zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podporovat, ale efektivně

14.10.2009
Energie
Podporovat, ale efektivně

Problematika podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se díky nastaveným legislativním pravidlům a zaručené ekonomické podpoře v České republice neustále zvyšuje. V následující tabulce je uveden vývoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za období od roku 2006, a to včetně výroby v prvním pololetí roku 2009.

Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě postupně roste, za první pololetí roku 2009 dosáhl 6,5 %. K výpočtu podílu za pololetí 2009 byla využita data výroby elektřiny z OZE a celková hrubá domácí spotřeba za období leden-červen 2009. Vývoj podílu výroby elektřiny v čase je vidět v následujícím grafu. Pro rok 2010 je v grafu uvedena hodnota indikativního cíle 8 %, ke kterému se ČR zavázala v přístupové smlouvě, a tento cíl je dán také zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů. Na základě tohoto zákona stanovuje Energetický regulační úřad podporu všem druhům obnovitelných zdrojů energie.

V současné době je situace dramatická především v případě žádostí o připojení nových fotovoltaických zdrojů k elektrizační soustavě. Nárůst instalovaného výkonu u fotovoltaických zdrojů mezi roky 2007/2008 činil bezmála 1 500 % (z původních 3,4 MW na 54,29 MW). Na začátku září tohoto roku dosáhl instalovaný výkon již téměř 103 MW. Provozovatelé regionálních distribučních soustav předpokládají, že do konce roku 2009 bude připojeno a uvedeno do provozu minimálně dalších 250 MW.

Nárůst instalovaného výkonu ve fotovoltaice představuje následující graf (zdroj: ERÚ).

Zvýšený zájem investorů o fotovoltaiku je dán zejména výrazným meziročním poklesem měrných investičních nákladů těchto zdrojů v důsledku snížení cen fotovoltaických panelů o více než 40 %. Energetický regulační úřad však může na základě zákona meziročně snížit výkupní cenu elektřiny pro nové zdroje pouze o 5 %. Díky tomu dochází k významnému zvýhodnění nově budovaných fotovoltaických elektráren proti ostatním druhům obnovitelných zdrojů, u kterých je podpora stanovena optimálně.

Trend investic do fotovoltaických systémů potvrzuje i fakt, že výroba elektřiny za prvních sedm měsíců roku je bezmála 25krát větší než za celý rok 2007.

Vzniklá situace též vede nejen k reálné, ale také spekulativní blokaci připojovacích kapacit pro výstavbu nových zdrojů na úrovni distribučních soustav, která je způsobena velkým množstvím žádostí na výstavbu velkých fotovoltaických zdrojů na celém území České republiky. Souhlas s připojením fotovoltaických zdrojů již byl příslušnými distribučními společnostmi v ČR vydán na více než 2 000 MW!

V důsledku těchto blokací nemohou provozovatelé distribučních soustav v některých lokalitách vydávat kladné stanovisko k žádosti o připojení pro nové zdroje jak klasické, tak kogenerační či jiné kategorie obnovitelných zdrojů. To, že rozvoj obnovitelných zdrojů bude i nadále pokračovat, lze demonstrovat na grafu, který znázorňuje počet žádostí o připojení podle jednotlivých kategorií obnovitelných zdrojů. Největší podíl na všech podaných žádostech má díky své nepřiměřeně výhodné výši podpory fotovoltaika.

Je také třeba zdůraznit finanční a sociální aspekt celého problému, kdy nekontrolovatelný rozvoj fotovoltaických zdrojů již nyní znamená, že všichni zákazníci v České republice včetně domácností budou v roce 2010 přispívat pouze na podporu výroby elektřiny z nových fotovoltaických zdrojů částkou více než 3 mld. Kč, přičemž celkový fond na podporu všech druhů obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů pro rok 2008 činil 3,26 mld. Kč (z toho pouze na podporu OZE připadá částka 2,658 mld. Kč). Lze též zjednodušeně konstatovat, že všem zákazníkům v České republice dodávka elektřiny v roce 2010 zdraží pouze z titulu rozvoje fotovoltaiky o více než 50 Kč/MWh. Vývoj ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů s očekávanou výší na rok 2010 je znázorněn v dalším grafu (zdroj: ERÚ).

Skutečnost, že nejméně efektivní z hlediska podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je podporovat fotovoltaiku, si můžeme demonstrovat na následujících předpokladech na rok 2010. Do celkového množství podporované výroby elektřiny fotovoltaika přispívá pouze 7 %, avšak z celkových nákladů na podporu všech obnovitelných zdrojů fotovoltaika ubírá celých 40 %!!!

V neposlední řadě má prudký rozvoj fotovoltaických zdrojů nepříznivý vliv i na řízení celé elektrizační soustavy. Výroba elektrické energie z fotovoltaiky (obdobně jako z větrných elektráren) se na rozdíl od ostatních obnovitelných zdrojů energie (bioplynové stanice, spalování biomasy, malé vodní elektrárny) obtížně předpovídá. Díky své nahodilé dodávce elektřiny do soustavy, způsobené proměnlivou intenzitou slunečního záření v průběhu jednotlivých dnů, vyvolávají fotovoltaické zdroje další vícenáklady na řízení soustavy a budování záložních zdrojů, které musí dodávku elektrické energie zabezpečit v době nepříznivých přírodních podmínek fotovoltaických zdrojů. Tyto náklady pak hradí opět všichni zákazníci v rámci platby za tzv. systémové služby. S rozvojem fotovoltaických elektráren budou tyto náklady narůstat.

Závěrem je nutné konstatovat, že Energetický regulační úřad aktivně podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpora však musí být nastavena tak, aby její výše respektovala reálné technicko-ekonomické parametry jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie a zároveň byla přiměřeně atraktivní pro investory. S ohledem na nekontrolovatelný rozvoj fotovoltaiky je proto nutné dosáhnout určitých změn v samotném systému podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Je nutné si uvědomit, že nepřiměřený rozvoj fotovoltaiky ve svém důsledku znamená plýtvání prostředky konečných zákazníků, které by mohly být investovány do podpory rozvoje mnohem efektivnějších obnovitelných zdrojů.

AUTOR: Ing. Blahoslav Němeček

Ing. Blahoslav Němeček
místopředseda Energetického regulačního úřadu


Výroba elektřiny z OZE [GWh] 2006 2007 2008 1-6 2009
Vodní elektrárny 2 570,7 2 079,3 2 024,3 1 267,0
Biomasa 728,5 993,4 1231,2 656,3
Bioplyn 172,6 182,7 213,6 164,0
Biologická část komunálního odpadu 11,3 11,3 11,7 5,5
Větrné elektrárny 49,4 125,1 244,7 142,8
Fotovoltaika 0,2 1,8 12,9 32,4
Celkem obnovitelné zdroje 3 532,7 3 393,5 3 738,5 2 268,0

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí