zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vývoj legislativních prací na novém zákonu o odpadech

26.07.1999
Odpady
Vývoj legislativních prací na novém zákonu o odpadech
Ministerstvem životního prostředí byly zahájeny práce na přípravě nového zákona o odpadech
I když stávající zákon č.125/1997/Sb., o odpadech je zákonem novým, platí teprve od 1.1.1998 a zkušenosti s ním nejsou zatím komplexně vyhodnotitelné, byly Ministerstvem životního prostředí zahájeny práce na přípravě nového zákona o odpadech. Hlavním důvodem je nutnost harmonizace našich právních předpisů s předpisy Evropského společenství v souvislosti s urychlováním přípravy vstupu ČR do EU. Předpisy EU byly sice přijímány do návrhů zákona č.125/1997Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, analýza jejich vzájemného souladu však ukázala řadu závažných rozdílů a nepřesností, které je nutno v procesu příprav na přijetí do EU odstranit. Z tohoto hlediska bude nutno zejména: Doplnit a změnit některé definice a pojmy (např. odpady, odstraňování a zneškodňování odpadů). Přesně stanovit hierarchii nakládání s odpady (vztah různých forem využívání odpadů navzájem a zneškodňování odpadů). Znovu zavést institut plánování nakládání s odpady (v zákoně č.238/1991 Sb., o odpadech programy odpadového hospodářství) pro orgány státní správy i původce odpadů v rozsahu naplňujícím příslušné předpisy EU. Doplnit o řešení specifických oblastí nakládání s odpady, které jsou v předpisech EU řešeny samostatnými předpisy (např. zneškodňování odpadních olejů, baterie a akumulátory, zneškodňování PCB a PCT, nakládání s odpady z výroby TiO2, skládkování odpadů a kaly z ČOV). Zcela (doslovně) přijmout do právního řádu ČR nařízení EU upravující dovoz, vývoz a tranzit odpadů do, z a uvnitř EU. Naše stávající úprava chránící tuzemské zájmy (jinak upravené barevné seznamy) bude muset být zrušena. Následně na nový zákon o odpadech připravit samostatný zákon řešící problematiku nakládání s obaly a obalovými materiály případně i s vybranými výrobky určenými ke zpětnému odběru. Stávající úprava nepostihuje plně rozsah příslušných předpisů EU a navíc právní nástroje zákona o odpadech nejsou dostatečně účinné na nakládání s těmito materiály. Dalším důvodem k vydání nového zákona o odpadech jsou i některé zásadní vady stávajícího zákona, které vyvolávají tlak na jeho byť částečnou, ale urychlenou novelizaci. Jedná se především o ekonomické nástroje při nakládání s komunálními odpady, ale i hodnocení spalování odpadů jako jejich využití či zneškodnění. Z výše uvedených důvodů vypsalo Ministerstvo životního prostředí obchodní veřejnou soutěž na nabídky zpracování jednotlivých částí věcného záměru zákona o odpadech. Vypsání bylo zveřejněno v Obchodním věstníku č.6/99 z 10.2.1999. Nabídka se skládá z 5 částí a to: Část I. Katalog odpadů, evidence odpadů, plány odpadového hospodářství Část II. Povinnosti při nakládání s odpady Část III. Ekonomické nástroje Část IV. Správa na úseku nakládání s odpady Část V. Dovoz, vývoz a tranzit odpadů Zpracování jednotlivých částí bude v průběhu prací ministerstvem koordinováno, aby nedocházelo k vnitřním rozporům, případně nejasnostem při kompletování věcného záměru. Předložení věcného záměru nového zákona o odpadech do vlády ČR je předpokládáno do konce roku 1999. Ve druhém čtvrtletí 1999 byla postupně uzavřena obchodní veřejná soutěž. V květnu 1999 již byly zahájeny práce a jednotlivé organizace zpracovaly příslušné teze, a to: ČEÚ: Katalog odpadů, evidence odpadů, Výzkumný ústav vodohospodářský: Plány odpadového hospodářství, Správa na úseku nakládání s odpady, DHV, a.s.: Ekonomické nástroje. UNIVERZA, s.r.o.: Povinnosti při nakládání s odpady. Práce na přípravě nového zákona budou i nadále pokračovat tak, aby byl do konce listopadu 1999 předložen vládě ČR návrh věcného záměru. V roce 2000 budou legislativní práce probíhat již na přípravě návrhu paragrafovaného znění. Současně s přípravou nového zákona o odpadech probíhá z iniciativy Svazu měst a obcí ČR, který je podporován skupinou poslanců, příprava na projednání novely zákona č.125/1997 Sb., o odpadech. Je předkládána novela §§ 9 a 10, která zavádí možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti obce poplatek za komunální odpad. V souvislosti se změnou §§ 9 a 10 by došlo i k drobné úpravě § 27 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech. Účinnost je navrhována k 1.1.2000. Více informací o této problematice naleznete v Praktické příručce odpadového hospodářství. Zdroj: E-MAIL noviny pro technický management by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o., Na Příkopě 18, 111 21 Praha 1
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí