zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kde projedou jen ekologická auta?

05.06.2010
Doprava
Kde projedou jen ekologická auta?

Možná jste si všimli, že na našich silnicích přibývá stále více automobilů, která mají kromě dálniční známky vylepenou na čelním skle barevnou nálepku s kódem v bílém poli. Je to jakási propustka do "čistých zón" v evropských metropolích, jejichž počet se stále zvyšuje.

Zpřísňující se ekologická politika a tlak na větší ohleduplnost k životnímu prostředí má řadu výsledků. Jedním z nich je i vytváření takzvaných nízkoemisních zón (LEZ - Low Emission Zones), kam některá vozidla vůbec nesmějí, jiná pouze s platnou ekologickou známkou či za poplatek. Nastavená omezení ovlivňují zejména nákladní a autobusovou dopravu, některá však také osobní a motocyklovou.
LEZ jsou pokládány za jedno z nejúčinnějších opatření ke snižování znečištění ovzduší, především jemnými částicemi a oxidy dusíku. Znečištění ovzduší je každý rok spojováno se 310 000 předčasnými úmrtími v Evropě. Ovlivňuje zejména velmi mladé a staré lidi a pacienty s onemocněním srdce a plic. Způsobuje zdravotní problémy jako astmatické záchvaty. Škody na lidském zdraví se odhadují na 427-790 miliard eur ročně.
Klasifikace ekologické ohleduplnosti jednotlivých automobilů je dána především dodržováním emisních norem EURO a také přítomností katalyzátoru, případně filtru pevných částic. Před cestou do některé z nízkoemisních zón je tedy dobré si tyto údaje zjistit.
Drtivá většina LEZ funguje nonstop, tedy 24 hodin denně 365 dní v roce. Výjimkou jsou jen některé zóny v Itálii. Právě tato země spolu s Německem má LEZ nejvíce, z nichž některé fungují déle než dva roky, a je tak možné měřit první skutečné dopady a zlepšení. Jedním z nejvíce sledovaných údajů je pokles emisí před a po zavedení LEZ. Asi nejvíce si pomohl německý Berlín, kde je zóna v provozu od ledna 2008 a při srovnávacím měření v dubnu 2009 byl zaznamenán pokles emisí dieselových částic o 24 % a prachových částic o 8%. Druhá fáze LEZ s přísnějšími podmínkami má v budoucnu pomoci ještě výrazněji.
Velikost zón není nijak pevně vymezená. Mohou pokrývat od malých území, historických center (například centrum Boloně, 3,2 km2) až po celá města (Londýn, 1 548 km2). Většina stávajících LEZ je situována v městských oblastech, ale třeba v Itálii a Rakousku také na některých úsecích dálnic.
Aktuálně jsou LEZ nastaveny tak, aby nákladní vozidla splňovala emisní parametry EURO 2, někteří případně EURO 3 (Londýn). Pro vjezd do některých zón je možné vozidla upravit, aby splňovala požadované emisní normy.
Systémy kontroly a zpoplatnění vjezdu do nízkoemisních zón jsou dva. V manuálním je nutné vůz zaregistrovat, poté umístit známku na přední sklo, které je kontrolováno policií. Automatický systém využívá stacionární nebo mobilní kamerový systém automatického rozpoznávání registrační značky a údaje porovnává s vnitrostátními registry.
Registrace je nutná v Německu, a to u všech vozidel, která chtějí vjet do LEZ. Zakoupená známka vylepená na čelním skle pak platí pro všechny LEZ v Německu. Samolepky lze nakoupit například na benzinových pumpách či stanicích technické kontroly (TÜV), městských úřadech, ale i online. V Nizozemsku se budou muset od poloviny roku registrovat zahraniční vozidla, místní budou ověřována z národní databáze. Podobně to vypadá v Londýně, tam je ale nutné navíc registrovat i vozidla upravená pro vjezd to LEZ. V Norsku začne platit systém až od ledna 2011, pro všechna vozidla nad 3,5 t s emisemi horšími než EURO 4 bude v LEZ dražší mýtné.
Určitou zvláštností je Švédsko, kde má každá LEZ vlastní nálepku a vyžaduje samostatnou registraci.
Pokuty uložené za neoprávněný vjezd vozidel se pohybují v rozmezí od 40 euro a jeden trestný bod v Německu do 1 000 liber v Londýně.

Ve kterých zemích se tedy s nízkoemisními zónami setkáte?

Česká republika


Jediná česká LEZ je v Praze. Týká se permanentně nákladních automobilů nad 6 tun. Od pondělí do pátku pak funguje další omezení mezi 8.00 až 18.00 i pro auta nad 3,5 tuny, ovšem jen ve středu metropole. LEZ je vymezena značkami a výjimku pro vjezd je nutné vyjednat na pražském magistrátu. Kontrola probíhá manuálně. V českém prostředí se v tuto chvíli neplánuje národní program nízkoemisních zón.

Rakousko


V Rakousku funguje zatím pouze jedna nízkoemisní zóna. Leží na dálnici A12 v Tirolsku a spuštěna byla 1. ledna 2007 s tím, že vyloučila z používání všechna nákladní auta nad 7,5 t, která nesplňovala alespoň EURO 2 a vypouštěla vyšší emise oxidů dusíku než 7,0 g/kWh. Dodatečná úprava vozidel není povolena, nutná je manuální registrace pro tuzemská i zahraniční auta pomocí dokladu, v němž je zaznamenána příslušná kategorie EURO. Jedinou výjimkou jsou cesty do a z vlakových terminálů Hall in Tirol a Wörgl pro nakládku zboží, pokud ji lze prokázat příslušným dokladem. Neoprávněný vjezd do LEZ může přijít až na 2 180 euro. Další zóna se připravuje ve Štýrském Hradci (Graz).

Německo


V Německu se LEZ nazývá Umveltzone. Najdete jich zde 44 snad ve všech velkých městech, 45. přibude od 1. ledna 2011 v Lipsku. Jejich kompletní seznam vidíte v následující tabulce.

Augsburg

Berlín

Bochum

Bonn

Bottrop

Bremen

Dortmund

Kolín nad Rýnem (Köln)

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Frankfurt

Freiburg

Gelsenkirchen

Hannover

Heidelberg

Heilbronn

Herrenberg

Ilsfeld

Karlsruhe

Kolín (Köln)

Leonberg

Ludwigsburg

Mannheim

Mühlacker

Mühlheim

Mnichov (München)

Münster

Neu-Ulm

Neuss

Oberhausen

Osnabrück

Pfinztal

Pforzheim

Pleidelsheim

Recklinghausen

Regensburg

Reutlingen

Ruhr

Schwäbisch-Gmünd

Stuttgart

Tübingen

Ulm

Wuppertal

Německo má zřízen národní program LEZ, podmínky uvnitř té které si ale regulují sama města, proto je dobré si aktuální stav ověřit například na webových stránkách gis.uba.de Pro vjezd do zóny je nutné mít na čelním skle vylepenou nálepku, a toto pravidlo se týká každého vozidla (včetně osobních), tedy i zahraničního, vyjma motocyklů, tří- a čtyřkolek. Známka je jednotná a platí ve všech zónách, zakoupit se dá například po internetu na stránce www.tuev-nord.de, cena za známku je 12,50 euro. Podle úrovně znečišťování ovzduší jsou nálepky barevně rozlišeny a podmínky vjezdu do zón jsou značeny doplňkovými značkami. Systém je v provozu permanentně, známky kontrolují policisté. Při kontrole přitom není důležité, zda vůz splňuje nebo nesplňuje příslušné regule - pokud nemá vylepenu odpovídající známku, je v zóně nezákonně a pokuta je 40 euro, Němci navíc získají jeden trestný bod v registru.
Auta, která nesplňují podmínky pro vjezd do LEZ, je možné upravit či dovybavit na požadovanou specifikaci. Úprava ovšem musí být certifikována místními úřady.

Itálie


Systém nízkoemisních zón je v Itálii značně roztříštěný a nemá jednotná pravidla, a to ani pro vylepení známky či její formát. Každou cestu je proto nutné plánovat s rozvahou a zjistit si podmínky v místech, kudy trasa povede. Nejvíce LEZ se nachází v severní a střední Itálii. LEZ najdete i na Sicílii, v Palermu, kde například platí omezení pro vozidla dodržující nižší normu než EURO 4, a to včetně motocyklů a skútrů. O tom, zda je s nimi možné do LEZ vjet, rozhoduje den v týdnu a koncové číslo registrační značky - v sudý den lze používat auta se sudou číslicí na konci, v lichý den s lichou. Pokud je vyhlášeno silné znečištění ovzduší, ruší se i toto povolení.
Například v Římě pak platí speciální LEZ pro motocykly, které mohou vjet dále než osobní auta, ovšem pouze v určitou dobu. Sankce za porušení je 70 euro, dalších 70 zaplatí řidič motocyklu bez platné známky emisní kontroly. Některé zóny jsou v provozu pouze v zimě (například region Umbria).

Nizozemí


V Nizozemí je v tuto chvíli v provozu 12 zón, dalších 9 se připravuje. Jejich přesný seznam je k dispozici v počítačovém archivu pod odkazem http://www.lowemissionzones.eu/images/stories/dpf_files/NL%20postcode%20list.zip se soupisem nejen jednotlivých měst, ale také ulic. Do července 2013 tudy mohou projet nákladní vozidla osazená dieselovým motorem s normou alespoň EURO 3 a filtrem pevných částic, poté se pravidla zpřísní na EURO 4. Holandská vozidla není nutné registrovat, zahraniční ano, ale až v průběhu letošního roku. LEZ jsou v provozu permanentně, kontroly provádí kamerový systém. Pokuta za neoprávněný vjezd je 150 euro.

Velká Británie


O Londýně byla řeč již v úvodu článku, druhá, avšak menší LEZ leží v Norwichi a týká se místních autobusů. Podobné opatření plánuje od ledna 2013 také Oxford.

Dánsko


Poměrně přísná pravidla platí v Dánsku. Týkají se nákladních aut a autobusů nad 3,5 tuny, a to jak místních, tak zahraničních. Do začátku července 2010 je jim vjezd do 3 LEZ (Kodaň, Aalborg, Kobenhavn & Frederiksberg) umožněn, pokud plní EURO 3, případně mají certifikovaný filtr pevných částic, od tohoto termínu pak bude vyžadování dodržování alespoň normy EURO 4. Dánská vozidla budou muset mít vylepen štítek, zahraniční řidiči budou muset prokázat plnění podmínek. Pro mladší vozidla vyrobená po roce 2006 postačí osvědčení o registraci, u starších bude potřeba další dokumentace. Další 2 LEZ se připravují a budou v provozu ještě letos (Odense 1. července, Arhus 1. září). O pokutě za neoprávněný vjezd se rozhoduje soudně a může se vyšplhat až na 10 000 euro.

Švédsko


Švédsko zavedlo pro těžká nákladní auta v pěti LEZ systém spojující emisní standardy a stáří vozidel. Auta starší 6 let neplnící alespoň EURO 2 do nich nemohou vjet, pro EURO 2 a 3 pak platí 8letý limit - nejstarší auto vpuštěné do LEZ musí plnit alespoň EURO 2 a být vyrobeno v roce 2002. Poslední náklaďák s EURO 3 projede do LEZ v roce 2014, s EURO 4 ještě o dva roky později a s EURO 5 mají řidiči jistotu až do roku 2020.

Norsko


V Norsku jsou LEZ pouze ve fázi příprav. Plánuje se spuštění tří, již během léta by se do provozu měla dostat první v Bergenu. Nejpozději v příštím roce by měla následovat města Oslo a Trondheim. Po zprovoznění budou vjezdy do LEZ zpoplatněny pro všechna vozidla nad 3,5 tuny (nákladní i autobusy) nedodržující alespoň EURO 4, od poloviny roku 2012 pak EURO 5. Opatření se dotkne i zahraničních řidičů, systém bude permanentní a dodatečné úpravy vozidel nebudou možné. Výběr poplatků bude umožněn přes elektronickou jednotku, sazby budou denní, měsíční a roční. Systém má být řízen národně a nově vznikající zóny budou muset respektovat nastavená pravidla.

Kromě těchto států se také plánuje spuštění nízkoemisní zóny v Budapešti v Maďarsku, přesnější informace ale zatím nejsou známy.

ZDROJ: www.TipCars.com

Autor: Jiří Vaculík

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí