zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tip na výlet: Žďárské vrchy a jejich geologie

20.06.2010
Ekologická dovolená, cestování
Geologie
Chráněná území
Tip na výlet: Žďárské vrchy a jejich geologie

Jedna z nejoblíbenějších rekreačních oblasti v nevelké vzádlenosti od Brna jsou Žďárské vrchy. Ty nejsou však zajímavé jenom po stránce zimních sportů či alpinismou (Dráteník aj.) , ale nesmírně jsou zajímavé po stránce regionálně geologické, rudní geologie atd.Takže naložte kolo do vlaku, přibalte horolezecké lano a hurá do vrchů.

Jedna z nejoblíbenějších rekreačních oblasti v nevelké vzádlenosti od Brna jsou Žďárské vrchy. Ty nejsou však zajímavé jenom po stránce zimních sportů či alpinismou (Dráteník aj.) , ale nesmírně jsou zajímavé po stránce regionálně geologické, rudní geologie atd.Takže naložte kolo do vlaku, přibalte horolezecké lano a hurá do vrchů.

CHKO Žďárské vrchy se nachází na styku několika geologických jednotek severovýchodního okraje centrální části Českého masivu, konsolidovaných koncem paleozoika variským vrásněním. Jihozápad oblasti náleží ke stráženeckému moldanubiku, budovanému silimaniticko-biotitickými migmatitizovanými a granitizovanými pararulami. V nich jsou obsaženy vložky muskovitických a dvojslídých ortorul s pruhy amfibolitů, řidčeji čočkovitá tělesa krystalických vápenců (v okolí Žďáru nad Sázavou a Studnic), výskyty serpentinitů (Tři Studně a Sklené) a vzácně i kvarcitů a skartů (Budeč).

Nejrozsáhlejší centrální a severovýchodní část CHKO zaujímá svratecké krystalinikum. Je budováno převážně migmatity a dvojslídými ortorulami, jež se střídají s různě mocnými konformně uloženými polohami svorů a svorových rul. Středem krystalinika probíhají pruhy výrazně hrubozrnných, tzv. "okatých" dvojslídých ortorul, vystupující ve sklaních výchozech např. na Zkamenělém zámku a Štarkově. Úzké pruhy v rulových horninách tvoří amfibolity a skarny, často s ložisky železných rud dobývaných od středověku např. v okolí Kadova, Odrance i jinde.

Na severovýchodní okraj oblasti zasahuje poličské krystalinikum, v jehož horninové skladbě převládají vesměs jemnozrnné biotitické ruly. Severozápadní cíp oblasti tvoří železnohorský pluton, budovaný všeradovským subvulkanicko-granitovým komplexem červenavých žul a amfibolicko-biotitických granodioritů s albitickými granity a poryfy. Od svrateckého krystalinika je oddělen hlineckou zónou, tvořící geomorfologicky nápadnou sníženinu mezi Žďárskými vrchy a Železnými horami.

Převládajícími horninami jsou zde fylity, k nimž místy přistupují biotitické rohovce, křemence a amfibolitické břidlice. Podél železnohorského zlomu zasahuje až k Velkému Dářku od severozápadu výběžek Dlouhé meze tvořený sedimenty České křídové tabule. Starší cenomanské písčité sedimenty jsou zde překryty souvrstvím vápnitých pískovců, jílovců a slínovců spodního turonu.

Na západním okraji oblasti vznikl v místech křížení zlomů ranský masiv s hlubinnými vyvřelinami peridotitů, troktolitů, olivinických a pyroxenických gaber, amfibolických dioritů a granodioritů. Vzhledem k jeho významnému sulfidickému zrudnění zde byly až do roku 1990 těženy sfalerit-chalkopyritové rudy.

V dalším geologickém vývoji byl ráz oblasti formován ve starším kvartéru (pleistocénu) mrazovým zvětráváním skalních masivů , při němž byly rozpadlé bloky hornin pomalu unášeny kongeliflukcí po svazích a hromaděny v podobě hlinitokamenitých sedimentů nebo kamenných moří. V období mladšího kvartéru (holocénu) byly vytvořeny nivy v údolích řek a vznikla rašeliniště (oblast Velkého Dářka, okolí Košinova, Krejcaru, Veselská nížina a.j.).

Po stránce petrograficko - mineralogické...

Širší okolí vrchů je známé těžbou uranových rud (Dolní Rožínka, Olší, Bukov aj.)

Paleontologický výzkum Žďárských vrchů dosud nebyl proveden. Pravděpodobnost nálezů je pouze v oblasti výběžku křídové tabule - Dlouhá Mez, zejména na výchozech v zářezech některých toků do vrstev jílovců a pískovců.

ZDROJ: CHKO Žďárské vrchy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí