zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

XX. výzva OPŽP - podpora v rámci prioritních os 1 a 6

06.05.2010
Příroda
Chráněná území
Povodně
Urbánní ekologie
XX. výzva OPŽP - podpora v rámci prioritních os 1 a 6

Dvacátá výzva je určena pro projekty zaměřené na omezování rizika povodní a zlepšování stavu přírody a krajiny.

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1 a 6 jsou přijímány

od 17. května 2010 do 30. června 2010.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3,45 mld. Kč, z toho na Prioritní osu 1 ve výši 1 mld. Kč a na prioritní osu 6 ve výši 2,45 mld. Kč (z toho na oblast podpory 6.1 ve výši 50 mil. Kč, na oblast podpory 6.2 ve výši 500 mil. Kč, na oblast podpory 6.3 ve výši 500 mil. Kč, na oblast podpory 6.4 ve výši celkem 600 mil. Kč z toho 500 mil Kč na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí povodí definovaných v ID OPŽP a 100 mil Kč na ostatní opatření, na oblast podpory 6.5 ve výši 500 mil. Kč, na oblast podpory 6.6 ve výši 300 mil. Kč).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 4/2010. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fill od 6:00 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádosti. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště (pro Prioritní osu 6 a oblast podpory 1.3.2 na krajská pracoviště AOPK, ostatní na krajská pracoviště SFŽP ČR) do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní


Oblast podpory 1. 3 Omezování rizika povodní

Podoblast podpory:
1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
 • budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,
 • zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů vinformačních systémech a webových portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti (např.v Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém informačním systému) a podpora jejich tvorby,
 • *podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i vploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí
 • *vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

*Tyto projekty budou vycházet z koncepce návrhů přírodě blízkých protipovodňových opatření MŽP (zveřejněné na webových stránkách MŽP).

Další podklady a informace na webových stránkách POVIS.

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 400 tis.Kč.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Podoblast podpory: 1.3.2. Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření.

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • úprava koryt a niv svlivem na protipovodňovou ochranu prováděná přírodě blízkým způsobem,* realizace opatření podporující přirozený tlumivý rozliv povodní vnivách formou tzv. biotechnických opatření, vsoučasně zastavěných územích obcí. Vpřípadě, kdy to charakter akce vyžaduje zhlediska komplexnosti a účelnosti realizované akce, je možný přesah do nezastavěného území,
 • výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3 srevitalizací toků a niv vzátopě,

* jedná se např. o odstranění migračních překážek a nahrazení kamennými skluzy, různými schodišťovými konstrukcemi; úplné či částečné odstranění opevnění koryt a morfologie intravilánového koryta; zvětšení či zachování průtočného profilu architektonicky hodnotnějším provedením sklonů břehů a břehových zdí; nahrazení nedostatečně členitého koryta kamenným dnem; vložení členité kynety pro běžné průtoky; sklápění zemních břehů koryta do mírnějších a proměnlivých sklonů; výstavba prvků přibližující vodní tok lidem (přístupy k vodě, plošiny nízko nad hladinou, rekonstrukce starých brodů); otvírání nivních ploch pro povodňové rozlivy a jejich vhodné parkové úpravy - povodňové parky; využití povodňových berem v korytech složených průřezů - jejich prohlubování na některých místech tvorba mokřin a tůní a doplnění městkou zelení; obnova meandrů; tvorba umělých postranních ramen, zátok; plošné snížení terénu nivy pro zlepšení odtékání velkých vod z města; v kombinaci s některým z uvedených opatření dále celkové úpravy příměstských potoků, příležitostně vystavěných průtoků z městských dešťových kanalizací - odstraňování jejich opevnění rehabilitace nivy odstraněním nevhodných stavebních objektů, navážek, skládek).

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 1 mil. Kč.
Maximální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 150 mil. Kč.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy pro projekty OP 1.3

Projekty budou hodnoceny zvlášť v rámci projektových záměrů:

 1. Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi
 2. Investiční podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a o povodňovém riziku.
 3. Investiční podpora zpracování podkladů pro následnou realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření.
 4. Omezování rizika povodní - úprava koryt v současně zastavěných územích obcí prováděná přírodě blízkým způsobem
 5. Omezování rizika povodní - výstavba poldrů nad 50 000 m3

Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 40 bodů v celkovém hodnocení.

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny


Omezení v rámci výzvy

V rámci podporovaných opatření nemůže být podpořena obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů. Opatření, jejichž součástí bude obnova nebo výstavba vodních nádrží a/nebo poldrů nebudou akceptována z důvodu nesplnění podmínek aktuální výzvy.

Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů.

Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • opatření kuchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci,
 • zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče svyužitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ,
 • opatření kminimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel,
 • investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření vsouvislosti spéčí o handicapované živočichy,
 • předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin aživočichů,
 • realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů,
 • investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek).

Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • realizace opatření navržených vrámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně vkrajině a ochranu půdy,
 • příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
 • zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč.polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,
 • opatření kzachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů vlesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních anadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám,
 • realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace lesů směrem kdruhové a prostorové skladbě porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám vprioritních oblastech pásem ohrožení imisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích nebo územích soustavy Natura 2000.

Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních a akumulačních prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.),
 • opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách obsažená:
 • a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
  b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
  c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,
  d) v Plánu oblasti povodí Odry,
  e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje,
 • zpracování studií podélných revitalizací toků a niv,
 • opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.).

Podporu z prostředků ERDF ve výši až 95 % z celkových způsobilých výdajů mohou získat pouze projekty na revitalizaci vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo obnovu mokřadů a tůní (tj. projekty, které získají 15 bodů za technické kritérium Typ opatření).

Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně spreferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) kpřírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně vsídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených vúzemně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena kobnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka vurbanizované krajině,
 • zakládání a regenerace zeleně vrámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené vúzemně plánovací dokumentaci,
 • výsadba vegetace spřírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10ha) aekonomicky těžko využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu,
 • odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000.

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 6.5 mohou získat podporu z prostředků ERDF max. do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo vkrátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření,
 • přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva,
 • provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných kzásobování obyvatel pitnou vodou,
 • vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami(umělé infiltrace) zvodních toků nebo nádrží,
 • realizace technických prací sloužících kzajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů,
 • zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení arealizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životního prostředí vnávaznosti na "Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES" ze dne 15.3.2006, onakládání sodpady ztěžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES,
 • provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací vsídlech postižených vminulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Dokumenty k XX. výzvě OPŽP (Text výzvy, Hodnotící kriteria, Příloha)

Resp. zde:

XX. výzva

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí