zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dejme slovo všem - SPALOVNA NEUŠKODÍ, ALE POMŮŽE

16.11.2009
Odpady
Dejme slovo všem - SPALOVNA NEUŠKODÍ, ALE POMŮŽE

Zejména v posledních dnech se stále více množí nepravdivé a mystifikující informace, které se vztahují k záměru společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. modernizovat spalovnu v Rybitví na Pardubicku. Proto cítíme jako svou povinnost uvést tato tvrzení na pravou míru a vyvrátit často opakované dezinformace zejména o negativním vlivu spalovny na životní prostředí a zdraví okolních obyvatel.
V říjnu letošního roku dospěl proces EIA ke zpracování posudku posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Záměrem společnosti AVE CZ je vybudovat moderní a zcela bezpečné zařízení odpovídající těm nejpřísnějším standardům a normám. Toto zařízení bude vybaveno nejmodernějšími a nejbezpečnějšími technologiemi a technikami BAT (BAT = Best Available Technique), které zajistí, že provoz tohoto zařízení na likvidaci širokého spektra odpadu nebude mít negativní vliv na kvalitu života ani zdraví obyvatel v jeho okolí.
Zprovoznění spalovny právě v této lokalitě má svá opodstatnění. Nejnovější analýzy dokládají, že Pardubický region produkuje přibližně 60.000 tun nebezpečných odpadů ročně (r. 2008) a z toho je více jak 35.000 tun jednoznačně spalitelných. Navíc je Pardubický region velmi silně zatížen starými ekologickými zátěžemi (jejich odhad se pohybuje v rozmezí 60 - 80.000 tun nebezpečných odpadů, které nelze odstranit jiným než termickým způsobem zpracování, tj. spalováním).

Spalovna je tedy jako koncové zařízení pro likvidaci průmyslových odpadů zcela nezbytná. Pouze tato forma likvidace zajistí ekologické odstranění takovýchto škodlivin. Navíc spalovna v této lokalitě již vybudovaná je, společnost AVE CZ ji chce modernizovat a zprovoznit za použití nejmodernějších technologií, které zaručí stoprocentní dodržování zákonem stanovených emisních limitů.

V médiích se objevují informace o možných zdravotních rizicích spalovny pro obyvatele v okolí. Tato tvrzení se nezakládají na pravdě. Vyplývá to jak z posudků nezávislých expertů a státních úředníků, tak ze zkušeností s podobnými zařízeními jinde v Evropě. Současné moderní spalovny patří mezi špičková a neustále kontrolovaná zařízení, jejichž vliv na životní prostředí je vzhledem k výkonu minimální. Odpady se během procesu spalování rozloží na jednoduché látky. Ty se pak dále zachytávají ve speciálních zařízeních k tomu určených. V průběhu spalování odpadů vznikají škodlivé látky jako např. dioxiny - ty vznikají například i při spalování běžného uhlí a dokonce i dřeva. Řízený spalovací proces ve speciálních zařízeních vybavených čističkami kouřových plynů je však natolik účinný, že tyto nebezpečné látky jsou kontrolovaně odbourány (katalyticky rozloženy). Spalovna v Rybitví bude vybavena tak moderními technologiemi a kontrolními mechanismy, že nemůže dojít k ohrožení okolí. Kontrolní systém je pro ještě větší zabezpečení a eliminaci možné lidské chyby nastaven tak, aby v případě zaznamenání neobvyklých hodnot emisí spalovnu okamžitě automaticky odstavil z provozu.


Je odpovědností každé generace chovat se tak, aby svým následovníkům zanechávala nepoškozené životní prostředí. Kam tedy s odpady, které produkujeme? Vyspělé státy EU se odklání od skládkování a začínají podporovat spalování odpadů, neboť jde o proces mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Společnost AVE CZ, jakožto budoucí provozovatel spalovny, je renomovaná společnost s rozsáhlými zkušenostmi v této oblasti. Je tedy zárukou profesionálního provozu. O této skutečnosti ostatně svědčí i zcela bezproblémový provoz spalovny, kterou společnost AVE provozuje například v rakouském Welsu. Tato spalovna - stejně tak jako budoucí spalovna v Rybitví - disponuje špičkovými technologiemi, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí. Vyznačují se především tím, že umí nejen velmi dobře eliminovat škodliviny vznikající při ekologickém odstraňování odpadu, ale umějí odpad i dále přeměnit na využitelnou energii. "Spalovny jsou dnes nejlépe kontrolovanými zařízeními pro odstraňování odpadu vůbec. Posudky dokládají, že naše spalovna odpadů svému okolí nijak neškodí", říká Helmut Ehrengruber, jednatel skupiny AVE.

Ve Welsu se dnes využívají nejmodernější řídicí technologie a mechanizmy čištění. V AVE mají obce na své straně spolehlivého partnera, který garantuje využití odpadu na nejvyšší technické úrovni. Tak by tomu bylo a je i v případě Rybitví.

Otevřenost vůči veřejnosti je kritériem, na kterém AVE dlouhodobě trvá. Projekt spalovny v Rybitví počítá s vytvořením Občanské komise, která umožní zástupcům občanů žijících v okolí být pravidelně informováni o dění ve spalovně. Naprostou samozřejmostí budou aktualizované informace nejen o emisích umístěné na speciálních internetových stránkách, které budou dostupné všem zájemcům.


Pro lepší ilustraci dále uvádíme i odpovědi na nejčastěji kladené dotazy občanů a zástupců médií


Jak to bude nyní s dopravou v našem regionu?

Plný provoz spalovny přilehlé obce nijak dopravně nezatíží. Maximální zatížení dopravy je 5 -11 nákladních aut denně.

Bude spalovna produkovat zdraví nebezpečné dioxiny, a jak budou měřeny?

Spalovna nebude vypouštět žádné nadlimitní škodlivé látky a dioxiny do ovzduší. Spalovna bude vybavena nejnovějšími technologiemi, které zachytí veškeré zdraví škodlivé látky ze spalování. Dokonalé a pravidelné měření všech škodlivin je nezbytnou součástí spalovacího komplexu.

Jakým způsobem je vyřešena ochrana v případě, že dojde k úniku nebezpečných látek?

Spalovna bude vybavena automatickým mechanismem, který v případě sebemenšího výkyvu v měření emisí sám odstaví spalovnu z provozu. Spalovnu je pak možno uvést znovu do provozu až po revizi tohoto systému. Tím je vyloučena chyba způsobená lidským faktorem. Jedná se o jednu z nejvyspělejších technologií 21 století.


Proč je spalovna projektována na tak obrovské množství odpadu. Často se hovoří o tom, že půjde o největší zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů v Evropě?

Tato informace je mylná. Kapacita spalovny není v žádném případě nikterak enormní. Jedná se o spalovnu středně velké kapacity a zcela jistě se nejedná o největší spalovnu svého druhu v Evropě! Jen pro ilustraci - konkurenční společnosti provozují v ČR několik spaloven stejného druhu a o stejné kapacitě tj. do 20tis tun / ročně.

Proč se spalovna nepostaví prostě někde jinde? Je to bezohledné mít spalovnu u skoro 100tisícové aglomerace?

Protože spalovnu už Pardubicko má, stojí již dlouhá léta v areálu Synthesie. AVE CZ chce pouze tento objekt modernizovat na nejlepší dostupnou technologickou úroveň a znovu zprovoznit tak, aby neškodila lidem ve svém okolí. Zároveň se tak Pardubický kraj bude mít možnost zbavit značné produkce širokého spektra nebezpečných odpadů a starých ekologických zátěží.

Přes všechna tvrzení existuje obava, že spalovna bude vypouštět popílek a zápach.

Spalovna podléhá nejpřísnějším normám vzhledem k čistotě ovzduší. Ve spalovně budou využity nejmodernější technologie, které jsou již osvědčené a fungují zcela bezproblémově jinde. Spalovny dnes patří mezi špičková a neustále kontrolovaná zařízení, jejichž vliv na životní prostředí je vzhledem k výkonu minimální. Odpady se během procesu spalování rozloží na jednoduché látky. Ty se pak dále zachytávají ve speciálních zařízeních k tomu určených.


Bude se do spalovny vozit toxický odpad ze zahraničí?

Do pardubické spalovny se žádný toxický či jiný odpad ze zahraničí dovážet nebude, a ani to česká legislativa neumožňuje. Společnost AVE CZ ani s touto variantou nikdy nepočítala.

Co se bude dít se znečištěnou vodou ze spalovny?

Voda ze spalovny bude čištěna ve vlastní čistírně odpadních vod, a pokud bude nutné ji vypustit, pak se bude vypouštět pouze voda vyčištěná a nezávadná. Všechny tyto aktivity provázejí důsledná měření a kontroly.

Bude mít veřejnost kontrolu nad tím, co se ve spalovně děje?
Projekt hned od počátku počítá s tzv. Občanskou komisí. Tato komise zajistí, že občané budou mít možnost účastnit se aktivně dění ve spalovně. Půjde o zvolené zástupce z řad občanů, ti budou mít průběžný přístup k informacím o dění ve spalovně. Naprostou samozřejmostí budou aktualizované informace nejen o emisích umístěné na speciálních internetových stránkách, které budou dostupné všem zájemcům.

Společnost AVE nemá žádné zkušenosti se spalováním odpadů.

Společnost AVE provozuje v sousedním Rakousku, které má velmi přísné normy na ochranu svého životního prostředí, hned několik spaloven podobné či stejné kategorie.

Hrozí nám rakovina a další nemoci?
Toto tvrzení je naprosto nesmyslné a není podložené žádnou studií ani dalším věrohodným dokumentem. Ostatně podobné spalovny již existují řadu let a nikdy nebylo nic takového zaznamenáno. Vliv spalovny bude spíše pozitivní: pokud se totiž nezlikviduje vysoká roční produkce nebezpečných odpadů a stávající staré ekologické zátěže na Pardubicku, například z chemických továren, které skutečně znečišťují životní prostředí, představuje to pro občany Pardubického kraje mnohem větší rizika.

Zdroj: TZ AVE

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí