zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška ČBÚ, kterou se mění vyhlášky 165/2002 Sb.; 22/1989 Sb.; 4/1994 Sb.; 52/1997 Sb.

01.07.2011
BOZP
Geologie
Vyhláška ČBÚ, kterou se mění vyhlášky 165/2002 Sb.; 22/1989 Sb.; 4/1994 Sb.; 52/1997 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě...

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění vyhlášky č. 90/2003 Sb., a vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů

Citace: 176/2011 Sb.
Částka: 63/2011 Sb.
Na straně (od-do): 1791-1795
Rozeslána dne: 29. června 2011
Druh předpisu: Vyhláška
Autoři předpisu: Český báňský úřad
Datum přijetí: 17. června 2011
Datum účinnosti od: 1. července 2011
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:


Vydáno na základě: 61/1988 Sb.
Předpis mění: 165/2002 Sb.; 22/1989 Sb.; 4/1994 Sb.; 52/1997 Sb.

Text předpisu:

176

VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2011,

kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech,
ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí,
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení
a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl,
ve znění vyhlášky č. 90/2003 Sb., a vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci
hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů


Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o separátním větrání při hornické činnosti
v plynujících dolech

Čl. I

Vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 se za slova "v uspořádání podle obrázku D" vkládají slova "nebo obrázku D2".

2. V § 8 odst. 3 písm. a) se slova "50 m chodby nebo 150 m prorážky" nahrazují slovy "200 m".

3. V § 9 odst. 1 písm. d) se číslo "0,5 %" nahrazuje číslem "1,0 %".

4. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

5. V příloze č. 2 se za bod 5 vkládá bod 5a s obrázkem D2, který zní:

(Bod 5a není v digitální podobě)

6. V příloze č. 2 bod 7 zní:

(Bod 7 není v digitální podobě)


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání
nevyhrazených nerostů v podzemí

Čl. II

Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění vyhlášky č. 477/1991 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 3/1994 Sb., vyhlášky č. 54/1996 Sb., vyhlášky č. 109/1998 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb., vyhlášky č. 330/2002 Sb., vyhlášky č. 141/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb., vyhlášky č. 282/2007 Sb., vyhlášky č. 361/2009 Sb. a vyhlášky č. 35/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 157 odst. 1 se slova "schválené zkušebnou určenou Českým báňským úřadem" zrušují.

2. V § 163 odst. 5 a § 185 odst. 1 se slova "zkušebnou určenou Českým báňským úřadem" zrušují.


ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na provedení
a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů
a uzavírání důlních děl

Čl. III

Vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění vyhlášky č. 90/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.".

2. V § 4 odst. 1 písm. c) a § 5 odst. 1 písm. c) včetně poznámky pod čarou č. 2 se slova "schváleny zkušebnou určenou Českým báňským úřadem2)" nahrazují slovy "určeny jako vhodné pro použití v podzemí2)".

_____________________________________

2)
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 22/1989 Sb.".

3. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova "schváleny zkušebnou určenou Českým báňským úřadem2)" nahrazují slovy "určeny jako vhodné pro použití v podzemí2)".

4. V § 6 odst. 1 písm. d) se slova "schváleny zkušebnou určenou Českým báňským úřadem2)" nahrazují slovy "určeny jako vhodné pro použití v podzemí2)".

5. V § 9 odst. 2 písmena c) a d) znějí:

"c)
pro utěsnění latex, asfaltolatexová emulze, polyuretanová pěna, sádra, plastická pasta z jílu, bentonitu a podobně, cementová malta, větračské plátno a jiné materiály určené jako vhodné pro použití v podzemí2),

d)
jako vyplňovací materiál pro zdvojené peření dusaný jíl, sypaný a vodou prolévaný popílek, vápencový prášek nebo jiný zhutněný materiál určený jako vhodný pro použití v podzemí2),".

6. V § 16 odst. 1 písm. c), § 17 odst. 1 písm. c), § 22 odst. 1 písm. e), § 22 odst. 2 písm. c) se slova "schváleny zkušebnou určenou Českým báňským úřadem2)" nahrazují slovy "odzkoušeny na odolnost hráze proti výbuchu2)".

7. V § 16 odst. 2 se věta šestá zrušuje.

8. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Pro stavbu hráze z rychletuhnoucích a speciálních hmot smí být použito sádry nebo jiných materiálů, pokud byly odzkoušeny na odolnost hráze proti výbuchu2)".

9. V § 22 odst. 2 písm. c) se slova "schváleno zkušebnou určenou Českým báňským úřadem2)" nahrazují slovy "odzkoušeno na odolnost proti výbuchu2)".

10. V § 23 odst. 3 se první věta nahrazuje větou "Zařízení a výrobky určené k zabudování nebo zavěšení do hrázového objektu, s výjimkou vybavení podle odstavce 1 písm. e), musí být odzkoušeno na odolnost proti výbuchu.".

11. V § 23 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky, kterou se stanoví požadavky k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při likvidaci hlavních důlních děl

Čl. IV

Vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb. a vyhlášky č. 592/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.".

2. V § 6 odst. 3 se slova "ve zkušebně určené Českým báňským úřadem" zrušují.

3. V § 6 odst. 4 se slova ", zkušebnou určenou podle odstavce 3" zrušují.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.


Předseda:

Ing. Pěgřímek v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí