zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zkušenosti ze zavedením progresivního pojetí represe požární ochrany u HZS

06.06.2011
BOZP
Havárie
Chemické látky
Pojištění environmentálních rizik
Zkušenosti ze zavedením progresivního pojetí represe požární ochrany u HZS

V r. 1996 jsem byl pozván americkým petrolejářským koncernem ESSOX na odbornou stáž do výcvikového centra texaské university v Lammaru...

ýcvik byl zaměřen na zásady vedení a provádění likvidací požárů uhlovodíků v jakémkoliv skupenství , požáry v textilním, papírenském, leteckém, automobilovém, gumárenském , plasty zpracujícím průmyslu a požáry imitující průmyslové skládky. Na desítkách různých pracovišť výcvikového polygonu jsme si ověřovali , že za použití technických prostředků které jsme měli k dispozici ( např kombinovaných proudnic -voda, pěna, prášek - s výkony od 250 - 22 000 l/min, čerpacích jednotek s výkony až 24 000 l/min, hadic - 1/2 " až 8" apod. ) , neskutečně razantních a účinných hasebních látek, jakými byly 1% - pěnidla , hasební látka FIRE ADE 2000 s možností přiměšování 1/4 % u požáru typu A až 1% u požárů uhlovodíků, hasící prášky - a za správně stanovené taktiky lze likvidovat i ty největší incidenty v krátkém časovém úseku. Překvapivý byl i fakt, že se tak dělo s minimálním nasazením S + P proti u nás běžně užívané taktice. Přesvědčili jsme se , že cíl , rychlý , účinný , efektivní zásah s co nejmenšími náklady, následky a škodou, (hasičům jsou pojišťovnami i majiteli hrazeny náklady jen za prokazatelně uchráněné hodnoty) je podmíněn dodržením zejména těchto faktorů:

1) Zhodnocení situace u požáru
- co hoří
- plocha
- množství
- ohrožení okolí
2) Strategie zásahu
- zhodnocení situace
- stanovení S+P
- zdroje S+P
- doprava S+P na místo zásahu
3) Bezpečnost zasahujících
- minimální množství hasiva
° používání hasiv s vysokou koncentrací
° intenzita dodávky hasební látky
° používat pouze vyzkoušené a razantní has. Látky
- odstupová vzdálenost od požáru
° výkonná hasící zařízení
° druh hasebních zařízení
° kvalitně vycvičenou jednotku (speciální zásah = specialisté znalí problematiky)
Pro názornost jsem připravil malé příklady porovnání nutné dodávky hasiv (voda + pěnidlo
3 % a voda + FIRE ADE 1%) v závislosti na zasaženou plochu požáru kapalnými uhlovodíky dle NFPA.
Uvedené hodnoty hasebních látek musí být k dispozici před zahájením hašení na dobu 40 minut hašení.
Bez zajištění hodnot uvedených v tabulce je nemožné plochu požáru zdolat.
tabulka
Ekonomika hašení:
voda cca 25 Kč/m3
pěnidlo 3% cca 150 Kč/kg
pěnidlo 1% cca 250 Kč/kg
FIRE ADE cca 200 Kč /kg
Kupecké počty zvládá snad každá gramotná osoba.
Z tabulky jasně vyplývá , že použitím kvalitních a velice účinných hasebních látek - sice s vysokou počáteční pořizovací hodnotou , se docílí v konci spolu s výkonnou technikou , vysoké efektivity, finančních úspor, lepší kultury hašení , menší dopad na ŽP a podstatně menší nároky na nasazení S + P.
Proč se nyní na tomto místě vracím ke své profesní zkušenosti,kterou jsem mimochodem absolvoval i o deset let později a s dalšími novými poznatky ?
Za to mohou některé zásahy jednotek HZS ČR při požárech - namátkou - v chemii, kde nejsou podnikové sbory, průmyslových výrobnách a skládkách hlavně s pneumatikami a plasty, požáry historických objektů apod. A dále mě k tomu nutí to stále stejné zdůvodňování orgány HZS ČR. Poslouchat jejich tiskové mluvčí jak mluví přes kopírák jedno a to samé, proč, kdo, může za to počasí, nebyla voda a.j. to je pro zkušené a znalé hasiče opravdu "zážitek."
Náš příběh.
Po návratu z odborné stáže jsem okamžitě vypracoval zprávu určenou pro jednání představenstva mojí Společnosti. V první části zprávy jsem shrnul současný stav všech atributů požární bezpečnosti v areálu Společnosti s vyhodnocením všech rizik spojených s výrobou - v našem případě těžkou chemií - které v případě havárie, nejsme schopni svými silami zvládnout. A když ne my, tak už v této zemi nikdo.
Další částí naší zprávy byl návrh opatření jak zminimalizovat rizikové faktory vyplývající z výrobní produkce.
Vedení firmy pochopilo o čem je řeč a že největší petrochemicko - rafinérský komplex V ČR není stoh slámy , nebo nějaká kůlna ,i to že má zodpovědnost vůči okolní společnosti a pověřila vedení HZS vypracováním dvou etapové "Koncepce požární ochrany na r. 1997- 2006 a 2007 - 2011".
Do Koncepce byly zapracovány veškeré poznatky ze všech odborných stáží a školení (kromě USA i ze Švédska, Holandska , JAR či SRN), kterých se naši hasiči účastnili.
Hned první úkol byl přezbrojit HZSP, na základě nových zkušeností, dostatečným množstvím moderních hasiv.
Kromě nového razantního pěnidla umožňující přiměšování již od 1% pro likvidaci požárů všech druhů kapalin včetně polárních, byla pořízena i hasební látka FIRE ADE 2000, kterou nám předvedli právě v USA. Musím podotknout , že se v žádném případě nejednalo o nějakou show amerických obchodníků , ale pracovali jsme s opravdovým "hasebním dělníkem". Ten v rukou vycvičeného hasiče dokáže opravdu zázraky. O tom jsme se mockrát v budoucnu přesvědčili při likvidacích požárů např. v přádelnách - balíky s bavlnou nebo v papírnách - balíky s lisovaným papírem, ve slévárnách - žhavé slitiny , strusky i lázně, při lesních požárech, požárech dep s pneumatikami, plasty, jejich jsme i výrobci apod. O jeho kvalitě se měli možnost v budoucnu přesvědčit i hasiči při jeho nasazení při společných zásazích. Vůbec nedělám reklamu. Řeknu jen každému hasiči jediné: "opatři si aspoň jedno kilo , pohraj si s ním a uvidíš sám co to umí"
Samozřejmě , že jsme znali i jiná zaručená hasiva nového tisíciletí dovezená do ČR různými obchodníky typu Pyrogel,Pyrocool, FM 2000 a podobné zboží . Vždy jsme si je pořídili, sami odzkoušeli. A vždy se ukázalo , že jejich užití v našem prostředí nelze akceptovat . Stejně jako různá pěnidla na bázi Light Watter.
Podobně byla řešena obměna technických prostředků. Do výzbroje byly aplikovány
malé i velké kombi proudnice, velkokapacitní hadice s kontejnery, čerpací jednotka tzv. povrchová hydrantová síť, výkonná mobilní zásahová technika schopná přiměšovat minimální množství hasebních látek. MT byla navrhována tak , aby ji mohly plně obsloužit max. 3 osoby. Byla vybudována nová část hydrantové sítě a další menší opatření. Nebyla modernizována stávající SHZ a PHZ. Někdo se asi zeptá proč. Protože z minulosti víme , že při výbuchu, nebo náhlém velkém vzplanuti je v první řadě vyřazeno právě SHZ či PHZ.
Obměna hasiv i TP se z počátku jevila jako drahá záležitost. Ale budoucnost ukázala, že naše cesta obměny vedla správným směrem. Vzhledem k možnosti mísit minimální poměry s vodou ,bylo možné snížit nároky i náklady na nutné zásoby hasiv, zásahy se podstatně zlevnily, ušetřil se lidský faktor, značně se zkrátila doba hašení. Pořízením nových TP se maximálně zvýšila bezpečnost zasahujících. Zrychlil se a zjednodušil proces rozhodování při velení zásahu. Na nových moderních poznatcích je dodnes postavena taktika zásahů a jsou podle nich tvořeny i PŠaV naší jednotky.
Nezanedbatelná je skutečnost , že modernizace a progres jednotky HZS přinesla Společnosti značné snížení nákladů na pojištění svého majetku.
Dalším faktorem je i zisk z provedených zásahů mimo Společnost. Smluvně je naše jednotka hojně využívána subjekty , které stojí nejen o uhašení , ale o ochranu a záchranu svého majetku.
Jen zřídka je naše jednotka využívána v rámci IZS. V tomto systému asi platí heslo - radši shořet než platit za poskytnutou službu - jak kdysi sdělil tisku jeden velitel jednotky nejmenovaného okresu.
Zarážející je fakt , že co pro svoji bezpečnost udělá firma a investuje do své ochrany nemalé finanční prostředky, jak je možné , že to samé neumí , či nechce umět stát, potažmo HZS ČR.Osobně očekávám , kdy se lidí odpovědných za stav požární ochrany v tomto státě někdo - daňový poplatník ? - pojišťovny ? - majitelé firem ? - zeptá : " Jak jste vybaveni a připraveni k mojí ochraně , ochraně mého majetku, nebo majetku za který já ručím svými penězi a nemalými? Jste vůbec schopni mě a můj majetek ochránit ? "
Konec
Posledním takovým důkazem je likvidace požáru výrobny umělých hmot v Chropyni.
Před ničivým požárem ji nic a nikdo neuchránil. Proč ? Před požárem proběhla kontrola firmy orgánem státní správy PO s konstatováním " jsou tam závady blabla." A ten samý státní orgán před časem dovolí majiteli zrušit hasičský sbor a přebere na sebe odpovědnost za požární bezpečnost v nebezpečné výrobně! Když už se tak stane , pak si hasiči tohoto orgánu musí zákonitě položit otázku. Máme šanci , jsme schopni, se svojí stávající výzbrojí a výstrojí , bez moderních hasebních a technických prostředků , zkušeností , případný incident většího rozměru v tomto prostředí adekvátně likvidovat ? V tomto případě se rozhodli pro ANO. Bohužel se mýlili.
Závěrem si dovolím konstatovat a to jsem se snažil sdělit poštou i paní ředitelce HZS Zlínského kraje.
1) při tak velikém seskupení sil a prostředků je obdivuhodné, že se žádnému ze zasahujících nic vážného nestalo (moc dobře vím o čem mluvím)
2) jsem přesvědčen ,že při zásahu nebyly využity všechny možnosti:např. nasazení sil hasičů specialistů z chemie , kteří mají největší praxí a jsou cvičeni pro likvidace těchto druhů požárů a mají k dispozici moderní hasební látky i technické prostředky. Dále postrádám u HZS ČR nasazení moderních hasebních látek a prostředků,( např. razantní pěnidla s minimálním % přimíšením, čerpací jednotky s příslušenstvím apod.)!
Jestliže nejsou dostupné ve státních hmotných rezervách, pak je jasné, že je někde chyba ( nebo snad korupce při nákupech?). A zase se majitel objektu a hlavně pojišťovna, která jemu hradí všechny škody mnohdy zbytečně a i obyčejný občan musí ptát PROČ je tam nemají?
Místo nasazení čerpacích jednotek s hadicemi velkých rozměrů včetně armatur pro dálkovou dopravu vody a velkokapacitních lafet pro efektivní hašení = úspora sil, ekonomika , rychlost a kultura hašení atd. ( obojí je k dispozici v ČR) byly nasazeny desítky cisteren k dopravě vody na požářiště, které pak chybí k zajištění požární bezpečnosti jinde. Musí nás těšit , že v okolí nenastala i jiná nehoda.
Objektivně musím dodat , že jsem nebyl v místě zásahu a svou kritiku jsem projevil na základě oficiálně dostupných a uveřejněných dokumentů , videoreportáží, statí i fotografií z průběhu zásahu.
Závěr
Jak tak sleduji kam dospěl HZS ČR svojí činností, organizací (zde je nezbytná nutnost velkých změn a ví se jakých!) , perspektivou , úrovní a kulturou hašení . Je mi strašně líto těch obyčejných, řadových hasičů , kteří chodí do zásahů skoro bezbranní jak ovce (v mnoha případech sice jen dohašují) a přitom existuje tolik věcí, které mohou pomoci řešit i ta nejhorší nebezpečí. Výmluvu - nejsou peníze - neberu. Všechno je v lidech!
Jsem strašně rád , že jsem svých 35 let odsloužil v HZS firmy, která ví co je neštěstí a riziko, slyší varovná slova od lidí , které si platí.
Zpracoval: Josef Kučerka,bývalý ředitel HZS, CHEMOPETROL a.s.,Litvínov

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí