zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kurz MANAŽER SYSTÉMU EMS

09.05.2011
EMS
Kurz MANAŽER SYSTÉMU EMS

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění a/nebo provoz některého z environmentálních systémů řízení

Vážení přátelé,

všechny podniky, které se rozhodly použít pro své řízení zavedení sytému řízení kvality nebo environmentálního manažerského systému (EMS či EMAS), tím získávají významnou konkurenční výhodu.
Zavedený systém EMS má pro podnik řadu potenciálních přínosů.

Především zlepšuje stávající systémy řízení a umožňuje identifikovat a snižovat zbytečné náklady související s působením podniku na životní prostředí (poplatky za znečištění, sankce, náklady na odpadové a obalové hospodářství atd.). Dále umožňuje lépe specifikovat vaše požadavky na dodavatele i odběratele s ohledem na jejich chování k životnímu prostředí.

Správně zavedený systém EMS bude v praxi zaručovat to, že se řídící systém podniku chová tak, jak se od něho očekává, a pomůže určit kde má podnik ve svém vztahu k životnímu prostředí nedostatky a rezervy. Součástí hodnocení podniku, kterou systém EMS poskytuje, je i environmentální profil podniku a jeho časový vývoj.

Výsledkem, který může završit proces zavádění EMS v podniku je certifikace tohoto systému a získání příslušného certifikátu. Tento proces může být u malých a středních podniků i předmětem státní podpory (finanční dotace).

Většinu prací na zavádění systému EMS mohou vykonat vlastní pracovníci podniku, pokud budou vybaveni potřebnými znalostmi o metodice a pracovních postupech užívaných v procesu zavádění i řízení systémů EMS např. formou odborných výcviků.

Nabízený kurz je koncipován právě jako základní odborný výcvik Vašich zaměstnanců pověřených přípravou, zaváděním či řízením environmentálního systému řízení ve Vašem podniku.

Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Písemné podkladové materiály k problematice systémů EMS obdrží účastníci při prezenci.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

lektor kurzu:
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce

PROGRAM KURZU

30. května - 1. června 2011 (pondělí - středa) - Praha

08.45 - 09.00 Registrace účastníků (pouze 1. den)
09.00 - 12.00 Přednášky a cvičení
13.00 - 16.00 Přednášky (poslední den do 14.30).

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu pracovníků, kteří budou ve svých organizacích řídit zavádění a/nebo provoz některého z environmentálních systémů řízení (např. EMS dle ISO 14 001 či EMAS). Kurz jim poskytne ucelený přehled v problematice systémů řízení vztahu k životnímu prostředí s ohledem na stávající systémy řízení v podniku (např. kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví, havarijní připravenosti atd.).

Obsah kurzu:

o Základní požadavky na systém EMS či EMAS (norma ISO 14 001:2004, nařízení ES a EP č. 1221/2009 - EMAS 3) a metodika zavádění systémů EMS/EMAS v podniku,
o environmentální politika podniku, plánování a hodnocení, environmentální profil podniku,
o příprava a plánování - zpracování úvodního environmentálního přezkoumání, registru environmentálních aspektů a vlivů, metodika hodnocení významnosti environmentálních aspektů a vlivů,
o registr právních a dalších požadavků, základní legislativa životního prostředí a povinnosti podniků z ní vyplývající v oblastech, vyžadovaných normou ISO 14 001,
o stanovování environmentálních cílů, cílových hodnot a programů k jejich dosažení,
o zavádění - odpovědnosti, komunikace, řízení, dokumentace, vazby na systémy řízení jakosti, požadavky certifikace,
o zásady provádění interních auditů EMS (ISO 19011), kvalifikační požadavky na auditory.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tak aby došla nejpozději do 25. května 2011.
2. Cena kurzu:
Vložné za 1 osobu: ........................................ 5.650,- Kč Cena je stanovena jako smluvní.
3. Při neúčasti účastníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto případě zaslány přihlášenému poštou.
4. Vaše přihlášky jsou automaticky akceptovány. Zařazení účastníků nepotvrzujeme. Osobně vyrozumíme pouze ty účastníky, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný termín kurzu a nabídneme jim buď náhradní termín, nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
5. Platbu vložného poukažte na Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu 3583647001/5500, variabilní symbol 2011702.
Naše IČO: 47145668, DIČ: CZ 5805062516, nejsme plátci DPH.
6. Při registraci na začátku kurzu předložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných případech po předchozí dohodě je možné zaplatit vložné i přímo při registraci. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.
7. Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.
8. Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj č. 15, 20 a 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.
9. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťonotváno. Na základě požadavku účastníka je možné zajisnottit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.
10. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí