vyhl.č.383/2001
• Vyhl.č.352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způso-bech vedení jejich evidence a evidence odpadů vznika-jících v zařízení ke sběru a zpracování autovraků a o informač. systému sledování toků vybraných autovraků

P ř e d n á š í:
JUDr. Ing. Emil  Rudolf, MŽP Hr. Králové
Ing. Jana Samková, ČIŽP Hradec Králové
Mgr. Josef Jenčovský, ČIŽP Hradec Králové

1/  Legislativní úprava nakládání odpady /zákon č.185/2001 Sb. v platném znění

2/ Odpadový hospodář – podmínky ustanovení do funkce a povinnosti

3/ Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a zařazení do katalogu odpadů

4/ Podrobnosti nakládání s odpady a  vedení evidence odpadů
- vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
- obsah žádosti k nakládání s odpady
- technické požadavky na zařízení
- podrobnosti nakládání s vybranými výrobky a odpady (PCB, oleje, kaly, autovraky, biologicky rozložitelné odpady, azbest)
- vedení evidence a ohlašování 
- plány odpadového  hospodářství

5/ Zpětný odběr vybraných výrobků                
- elektrozařízení,  pneumatiky, oleje, baterie

6/ Odstraňování odpadů
- vyhl. č. 294/2005 Sb. , skládkování, plány úprav skládek
- skládky a IPPC
- spalování odpadů

7/ Vztah zákonů o odpadech a obalech.

8/  Přeshraniční přeprava odpadů

9/ Výkon státní správy, sankce za neplnění povinností – fakultativní pokuty

10/ Platnost jednotlivých ustanovení Změny některých dalších zákonů

11/ Praktické zkušenosti z plnění funkce odpadového hospodáře

Vedoucí akce: Ing. Nora Hácová
Informace: Martina Buchtová
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
nám. Republiky  2686, 532 27  Pardubice
tel.: 466 614 320, fax: 466 612 100
e-mail: dtpce@dtpce.cz, http:/www.dtpce.cz

Organizační pokyny
1. Místo konání:            Dům techniky Pardubice         
2. Datum konání:           12.-13.11.2009
3. Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9, – zastávka nám. Republiky nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka U Grandu. Parkování – parkoviště u Zimního stadionu cca 10 minut chůze od DT (30,-Kč/1den).
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do  6. 11. 2009 na adresu:
Dům techniky Pardubice, spol. s r. o.
nám. Republiky 2686, 532 27  Pardubice
tel.: 466 614 320, fax: 466 612 100
e-mail: buchtova@dtpce.cz
5.   Účastnický poplatek činí ………… 2 975,- Kč

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí