zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodatek k Přílohám Směrnice MŽP, uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platných od 1.1.1999

13.07.1999
Ovzduší
Dodatek k Přílohám Směrnice MŽP, uveřejněným ve Věstníku MŽP částka 2/1999, 
o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platných od 1.1.1999
Cílem programu je urychlené a co nejvyšší zabezpečení látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země, které jsou obsaženy ve výrobcích domácího chlazení
Specifikace podmínek programu 2.6 Program ochrany ozónové vrstvy Země 2.6 Program ochrany ozónové vrstvy Země Cílem programu je realizace opatření vyplývající ze zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země, řešící sběr, recyklaci a zneškodňování v zákoně uvedených látek a výrobků, které takové látky obsahují. Program ochrany ozónové vrstvy Země je rozdělen do dvou dílčích programů: 2.6.1 Operativní opatření k ochraně ozónové vrstvy Země 2.6.2 Systémové opatření k ochraně ozónové vrstvy Země 2.6.1 Operativní opatření k ochraně ozónové vrstvy Země Program je omezen časově do doby zahájení činnosti systémového opatření a limitem finančních prostředků stanoveného pro daný rok. Celková výše finančního limitu je odvozena od nutného zůstatku finančních prostředků na ?freonovém účtu SFŽP? pro realizaci předpokládaného systémového opatření s uvážením výše a formy podpory pro toto vybrané opatření. Cílem programu je urychlené a co nejvyšší zabezpečení látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země, které jsou obsaženy ve výrobcích domácího chlazení (chladničky, mrazničky a chladící boxy) a tím snížení jejich úniku do ovzduší. Jedná se o látky uvedené v příloze zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země. Program je určen pro obce nebo pro sdružení těchto obcí. Příjemce podpory může realizovat opatření sám nebo prostřednictvím organizace, kterou vybere v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Organizace provádějící separaci chladiv musí mimo jiné splňovat kvalifikační požadavky MŽP, tj. příslušné povolení MŽP podle zákona č. 86/1995 Sb. Forma a výše podpory Podpora je poskytována formou dotace na úhradu nákladů spojených se zajištěním recyklace výrobků domácího chlazení. Výše podpory může být poskytnuta až do plné výše úhrady nákladů spojených s recyklací výrobků domácího chlazení a její maximální hranice je limitována výtěžností separovaných chladiv na jeden recyklovaný výrobek domácího chlazení. Kritéria pro výběr akcí k podpoře v programu 2.6.1 jsou stanovena takto: 1. Měrná finační náročnost vypočítaná z celkových nákladů a požadované, případně navrhované podpory z Fondu na úhradu nákladů spojených se zajištěním recyklace výrobků domácího chlazení vztažená na jeden recyklovaný výrobek domácího chlazení. 2. Množství recyklovaných výrobků domácího chlazení (chladnička, mraznička, chladící box). 3. Splnění kvalifikačních požadavků pro provedení separace chladiv a olejů. Žadatelé o podporu musí zajistit a před uzavřením písemné smlouvy s Fondem prokázat, že organizace, které budou separaci chladiv z recyklovaných výrobků domácího chlazení provádět mají povolení Ministerstva životního prostředí k provádění sběru regulovaných látek (případně ke skladování takovýchto látek) podle zákona č. 86/1995 Sb. Předmět podpory Předmětem podpory je zajištění nezbytných opatření k recyklaci výrobků domácího chlazení, sestávající se zejména z následujících částí: 1. svoz výrobků domácího chlazení do sběrného místa (sběrné dvory, plochy, budovy, kontejnery zabezpečené proti zneužití); 2. roztřídění výrobků domácího chlazení do následujících skupin: a) skupina ? chladící zařízení, která neobsahují regulované látky v chladícím systému a v tepelných izolacích, b) skupina ? chladící zařízení, která obsahují regulované látky v chladícím systému a neobsahují je v tepelných izolacích, c) skupina ? chladící zařízení , která obsahují nebo neobsahují regulované látky v chladícím systému a obsahují je v tepelných izolacích; 3. odsátí regulovaných látek z chladících systémů výrobků domácího chlazení; 4. odvoz corpusů výrobků, které neobsahují regulované látky, ke sešrotování; 5. náklady spojené s převozem výrobků domácího chlazení do centrálního meziskladu a náklady na skladování do doby zpracování; 6. ekologické zneškodnění nerecyklovatelných látek ? dle možnosti jejich konečná likvidace (spálení). Příjemci podpory musí vést evidenci o zajištění regulovaných látek s tím, že SFŽP ČR poskytne finanční podporu na skladování těchto látek, a to až do doby než bude vyřešena jejich likvidace. Sebraná chladiva se stávají majetkem organizací, které provádějí separaci Poznámka: Podmínky pro poskytování finační podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu 2.6.1 zůstávají v souladu s Přílohami MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP platných od 1.1.1999. RNDr.Miloš Kužvart, v. r. ministr životního prostředí Další informace viz článek Možnost získání podpory ze SFŽP v roce 1999 ze dne 8.5.99
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí