zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda včera schválila zásadní strategické dokumenty pro životní prostředí

01.12.2009
Politika
Vláda včera schválila zásadní strategické dokumenty pro životní prostředí

Ministr životního prostředí Ladislav Miko, který se dnes vrací do Bruselu, stihl před svým odjezdem předložit vládě několik zásadních strategických dokumentů, které budou mít v budoucnu významný vliv na oblast životního prostředí.

Patří mezi ně "Návrh tezí Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR", "Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky" a "Teze rozvoje odpadového hospodářství v České republice".

Minulý týden se rovněž podařilo schválit a podepsat dva zasádní dokumenty, které přispějí k důkladnější ochraně a spolupráci MŽP, vlády ČR a partnerských institucí v oblasti životního prostředí. Jsou to Strategický rámec udržitelného rozvoje přijatý Radou vlády pro udržitelný rozvoj ve středu 25.11. a ve čtvrtek 26.11. podepsaná dohoda o spolupráci MŽP s Českomoravskou mysliveckou jednotou.
Mezi prvními dokumenty, které dnes vláda na svém jednání schválila, jsou teze Strategie adaptace na změny klimatu.

Ty budou do konce září 2010 rozpracovány jednotlivými ministerstvy tak, aby ministerstvo životního prostředí mohlo předložit vládě kompletní Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR do konce roku 2010.

"Česká republika zatím nemá sjednocený dokument, který by se zabýval konkrétními kroky, jak se přizpůsobit už probíhajícím změnám klimatu. Proto můj resort připravil teze Národní strategie adaptace na změny klimatu, kde každý jednotlivý resort ve své kompetenci vypracuje podklady pro ucelenou koncepci, která po schválení umožní ČR adekvátně čelit očekávaným dopadům změny klimatu," komentuje Ladislav Miko, ministr životního prostředí.

"Dokument obsahuje přehled konkrétních nepříznivých jevů, na které je potřeba se v souvislosti se změnou klimatu připravit. Patří mezi ně například nahrazování nestabilních smrkových lesů smíšenými, obnovování meandrů a mokřadů kvůli zadržování povodní či příprava zemědělství na sušší roky. Změna klimatu ovšem zasáhne i oblasti, které si veřejnost v první chvíli s dopady změny klimatu ihned nespojí. Je to například oblast cestovního ruchu, stavebnictví a architektury, ale i oblast zdravotnictví, kde lze očekávat zvýšený výskyt klíšťat a dalších vektorů infekčních nemocí," dodává ministr Miko.
Vláda dnes dostala na stůl i Teze rozvoje odpadového hospodářství v České republice.

Ty jsou výsledkem několikaměsíčního dialogu se všemi partnery v oblasti odpadového hospodářství. Na jejich podkladě nyní Ministerstvo životního prostředí dopracuje nový zákon o odpadech.

"Mým cílem v této oblasti bylo zanechat jasný, konsensuální a všemi partnery podporovaný dokument, na jehož základě dojde k přípravě tolik potřebného nového zákona o odpadech. Věřím, že především u našich oponentů se mi podařilo posílit vnímání Ministerstva životního prostředí jako konstruktivního a věcného partnera," říká ministr Miko.

Dalším dnes schváleným dokumentem je aktualizovaný Státní program ochrany přírody a krajiny, který je jedním ze základních koncepčních dokumentů v této oblasti.

Program formuluje dlouhodobé cíle a nezbytné kroky, kterými dojde k naplnění těchto cílů.

"Státní program ochrany přírody a krajiny je aktualizován na základě již předložených informací ve Zprávě o stavu přírody a krajiny ČR a Zprávě o životním prostředí ČR. Přináší přehled opatření a nástrojů, potřebných k řešení nejpalčivějších problémů v oblasti ochrany přírody a krajiny ve střednědobém horizontu", komentuje z vlády ministr Miko.

Mezi hlavní cíle v krajině patří udržet a zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny a zajistit její udržitelné využívání především z hlediska zástavby, zachování prostupnosti a omezení další fragmentace. V lesních ekosystémech je cílem zvýšit druhovou a strukturální rozmanitost lesních porostů směrem k přirozenému stavu, zvýšit podíl přirozené obnovy druhově a geneticky vhodných porostů a posílit mimoprodukční funkce lesních ekosystémů. Ve vodních ekosystémech je to především zajištění pokračování v revitalizacích technicky upravených toků a celých povodí, tedy cíl obnovit přirozené hydro-ekologické funkce krajiny a posílit schopnosti krajiny odolávat a přizpůsobovat se očekávaným klimatickým změnám, dále zajistit udržitelné využívání vodního bohatství jako celku a zachovávat a zvýšit biologickou rozmanitost vodních a mokřadních ekosystémů.

U zemědělsky využívaných ploch si vláda dává za cíl trvalé zvýšení různorodosti zemědělsky obhospodařovaných ploch a přilehlých pozemků, které jsou součástí zemědělsky využívané krajiny a samozřejmě zajištění ochrany půdy, která je stále velmi degradována. V sídlech by měl stát směřovat k zajištění vyšší kvality života zapojením přírodních nebo přírodě blízkých prvků do struktury sídel. Pro chráněná území je hlavním cílem především zajištění kvalitní péče o dochované přírodní hodnoty a zlepšení integrace ochrany těchto území do života regionů.

V případě ekonomických nástrojů je nutné vyvážení dotačních, náhradových a daňových prvků jež přispívají k naplňování cílů ochrany přírody a krajiny a konečně v oblasti informací a práce s veřejností je nutností především zajištění kvalitních a dostatečných dat pro vyhodnocování stavu a trendů jednotlivých přírodních fenoménů i přírody a krajiny jako celku a zajištění přístupu veřejnosti k informacím průřezově ve všech oblastech souvisejících s ochranou přírody.

Ministr životní prostředí Ladislav Miko a Jaroslav Palas, předseda Českomoravské myslivecké jednoty, podepsali dohodu o spolupráci.

Po téměř 10 letech poměrně složitého dialogu mezi myslivci a ochránci přírody se podařilo ministrovi životního prostředí Ladislavu Mikovi podepsat s předsedou ČMMJ Jaroslavem Palasem dohodu, která povede ke spolupráci obou institucí.

"Jsem rád, že jsem to mohl být právě já, kdo na základě evropské iniciativy pro udržitelný lov dohodu s českými myslivci připravil a podepsal. Jejím cílem je především společně chránit biologickou rozmanitost naší přírody, čelit invazím nepůvodních druhů a podporovat ty druhy, které potřebují zvláštní péči. Věřím, že podepsaná dohoda je začátkem nových a konstruktivních vztahů mezi českými myslivci a ochránci přírody," s potěšením oznamuje ministr Miko.

Na vládu se brzy dostane i čerstvě schválený Strategický rámec udržitelného rozvoje, který ve středu 25. listopadu na svém jednání schválila Rada vlády pro udržitelný rozvoj.

"Po dvou letech se podařilo schválit zásadní dokument, na jehož podkladě se budou vytvářet navazující strategie a koncepční dokumenty vlády ČR a to tak, aby prosperita české společnosti stála na vzájemné vyváženosti tří pilířů udržitelného rozvoje - oblasti ekonomické, sociální a environmentální," říká ministr Miko.

Zdraví

Petra Roubíčková
tisková mluvčí

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí