zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vítězné dřevostavby překonávají konvence

19.01.2011
Ekologické stavění, bydlení
Vítězné dřevostavby překonávají konvence

Soutěž Dřevěný dům přinesla tři vítězné projekty - první dva překonávají zaběhnutá schémata a vyznačují se dobrou znalostí základních souvislostí, třetí by mohl být příkladem pro řešení jednopodlažních staveb. K doplnění úrovně soutěže jsou zde prezentovány další dva návrhy.

Vítězný projekt porota ocenila především jako zástupce přehledného soudobého stavění, které neskrývá použité materiály a technologie. Diskusi vyvolalo řešení střešní krytiny ze dřeva, ale pokud se rozhlédneme po soudobé architektuře ve světě, zjistíme, že dřevěné střechy nejsou experimentem. Vnitřní dispozici by se daly podle názoru poroty vytknout jen drobné nedostatky, jako například průchod přes kuchyň do obytné části (ale to vždy záleží na přání investora), otázkou může být i vhodnost použití posuvných dveří v takovém měřítku, zejména do koupelny a WC, případně absence zastřešení vstupu a zábradlí na vstupním schodišti.

U projektu Radka Sátory a Martina Cvička porota ocenila koncept vnitřního uspořádání a čisté architektonické ztvárnění: "Umístění domu na pozemku i snaha o jeho zónování napovídá o znalosti principů nízkoenergetického stavění." Porotou byla diskutována nutnost částečného zapuštění prvního podlaží pod terén a návaznost na takto zapuštěné obytné pokoje. Výška objektu se logicky odráží v masivnosti konstrukce. Celkově se jedná o velmi zdařilý návrh, který se nedrží zaběhlých schémat a konvencí.

Třetí oceněný projekt by mohl být podle názoru poroty příkladem pro řešení přízemních domů, protože je proporčně velmi dobře vyvážený: "Otázkou pro podobné stavby je nutnost chodby, která vytváří u severní fasády teplotní filtr. V případě tohoto návrhu by se jistě dalo s tímto fenoménem dále pracovat. I konstrukční řešení by mohlo být podrobeno dalšímu řešení, ale v principu je možné takovou stavbu bez problému realizovat."

Stavba kompaktního tvaru

Dům, který získal první cennu, jeho autor navrhl pro pozemek o velikosti 45 x 20 m. Kompaktní tvar stavby, střídmé prostorové řešení a použité materiály vytvářejí bydlení pro čtyřčlennou rodinu, které je šetrné jak z pohledu ekonomického, tak i vzhledem k životnímu prostředí, a to ve všech jeho fázích. Prvním dělením hmoty na prostorový rastr místností vznikly tři části - chladnější zázemí domu, na ně navazující hlavní obytný prostor a v prvním patře pokoje a koupelna s mírně vyšší teplotou. Druhým dělením dle orientace vznikly tři celky s rozdílnou funkcí. Severní, chladnou zeď tvoří uzavřený blok procházející celým domem a plynule měnící svou funkci. K tomuto bloku přiléhá v obou patrech komunikační osa a jižní, prostorná část domu je ponechána jako pobytová, otevřená do zahrady. Použití stejného konstrukčního systému obvodových stěn, podlahy, stropu i krovu umožňuje vytvoření relativně malého množství typických spojů jednotlivých prvků. Tato jednota konstrukce se projevuje na vzhledu domu použitím modřínového obkladu střešního pláště i obvodových stěn, který v podobě podlah a vestavěného nábytku prostupuje do interiéru.

I přes kompaktní rozměry stavby je snahou vytvořit prostorovou velkorysost, a to díky průhledovým osám, které procházejí celým domem.

Jednoduchost stavby se podepisuje na její konstrukci - použití stejného konstrukčního systému obvodových stěn, podlahy, stropu i krovu umožňuje vytvoření relativně malého množství typických spojů jednotlivých prvků, čímž se redukují tepelné mosty na minimum a zjednodušuje i samotná výstavba.

Na základových železobetonových pásech je uložena deska z lepeného smrkového dřeva. Na základovém prahu s přerušeným tepelným mostem jsou vystavěny venkovní stěny tvořené I-nosníky z KVH hranolů a stojiny z OSB/3 tl. 10 mm, v osové vzdálenosti 500 mm. Mezi nosníky je tepelná izolace z minerálních vláken o tloušťce 300 mm. Skladby obvodových konstrukcí jsou navrženy jako difuzně otevřené s parobrzdou v podobě OSB desek s přelepenými spoji na vnitřní straně a DHF dřevovláknitými deskami na straně vnější. Z interiéru je parobrzda chráněna servisní zónou vyplněnou tepelnou izolací tl. 50 mm, opláštěnou dvěma vrstvami sádrokartonu pro zvýšení akustických a tepelně akumulačních vlastností stěn. Součinitel prostupu tepla Ui je 0,12 W/m2.K.

Konstrukce stropu i krovu tvoří dřevěné I-nosníky, zvláštní pozornost byla věnována eliminaci tepelných mostů při styku s venkovními stěnami. Střecha je šikmá dvouplášťová se sklonem 40° s provětrávanou mezerou, která i při celkové tloušťce izolace 400 mm zabraňuje kondenzaci vodních par. Součinitel prostupu tepla Ui je 0,11 W/m2.K.

Okna mají dřevohliníkové rámy, zasklené izolačním trojsklem s nízkoemisivní vrstvou. Dutina je vyplněna kryptonem, díky čemuž součinitel prostupu tepla dosahuje hodnoty 0,65 W/(m2.K). Podstatná část okenních otvorů má pouze fixní bezrámové zasklení, což eliminuje horší tepelné vlastnosti okenních rámů a snižuje náklady stavby.

Vytápění je teplovzdušné s nucenou ventilací. Pro správnou funkci v přechodných obdobích je navržena automatická regulace obtoku (by-pass), k následnému dohřátí čerstvého vzduchu bude docházet v rekuperační jednotce. Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla na vytápění je 16,54 kWh/m3/rok. Krb v obývacím pokoji má účinnost 85 % a jeho komínové těleso procházející prvním patrem dohřívá koupelnu a dětský pokoj. Pasivní tepelné zisky jsou akumulovány do dvojitého opláštění stěn sádrokartonem.

Autoři - Ondřej Mundl, spolupráce Ivan Štefan, Tomáš Pivnička

Raumplan s průhledy

Převýšená hmota druhého vítězného návrhu minimalizuje zastavěnou plochu při zachování komfortní dispozice. Dům tvoří 1. PP, 1. NP, 2. NP (galerie domu) a podkroví. Raumplan umožňuje vizuální propojení jednotlivých místností do jednolitého celku a pomocí hry oken nabízí průhledy do zahrady. Parkování je od domu odděleno.

Svislé nosné konstrukce tvoří dřevěné sloupky, mezi nimiž je vláknitá izolace. Nosnou konstrukci ztužuje OSB deska, která slouží jako parobrzda. Povrchy stěn doplňuje sádrokarton.

Z vnější strany jsou nosníky ztuženy zaizolovanými OSB deskami a na nich je položena kontaktní difuzní fólie, dále široká provětrávaná mezera a modřínový obklad.

Na trámových stropech je zespoda umístěn sádrokarton, horní část je horizontálně ztužena OSB deskou.

V podlaze se nachází vedení potrubí VZT. Krov je navržen z krokví s vloženou izolací. Střecha je z titanzinku na dřevěném bednění, provětrávaná. Okna jsou dřevěná s trojitým zasklením.

Autoři - Radek Sátora, Martin Cviček, spolupráce Josef Sátora, Lukáš Loudil, Jiří Mocek

Bezbariérový dům

Jednopodlažní stavbu třetího oceněného projektu tvoří dva objemy s pultovými střechami stejného sklonu. Soustředění technologií do jednoho místa usnadňuje provedení přípojkového tubusu. Prostor nad garáží slouží jako sklad pro uložení sezónních předmětů.

Rozměr domu, kompaktnost a čisté dispoziční řešení v jedné výškové úrovni s možností přímého vstupu na terén jsou základními atributy pro jednoduché provedení a nízké investiční náklady.

Řešení umožňuje stavbu domu na pozemcích s různým sklonem - založení je navrženo na betonových patkách, nosnou konstrukci dřevostavby tvoří lichoběžníkové rámy a skladba stěn je difuzně otevřená. Fasáda je odvětrávaná z povrchově neupravených modřínových latí. Návrh vykazuje základní znaky nízkoenergetické až pasivní výstavby. Dům je podle TNI 730329 zatříděn jako RD25NE.

Autoři - Stanislav Kučera, Michal Štourač, spolupráce Markéta Sedláková, Pavel Málek, Tomáš Baše

Průnik dvou hranolů

Dům od Ondřeje Freudla je umístěn podélně v severní polovině pozemku - je tedy odsunut od ulice, s níž je spojen přes carport vymezující předzahrádku. Jeho hmota je pojata jako průnik dvou hranolů - do základní bíle omítané kostky je "naražena" dřevěná kostka ložnic s lodžií. Dům má tradiční dispozici a záměrně je nebarevný - bílá, tmavě šedá, přírodní dřevo. Jeho konstrukce je z panelů KLH. Obvodové stěny má difuzně otevřené s tepelnou izolací tl. 300 mm. Střešní konstrukci tvoří dvouplášťová pultová střecha s vnějším odvodněním, princip skladby je totožný se stěnou. Konstrukce lodžie je provedena protažením příčných nosných stěn v patře. Okenní výplně mají trojskla. Měrná spotřeba energie na vytápění je 25 kWh/m2a.

Autoři - Ondřej Freudl, spolupráce Martin Truhlář, Plamen D. Penkov, Jiří Ledinský, František Chuděj, Miroslav Svrčina

Úzké propojení se zahradou

Konceptem Radky Kurčíkové bylo vytvoření stavby, která se objemem blíží krychli. Nízkoenergetického standardu zde není dosaženo na úkor komfortního přirozeného osvětlení a otevření interiéru do zahrady. Kompaktní objem vyvažuje větší prosklené plochy. Architektura aktivně využívá zahradu.

Racionální a relativně levný dům je určen pro čtyř až pětičlennou rodinu. Oddělením schodiště od obytných místností se dosahuje pohody bez průvanu a jednotlivé prostory mají svůj klid. Na zahradní úrovni je obytný prostor a jedna ložnice (alternativně pracovna), v patře zbylé pokoje, v každém patře minimálně jedna koupelna. Hlavní obytný prostor je orientován jižním směrem pro pohled do hloubky zahrady a je postaven na vztahu dvou prosklených stěn.

Extra prostory jsou "vyhozeny" ven jako nezateplené konstrukce z levného recyklovatelného materiálu. Systém vytápění počítá s rekuperací.

Autoři - Radka Kurčíková, spolupráce David Vytvar, Tomáš Vávra, Jan Salava

01 > Vizualizace (O. Mundl)

02 > Řez - skladba střešní konstrukce
1 Obklad horský modřín
2 Síťka proti hmyzu
3 Vzduchová mezera 120 mm
4 Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P
5 OSB/3 deska
6 Vzduchová mezera 80 mm
7 DHF dřevovláknitá deska
8 Tepelná izolace 350 mm
9 OSB/3 deska s přelepenými spoji
10 Tepelná izolace z minerálních vláken
11 2x sádrokarton

03 > Vizualizace (R. Sátora, M. Cviček)

04 > Řez - skladba střechy
1 Titanzinková krytina tl. 0,5 mm
2 Dřevěné bednění, OSB deska
3 Kontralatě, provětrávaná mezera 90 mm
4 Kontaktní difuzní fólie
5 Lepený střešní nosník
6 Minerální vlna 2 x 175 mm
7 1x OSB deska jako parobrzda se zateplením s lepenými spárami
8 Latě a mezera vyplněná tepelnou izolací, dvě vrstvy o tl. 50 mm
9 2x sádrokarton

05 > Vizualizace (S. Kučera, M. Štourač)

06 > Řez - skladba střechy
1 Střešní krytina - plech tl. 1 mm
2 Záklop - desky 25 mm s mezerami 20 mm
3 Kontralatě, větraná dutina
4 Desky Steico universal
5 Střešní nosníky s tepelnou izolací Steico flex 3 x 120 mm
7 Rošt z KVH s tepelnou izolací 100 mm
8 Opláštění z OSB 15 mm s lepenými spoji
9 Instalační dutina
10 Sádrokarton

07 > Vizualizace (O. Freudl)

08 > Detail střechy
1 PVC izolace, ochranná geotextilie, OSB 22 mm, větrací dutina 100 mm a latě, kontaktní difuzní fólie, Hofafest UD 80, rošt KHV a minerální vlna 160 mm, parobrzda, panel
2 Okapnice
3 Větrací pás
4 Okapní žlab a okapnice
5 Hranol KVH ve spádu

09 > Vizualizace (R. Kurčíková)

10 > Detail styku střechy a obvodové stěny
1 Skladba střechy - mPVC liniově kotvená, minerální vlna tuhá tl. 200 mm a spádové klíny, záklop prkna s mezerami 10 mm, tl. 25 mm, stropnice 100/200 a minerální vlna tl. 200 mm, Parotěsná zábrana, minerální vlna (instalační mezera) a latě, sádrokarton tl. 12,5 mm.
2 Skladba vnější stěny - prkna smrk mořený tl. 25 mm, svislé latě a vzduchová mezera odvětrávaná 40 mm, difuzní fólie, fošny a minerální vlna tl. 180 mm, fošny a minerální vlna tl. 180 mm (vystřídaně), OSB tl. 18 mm, parozábrana, tepelná izolace (instalační prostor pro vedení VZT) 40 mm, sádrokarton tl. 12,5 mm.
3 Poplastovaný plech na petexdrenu a kotveném podkladním plechu
4 Mřížka proti hmyzu
5 Fošna 50/160 a OSB 18 mm
6 Úhelník 80 x 80 mm

STAVITEL.IHNED.CZ
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí