zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpady ve Státní politice životního prostředí

17.07.1999
Odpady
Odpady ve Státní politice životního prostředí
Kapitola VI.4 Nakládání s odpady
VI.4 Nakládání s odpady Současnou situaci v ČR v oblasti nakládání s odpady lze charakterizovat poměrně velkým množstvím vznikajícího odpadu, které celkem představuje padesát dva miliónů tun, zejména z průmyslové výroby a energetiky a vysokým podílem nebezpečného odpadu z celkového množství produkovaného odpadu (vykazovaný podíl nebezpečného odpadu je však ovlivněn přísnějšími parametry pro zařazení těchto odpadů v ČR) a nízkým využitím odpadu jako zdroje druhotných surovin a energie. Závažným problémem je sanace a rekultivace skládek, u kterých byl ze zákona ukončen provoz. Neuspokojivý stav v odpadovém hospodářství je převládající skládkování odpadů, především komunálních. Pozitivním rysem je, že od 1. 8. 1996 jsou v ČR provozovány pouze skládky technicky zabezpečené. Na skládkách bylo v roce 1996 uloženo cca 21.000 tisíc tun všech odpadů (41,1%). ČR má dostatečnou síť zařízení ke zneškodňování odpadů a je v tomto směru soběstačná i v následném časovém horizontu. Pokud se týká spalování a energetického využívání odpadů bylo v roce 1996 spáleno ve 101 spalovnách 409 tisíc tun veškerých odpadů (0,8%). Z toho 70 spaloven vyhovovalo platným emisním limitům. Spalovna komunálního odpadu byla provozována v tomto roce pouze v Brně. Koncem roku 1998 byla uvedena do provozu spalovna v Praze, ve výstavbě je spalovna v Liberci. Podíl spalování odpadů v porovnání se státy EU je v ČR velmi nízký. Je nutné připravit nový zákon o odpadech včetně navazujících předpisů tak, aby bylo dosaženo kompatibility v transpozici předpisů s EU. Pro zabezpečení implementace předpisů tak jak je požadováno ze strany EU je třeba zpracovat koncepce, respektive národní plány nakládání s odpady. Dále koncepce nakládání s různými druhy odpadů, s důrazem na nebezpečné odpady. Pro zlepšení nakládání se specifickými druhy odpadů je třeba vybudovat, případně posílit systém sběru, skladování a zpracování použitých olejů, baterií a akumulátorů, zefektivnit sběr nebezpečných složek komunálních odpadů. Dále v návaznosti na nařízení vlády č. 31/1999 Sb, je potřeba vybudovat, případně posílit systém sběru, skladování a zpracování použitých obalů, pneumatik, zářivek a výbojek. V přechodném období zabezpečit nakládání s obaly a obalovým odpadem v intencích předpisu EU k r. 2005. Výskyt odpadů s obsahem PCB bude vzhledem k zastavené výrobě PCB nadále klesat; je však nutné pro zamezení úniku této nebezpečné látky do životního prostředí bezodkladně provést inventarizaci zařízení s PCB. Prognóza výskytu těchto odpadů bude závislá na tempu jejich zneškodňování, je proto nezbytné po provedené inventarizaci zpracovat národní plány nakládání odpady s obsahem PCB. Environmentální požadavky na politiku odpadového hospodářství: - vypracovat nový zákon o odpadech a navazující prováděcí předpisy, včetně předpisu o pohybu odpadů přes státní hranice ? zabezpečí MŽP v r.1999 - 2001 ? s účinnosti od 1.1.2002, - vypracovat zákon o obalech a obalových odpadech plně kompatibilní se směrnicí ES a navazující prováděcí vyhlášky ? zabezpečí MŽP ve spolupráci s MPO v r.1999 - 2001 ? s účinnosti od 1. 7. 2002 - ratifikovat změny Basilejské úmluvy schválené konferencí smluvních stran, přijetí přílohy VII ? v r. 1999 - vypracovat koncepce, respektive regionální a národní plány nakládání s odpady k důslednému uplatnění v souladu s požadavky přístupných směrnic EU, včetně vytvoření spolehlivé informační základny s rozpracováním na: a. skládkování odpadů b. spalování odpadů c. nakládání s komunálním odpadem d. nakládání s obaly (po jednotlivých komoditách) e. nakládání s použitými oleji f. nakládání s PCB g. nakládání s použitými bateriemi a akumulátory h. nakládání s pneumatikami i. nakládání se zářivkami - rozpracovat plány nakládání s nebezpečnými odpady na podnikové, regionální úrovni ? postupně do r. 2005 - předcházet vzniku odpadů, zejména uplatňováním čistší produkce, omezováním nebezpečnosti odpadů, zaváděním norem ES pro obsahy nebezpečných látek (například těžkých kovů) ve výrobcích, podporovat recyklaci, systémy environmentálního auditu a analýzy životního cyklu výrobků. Součástí prevence je zvýšení informovanosti spotřebitele o vlastnostech výrobků a o způsobů jeho využití. Již při návrhu výrobku musí být zvažována možnost recyklace - využívat více dohod s podnikatelským sektorem o uplatňování environmentálních aspektů, které mohou značně pomoci při prosazování cílů v oblasti nakládání s odpady - rozpracovat a prosazovat uplatňování ekonomických nástrojů (poplatky, daně, podpory a další) vedoucí k předcházení vzniku odpadů a stimulující jejich navrácení do výrobního procesu (princip ?reduce-reuse-recycle?) - připravit a provést inventarizaci zařízení a přístrojů s PCB? do30.6..2002, na ní pak navazující zpracování zprávy o inventarizaci a plánu postupu zneškodnění PCB do 31.12.2002 tak, aby byl naplněn požadavek konečného zneškodnění do r. 2010 - uvést do praxe ? vytvořit podmínky pro vybudování efektivních systémů založených na povinnosti zpětného odběru a využití upotřebených: a. minerálních olejů, b. galvanických článků a baterií, c. elektrických akumulátorů, d. výbojek a zářivek, e. pneumatik a f. obalů. - zajistit, aby při respektování priority prevence vzniku obalů a opětovného využití obalů dosáhly systémy založené na povinnosti zpětného odběru obalů těchto cílů: Do 1.1. 2001: I. zhodnocení minimálně 35 % hmotnosti obalového odpadu, II. recyklace minimálně 15 % hmotnosti veškerých obalových materiálů, obsažených v obalovém odpadu Do 31.12: 2005: I. zhodnocení minimálně 50 % a maximálně 65 % hmotnosti obalového odpadu, II. recyklace minimálně 25 % a maximálně 45 % hmotnosti veškerých obalových materiálů, obsažených v obalovém odpadu, přičemž z každého obalového materiálu bude recyklováno minimálně 15 % hmotnosti. III. zabezpečit dosahování limitu obsahu těžkých kovů a značení u baterií a akumulátorů uváděných na trh nejpozději do 1.1. 2003 je zakázáno na trh uvádět baterie obsahující I. nad 0,0005 hmotn. % rtuti včetně případů, kdy jsou tyto baterie a akumulátory zabudovány do zařízení, knoflíkové články a baterie sestavené z knoflíkových článků jejíchž obsah rtuti nepřevyšuje 2% váhová, jsou vyjmuty z tohoto zákazu II. nad 0,025 hmotn. % kadmia, III. nad 0,4 hmotn. % olova, a na alkalické manganové baterie obsahující nad 0,025 hmotn. % rtuti, IV. nejpozději do 1.1. 2003 je zakázáno na trh uvádět baterie neoznačené symbolem separovaného sběru a označením druhu těžkého kovu - vybudovat specializované odborného zázemí pro odbornou, metodickou a informační podporu státní správy v oblasti nakládání s odpady ? do r. 2001 - posílit státní správu v oblasti nakládání s odpady (na celostátní i regionální úrovni včetně posílení dovozu a kontroly) o ? do r. 2001 do roku 2008 napravit újmy na životním prostředí na území vojenských prostorů způsobené pobytem cizích vojsk
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí