zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na webu je aktualizovaná verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

03.05.2010
Obecné
Na webu je aktualizovaná verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

Dne 29. dubna 2010 byla zveřejněna aktualizovaná verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Změny se týkají kapitoly 4 Zadávací řízení a kapitoly 5 Výběrové řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v rámci Prioritní osy 1 (1.1.1., 1.2.).

V kapitole 4 byl upraven výčet způsobů zahájení výběrových řízení na zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona. Dále pak výše hodnotících kritérií pro výběrová řízení - v případě zakázek na stavební práce, kdy je hlavním hodnotícím kritériem stanovena ekonomická výhodnost nabídky, byla upravena váha dílčího kritéria nabídkové ceny na 80%. Pro zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byly dále upraveny informace týkající se používání dílčích hodnotících kritérií - bylo zakázáno použití sankce jako dílčího kritéria a dále stanoveny náležitosti, které musí být splněny v případě, že je dílčí hodnotící kritérium číselně vyjádřitelné. Pro užití užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla doplněna povinnost zadavatele vyzvat k podání nabídky minimálně 10 zájemců, případně (při méně než 10 zájemcích) vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podají žádost o účast a prokáží splnění kvalifikace.

V kapitole 5 byly upraveny informace o náležitostech výběrového řízení na provozovatele - byla stanovena povinnost, že jedním z dílčích hodnotících kritérií pro výběr provozovatele musí být vždy výše ceny pro vodné a/ nebo stočné. Dále byly upraveny informace o posouzení podkladů ze strany SFŽP před zahájením výběrového (zadávacího, koncesního) řízení, o posouzení podkladů výběrového (zadávacího, koncesního) řízení a posouzení průběhu výběrového řízení před podpisem smlouvy. Byla vložena nová podkapitola 5.3 týkající se podmínek pro zadávání koncesních smluv malého rozsahu.

Tato verze Závazných pokynů vstupuje v platnost dne 29. 4. 2010. Ustanovení kapitoly 4 Zadávací řízení nabývají účinnosti od 1. 5. 2010 s tím, že tato kapitola je vztažena na zadávací řízení, jejichž zadávací podmínky (dle čl. 4.4) byly již na Fond předloženy ke schválení k 1. 5. 2010 a v případě výběrových řízení, u kterých Fond zadávací podmínky ex ante neposuzuje pak na výběrová řízení, která byla zahájena po tomto datu.

Zadávací řízení, jejichž zadávací podmínky (dle čl. 4.4) byly Fondu předloženy před tímto datem, se budou i nadále řídit předpisy a pravidly platnými v den jejich zahájení a výběrová řízení, která byla zahájena před tímto datem, se budou i nadále řídit předpisy a pravidly platnými v den jejich zahájení.

Aktualizované závazné pokyny pro žadatele a příjemce OPŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí