zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdo platil pokuty za les v roce 2010

18.03.2011
Les
Šlendryján
Kdo platil pokuty za les v roce 2010

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku OL v roce 2010

OI Praha

Firma 1. reklamní EU s.r.o.

IČO: 275 148 54

Dědek 13, 533 41 Živanice

pokuta 160 000,-

nabyla právní moc 8.2.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995b Sb. § 34 odst. 1, Vyhláška Mze č. 101/1996 Sb., § 7 písm. a)

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že v druhé polovině roku 2009 na lesním pozemku Hrdlořezy u Mladé Boleslavi v rámci těžby dříví poškodil stromy v okolí lesní cesty a v lesním porostu. Celkem bylo poškozeno 55 ks jedinců převážně v bazálních částech kmenů a na kořenových nábězích. Účastník výše uvedenou činností poškodil dopravou dříví i lesní cestu v délce 800 m (vyjeté koleje do hloubky 20 - 50 cm, v několika částech stržený okraj cesty) a tím způsobil zvýšené riziko eroze půdy a ohrožení stability okolního lesního porostu.

Společnost Evropská lesní a obchodní s.r.o. v likvidaci

IČO: 270 667 62

Ke Kablu 378/24, 102 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

pokuta 67 000,-

nabyla právní moc 11.5.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. d) a v souladu s ust. § 150 odst. 1 správního řádu

porušen zákon. č. 289/1995b Sb. §31 odst.6

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že nesplnil uložené opatření orgánu ŽP rozhodnutí ze dne 27.1.2009. Ve stanoveném termínu do 31.12.2009 neprovedl zalesnění holiny starší dvou let o velikosti 0,89 ha na lesním pozemku v k.ú. Uhlířská Lhota v okrese Kolín. Zalesnění mělo být provedeno vhodným sadebním materiálem v odpovídajícím počtu v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. a vyhl. č. 83/1996 Sb. a vyhl. č. 139/2004

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Malešín, Konopiště

251 67 Pyšely

fyzická osoba

pokuta 65 000,-

nabyla právní moc 31.3.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995b Sb. §3 2 odst.1 písm.a), b), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona a dále ust. § 4 odst. 1 vyhl. č. 101/1996 Sb.

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že neplnil zákonné povinnosti při ochraně lesa a vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických činitelů - kůrovců, převážně lýkožrouta smrkového (Ips typographus) na lesním pozemku
v k.ú. Malešín a zanedbal včasné zpracování kůrovcového dříví v této lokalitě. Celkem bylo zjištěno 650 m3 dříví opuštěného kůrovcem.

Společnost CREDIT HOUSE s.r.o.

IČO 271 255 81

Neuměřice 111, 273 26 Neuměřice

právnická osoba

pokuta 50 000,-

nabyla právní moc 4.1.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. d)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 31 odst. 6)

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že nesplnil opatření k nápravě uložené orgánem životního prostředí a v termínu nezalesnil holinu o velikosti 0,9 ha
v k.ú. Přibyslavice okres Benešov.

OI České Budějovice

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Neuslužice

Moravské Budějovice

fyzická osoba

pokuta 700 000,-

nabyla právní moc 30.3.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c), § 5 odst. 3

porušen zákon č. 289/1995b Sb. § 20 odst. 1 písm. a), § 31 odst. 4, § 33 odst. 4, § 34 odst. 1

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že zadal a nechal provést nezákonnou těžbu dříví na cizím lesním majetku v k.ú. Neuslužice. Nezákonnou těžbou dřeva o celkové výši cca 665 m3 došlo ke vzniku celkem cca 1,32 ha holin a dále na cca 1,22 ha lesního pozemku byla provedena těžba dřeva, kterou došlo ke snížení zakmenění porostů na hodnotu 1 až 3. Svým konáním účastník řízení vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických činitelů - kůrovců, na otevřených, osluněných porostních stěnách, buřeně
na vzniklých holinách a abiotických činitelů - bořivých větrů, sněhu na otevřených porostních stěnách, či v proředěných lesních porostech.

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Domanín u Třeboně

676 02 Moravské Budějovice

fyzická osoba

pokuta 200 000,-

nabyla právní moc 13.5.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995b Sb. § 31 odst. 1, § 33 odst. 4, § 34 odst. 1, § 31 odst. 6

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že zadal a organizoval nezákonnou těžbu dříví, která proběhla v období od 5.2. do 7.2.2010 na lesních pozemcích v k.ú. Domanín u Třeboně. Touto nezákonnou těžbou dřeva o celkové výši cca 90 m3 došlo ke vzniku holiny cca 0,03 ha a dále na cca 0,45 ha lesních porostů byla provedena těžba dřeva, kterou došlo ke snížení zakmenění porostů na hodnotu 2 až 5. Svým konáním účastník řízení vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických činitelů - kůrovců,
na otevřených, osluněných porostních stěnách, buřeně na vzniklých holinách a abiotických činitelů - bořivých větrů, sněhu na otevřených porostních stěnách, či v proředěných lesních porostech.

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Psárov

676 02 Moravské Budějovice

fyzická osoba

pokuta 150 000,-

nabyla právní moc 5.1.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995b Sb. § 32 odst.1 písm. b)

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů na les - rozšířením kalamitních škůdců (kůrovců) a otevření porostních stěn pro působení bořivých větrů, sněhu a námrazy. Svým opomenutím na lesním pozemku v k.ú. Psárov neprovedl včas zpracování a asanaci celkem 14 stromů (stojící kůrovcové stromy, polomy) - cca 10 m3 kůrovcového dříví napadeného kalamitními škůdci lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) a lýkožroutem lesklým (Pityogenes chalcographus) a ve zbylé části lesního porostu neprovedl včas zpracování a asanaci kůrovcového dříví napadeného kalamitními škůdci lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) a lýkožroutem lesklým (Pityogenes chalcographus).

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

adresa 1.máje 260, 385 01 Vimperk

IČO 005 831 71

právnická osoba

pokuta 80 000,-.....Pokuta snížena odvolacím orgánem na 20 000,-

nabyla právní moc 1.6.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 3 odst. 2

porušen zákon č. 289/1995b Sb. §32 odst.1 písm.b)

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že neprovedl včasné zpracování a asanaci celkem 82 lýkožroutem smrkovým (Ips typoographus) a lýkožroutem lesklým (Pityogenes chalcographus) napadených stromů a umožnil tak další rozšíření škodlivých biotických a abiotických činitelů na les - rozšířením kalamitních škůdců (kůrovců) a otevření porostních stěn pro působení bořivých větrů, sněhu a námrazy.

OI Brno

Lesy České republiky, s.p. LS Strážnice (obora Radějov)

IČO 421 964 51

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

právnická osoba

pokuta 350 000,-

nabyla právní moc 11.2.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995b Sb. 32 odst. 4 a § 31 odst. 6

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů, když nezajistil na celkové redukované ploše 29,65 ha v porostních skupinách 1. až 4. věkového stupně účinnou ochranu lesních dřevin proti nepřiměřenému opakovanému okusu terminálních a bočních výhonů, opakovanému ohryzu (příp. loupání) a vytloukání zvěří. V důsledku toho byly zaviněním LČR, s.p. vytvořeny na předmětném státním lesním majetku podmínky
pro působení škodlivých biotických činitelů a tedy možnost narušení stability a stavu lesního ekosystému v daném prostoru.

OI Olomouc

Soukromý lesní pozemek v k.ú Bílá Lhota

756 21Ratiboř u Vsetína

fyzická osoba

pokuta 250 000,-

nabyla právní moc 7.4.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb § 1 odst. 1

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 4 písm. c)

Účastník řízení provedl těžby mýtní úmyslné a těžby, kterými vytvořil podmínky pro škodlivé působení jihozápadních větrů (abiotické činitele), kůrovce a houbových patogenů (biotičtí činitelé). Účastník řízení také v roce 2002 rozčlenil porostní skupinu úmyslnou těžbou 6-ti těžebních prvků s dlouhými vnitřními porostními stěnami. Těžební prvky vedl rovnoběžně s jihozápadním okrajem a 1. pás od jihozápadu umístil do okraje porostu hraničícího s volnou zemědělskou krajinou. Tím porost otevřel větrům z tohoto směru. V důsledku větru provedl v roce 2002 nahodilé těžby. V důsledku oslabení stromů se v osluněných vnitřních stěnách těžby smrků přidalo napadení kůrovcem. Nahodilé těžby v objemu 275 m3 zvětšily plochy holin a došlo také k propojení tří holin. Vznikla tak souvislá plocha holin a nezajištěné kultury přesahující výměru 1 ha s celkovou plochou cca 3,38 ha. Účastník řízení také vytvořil podmínky pro škodlivé působení slunečního záření, proudícího vzduchu a vody (abiotických činitelů) a ohrozil porostní půdu vysycháním a současně vodní erozí. Těmito těžebními zásahy účastník řízení ohrozil les - plnění jeho funkcí, především funkce ekologicko-stabilizační, hydricko - vodohospodářskou, edaficko- půdoochrannou, klimatickou, ale i sociálně-rekreační a zdravotně-hygienickou.

OI Hradec Králové

Společnost EVVIVA s.r.o

IČO 267 693 44

Lumírova 23/90, 128 00 Praha

právnická osoba

pokuta 150 000,-

nabyla právní moc 25.5.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. d)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 3 odst. 2 a § 31 odst. 6

Účastník řízení ohrozil životní prostředí tím, že během let 2006-2010 v zákonné dvouleté lhůtě řádně nezalesnil holiny po nezákonné těžbě z prosince 2005 o výměře 4,5 ha v k.ú. Nové Lesy. Účastník řízení nerespektoval termín pro zalesnění a holiny nezalesnil
ani v náhradní lhůtě.

Společnost New Dobrawitz s.r.o.

IČO 260 092 26

Doubravice u České Skalice 34, 552 03 Česká Skalice

právnická osoba

pokuta 360 000,-

nabyla právní moc 21.1.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c), porušen zákon č. 289/1995b Sb. § 32 odst. 2 písm. a) a § 32 odst.1 písm. b)

Účastník řízení ohrozil životní prostředí tím, že vytvořil podmínky pro působení biotických a abiotických škodlivých činitelů na svých lesních pozemcích v k.ú. Doubravice u České Skalice, kde v roce 2009 zanedbal ochranu lesa proti kalamitním hmyzím škůdcům. Při kontrole bylo zjištěno 320 m3 kůrovcových souší opuštěných kůrovci po vyrojení a cca 820 m3 kůrovcových stromů napadených ve stádiu snubních komůrek až počátečního žíru larev.

OI Ostrava

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Bravantice

739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

fyzická osoba

pokuta 250 000

nabyla právní moc 21.1.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995b Sb. § 32 odst. 2 písm. a) a § 32 odst. 1 písm. b)

Účastník řízení ohrozil životní prostředí tím, že vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých abiotických činitelů. Účastník řízení provedl těžbu dříví v celkové výši 266,6 m3 v rozporu s výší 60 m3, která je povolená Městským úřadem Bílovec.

OI Havlíčkův Brod

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Drahoňov okres Pelhřimov

588 67 Stará Říše

fyzická osoba

pokuta 50 000,-

nabyla právní moc 18.6.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 31 odst. 6

Účastník řízení ohrozil životní prostředí tím, že vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých abiotických činitelů. V termínu do 2 let od vzniku holiny o výměře 0,86 ha neprovedl zalesnění.

Společnost OLAF s.r.o.

IČO 25304399

Josefy Faimonové 2225/5, 628 00 Brno

právnická osoba

nabyla právní moc 26.6.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 31 odst. 6

Účastník řízení ohrozil životní prostředí tím, že vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých abiotických činitelů a to: v zákonném termínu nezalesnil holinu na lesním pozemku o výměře 0,912 ha.

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí.

742 21 Kopřivnice

fyzická osoba

pokuta 124 000,-

nabyla právní moc 7.6.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. d)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 3 odst. 2

Účastník řízení ohrozil životní prostředí tím, že nesplnil opatření k nápravě na zalesnění lesní holiny o výměře 1,86 ha vhodnými dřevinami.

Společnost Gottardo, s.r.o.

IČO 25861468

Dyjákovice 241, 671 26 Dyjákovice

právnická osoba

pokuta 220 000,-

nabyla právní moc 2.3.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995b Sb. § 32 odst.1 písm. a)

Účastník řízení ohrozil životní prostředí tím, že vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů a to: neprovedl v zákonné dvouleté lhůtě obnovu stanoviště vhodného lesního porostu na lesních pozemcích v k.ú. Brtnický Číchov na celkové ploše nejméně 1,43 ha.

OI Plzeň

Společnost WASTWILL, s.r.o.

IČO 26145821

Prokopa Velikého 572, 344 01 Domažlice

právnická osoba

pokuta 100 000,-

nabyla právní moc 28.5.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995b Sb. §32 odst.1 písm.b)

Účastník řízení ohrozil životní prostředí tím, že zanedbal opatření v ochraně smrkových porostů proti kůrovcům. Bylo nalezeno 52 m3 nezpracovaného kůrovcového dříví, ve kterém lýkožrout smrkový dokončil svůj vývoj a vylétl do okolních porostů.

Společnost A B A S, s.r.o.

IČO 46885536

Plasy 419, 331 11 Plasy

právnická osoba

pokuta 50 000,-

nabyla právní moc 1.6.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 11 odst.1

Účastník řízení ohrozil životní prostředí tím, že chemickým postřikem přípravkem BASTA 15 poškodil lesní porostní skupinu na ploše cca 0,2 ha. V důsledku tohoto činu došlo k zasychání horních částí stromů: smrků, modřínů, dubů, jeřábů, bříz v daném lesním porostu.

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Chrastavice

330 11 Hromnice

fyzická osoba

pokuta 100 000,-

nabyla právní moc 13.1.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 32 odst.1 písm.b) a § 32 odst. 6

Účastník řízení ohrozil životní prostředí tím, že neprovedl zpracování napadené dřevní hmoty a neprovedl ani nutná opatření k ochraně lesa proti působení škodlivým biotických činitelů a to i přes písemné upozornění státní správy lesů. V lesních porostech tak docházelo
k namnožení kůrovců, kteří postupně dokončovali svůj vývoj a vylétali do okolních porostů.

II.pololetí

OI Praha

Společnost NAUTICA Prag, spol. s.r.o.

IČO: 257 55 722

adresa Za Sídlištěm 2141/72 143 00 Praha 12 Komořany

právnická osoba

pokuta 60 000,-

nabyla právní moc 12.10.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. a),porušen zákon č. 289/1995 Sb. § 32 odst. 1 písm. b)

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že neplnil zákonné povinnosti při ochraně lesa a vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých hlavně biotických činitelů - kůrovců, převážně lýkožrouta smrkového (Ips typographus),
a to zanedbáním včasného zpracování kůrovcového dříví v předmětných lokalitách. Celkem bylo zjištěno 60 m3 kůrovcem napadeného a opuštěného dříví. Šířením lýkožrouta smrkového zároveň vzniklo nebezpečí prořeďování porostů a vytvoření podmínek pro působení škodlivých abiotických činitelů.

OI České Budějovice

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Pořín

adresa Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

fyzická osoba

pokuta 200 000,-

nabyla právní moc 7.7.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c),porušen zákon č. 289/1995 Sb. §33 odst.3

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že zadal a nechal provést nezákonnou těžbu dřeva, která proběhla v období konce měsíce března a následně celého měsíce dubna r. 2010. Touto nezákonnou těžbou dřeva došlo na předmětných lesních pozemcích ke vzniku dvou holin o výměře 0,83 ha a 0,76 ha a byly tak vytvořeny podmínky pro působení škodlivých biotických činitelů - hmyzích škůdců (kůrovců) na otevřených, osluněných porostních stěnách, buřeně na vzniklých holinách a abiotických činitelů - bořivých větrů

a sněhu na otevřených porostních stěnách.

Společnost MR-ENVI, s.r.o.

IČO: 253 78 279

adresa Provaznická 1531/11, 700 30 Ostrava 30 - Jih- Hrabůvka

právnická osoba

pokuta 200 000,-

nabyla právní moc 1.11.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon. č. 289/1995 Sb. §31 odst.5, §33 odst.3, §31 odst.2 písm.a)

Účastník řízení ohrozil a poškodil životní prostředí v lesích tím, že zadal a nechal provést
v prosinci r. 2009 nepovolenou úmyslnou těžbu dřeva na předmětných pozemcích ve výši 200 m3 , kterou vznikla holina o výměře 0,66 ha. Vlastník lesa svým zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických činitelů a abiotickcýh činitelů, zejména rozšířením kalamitnách škůdců (kůrovců) a otevřením porostních stěn pro působení bořivých větrů, sněhu a námrazy v lesích ve vlastnictví sousedních vlastníků lesa.

OI Ústí nad Labem

Společnost Third Dutch Investment Group, s.r.o.,

IČO 256 05 992

adresa Svojetice 8, 251 62 Mukařov

právnická osoba

pokuta 116 00,-

nabyla právní moc 7.7.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §32 odst.1 písm.a), §32 odst.1 písm.b), §32 odst.6

Vlastník lesního majetku svým zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických činitelů tím, že po těžbě a přibližování neprovedl ošetření poškozených stromů asanačním nátěrem.

OI Ostrava

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Bravantice

adresa Kunčice pod Ondřejníkem 89, 739 13, Kunčice pod Ondřejníkem

fyzická osoba

pokuta 250 000,-

nabyla právní moc 17.8.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §11 odst.1, §32 odst.5, §33 odst.3, §33 odst.5

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že vědomě překročil městským úřadem Bílovec stanovenou a odborný lesním hospodářem vyznačenou výši. strukuře, stavu
a funkci porostu odpovídající těžbu dřevní hmoty, která na místo povolených 60 m3 činila
v celkové výši 266,6 m3 .

Účastník řízení poškodil životní prostředí v lese tím, že provedl těžbu nejstarší věkové skupiny, tj. vysoce hmotnatých stromů, s ponecháním podúrovňového patra bez předchozích stabilizačních zásahů a tímto jednáním byla snížena statická stabilita předmětného lesního porostu a vytvořeny podmínky pro působení škodlivých abiotických činitelů. Chováním účastníka řízení byly poškozeny funkce lesa ekologicko - stabilizační a edaficko - půdoochrané. Životní prostředí v lese bylo ohroženo tím, že poškozením stability porostu odtěžením jeho stabilizačního prvku vytvořil následné riziko poškození lesa, až jeho rozvrácení abiotickými vlivy, s následnou možností namnožení organických patogenů, zejména hmyzu a hub, čímž je ohrožena i případná zbylá část porostu i porosty sousedící. Při takové destrukci mimořádně vzrostlo i ohrožení lesní půdy břehovou erozí sousedícího vodního toku.

OI Liberec

Společnost CATNES s.r.o..

IČO 262 03 375

adresa: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 Vinohrady

právnická osoba

pokuta 90 000,-

nabyla právní moc 28.12.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §31 odst.6, §31 odst.1, §32 odst.1 písm.b), §32 odst.4

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že po těžbách dřeva provedených před rokem 2007 nezalesnil holinu o ploše 1,14 ha. Účastník řízení nezajišťoval povinnosti
v oblasti obnovy lesa a svým jednáním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů. Důsledkem je oddálení plnění f-cí lesa a tím ohrožení životního prostředí v lesích.

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Jilemnice

adresa Kateřinská 73, 460 14 Liberec

fyzická osoba

pokuta 60 000,-

nabyla právní moc 2.12.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. d), § 3 odst. 3

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §31 odst.6, §13 odst.1, §32 odst.5, §32 odst.4

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že v požadovaném rozsahu a termínu nesplnil opatření k nápravě, uložené pravomocným rozhodnutím inspekce. Tímto rozhodnutím bylo účastníku řízení uloženo: v termínu do 30.6.2010 v součinnosti s odborným lesním hospodářem vhodnými dřevinami zalesnit holiny vzniklé po těžbách dřeva provedených v letech 2002 až 2005 o celkové výměře 1,28 ha a provádět důslednou ochranu lesa proti buřeni a okusu zvěří tak, aby byla splněna zákonná lhůta pro zalesnění.

Společnost HERMES EURO - NATUR, s.r.o., v likvidaci

IČO: 469 61 810

adresa Cejl 35, 602 00 Brno

právnická osoba

pokuta 60 000,-

nabyla právní moc 2.12.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. d)

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §32 odst.1 písm.b), §33 odst.1, §32 odst.6

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že v požadovaném rozsahu a termínu nesplnil opatření k nápravě, uložené pravomocným rozhodnutím inspekce. Tímto rozhodnutím bylo účastníku řízení uloženo: v termínu do 31.10 2009 ve spolupráci
s odborným lesním hospodářem provést důslednou asanaci veškeré dřevní hmoty napadené kůrovci o celkovém objemu cca 20 m3, na jejíž části kůrovci dokončují vývoj.

OI Brno

Společnost AB Power s.r.o.

IČO: 257 48 149

adresa Jateční 498/39, 170 00 Praha 7

právnická osoba

pokuta 100 000,-

nabyla právní moc 6.12.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c),porušen zákon č. 289/1995 Sb §31 odst.4

Účastník řízení ohrozil životní prostředí v lesích tím, že vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů na lesních pozemcích v podílovém spoluvlastnictví dalších osob. Subjekt jako většinový vlastník lesa snížil mýtní úmyslnou těžbou v zimních a jarních měsících roku 2008 plného zakmenění pod 7/10, v důsledku čehož došlo v porostních skupinách k ohrožení statické i ekologické stability těchto lesních porostů. Tyto porostní skupiny jsou zařazeny do kategorie lesa zvláštního určení - lesy
v ochranném pásmu zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod. Jednáním účastníka řízení, zejména rozsahem a způsobem provedení těžby, došlo k ohrožení stability lesního ekosystému v dané oblasti a ohrožení lesa v omezení plnění jeho f-cí.

OI Hradec Králové

Soukromý lesní pozemek v k.ú. Dlouhá Třebová

adresa Náměstí Míru 31, Moravské Budějovice

fyzická osoba

pokuta 90 000,-

nabyla právní moc 29.10.2010

uloženo podle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c),porušen zákon č.. 289/1995 Sb. §32 odst.1 písm.b)

Vlastník lesa ohrozil životní prostředí tím, že výrazně zanedbal ochranu lesa, kde bylo inspektory ČIŽP při kontrole 3.6.2010 zjištěno kůrovcové dříví v rozsahu 35 m3 v lokalitě po nezákonné těžbě z r. 2009. Při kontrole plnění opatření k nápravě v červenci 2010 bylo zjištěno nerespektování uloženého opatření k nápravě vlastníkem lesa. Nadále tedy docházelo k rozvoji nové populace kalamitních hmyzích škůdců, čímž vlastník vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů.

Zdroj: www.cizp.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí