zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany přírody v roce 2009

18.01.2010
Příroda
Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany přírody v roce 2009

Rozhodnutí, která nabyla právní moci v 1. pololetí 2009

ELID s.r.o.

Demlova 1990/6, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 25514555

Pokuta: 120 000,- Kč

Pokuta byla uložena subjektu ELID s.r.o. za porušení ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., ke kterému došlo nedovoleným hospodařením s použitím intenzivní technologie k rozštěpkování a rozdrcení dřevní hmoty po kácení dřevin a za porušení ustanovení § 34 odst. 1 písm. f) citovaného zákona, čímž došlo ke změně dochovaného přírodního prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany v přírodní rezervaci Miletínská bažantnice (dále jen PR), která je zároveň navrženou evropsky významnou lokalitou evidovanou pod č. CZ0520022. Výše uvedený zásah byl proveden na ploše 1 ha.

Bez odvolání.

P.M.: 20.4.2009

Působnost OI: Hradec Králové

. THE SUSHI BAR s.r.o.

Šeříková 4, 150 00 Praha 5

IČ: 27410889

Pokuta: 210 000,- Kč

Pokuta byla uložena subjektu THE SUSHI BAR s.r.o. za neprokázání legálního původu podle § 24 zákona č. 100/2004 Sb. v dikci § 54 zákona č. 114/1992 Sb, a to sedmi kusů skleněných dóz kaviáru (jiker) jeseterovitých ryb řádu Acipenseriformes ruské provenience (Astracháň) o hmotnosti á 113 g, s plechovým víčkem, které byly ČIŽP zjištěny a zadrženy při kontrole.

Dále se účastník dopustil správního deliktu podle § 32 1 písm. i) zák. č. 100/2004 Sb., tím, že držel za účelem prodeje a nabízel k prodeji sedm kusů skleněných dóz kaviáru (jiker) jeseterovitých ryb řádu Acipenserfiormes ruské provenience (Astracháň) o hmotnosti á 113 g, s plechovým víčkem, které byly ČIŽP zjištěny a zadrženy při kontrole v rozporu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů, konkrétně v rozporu s čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Subjekt se odvolal. OVSS potvrdilo rozhodnutí ČIŽP.

P.M.: 21.5.2009

Působnost OI: Havlíčkův Brod

. fyzická osoba oprávněná k podnikání

Poštovní 695/24, 357 31 Horní Slavkov

IČ 42813727

Pokuta: 200 000,- Kč

Subjekt se dopustil správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona tím, že v období od listopadu roku 2007 do dubna roku 2008 zničil bez povolení orgánu ochrany přírody skupinu dřevin rostoucích mimo les. Konkrétně se jedná o pokácení 268 ks dřevin rostoucích mimo les na pozemcích pč. 22/2, 655/3, 707, 730, 703/2 a 847 v k.ú. Dolní Hluboká. Toto jednání je v rozporu s ust. § 8 odst. 1) zákona.

Subjekt se odvolal. OVSS potvrdilo rozhodnutí ČIŽP.

P.M.: 25.3.2009

Působnost OI: Plzeň

. Městys Nepomyšl

Nepomyšl 82, 439 71 Nepomyšl, okr. Louny

IČO: 00265284

Pokuta: 160 000,- Kč

Protiprávního jednání se právnická osoba Městys Nepomyšl dopustila tím, že v březnu letošního roku na pozemcích p.p.č. 2849 a 2850/4 k.ú. Nepomyšl, které jsou ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR, vykácela 37 ks hlohu obecného, 3 ks švestky, 1 ks hrušně, 14 ks javoru babyky a celkem 556 m2 křovin (růže šípková, pámelník bílý, bez černý, šeřík) bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody. Kácení bylo provedeno podél komunikace a to z "havarijních důvodů", které ovšem ČIZP v tomto případě nepřipustila. Ve výše zmíněném jednání je spatřováno porušení ustanovení dle § 7 odst. 1 zákona a § 8 odst. 1 zákona.

Bez odvolání.

P.M.: 25.3.2009

Působnost OI: Ústí nad Labem

. HANÁCKÁ KERAMIKA s.r.o.

Branka u Opavy, Cihelní 191, PSČ 747 41

IČ : 25858131

Pokuta: 200 000,- Kč

Pokuta byla uložena subjektu HANÁCKÁ KERAMIKA s.r.o. za porušení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., kterého se dopustila tím, že v období od 5. 6. 2007 do 15. 11. 2007 zavážela bývalou cihelnu v Blatci a její okolí, (k. ú. Blatec, p. č. 296/3, 296/23, 296/30, 296/29, 296/31, 296/22, 296/18, 297/5, 297/6, 154), čímž vytvořila rozsáhlou navážku odpadu (zejména zeminy a kamení) zřetelnou v krajině (výška navezeného materiálu dosahuje v nejvyšší části cca 10 m), zasahující místo krajinného rázu a narušující (snižující) tak v lokálním měřítku krajinný ráz, přičemž pro tuto terénní úpravu nebyl vydán souhlas orgánu ochrany přírody, a naplnila tak skutkovou podstatu správního deliktu podle § 88 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.

Dalším šetřením zjistila ČIŽP, že za uvedenou činnost byla Českou inspekcí životního prostředí, Oblastním inspektorátem Olomouc, oddělením odpadového hospodářství uložena pokuta ve výši 1 950 000 Kč za porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 8. 2008). Ve správním řízení bylo mj. prokázáno, že Hanácká keramika v období od 5.6 2007 do 15.11.2007 pokračovala v zavážení bývalé cihelny v Blatci odpadem, přestože příslušný stavební úřad, Magistrát města Olomouce, zjistil, že navážení tohoto odpadu v místě bývalé cihelny v Blatci se děje jako terénní úprava bez územního rozhodnutí o využití území, a svým rozhodnutím, předběžně vykonatelným od 5. 6. 2007, nařídil Hanácké keramice okamžité zastavení prací na terénních úpravách - zavážení cihelny v Blatci. Hanácká keramika však pokračovala v zavážení cihelny v Blatci i po tomto datu.

Bez odvolání.

P.M.: 5.5.2009

Působnost OI: Olomouc

. COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

Pokuta: 150 000,- Kč

Pokuta byla uložena subjektu COLAS CZ, a.s. za protiprávní jednání uvedené v § 88 odst. 1 písm. c) zákona, tj. poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les. Firma poškodila kořenový systém 5 ks lip rostoucích na pozemku č. dle KN 1745 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem při vyhotovení stavby "Oprava silnice Višňová v Bystřici nad Pernštejnem" v květnu 2008. Pozemek je ve vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.

Subjekt se odvolal. OVSS potvrdilo rozhodnutí ČIŽP.

P.M.: 27.2.2009

Působnost OI: Havlíčkův Brod

. Obecní úřad Pustá Polom

Slezská 250, 747 69 Pustá Polom

IČ: 0300608

Pokuta: 100 000,- Kč

Pokuta byla uložena Obecnímu úřadu Pustá Polom za protiprávní jednání, kterého se dopustil porušením ust. § 7 odst. 1 zákona tím, že na podzim roku 2007 na pozemku parc. č. 1048 v k. ú. Pustá Polom ořezal 38 dřevin tvořících alej jeřábů. Způsobil tak podstatné a trvalé snížení ekologických a estetických funkcí těchto dřevin, čímž tyto dřeviny poškodil.

Subjekt se odvolal. OVSS potvrdilo rozhodnutí ČIŽP.

P.M.: 5.1.2009

Působnost OI: Ostrava

. Elektrovod Holding, a.s.

Členova 5, 816 46 Bratislava

IČ: 35834111

Pokuta: 100 000,- Kč

Pokuta byla uložena subjektu Elektrovod Holding, a.s. za správní delikt, kterého se dopustil tím, že bez výjimky udělené dle ust. § 43 zákona opakovaně vjížděl na území Chráněné krajinné oblasti Poodří na pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou a pozemky v k.ú. Stará Bělá nákladními motorovými vozidly Praga V3S mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody - tj. za porušení ust. § 26 odst.1 písm. c) zákona. Dále bez výjimky udělené dle ust. § 43 zákona opakovaně vstupoval a vjížděl nákladními motorovými vozidly Praga V3S na území Národní přírodní rezervace Polanská niva na v k ú. Polanka nad Odrou mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody - tj. za porušení ust. § 29 písm. d) a h) zákona.

Subjekt se odvolal. OVSS potvrdilo rozhodnutí ČIŽP.

P.M.: 28.5.2009

Působnost OI: Ostrava

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí