zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z činnosti brněnské pobočky ČGS

25.01.2011
Geologie
Hydrogeologie
Z činnosti brněnské pobočky ČGS

V Odboru geologie Moravy se dnes soustředí většina geologických prací, výzkumné a posudkové činnosti v oblasti moravského regionu. Orientace výzkumné činnosti odboru je vedle tvorby geologických map různých měřítek směrována rovněž na problematiku ochrany životního prostředí. Vždyť je to právě devastované horninové prostředí, které je, spolu se znečištěným ovzduším, rozhodující příčinou četného výskytu civilizačních chorob a v důsledku toho i sníženého průměrného věku naší populace.

Základní geologický výzkum, který představoval v minulosti největší díl náplně, je v současné době realizován zejména v návaznosti na ekologické aspekty. Práce v tomto směru pokračují hlavně v regionech významných průmyslových aglomerací (Brněnsko) a v chráněných krajinných oblastech (CHKO Beskydy). V nedávné době došlo k sešití souboru geologických a odvozených účelových map životního prostředí v měřítku 1:50 000, které zahrnují nejen výsledky základního geologického výzkumu, ale i poznatky širokého spektra dalších geologických disciplín. Tyto mapy jsou určeny hlavně orgánům státní správy všech stupňů, průmyslovým organizacím, školám, případně i dalším zájemcům. Úřadům státní správy a samosprávy slouží jako nezbytný podkladový materiál pro rozhodování také okresní surovinové studie, ekologické mapy a posudky o vhodnosti lokalit pro zakládání skládek tuhých komunálních a průmyslových odpadů.

Trochu historie

Po odborné stránce je tento Odbor nástupcem jednotlivých oddělení geologie Karpat a moravskoslezského krystalinika a paleozoika, které vznikly v souvislosti se založením brněnské pobočky ČGS v roce 1950. V pozdější době bylo založeno detašované pracoviště pobočky ČGS v Jeseníku, ze kterého se stala v posledních 20i létech významná výzkumná základna pro oblast česko-moravského pomezí a Jeseníků. Původně byla hlavní pracovní náplň regionálního výzkumu zaměřena na činnost, související s vyhledáváním ložisek ropy a plynu, cementářských surovin, polymetalických rud a zlata v oblasti Jeseníků, kameniva, štěrků, písků a jílů pro stavební účely. Druhým, velmi významným výzkumným záměrem byla tvorba geologických map různých měřítek.

Ke změně v orientaci pracovní náplně došlo i při řešení problematiky související s ložisky plynných a kapalných uhlovodíků. Poznatky, získané při dlouholetých prospekčních pracích na ropu a zemní plyn, jsou nyní ve stále větší míře využívány k jiným účelům, např. při posuzování vhodnosti vytěžených ložisek k budování podzemních zásobníků plynu nebo ukládání odpadních tekutých látek.

Hlavní výsledky práce odboru v posledních letech

Z mapovacích prací patří hlavním výstupům pracovníků Odboru především jednotlivé listy a vysvětlující texty projektu Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000 a tvorba oblastních geologických i hydrogeologických map a regionálních studií. Z oblastních regionálních monografií je to především nedávno dokončená publikace Geologie Brna a okolí, která již vycházela z nového mapování 1:25 000 brněnské aglomerace. Z map větších měřítek je to již vydaná Geologická mapa Západních Karpat a přilehlých území v měřítku 1:500 000 (ve spolupráci s ŠGÚ Dionýza Štúra v Bratislavě) a nově vydaná Geologická mapa ČR 1:500 000. Mapování v oblasti CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000 probíhá od roku 2001, od roku 1998 mapují naši geologové v Hrubém Jeseníku a na Hodonínsku, v roce 2008 skončilo mapování oblasti styku Českého masivu a Západních Karpat v Moravské bráně. V roce 2008 se rozběhlo geologické mapování Brněnské aglomerace v měřítku 1:25 000.

Prováděli jsme mikropaleontologický servis pro Moravské naftové doly a. s., jehož součástí je nejen zpracování dokumentačních vzorků po ukončení vrtných prací, ale také určování biostratigrafie zájmových sedimentů aktivní účastí během vrtných prací přímo na vrtu.

Zaměstnanci našeho odboru jsou rovněž členy redakční rady časopisku "Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku". Členové odboru se také spolupodíleli na organizaci 32. společného kongresu SGS a ČGS, který proběhl ve dnech 31.9.-4.10.2009 v Bratislavě.

V našich řadách působí také několik oblastních geologů, zajímajících se o geologické dění v zájmových oblastech.

Členové našeho odboru se také aktivně podílejí na sestavování Metodických pokynů ke Směrnici pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000.

Pravidelně spoluorganizujeme konference "Kras", "Speleofórum" a "Konferenci o mladším terciéru". Členové našeho odboru jsou členy redakční rady časopisu "Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku". Aktivně se rovněž podílejí na činnosti České stratigrafické komise. Nezanedbatelná je rovněž naše spolupráce s přírodovědeckou fakultou formou přednášek a pořádání kurzů geologického mapování.

Pracovníci Odboru geologie Moravy se zúčastnili také mnoha geologických expedic v zahraničí (mapování v Iráku a Libyi, geochemické prospekce v Sýrii, vyhledávání polymetalických rud a rud zlata v Mongolsku, Tanzánii, Zambii a na Kubě). Celá řada specialistů působila v mnoha zemích prakticky všech světadílů v úloze expertů, poradců nebo vysokoškolských pedagogů. V letošním roce směřují naše aktivity do Iránu, Nikaragui a Peru. I když priority v zaměření výzkumů se v průběhu existence brněnské pobočky měnily, nejvýznamnější podíl regionálně-geologických prací byl vždy vztažen k moravskému regionu.

ZDROJ:ČGS

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí