zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metoda EPC: Co zajímá obce

02.09.2011
Ekologické stavění, bydlení
Urbánní ekologie
Metoda EPC: Co zajímá obce

Od letošního března až do června pořádala společnost Siemens ve spolupráci s poradenskými firmami SEVEN a Enviros sérii regionálních odborných seminářů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov metodou EPC.

Akce se konala pod záštitou Asociace krajů, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Odborným garantem a zároveň jedním z řečníků byl i profesor Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a mezinárodně uznávaný odborník na životní prostředí a ekologii. Dalšími přednášejícími byly Ing. Vladimíra Henelová, divizní ředitelka a Ing. Helena Bellingová, energetická auditorka a konzultantka - obě ze společnosti Enviros.

Semináře se uskutečnily v deseti místech České republiky a zúčastnilo se jich více než tři sta zájemců, především z veřejné a státní správy.

Na seminářích zaznělo mnoho dotazů týkajících se uplatnění metody EPC. Uvádíme proto výběr z nejčastějších dotazů a současně odpovědí, které zaznívaly z úst přednášejících.

KTERÉ BUDOVY A ZA JAKÝCH PODMÍNEK

Jaké objekty jsou pro uplatnění EPC vhodné?

Metoda EPC je vhodná pro rekonstrukce energetických systémů stávajících objektů. Často se uvádí pravidlo, že tato metoda se hodí pro objekty, v nichž se za rok spotřebuje energie alespoň za 1 mil. Kč. Tento pohled je velmi zjednodušený, ale do určité míry jej lze považovat za bernou minci. Obecně platí, že v menších objektech poměr mezi velikostí potřebné investice a potenciálem úspor bývá v horším poměru než u větších objektů. Proto také například u mateřských škol bývá návratnost finančních prostředků vložených do energeticky úsporných opatření delší než třeba u nemocnic. Přitom nároky na přípravu investice a výběr vhodného poskytovatele služby typu EPC nejsou úměrně nižší. Ale tyto skutečnosti je vždy nutné u konkrétních objektů prověřit. Nejvhodnější je provést alespoň jednoduchou analýzu o vhodnosti metody EPC.

Vyplatí se metodu EPC využít také pro nové objekty?

U nových objektů není vhodné metodu EPC použít především proto, že základem pro financování takových projektů jsou úspory energie, za něž bude poskytovatel služeb ručit a které vzejdou z porovnání budoucí spotřeby energie ve srovnání se spotřebou stávající. U nových budov by bylo možné počítat pouze rozdíl mezi spotřebou energie podle projektové dokumentace a skutečnou spotřebou. Takový přístup by ovšem nepřinesl dostatečný finanční rámec pro splácení vynaložené investice.

Hodí se metoda EPC pro zateplení objektu?

Stavební opatření, zahrnující zateplení obvodových stěn, stropů anebo střechy, a výměnu oken, se pro řešení projektu metodou EPC nehodí. Při zateplení objektu se sice dosáhne podstatného snížení spotřeby energie, ale vynaložený objem investic je natolik velký, že návratnost takto vynaložených prostředků pouze z uspořených provozních nákladů na spotřebu energie většinou přesahuje dvacet let. Přitom vhodná doba trvání projektů řešených metodou EPC je v současné době maximálně deset let. Zateplí-li se navíc objekt správně, úspor energie se pak už dosahuje bez toho, že by se za ně někdo musel zaručit. K metodě EPC však lze sáhnout tehdy, jestliže při nevhodném následném používání úsporných opatření nedošlo ke snížení spotřeby energie. Jinou otázkou je, že pokud se objekt pouze zateplil, vyvstane beztak nutnost přizpůsobit technická zařízení v budově novým energetickým potřebám a měřicí a regulační systém upravit tak, aby novým podmínkám vyhovoval.

HLAVNÍ VYUŽITÍ JE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Hodí se EPC i pro privátní sektor, nebo jde o službu specializovanou na veřejný sektor?

Metodu EPC je vhodné využít jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Pro veřejný sektor má tato metoda hlavní využití, protože odbornost externího poskytovatele služeb poskytuje záruku, že se předpokládaného snížení spotřeby energie skutečně dosáhne.

Pro privátní zákazníky jednu z hlavních motivací představuje skutečnost, že investice do úsporných opatření, které jsou investicemi do režijních aktivit a jež hradí externí subjekt, mohou splácet úsporami provozních nákladů spojených se získáním a spotřebou energie a že ušetřené investiční prostředky mohou využít na své hlavní aktivity.

KDO CO A JAK ZAPLATÍ

Opravdu není třeba na počátku nic hradit ze svého?

V Česku se obvykle využívá model EPC, v jehož rámci poskytovatel energetických služeb financuje celý projekt. V tom případě se zákazník nemusí podílet na prvotním financování prostředků na realizaci úsporných opatření. Podílí se na nich až následně splátkami investice, které však jsou kryty z uspořených provozních nákladů. Zákazník zpravidla vynaloží určité finanční náklady pouze na přípravu zadávacího řízení v podobě zjišťování vhodnosti projektu pro metodu EPC. Ve veřejném sektoru pak klient hradí přípravu a organizaci veřejné zakázky na poskytování energetických služeb. Ovšem takto vynaložené prostředky jsou pouze zlomkem ceny realizace úsporných opatření.

Nic není zadarmo, proto kde a jak je skrytý zisk poskytovatelů metody EPC?

Metoda EPC samozřejmě představuje jednu z forem podnikatelského přístupu. Proto je samozřejmé, že je nutné počítat se ziskem firem, které energetické služby nabízejí a realizují. Zisk se obvykle kalkuluje v investičních nákladech, které jsou obsaženy v nabídce a ve smlouvě. Proti EPC se někdy používá argument, že ve srovnání s běžnou dodávkou obdobných opatření je to metoda drahá. Analýzou vybraných projektů by však bylo možné prokázat, že tomu tak ve velké většině případů nebývá. Kromě toho, že při běžné dodávce nikdo za dosažení úspor záruky neposkytne a úspory nebývají sledovány ani vyhodnocovány, je nutné brát v úvahu, že firmy energetických služeb na sebe berou rizika, která u běžných dodávek zůstávají na zákazníkovi. Když instalují navržená opatření, zaplatí investiční prostředky v plné výši, velmi dlouho musí dohlížet na funkčnost zařízení a navíc nemají jistotu, zda se jim všechny vynaložené peníze nakonec vrátí. Proto tyto aktivity mohou provádět pouze firmy s velmi zkušenými pracovníky, kteří jsou schopni takové služby zabezpečit. (Dokončení příště)

Metoda EPC

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) představuje netradiční přístup k energetickému hospodářství, který umožňuje spotřebiteli energie instalovat energeticky úsporná zařízení bez počáteční investice.

Většinu rizik přitom na sebe přebírá specializovaná firma, která projekt uskutečňuje. Veškeré náklady na projekt se postupně hradí splátkami, které jsou odvozeny z dosažených úspor provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie.

ZDROJ: SIEMENS, s. r. o.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ABF
8
2. 2018
8-10.2.2018 - Veletrh, výstava
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí