zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Směrnice v EU k BOZP a hygieně práce

02.12.2010
BOZP
Směrnice v EU k BOZP a hygieně práce

Rámcová směrnice 89/391/EHS a 19 na ni navazujících samostatných směrnic, pracovní doba, škodlivé expozice, OOP, úvod do problematiky nebezpečných látek na pracovišti


Odkazy na plné texty směrnic v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi. Plné texty jsou k dispozici většinou ve 3 formátech (PDF, TIF image, HTML), a stránky příslušející danému dokumentu obsahují i další informace včetně doplňků a oprav.

EU směrnice k BOZP na MPSV Směrnice EU týkající se BOZP a předpisy k ochraně zdraví na serveru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
EU směrnice BOZP na MZd Směrnice EU týkající se BOZP a předpisy k ochraně zdraví na serveru Ministerstva zdravotnictví ČR
nebezpečné látky na pracovišti úvod do problematiky, factsheet č. 33 , vyd. OSHA (ISSN 1681-2123)

Rámcová směrnice 89/391/EHS a 19 na ni navazujících samostatných směrnic:
číslo směrnice název zavedení v ČR
Směrnice
89/391/EHS
89/391/EEC
Směrnice Rady 89/391/EHS - o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, změněná nařízením (ES) č. 1882/2003 , směrnicí 2007/30/ES a nařízením (ES) č. 1137/2008 .
Doplněno viz směrnice 91/383/EHS a 2008/104/ES
Viz sdělení Komise KOM(2007) 62
ZP č.262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů,
zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
NV č.592/2006 Sb.
vyhl. č.178/2001 Sb.
Směrnice EP a Rady
2009/104/ES
2009/104/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (1) Zrušuje směrnici 89/655/EHS
Směrnice EP a Rady
2006/25/ES
2006/25/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů), devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES
Směrnice
2004/40/ES
2004/40/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli), osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES a 2008/46/ES zákon č.309/2006 Sb.
NV č.1/2008 Sb.
Směrnice
2003/10/ES
2003/10/EC
Směrnice 2003/10/ES - o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti rizikům vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (hluk), sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES,
Příručka osvědčených postupů
zákon č.309/2006 Sb.
NV č.502/2000 Sb. -
NV č.148/2006 Sb. zákon č.258/2000 Sb.
Směrnice
2002/44/ES
2002/44/EC
Směrnice 2002/44/ES - o minimálních zdravotních a bezpečnostních požadavcích proti rizikům vyplývajícím z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (vibrace), šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES
Příručka správných postupů
zákon č.309/2006 Sb.
zákon č.258/2000 Sb.
(NV č.502/2002 Sb.) -NV č.148/2006 Sb.
Směrnice
99/92/ES
99/92/EC
Směrnice 1999/92/ES - o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na ochranu pracovníků pracujících v prostředí s nebezpečím výbuchu, patnáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS, změněná směrnicí 2007/30/ES zákon č.309/2006 Sb.
NV. č.406/2004 Sb.
Směrnice
98/24/ES
98/24/EC
Směrnice Rady 98/24/ES - o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci, čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES
Provedení směrnice viz. "Ostatní dokumenty v EU k BOZP" - "Bezpečnost pracovníků".
zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
NV č.178/2001 Sb.
Směrnice
93/103/EHS
93/103/EEC
Směrnice 93/103/EHS - o minimálních bezpečnostních a zdravotních opatřeních posádek rybářských lodí, třináctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES, zpráva Komise KOM(2009)599 Nebude se vydávat
Směrnice
92/104/EHS
92/104/EEC

Směrnice 92/104/EHS - o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při těžbě nerostných surovin, dvanáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES Právní předpisy ČBÚ vyhl.
č.22/1989 Sb
.
č.26/1989 Sb.
č.51/1989 Sb.
č.55/1996 Sb.
Směrnice
92/91/EHS
92/91/EEC
Směrnice 92/91/EHS - o minimálních požadavcích na zlepšení pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při těžbě nerostných surovin během vrtání, jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES Právní předpisy ČBÚ
vyhl. č.239/1998 Sb. ve znění č.360/2001 Sb. a č.298/2005 Sb.
Směrnice
92/85/EHS
92/85/EEC
Směrnice 92/85/EHS - o zavedení opatření pro podporu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovnic těhotných, nedávno rodících nebo kojících, desátá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES, návrh směrnice KOM(2008) 637 ZP č.262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů,
vyhl. č. 288/2003 Sb.
Směrnice
92/58/EHS
92/58/EEC
Směrnice Rady 92/58/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnostní a/nebo zdravotní značky na pracovišti, devátá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES. Sdělení Komise KOM(2008) 698 zákon č.309/2006 Sb.
NV č.11/2002 Sb. ve znění č.405/2004 Sb.
Směrnice
92/57/EHS
92/57/EEC

Směrnice Rady 92/57/EHS- o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích, osmá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS, změněná směrnicí 2007/30/ES. Sdělení Komise KOM(2008) 698 zákon č.309/2006 Sb.
NV č.101/2005 Sb.
NV č. 591/2006 Sb.
NV č. 592/2006 Sb.
Směrnice
2000/54/ES
2000/54/EC

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES - o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologických činitelů při práci sedmá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
NV č.178/2001 Sb. zákon č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Směrnice
90/394/EHS
nahrazeno
2004/37/ES
2004/37/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst.1 89/391/EHS zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.

NV č.178/2001 Sb.
Směrnice
90/270/EHS
90/270/EEC
Směrnice Rady 90/270/ES - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami, pátá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
NV č.178/2001 Sb.
Směrnice
90/269/EHS
90/269/EEC
Směrnice Rady 90/269/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance, čtvrtá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
NV č.178/2001 Sb.
Směrnice
89/656/EHS
89/656/EEC
Směrnice Rady 89/656/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, třetí samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS, změněná směrnicí 2007/30/ES ZP č.262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů, (NV č. 502/2000 Sb.) NV č.148/2006 Sb. a NV č.495/2001 Sb.
Směrnice
2001/45/ES
2001/45/EC
Směrnice 2001/45/ES - pozměňující směrnici 89/655/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavků na pracovní zařízení, druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 16 směrnice 89/391/EHS . Zrušená a nahrazená viz 2009/104/ES
Příručka správných postupů
NV č.362/2005 Sb.
Směrnice
89/655/EHS
89/655/EEC
Směrnice Rady 89/655/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci, druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS, změněná směrnicí 95/63/ES, 2001/45/ES a 2007/30/ES, Stanovisko 2007/C 97/06, návrh směrnice KOM(2008) 111
Zrušená a nahrazená směrnicí 2009/104/ES ke dni 23.10.2009
zákon č.309/2006 Sb.
NV č.378/2001 Sb.
NV č. 362/2005 Sb.
Směrnice
89/654/EHS
89/654/EEC
Směrnice Rady 89/654/EHS - o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, první samostatná směrnice ve smyslu článku 16(1) směrnice 89/391/EHS , změněná směrnicí 2007/30/ES zákon č.309/2006 Sb. .
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
NV č.178/2001 Sb. vyhl. č.101/2005 Sb.

Směrnice Rady 2010/32/EU
2010/32/EU_A

Směrnice Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU
Pracovní doba, škodlivé expozice, OOP
Směrnice
2009/148/ES
2009/148/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (1)
Směrnice EP a Rady
2008/104/ES
2008/104/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání ZP č.262/2006 Sb.,
zákon č. 435/2004 Sb.
KOM(2006)853
COM(2006)853
ZPRÁVA KOMISE o uplatňování ustanovení směrnice 2003/88/ES na pracovníky na moři (V Bruselu dne 22.12.2006) --
Dohoda
42006A1117(01)
42006A1117(01)-EN
DOHODA o ochraně zdraví pracovníků (2006/C 279/02) prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují (text vč. příloh) (text - angl. znění) Dohoda
42006A1117(01)
42006A1117(01)-EN
Průvodce
Guide
Průvodce správnými postupy k ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů,které ho obsahují --
Rozhodnutí
2006/216/ES
2006/216/EC
Rozhodnutí Komise 2006/216/ES o zveřejňování odkazů na normu EN 143:2000 "Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení" v souladu se směrnicí Rady 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky)
Směrnice
2006/22/ES
2006/22/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS, viz doprava
KOM(2006)371
COM(2006)371
ZPRÁVA KOMISE o fungování ustanovení směrnice 2003/88/ES (úprava pracovní doby pracovníků v oblasti přepravy cestujících v pravidelné městské dopravě) (V Bruselu dne 7.7.2006) --
Směrnice
2003/88/ES
2003/88/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby
+ ZPRÁVA KOMISE KOM(2006) 853 , Stanovisko Komise 2009/C 245/01+ 2009/C 245/02 +2009/C 245/03 + oprava stanovisek 2009/C 246/10 , + legisl. usnesení 2010/C 45 E/47
ZP č.262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů, NV č. 589/2006 Sb.
NV č. 182/2007 Sb.
Směrnice
2002/15/ES
2002/15/EC
Směrnice 2002/15/ES - o organizaci pracovní doby řidičů motorových vozidel. Stanovisko EHSV 2009/C 228/14 ZP č.262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů, NV č.589/2006 Sb.
Směrnice
80/1107/EEC
nahrazeno
98/24/ES
98/24/EC
Směrnice 80/1107/EHS - o bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky plynoucími z expozice chemických, fyzikálních a biologických činitelů na pracovišti (provádění - směrnice 91/322/EHS , změněno směrnicí 2006/15/ES zůstává v platnosti) zákon č.309/2006 Sb.
NVč.178/2001 Sb. , NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
Směrnice
83/477/EHS
83/477/EEC
Směrnice Rady 83/477/EHS - o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, změněno směrnicemi 91/382/ES. 98/24/ES , 2003/18/ES a směrnicí 2007/30/ES. Návrh směrnice COM (2009) 71 (pozměný návrh COM (2006) 664), zrušeno a nahrazeno směrnicí 2009/148/ES zákon č.309/2006 Sb.
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.
zákon č.258/2000 > ve znění pozdějších předpisů,
vyhl.
č.394/2006 Sb.
Směrnice
86/188/EHS
nahrazeno
2003/10/ES
2003/10/EC
Směrnice Rady 86/188/EHS - o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí hluku při práci, změněno směrnicí 98/24/ES
*) Směrnice 86/188/EHS se zrušuje ode dne stanoveného v čl. 17 odst. 1 prvním pododst. - v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 15. února 2006
zákon č.309/2006 Sb.
zákon č.258/2000 Sb.
NVč.148/2006 Sb.
NVč.502/2000 Sb.-
Směrnice
89/686/EHS
89/686/EEC
Směrnice 89/686/EHS - o sbližování zákonů týkajících se osobních ochranných prostředků, změněno směrnicemi 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/ES zákon č. 22/1977 Sb. ve znění pozdějších předpisů
NV č.21/2003 Sb.
Směrnice
91/383/EHS
91/383/EEC
Směrnice 91/383/EHS - doplňuje opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníků se stálým nebo přechodným pracovním poměrem změněná směrnicí 2007/30/ES ZP č.262/2006 Sb.
ve znění pozd. předpisů
Směrnice
97/42/ES
97/42/EC
nahrazeno
2004/37/ES
2004/37/EC
Směrnice Rady 97/42/ES ze dne 27. června 1997, kterou se poprvé mění směrnice 90/394/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS ) zákon č.309/2006 Sb.
ve znění
č.362/2007 Sb.,
NV č. 361/2007 Sb., ve znění NV 68/2010 Sb.

Zdroj: www.bozp.info

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí