zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hlavní body ministerské zprávy o životním prostředí v roce 2009

03.11.2010
Obecné
Hlavní body ministerské zprávy o životním prostředí v roce 2009

Hlavní zjištění Zprávy o stavu životního prostředí v České republice za rok 2009, kterou ve středu projedná vláda

Ovzduší:
- emise skleníkových plynů od roku 1990 poklesly o 27,5 procenta
- emise okyselujících látek klesly v roce 2009 v porovnání s rokem 2008 o tři procenta, emise ozonu o čtyři procenta
- zvětšila se plocha území se zhoršenou kvalitou ovzduší a s tím počet obyvatel vystavených nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Nadlimitním koncentracím jemného prachu bylo v roce 2009 vystaveno 18 procent obyvatel; koncentracím přesahujícím cílový imisní limit pro benzo(a)pyren bylo vystaveno zhruba 36 procent obyvatel a pro přízemní ozon 23 procent obyvatel. Opakovaně dochází k překročení imisního limitu pro NO2 na dopravně zatížených lokalitách
- nejvyšší roční průměrné koncentrace jemného prachu vykazují lokality na Ostravsko-Karvinsku.


Voda:
- odběry vody pro veřejnou potřebu a pro průmysl klesají, současně se snižuje spotřeba vody v domácnostech. Pokračuje zvyšování podílu obyvatel připojených na vodovody, kanalizace a také na kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod
- postupně se zlepšuje jakost vody ve vodních tocích
- do vod vypouštěného anorganického dusíku přibylo z 1000 tun na 1200 tun


Odpady:
- celková produkce odpadu od roku 2000 klesá, meziročně poklesla o 5,4 procenta
- z celkového množství vzniklých obalových odpadů bylo v roce 2009 recyklací využito 70 procent a energeticky osm procent
- produkce nebezpečného odpadu vzrostla mezi roky 2003 a 2009 o 7,5 procenta, ačkoliv v meziročním srovnání byl zaznamenán její pokles
- nejčastějším způsobem odstraňování odpadu je nadále skládkování, na skládkách loni skončilo 96 procent odstraňovaných odpadů


Půda a zemědělství:
- podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy vzrostl na 9,38 procenta zemědělského půdního fondu a počet ekofarem vzrostl na 2689
- spotřeba hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, která se od roku 2000 zvyšovala, zaznamenala v roce 2009 v případě minerálních hnojiv meziroční pokles o 38,4 procenta a v případě přípravků na ochranu rostlin pokles o 11,4 procenta
- přibližně 32 procent orné půdy je ohroženo vodní erozí a osm procent větrnou erozí, degradací utužením je ohroženo 40 procent zemědělské půdy
- neustále vzrůstá zastavěných ploch, většinou přitom vznikají na zemědělské půdě, zvětšuje se fragmentace krajiny


Příroda:
- podíl listnáčů na celkové ploše lesů a jejich podíl při zalesňování v ČR v posledních letech velmi mírně, ale vytrvale stoupá
- 37 procent druhů živočichů a rostlin významných pro Evropské společenství je nedostatečně chráněno
- početnost populací ptáků zemědělské krajiny nadále klesá. Hlavní příčinou úbytku polního ptactva je intenzifikace zemědělství a úbytek zemědělské půdy


Hospodářství:
- průmyslová produkce v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí meziročně klesla o 13,6 procenta
- pokračuje snižování konečné spotřeby energie, v roce 2009 byl zaznamenán meziroční pokles o 7,8 procenta
- největší energetickou spotřebu má průmysl 39,8 procenta, doprava 24,6 procenta a domácnosti 22,1 procenta
- energetická náročnost hospodářství v roce 2009 meziročně poklesla o 1,8 procenta
- podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny meziročně vzrostl z 5,17 procenta v roce 2008 na 6,79 procenta v roce 2009
- spotřeba materiálů meziročně poklesla o 1,6 procenta po období nárůstu v letech 2003-2007


Doprava:


- nákladní doprava v ČR zaznamenala meziroční pokles celkových přepravních výkonů o 12,5 procenta


- význam železnice v osobní i nákladní dopravě se zmenšuje, v roce 2009 zajišťovala pouze 5,6 procenta celkových přepravních výkonů osobní dopravy. Výjimku tvoří městská a příměstská doprava, kde význam železnice zřetelně stoupá


- spotřeba paliv v dopravě po stagnaci v roce 2008 meziročně stoupla, výrazněji u spotřeby nafty (o 1,9 procenta) než u benzinu (o 0,9 procenta)


- výrazně stoupnul odpis osobních automobilů. Odepsáno bylo zhruba 259.000 vozidel, což je nejvíc od roku 1999. Vozový park osobních automobilů zůstává i tak velmi starý, podíl vozidel starších deseti let činí 60 procent všech vozů, což představuje 2,63 milionu vozidel

Zdroj: ČTK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí