zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zeleň - symbol moderní obce. Jak ji však lze financovat?

24.05.2011
Urbánní ekologie
Zeleň - symbol moderní obce. Jak ji však lze financovat?

Máme-li plán a systém, můžeme na jejich základě vyhledávat možnosti postupného financování tak, aby obecní rozpočty nebyly jednorázově zatíženy.

Minule jsme se zamýšleli nad stavem zeleně v obcích a městech. Důležité je, aby k této problematice pozitivně přistupovali nejen starostové a další zastupitelé, ale i co nejvíce občanů. Stejně významná je však systematičnost plánování údržby a obnovy zeleně, což velmi souvisí s otázkou financování.

Máme-li plán a systém, můžeme na jejich základě vyhledávat možnosti postupného financování tak, aby obecní rozpočty nebyly jednorázově zatíženy. Dnes proto představujeme příklady dotačních opatření, z nichž lze získat prostředky na zmiňované činnosti.

Nejprve je užitečné hledat odpovědi na otázky, které napomohou co nejlepší přípravě projektového záměru. Jasně definujme jeho cíl - například úpravu veřejného prostranství, a tím následné zlepšení vzhledu obce. S cílem projektu si určeme i výstupy projektu - třeba úpravu a revitalizaci návsi, osazení mobiliářem, úpravu zeleně, ale i aktivity, s jejichž využitím lze cíle naplnit.

KDY A V JAKÉM ČASOVÉM ROZMEZÍ ZÁMĚR USKUTEČNIT?

Každý projektový záměr je možné z časového hlediska rozčlenit do tří fází:

Fáze přípravná spočívá v ujasňování projektového záměru, sestavení rozpočtů a zpracování projektové žádosti. V této fázi je většinou nutné získat potřebná vyjádření orgánů státní správy.

Fáze realizační je doba od zaregistrování projektu na úřadu, který administruje příslušný dotační program. Bude-li projekt shledán způsobilým k realizaci, zahrnuje se do této fáze i provedení projektu, tedy výběr zhotovitele, vlastní realizace, vyúčtování a podání žádosti o proplacení projektu.

Fáze udržitelnosti, jíž obvykle rozumíme pětileté období po realizaci, kdy výstupy projektu musí bez jakýchkoliv změn sloužit cílům projektu. Po tuto dobu se sleduje jeho řádné fungování a životaschopnost.

NA KOLIK VYJDE REALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU?

Finanční rozvaha je nedílnou součástí úspěšně připravené projektové žádosti, realizace a udržitelnosti projektu. Žadatel by měl vycházet z co nejpřesnějších odhadů výše prostředků, které budou na uskutečnění projektu zapotřebí.

Nejprve bychom však rádi zmínili přípravu na projekty podporované dotacemi.

Prvním krokem je dobrá projektová příprava a zvážení finančních možností žadatele. Většinu opatření je totiž nutné předfinancovat z vlastních zdrojů a teprve po uskutečnění se proplácejí vynaložené prostředky.

Druhým krokem je důsledné prostudování podmínek pro přiznání dotace - tedy může-li být daný subjekt oprávněným žadatelem, zda může doložit všechny přílohy a dokumenty požadované k podání žádosti o dotaci. Odpovíme-li si na tyto základní otázky kladně, lze přistoupit k vypracování projektové žádosti. S ní si obce poradí buď vlastními silami, nebo s pomocí místních akčních skupin (MAS), jež svou působností pokrývají značnou část ČR a které pomoc při zpracování projektových žádostí zájemcům rády poskytnou, či jiných agentur.

JAKÉ JSOU KONKRÉTNÍ MOŽNOSTI?

A. Operační program Životní prostředí, (Ministerstvo životního prostředí - www.opzp.cz)

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory 2.1: Zlepšování kvality ovzduší. Příklady aktivit: Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů a vymezené pro tento účel v územně plánovací dokumentaci.

Aktuální výzva: od 13. 9. 2010 do 31. 5. 2011 pro Moravskoslezský kraj a od 1. 11. 2010 do 29. 7. 2011 pro ostatní kraje.

Prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 6.3: Obnova krajinných struktur. Příklady aktivit: Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy.

Oblast podpory 6.5: Podpora regenerace urbanizované krajiny. Příklady aktivit: Projekty pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel k přírodě; podpora je zaměřena na zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků a školních zahrad, včetně urbanizované krajiny.

Zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci.

Výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných a ekonomicky těžko využitelných brown-fields a jiných staveb.

Výzvy bývají otevřeny v únoru a březnu.

B. Program rozvoje venkova (Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu/SZIF - www.szif.cz)

Je možné jej využít dvěma způsoby.

Prvním je přímé podání žádosti o podporu na SZIF, což je cesta pro obce a města do 2000 obyvatel.

Druhým je podání prostřednictvím místních akčních skupin pracujících v programu Leader, kde mohou žádat obce a města v územní působnosti každé MAS bez limitu počtu obyvatel. Nejbližší MAS lze vyhledat na www.nsmascr.cz.

Pro první případ jde o možnosti v rámci Osy III. Opatření III. 2.1.1: Obnova a rozvoj vesnic a Opatření III. 2.1: Občanské vybavení a služby.

Pro druhý případ jde o možnosti v rámci Osy IV. Leader, Opatření III. 2.1.1: Obnova a rozvoj vesnic a Opatření III. 2.1: Občanské vybavení a služby.

V obou případech se nabízejí tyto možné aktivity: Veřejná prostranství - úprava náměstí, parků, veřejných prostranství, parkové úpravy, ozelenění, nová výsadba. Veřejná zeleň - nákup a výsadba, ozelenění v rámci budování dětských hřišť a sportovišť, odpočivných a relaxačních zón.

Výzvy bývají otevřeny každoročně na jaře, v létě, a na podzim podle plánu Ministerstva zemědělství a finančních alokací.

C. Krajská dotační schémata

Kraje mají vlastní dotační schémata. V každém kraji je aktivní Program obnovy venkova či obdobné dotační programy. Zájemce by měl sledovat vyhlašování krajských programů na webu kraje, případně se na ně tázat na odborech regionálního rozvoje a životního prostředí krajských úřadů.

D. Regionální operační programy (www.strukturalni-fondy.cz)

Vzhledem k rozdílným potřebám jednotlivých regionů nejsou regionální operační programy (ROP) totožné. Upravují však podobné okruhy věcného zaměření. Podstatné je, že podpora údržby zeleně a péče o ni v ROP představuje vždy jen doprovodnou aktivitu, pro niž neplatí samostatná prioritní osa. Proto dotace na zeleň může být využita jen jako doplňující činnost v rámci projektu, například dopravní infrastruktury, infrastruktury pro cestovní ruch - a snad v největší míře v rámci opatření pro rozvoj měst a obcí (revitalizace center atd.).


GALINA ČERMÁKOVÁ
MARCELA PÁNKOVÁ
MAS Vyhlídky působící na území Mělnicka, Kokořínska a Liběchovky

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí