zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Země EU si povedou zelené účty

29.06.2011
Politika
Země EU si povedou zelené účty

Evropský parlament podpořil 7. června nové nařízení, které po členských státech požaduje harmonizaci ekologických statistik. V první fázi se harmonizace dotkne oblastí, jakými jsou znečišťování ovzduší, "zelené daně" a pohyb surovin. Cílem je vybudovat evropský systém "environmentálních hospodářských účtů".

Ačkoliv se zdá, že jde spíše o technický právní předpis, má "ohromný politický význam", zdůraznil německý europoslanec Jo Leinen (S&D), který návrh zákona protlačil parlamentem.

"Těmito bilancemi životního prostředí otevíráme novou kapitolu v měření udržitelného rozvoje a pokroku, kterého společnosti na cestě k udržitelnosti dosáhla," řekl Leinen, který věří, že se do konce desetiletí podaří vytvořit "evropský index udržitelnosti".

Evropskou komisí navržené nařízení o evropských environmentálních ekonomických účtech z dubna 2010 přivítal parlamentní výbor pro životní prostředí již v listopadu.

Plán se však setkal s nesouhlasem Rady ministrů, kde k němu některé státy měly výhrady.

Několik členských států se skutečně "setkalo s obtížemi, protože statistiky v oblasti životního prostředí nemají," řekl Leinen a dodal, že v Radě se tvrdě vyjednávalo a nebylo snadné dosáhnout výsledku.

Nakonec byl v březnu odsouhlasen kompromisní text, jemuž předcházely neformální diskuze mezi Radou, Parlamentem a Komisí, které měly zajistit, že návrh bude přijat v prvním čtení. Právě tento kompromis byl přijat na plenárním zasedání Parlamentu v úterý 7. června.

Podle Leinena by mělo být první "zelené vyúčtování" provedeno příští rok. Nařízení vstoupí v účinnost 20 dní po uveřejnění v Úředním věstníku EU, k čemuž by mělo dojít poté, co návrh schválí Rada. Její souhlas se očekává ještě v tomto roce.

Pokud by návrh vstoupil v platnost letos, bude rok 2011 referenčním rokem všech následujících statistik.

Znečištění ovzduší, ekologické daně a pohyb surovin

Přestože má nyní EU právní základ, který zavazuje 27 členských států ke shromažďování dat podle předem definované metody, "mezi statistikami jednotlivých států budou významné rozdíly," řekl Leinen. Proto "začínáme se třemi oblastmi, které jsou relativně snadno zpracovatelné pro potřeby statistiky," dodal.

Těmito okruhy jsou znečištění ovzduší, ekologické daně a pohyb surovin na vstupu i výstupu.

Členské státy budou mít povinnost vytvářet statistiky znečišťujících látek v ovzduší, jakými jsou oxid uhličitý, oxidy dusíku, metan, amoniak nebo pevné částice. Tyto škodlivé látky budou klasifikovány podle ekonomických činností a podle toho, zda jsou produkovány průmyslem nebo domácnostmi.

Hodnocení bude dále rozdělovat emise domácností do tří kategorií: doprava, vytápění/chlazení a kategorie "další". Tato bilance bude brát v úvahu také emise způsobené státními příslušníky žijícími v zahraničí a osobami, které nemají v daném státě trvalý pobyt.

Statistika týkající se daní spojených se životním prostředím bude zaznamenávat příjmy rozdělené podle ekonomické činnosti. V této oblasti budou státy povinné nahlásit Eurostatu příjmy ze zdanění energie, dopravy, znečištění a využívaní zdrojů. Tyto příjmy se budou dále dělit podle toho, zda pocházejí z ekonomické činnosti nebo z domácností.

Co se týče vyhodnocení pohybu surovin, "vyúčtování" bude zahrnovat všechny pevné, plynné i tekuté suroviny kromě vzduchu a vody.

Pro potřeby této bilance nařízení po členských státech žádá, aby vytvářely statistiku domácí těžby všech vstupních materiálů stejně jako importu a exportu zboží na všech úrovních výroby, od přírodních zdrojů po hotové výrobky.

Přiznané pohyby materiálů budou pokrývat veškeré suroviny od ořechů po biomasu, kovy, písek, fosilní paliva a dovoz a vývoz odpadu.

Statistiky o vodě a službách ekosystému mají následovat

Podle nařízení může Evropská komise přistoupit také k zavedení dalších "zelených účtů" zaměřujících se například na výdaje na ochranu životního prostředí, oblast ekologického zboží a služeb, vody, odpadu, lesů, energie a služeb ekosystému.

Zdroj: www.e-iso.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí