zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologického zemědělství

29.12.2009
Zemědělství
Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologického zemědělství

S ohledem na zvyšující se počet ekofarem dochází od roku 2010 v zajišťování kontrol ekologického zemědělství k rozdělení kompetencí. Nad dodržováním právních předpisů bude dohlížet vedle soukromých kontrolních subjektů také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

V lednu 2009 došlo k zásadním změnám v právní úpravě ekologického zemědělství
v Evropském společenství. Nařízení Rady č. 834/2007 o ekologické produkci a
označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (dále jen
" NR č. 834/2007") mimo jiné rozšířilo povinnosti členských států podřídit kontrolní
systémy ekologického zemědělství také podmínkám nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření
dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat
a dobrých životních podmínkách zvířat (dále jen "nařízení o úředních kontrolách"
nebo "NR č. 882/2004").
S platností nových právních předpisů a s ohledem na stoupající počet ekologických
podniků došlo proto v rámci současného kontrolního systému v ČR k rozdělení
činností a pravomocí. Ke kontrole ekologického zemědělství byl vedle stávajících
kontrolních subjektů pověřen od 1. 1. 2010 také ÚKZÚZ. Soukromé kontrolní
subjekty KEZ o.p.s., ABCert AG a Biokont, s.r.o., budou nadále zajišťovat kontrolní
činnosti spojené s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo
ostatního bioproduktu. Úřední kontroly podniků, vybraných na základě analýzy rizik,
bude od 1. 1. 2010 zajišťovat ÚKZÚZ. (podle informací MZe ČR zpracovala Markéta
Sáblíková - Bioinstitut Olomouc)
Na důvody změny systému kontroly ekologického zemědělství jsme se zeptali
náměstka ministra zemědělství pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání Jiřího
Urbana

Dosud byla kontrola ekologického zemědělství plně zajišťována soukromými
kontrolními organizacemi, proč nyní zavádíte i kontrolu státní?


Ekologické zemědělství v Evropě vzniklo z iniciativy zemědělců a spotřebitelů, kteří
již před několika desetiletími praktickými kroky naznačili možnou alternativu
tehdejším negativním trendům konvenčního zemědělství. Stát v tom tehdy nehrál
žádnou roli, vznikla jakási dobrovolná soukromá certifikace, kdy si svazy
ekozemědělců vytvořily vlastní pravidla i vlastní kontrolu a certifikaci. Své produkty
se značkou BIO nabídli úspěšně spotřebitelům, ale bez garance státu - vznikl tak
seriózní celoevropský program, takto začínalo ekologické zemědělství po roce 1989 i
u nás. Přelomovým byl v EU rok 1991, kdy bylo ekologické zemědělství (EZ)
v Evropě uzákoněno formou nařízení rady. Od té doby logicky roste i zájem státu na
tom, aby kontrolní systém byl nezávislý, efektivní a transparentní. Postupnými kroky
a požadavky státních autorit byl kontrolní systém EZ odpojen od svazů producentů,
od obchodních i poradenských struktur. Zůstal ale privátní s tím že ekozemědělství je
natolik specifické a komplexní a že se vlastně ani žádná úzce zaměřená státní
kontrola na celkovou kontrolu ekofarem nehodí.

Proč se tedy požadavek na takzvané úřední kontroly prosadil?


Jednalo se o tom několik let při přípravě nového nařízeni rady o EZ. Požadavek
Evropské komise má logiku: Je-li ekologické zemědělství finančně podporováno
(dotace z evropských peněz v rámci rozvoje venkova na hektar a další podpůrné
programy např. pro investice či na propagaci biopotravin) a garantuje-li EU i značení
bioprodukce ( označení BIO, EKO a ORGANIC mohou pro své produkty používat ze
zákona pouze ekozemědělci), pak musí mít EU a jeho členské státy i garanci
skutečně nezávislé kontroly. Kontroly, která není zaměřena pouze na certifikaci
bioproduktů, ale která zohlední např. i účel dotací pro EZ - tedy ochranu životního
prostředí, agrobiodiverzitu, pohodu zvířat a další požadavky, které stát klade na
veřejné služby zemědělství.

Chcete tím říci, že současné kontroly EZ jsou nefunkční?

To rozhodně ne, ani Evropská komise se nakonec privátních akreditovaných kontrol
EZ nezřekla. Ve svých nových předpisech však dala za úkol jednotlivým členským
státům zajistit státní dohled nad ekologickým zemědělstvím. Takže soukromá
kontrola, zaměřená na certifikaci ekofarem, zpracovatelských firem a bioprodukci
zůstává a je doplněna státním dozorem, který většina zemí EU zajišťuje zapojením
státních dozorových organizací do systému kontroly.
Vraťme se ale k problémům současných kontrolních organizací EZ v ČR
Hlavním problémem je fakt, že privátní kontrolní organizace jsou plně financovány
těmi, kteří si certifikaci objednávají. Bylo vytvořeno konkurenční prostředí, takže
kontrolovaný subjekt, aby dosáhl na dotace či certifikát na biopotravinu, si může
vybírat mezi třemi kontrolními organizacemi. Vznikají tak problémy s úrovní
(přísností) kontroly. Toto ale není problém jen u nás. Ekologické kontrolní firmy takto
bojují o zákazníka v celé Evropě. Je to další pádný důvod pro zavedení úřední
kontroly.

Proč bude v ČR úřední kontrolu vykonávat právě ÚKZÚZ?

Nedůležitější bylo rozhodnutí, že úřední kontrolou pověříme některou ze státních
dozorových organizací, které fungují podle zákona o státní kontrole a jsou zapojené
do křížových kontrol cross - compliance. Kontrolu EZ ve vztahu k dotacím z PRV
vykonával dosud SZIF (cca 3% kontrol). SZIF je ale hlavně platební agenturou a
z důvodu nedostatku kontrolní kapacity byla tato kontrola dosud stejně delegována
na stávající privátní kontroly EZ. Další vhodnou kontrolní organizací byl z našeho
pohledu ÚKZUZ - má ve své gesci půdu, osiva, krmiva... a také mu zákon výslovně
kontrolu EZ umožňoval. Podle mne je důležité, aby byla zapojena profesionální státní
kontrolní organizace. Samotné ministerstvo zemědělství není na výkon kontroly
vhodné a právě pro takovéto případy, kdy je ze zákona nutná úřední kontrola, zřídil
kontrolní organizace, jako organizační složky státu.
ÚKZÚZ tedy přebere kontroly dotací od SZIFu a bude je kombinovat s vlastními
kontrolami EZ podle analýzy rizik dohodnuté s ministerstvem. Celkově zkontroluje
vlastní kontrolou přímo 5% ekozemědělců. Zavedením úřední kontroly EZ v ČR tedy
navyšujeme kontroly ekozemědělců o pouhá dvě procenta.
Dalším důležitým aspektem je, že ÚKZÚZ provádí i kontroly podmíněnosti ( crosscomplinace),
takže i takto se zvýší dozor nad ekozemědělci bez navýšení počtu
kontrol. Možné dohlašování prohřešků proti pravidlům EZ i z jiných státních kontrol je
pravidlem, které již funguje i v jiných evropských zemích a je to logický krok pro
kontrolu dotací a transparentnost celého systému ekozemědělství.
Dosavadní kontrolní organizace budou nadále kontrolovat podle stejných pravidel a
ve stejném rozsahu, to znamená, že každý rok bude každý ekozemědělec
zkontrolován jako dosud firmami KEZ, Biokont nebo ABcert. Navíc 5% z nich navštíví
v rámci tzv. úřední kontroly i ÚKZÚZ.

Jaký to bude mít dopad na zemědělce, když ÚKZÚZ zjistí neshodu na podniku
již odkontrolovaném jedním ze soukromých kontrolních subjektů?


Pokud bude zjištěno porušení zákona, ÚKZÚZ oznámí podnět na MZe a to případně
zahájí správní řízení, které může vyústit v pokutu. Současně o tomto zjištění bude
informován příslušný kontrolní subjekt, který posoudí, zda podniku odejme osvědčení
či ne. Pokud bude zjištěno, že se jedná o porušení dlouhodobějšího charakteru, na
které kontrolní subjekt neupozornil při vlastní kontrole, budou z této skutečnosti
vyvozeny důsledky také pro kontrolní. organizaci. Ministerstvo zemědělství navíc
bude pokračovat v supervizích kontrolních organizací jak svou účastí přímo při
kontrolách, tak kontrolami přímo v sídlech kontrolních subjektů.

Pozn. ÚKZÚZ je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR a jako orgán státní správy provádí správní
řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v
oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných
rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné produkce. Jeho činnosti jsou
definované v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ÚKZÚZ")
a je zmocněn také pro výkon kontrol v ekologickém zemědělství (§ 3 odst. 3 cit. zákona). Od roku
2004 je ÚKZÚZ pověřen správou databáze osiv dostupných v EZ. Sídlo ústavu je v Brně a jeho
činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí