zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

10.05.2011
Energie
Ovzduší
Krátce z EU

Evropská komise ve čtvrtek 5. května přijala nové nařízení, kterým chce usnadnit celoevropské cestování železniční dopravou a prodej jízdenek. Stát by se tak mělo pomocí standardizace tarifů železniční osobní dopravy a jízdních řádů. To by v konečném důsledku znamenalo, že rezervace a prodej jízdenek na klíčových tratích by měly být provozuschopné mezi železničními společnostmi v celé EU. Komise v roce 2012 předloží doplňková právní opatření, která budou vyžadovat od železničních operátorů, aby standardizovali jejich IT systémy a praxi k jednoduchému převodu dat mezi různými operátory. Tato opatření stanoví technické základy k tomu, aby nová generace evropských plánů železničních cest a jízdenkové systémy začaly fungovat na jednotném dopravním trhu. Komise je toho názoru, že by tento jednotný systém mohl přispět ke konkurenceschopnosti železniční dopravy před dopravou leteckou a to na střední vzdálenosti. Chce tak cestujícím nabídnout bezproblémové plánování jejich cest. Za účelem zlepšení současné situace v oblasti plánování cest po železnici Komise v dubnu 2011 spustila veřejnou konzultaci, která chce od zainteresovaných stran shromáždit informace za účelem vytvoření jednotného plánovacího systému. Konzultace je otevřená až do 27. května 2011. Více informací o evropské železniční dopravě naleznete zde.

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci, věnující se budoucímu potenciálu evropské ekonomiky založené na výrobcích a energiích šetrnějších k životnímu prostředí. Kromě pohledu na otázky týkající se efektivity zdrojů, si konzultace klade za cíl zjistit potenciál takzvané bio ekonomiky založené na podpoře inovací a řešení společenských problémů. Veřejná konzultace je určena pro všechny subjekty, které přímo či nepřímo souvisí s bio ekonomikou. Jedná se o zástupce podniků, veřejných orgánů a sdružení, akademiků a technických odborníků, organizací občanské společnosti a jednotlivých občanů. Konzultace je součástí stěžejní iniciativy v rámci strategie Evropa 2020, která se zaměřuje na inovace a energeticky účinnější Evropu. Více o této veřejné konzultaci včetně odkazů, kam můžete zasílat své připomínky, naleznete zde.

SDĚLENÍ(cs) Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Inteligentnější zdanění energie v EU: návrh revize směrnice o zdanění energie úzce souvisí s dokumentem 9270/11 tohoto přehledu. Komise tímto sdělením vysvětluje a obhajuje nutnost revize směrnice o zdanění energií. Evropská unie chce revizí přispět k uskutečnění cílů deklarovaných ve strategii do roku 2020. Udržitelný růst povzbudí ekonomiku nastavením rovných podmínek pro podniky a zároveň pomůže i životnímu prostředí. To vše umožní i vytváření nových pracovních příležitostí. Celých 79 procent emisí skleníkových plynů je způsobeno spotřebou energie. V současné době je uhlí nejméně zdaněným zdrojem energie. Návrh revize přeskupí poplatky mezi různými palivy a stanoví rámec pro zdanění CO2. Návrh také umožní členským státům, aby dosáhly svých závazků hospodárnějším způsobem.

ZPRÁVA(cs) Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení poskytuje přehled o realizaci Evropského energetického programu pro hospodářské oživení, který spolufinancuje vybrané portfolio energetických projektů s cílem udržet kapitálové výdaje v evropském hospodářství a současně pomoci při plnění hlavních cílů politiky EU v oblasti energetiky a klimatu. Do dne 31. prosince 2010 byly přijaty jednotlivé právní závazky pro všech 59 projektů, jimž byl poskytnut grant z EEPR. Komise přijala konkrétně 44 rozhodnutí o udělení grantů pro projekty v oblasti plynárenských a elektrizačních infrastruktur a podepsala s příjemci šest grantových dohod týkajících se zachycování a ukládání CO2 a devět grantových dohod týkajících se větrné energie na moři. To činí celkem 3 833 milionů EUR v podobě závazků, což odpovídá 96,3 procent celkového rozpočtu EEPR.

Evropská komise ve středu 27. dubna přijala rozhodnutí o tom, jak by měly být rozděleny emisní povolenky, které budou přiděleny po roce 2013 do průmyslových zařízení spadajících pod systém obchodování s emisemi EU (EU ETS). Přestože budou aukce hlavním principem pro přidělování povolenek od roku 2013, bude část povolenek i nadále zdarma věnována průmyslovým odvětví a to až do roku 2020. Stane se tak zejména za účelem snížení nákladů na zařízení v odvětvích, která jsou vystavena výrazné hospodářské soutěži ze zemí mimo EU. Rozhodnutí stanoví pravidla, včetně kritérií pro skleníkové plyny, která mají být používána členskými státy při výpočtu počtu povolenek přidělených zdarma každý rok v těchto odvětvích. Více informací o rozhodnutí Komikse naleznete zde.

Návrh SMĚRNICE(cs) Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES a jež mění strukturu rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny přichází s celou řadou změn. Cílem je uvést tuto směrnici do souladu s klimaticko energetickými cíli EU. Obecně usiluje o zajištění jednotného zacházení s jednotlivými zdroji energie v zájmu zaručení skutečně rovných podmínek mezi jednotlivými spotřebiteli energií nezávisle na používaném zdroji energie. Dále má nová směrnice poskytnout upravený rámec pro zdanění obnovitelných energií a rámec pro využívání zdanění CO2 s cílem doplnit signál o ceně uhlíku, který zavedl systém ETS, a současně zamezit překrývání mezi oběma nástroji. Klíčovou novinkou návrhu je přechod na zdanění energie, které má být založené na dvou faktorech - jednak na energetickém obsahu paliva a zadruhé na emisích CO2. Celková daň by pak byla dána kombinací těchto dvou atributů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
17
1. 2018
17-18.1.2018 - Seminář, školení
Praha
18
1. 2018
18.1.2018 - Konference
Praha
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí