zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ohlašování údajů podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší pro zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje znečišťování ovzduší za rok 2009.

24.11.2009
Ovzduší
Firemní ekologie
Legislativa
Ohlašování údajů podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší pro zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje znečišťování ovzduší za rok 2009.

Při ohlašování údajů za rok 2010 budou již všichni provozovatelé povinni ohlašovat pouze elektronickou formou dle schváleného datového standardu!

Ohlašování údajů podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší") a jeho prováděcích předpisů za rok 2009 musí být splněno nejpozději do 31.3.2010.

Rok 2010 bude prvním rokem povinného předávání údajů formou datového standardu prostřednictvím informačního systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), který od 1.1.2010 nahrazuje stávající informační systém Centrální ohlašovny MŽP.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zřizuje Ministerstvo životního prostředí podle § 4 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Povinnosti dané zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, uvedené v § 15 tohoto předpisu, se týkají souhrnné provozní evidence podle § 11 a oznámení o poplatku podle § 19 zákona o ochraně ovzduší.

Ve smyslu přechodných ustanovení zákona č. 25/2008 Sb. k zákonu o ochraně ovzduší, uvedených v § 16 odst. 1, předávají provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší, kteří jsou zároveň ohlašovateli do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) podle tohoto zákona, výše uvedené údaje za rok 2009 výhradně s využitím datového standardu prostřednictvím ISPOP. Náležitosti pro předávání údajů i jejich další distribuci příslušným orgánům ochrany ovzduší budou uvedeny na www.ispop.cz Provozovatelé těchto zdrojů, kteří mají povinnost ohlašovat údaje výše uvedeným způsobem, mohou v případě zájmu využít datového standardu také k plnění povinností vyplývajících z vyhlášky č. 355/2002 Sb., v platném znění - jedná se o přílohu č. 6 (Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem) a o přílohu č. 4 (Roční hmotnostní bilance rozpouštědel) výše zmíněné vyhlášky.

Ostatní provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší ohlašují výše uvedené údaje za rok 2009 výhradně listinnou formou, tj. doručením na adresy příslušným orgánům ochrany ovzduší. Provozovatelé, na než se vztahuje přechodné ustanovení podle § 16 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb., mohou pro předávání údajů samozřejmě využít i jiné formuláře za předpokladu, že splňují potřebné náležitosti (např. požadavky na obsah souhrnné provozní evidence podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 205/2009 Sb.).

Termín 31.3.2010 se doporučuje použít i pro ohlašování v oblasti těkavých organických látek (dále VOC). Volba pozdějšího termínu oproti úpravě v současném znění vyhlášky č. 355/2002 Sb. nenese žádné negativní důsledky ani pro orgány veřejné správy, ani pro provozovatele. Naopak je logické pro ohlašování údajů uplatnit jednotný termín, se kterým počítá i budoucí právní úprava ohlašování v oblasti VOC.

Pro oznámení o poplatku není zákonem č. 25/2008 Sb. stanoveno přechodné ustanovení omezující povinné použití datového standardu. Doporučujeme při ohlašování údajů, u subjektů spadajících pod § 16 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb., předávat "oznámení o poplatku" podle § 19 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší pro rok 2009 shodně se způsoby pro ohlašování SPE a ohlašování v oblasti VOC, tj. výhradně předáním listinné podoby hlášení příslušným orgánům ochrany ovzduší, vymezeným zákonem o ochraně ovzduší platným do doby nabytí účinnosti zákona č. 25/2008 Sb.

Při ohlašování údajů za rok 2010 budou již všichni provozovatelé povinni ohlašovat výše zmíněné údaje pouze elektronickou formou dle schváleného datového standardu!!!!!!!

Je doporučeno, aby provozovatelé středních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou součástí provozoven velkých nebo zvláště velkých zdrojů, podávali údaje SPE na jednom společném formuláři s údaji za velké nebo zvláště velké zdroje.

Formuláře pro předávání údajů, splňující náležitosti dané legislativními předpisy, budou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmu.cz a je vhodné je provozovateli použít pro splnění uvedených ohlašovacích povinností. Pro řešení problémů spojených s ohlašováním údajů agendy ovzduší je možné využít přímou HelpLine OEZ ČHMÚ (tel. 244 032 432) v pracovních dnech od 9 - 11 hod. a od 12 - 15 hod. Mimo uvedené období lze pro dotazy využít e-mailovou adresu: spe-helpline@chmi.cz.

Autor: Ing. Pavla Bendová

www.kr-vysocina.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí