zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konkursní řízení SOUV

11.05.2011
Zemědělství
Konkursní řízení SOUV

Konkursní řízení na funkci ředitele obecně prospěšné společnosti: Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s., Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky, okr. Chrudim.

Správní rada SOUV - VVC, o. p. s. vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na funkci ředitele obecně prospěšné společnosti:

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s., Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky, okr. Chrudim

Předpoklady pro výkon funkce ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických pracovnících"):

 • odborná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

Požadavky pro výkon funkce ředitele:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Požadavky doporučené:

 • znalost angličtiny nebo němčiny na komunikační úrovni,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • znalost výpočetní techniky minimálně na uživatelské úrovni.

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný profesní životopis v listinné a elektronické formě,
 • koncepci dalšího rozvoje učiliště - centra (v rozsahu max. 5 stran strojopisu, v listinné a elektronické formě),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce),
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (viz též www.vcelarstvi.cz ),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší 2 měsíce),
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh musí být doručeny v zalepené obálce označené "Výběrové řízení - SOUV - neotvírat!!!" do 23. května 2011 do 11.00 hodin na adresu:

Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1

Ubytování je v areálu učiliště, možnost přidělení služebního bytu do konce roku 2011.

Další informace na www.vcelarstvi.cz a www.souvnasavrky.cz.

Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole posoudí komise splnění podmínek výběrového řízení a realizovatelnost předloženého návrhu koncepce. Obsahuje-li přihláška formální nedostatky, komise nebude vyzývat uchazeče, aby nedostatky odstranil, čímž se má za to, že uchazeč podmínky výběrového řízení nesplnil. Komise dále posoudí předložené koncepce a vybere uchazeče k postupu do druhého kola, jehož náplní budou osobní pohovory s vybranými uchazeči a stanoví termín konání 2. kola - ústní části.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí