zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

08.03.2011
Energie
Příroda
Chemické látky
Krátce z EU

Komise zahajuje veřejnou konzultaci o možnosti financování infrastruktury a energetiky

Evropská komise v pondělí 28. února zahájila veřejnou konzultaci nazvanou Europe 2020 Project Bond Initiative, která se zaměřuje na posílení financování projektů s dlouhodobým výnosovým potenciálem v oblastech infrastruktury, energetiky a komunikačních a informačních sítí v souladu s prioritami politiky EU 2020. Jejím cílem je pomoci soukromým společnostem získávat finanční prostředky na kapitálovém trhu od investorů, jako jsou penzijní fondy a pojišťovny. Tato iniciativa byla zařazena mezi prioritní opatření na podporu růstu v rámci strategie Evropa 2020. Komise je toho názoru, že by finanční nástroje měly hrát větší roli při financování veřejných projektů. Rozpočtové zdroje EU musí být používány účinněji tak, aby tyto projekty přitahovaly finance kapitálového trhu. Komise na této iniciativě spolupracuje s Evropskou Investiční Bankou (EIB), která zastává názor, že toto by mohla být správná cesta, jak přilákat kapitál od dalších investorů. Cílovou skupinou jsou finanční instituce, rozvojové banky a ostatní dlouhodobí věřitelé, institucionální investoři, finanční, právní a jiní poradci, zástupci veřejné správy, společnosti a široká veřejnost. Odkaz na konzultaci naleznete zde.

Návrh Rozhodnutí Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie na páté konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o návrh změny přílohy A

Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách byla přijata v květnu 2001. Evropské společenství a jeho členské státy jsou stranami úmluvy a ustanovení úmluvy byla provedena do právních předpisů EU. Hlavním cílem Stockholmské úmluvy je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před perzistentními organickými znečišťujícími látkami. Na páté konferenci smluvních stran v dubnu 2011 by mělo být přijato rozhodnutí o doplnění nové látky (endosulfanu) do přílohy A Stockholmské úmluvy, jež v roce 2007 navrhla Evropská unie.

Výzva programu LIFE+

Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání projektů, které mají být financovány v rámci evropského fondu pro ochranu životního prostředí, programu LIFE+. Předkladatelé by měli zasílat projekty spadající do jedné ze tří složek programu: příroda a biologická rozmanitost, politika a správa v oblasti životního prostředí a informovanost a komunikace. Celkem je k dispozici 267 milionů EUR ve formě spolufinancování dohod o grantech. Termín pro předkládání návrhů je stanoven na 15. července 2011. Více naleznete zde.

Nová Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů se otvírá ve Slovinsku

Dne 3. března byla slavnostně ve Slovinském hlavním městě Lublani otevřena kancelář nové Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). ACER pomůže k hladkému odstranění technických překážek, které doprovázejí přeshraniční obchod s energií, bude koordinovat činnosti vnitrostátních energetických regulačních orgánů a bude pomáhat řešit případné konflikty mezi nimi. To pomůže zvýšit hospodářskou soutěž a zajistí spravedlivé ceny pro spotřebitele i podniky. Otevření této kanceláře reflektuje návrhy třetího energetického balíčku o vnitřním trhu. Agentura ACER bude zejména zodpovědná za vypracování rámcových pokynů pro provoz přeshraničních plynovodů a elektrických sítí. Na základě těchto pokynů provozovatelé plynovodů a elektrických sítí budou stanovovat konkrétní pravidla. Dále bude ACER ověřovat, zda jsou tato pravidla v souladu s rámcovými pokyny. Přezkoumá provádění desetiletého plánu EU na rozvoj energetické sítě, stejně jako vnitrostátní plány. ACER bude mít rovněž pravomoc rozhodovat o přeshraničních problémech, pokud by se vnitrostátní regulační orgány nedohodly. ACER bude rovněž sledovat fungování vnitřního trhu, včetně maloobchodních cen, bude mít k dispozici přístup k sítím s elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů a bude dohlížet na dodržování práv spotřebitelů. Každý rok agentura zveřejní zprávu o svých zjištěních a může navrhnout Komisi a Evropskému parlamentu opatření, která pomohou odstranit překážky vedoucí k dokončení vnitřního trhu s energiemi. Více informací o ACER naleznete zde.


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí