zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bitva s EU o neony ještě není úplně ztracená

09.09.2011
Chemické látky
Osvětlení
Bitva s EU o neony ještě není úplně ztracená

Evropská signmakingová federace bojuje na půdě Evropské komise za zachování tradiční technologie výroby, která by měla být v souvislosti s úpravami RoHS zničena. Do konce roku už moc času nezbývá.

V minulém čísle Signu jsme vás informovali o tom, že od 1. ledna příštího roku by měla vstoupit v platnost novela nařízení RoHS. RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích, vydaná Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1. července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Můžeme si o nařízení myslet, co chceme, faktem ale zůstává, že od 1. ledna příštího roku by bylo maximální možné množství rtuti v neonových trubicích limitováno natolik, že by klesla životnost na úroveň, kdy se nebude moci o neonech uvažovat jako o relevantních zdrojích osvětlení pro reklamu. Životnost totiž klesne tak, že jakýkoliv jiný světelný zdroj bude mnohem výhodnější. Kdo by chtěl investovat peníze do reklamy, u níž bude garantovaná životnost v řádu desítek až stovek hodin?

A právě to je hlavní argument, se kterým se prezident Evropské signmakingové federace (ESF) Luc Steegmans vydal do Bruselu lobbovat za zachování nejtradičnější formy světelné reklamy.

Pohled ESF

Nyní se pojďme podívat, jaký je pohled Evropské signmakingové federace a čím hodlá její zástupce v Evropské unii lobbovat. Dodejme, že oficiální komuniké ESF pochází z letošního května.

Až do září 2010 jsme správně předpokládali, že neonové reklamy a katodové světelné zdroje (tedy souhrnně studené katodové zdroje), obsahující rtuť, byly obsaženy ve výjimce číslo 4f regulace RoHS, nazvané "Rtuť v dalších výbojkových lampách pro speciální účely nejmenované v tomto dodatku."

V současné době jsme se dozvěděli, že regulace RoHS prošla změnou a v platnost vstoupily nové výjimky. Nyní se tedy RoHS vztahuje i na CCFL (cold cathode fluorescent lamps) se všemi platnými limity na množství rtuti. Jako CCFL se obvykle označují světelná tělesa s malým průměrem a délkou, používaná obvykle jako prosvětlení notebookových a jiných displejů. Nicméně, čistě technicky do skupiny CCFL patří i neonové reklamy a umělecká díla a také architektonické světelné zdroje. Definovali jsme neonové reklamy a umělecké předměty z neonů, stejně jako architektonické osvětlení jako "na míru vyráběné CCFL."

A vzhledem k tomu, že CCFL jsou jmenovitě zmíněné v dodatku, je logické, že nově zavedené limity budou od 1. ledna 2012 platit i pro ně.

Tyto limity jsou následující:

3: Rtuť v CCFL a EEFL (External Electrode Fluorescent Lamps) pro speciální účely nesmí překročit:

- 3a: Krátké (méně než 500 mm včetně). Žádné omezení využití do 31. prosince 2011; 3,5 mg rtuti může být použito po 31. prosinci 2011;

- 3b: Střední (delší než 500 mm, kratší než 1500 mm včetně). Žádné omezení využití do 31. prosince 2011, 5 mg rtuti může být použito po 31. prosinci 2011;

- 3c: Dlouhé (delší než 1500 mm). Žádné omezení využití do 31. prosince 2011, 13 mg rtuti může být použito po 31. prosinci 2011.

Z toho je jasné, že pokud limity vstoupí v platnost, výroba této skupiny CCFL nadobro skončí. Situace v současné době vyžaduje silný a urgentní postup, aby se podařilo přesvědčit komisi ke změně názoru a hlavně platné legislativy, aby i do budoucna mohly signmakingové firmy vyrábět reklamy z neonových trubic. Představitelé ESF si jsou vědomi, že komise změní názor pouze v případě silných a validních technických argumentů. Proto připravila ESF důkladné podklady s významnými fakty, aby šla na jednání s jasnými argumenty, a nikoliv názory nebo domněnkami.

Vzhledem k důležitosti jednání a zájmům dodavatelů bylo rozhodnuto, že jednání s výrobci neonů a CCFL bude probíhat právě prostřednictvím těchto dodavatelů. V době vydání tohoto komuniké, tedy v květnu letošního roku, byla jednání s představiteli EU úspěšně zahájena.

Luc uspěl (částečně)

V polovině července vydala Evropská signmakingová federace na italském portálu Aifilinforma.it stručnou tiskovou zprávu. Její závěr je jasný - CCFL mohou i nadále osvětlovat světelné reklamy, protože Evropská komise uznala jejich shodu s platnými předpisy. Výsledkem tedy je, že i nadále spadají do výjimky 4f regulace RoHS. Jednání prezidenta ESF, podpořená posudky nezávislých znalců, tak byla úspěšná. Jednání trvala několik měsíců a podle Luca Steegmanse budou i nadále pokračovat, aby se neonovým reklamám zajistila budoucnost. Steegmans k tomu říká: "Není jediný důvod předpokládat, že by CCFL a jejich komerční deriváty - neony - byly vyřazeny z trhu. Silně věříme v zářivou budoucnost neonové reklamy, protože její výrobci se dokázali zorganizovat a připravit programy, které neohrožují životní prostředí, zvyšují kvalitu a splňují stále přísnější nároky moderní společnosti."

Takže tentokrát můžeme spolu s celým oborem slavit takový neonový happyend. Nicméně slavit ještě úplně nemůžeme, protože EU odmítla dát písemné záruky a o nebezpečnosti neonů v případných soudních sporech budou rozhodovat národní soudy v jednotlivých zemích.

ANKETA

Jaký by byl svět bez neonové reklamy?

Ještě než byl znám výsledek jednání, položili jsme neonářům otázky týkající se světa bez neonové reklamy.

1) Co si myslíte o aktivitě EU v této oblasti? 2) Co byste EU vzkázali na obhajobu neonové reklamy? 3) Jaký bude svět bez neonové reklamy?

Josef Baloun

obchodní ředitel,

Neon Centrum

1) Zmiňovanou aktivitu EU, zaměřenou na omezení rtuti v CCFL svítidlech, nějaký čas registruji. Je však jasné, že se v průběhu několika posledních let ve výrobě světelné reklamy, konkrétně neonové reklamy, hodně změnilo. Tlak však ani tolik necítím z aktivity EU, ale důvodem jsou především nové technologie, které neon postupně vytlačují ze scény. Jde o v oboru všem dobře známý světelný zdroj LED diody. Jde-li však o aktivitu, která vede ke zlepšení životního prostředí a komplexní ekologii, má samozřejmě mou plnou podporu a nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit.

2) Dle mého názoru není co vzkazovat. Všichni chceme žít zdravě, dýchat čerstvý vzduch. Musíme si uvědomit, že každý takovýto krok má doufám své opodstatnění a vede ke zlepšení ekologie země. A to nám nemůže být lhostejné. Technicky vzato, neonová reklama má prozatím pořád ve světě reklamy své velké postavení. Jde o prověřenou technologii světelného zdroje, která je neoddiskutovatelná. Mám tím na mysli především rozmanitost jejích barevných odstínů a hlavně její dlouholetou trvanlivost. Při správném dodržování technologických postupů při výrobě a údržbě lze dosáhnout trvanlivosti dokonce 10 let při minimální ztrátě intenzity světla. V tomto směru mají LED diody co dohánět. Myslím si, že po zkušenostech s tímto moderním světelným zdrojem již pro odběratele není pouze jediným ukazatelem nesrovnatelná spotřeba energie v porovnání s neonem, ale především záruka v její trvanlivosti, která, světe div se, kolikrát nedosáhne ani 6 měsíců nebo se po stejné době sníží její inten zita světla takovým způsobem, že se nestačíte divit. Je tedy nutné pečlivě vybírat dodavatele, který nese za své zboží záruky. Zatím si tedy nejsem úplně jistý postupným a úplným vymizením neonové reklamy. Neonové systémy se plní směsí plynů a ne vždy je zmiňované rtuti zapotřebí.

3) ... úplně stejný, tím si jsem jistý.

Lubor Janák

majitel, 3P

1) Jedná se o aktivitu související s ochranou životního prostředí, jejíž účelem není likvidace neonové reklamy. Často se stává, že člověk při jednání v dobré víře napáchá škody v oblasti, kterou poškodit nechtěl. Ale protože je to člověk, měl by mít dostatek vůle pro zpětnou vazbu, aby tyto škody nepřipustil nebo napravil. Doufejme, že příslušné orgány EU se budou chovat jako člověk.

2) Všichni, kdo mohou příslušné orgány EU ovlivnit, by měli maximálně vysvětlit nutnost výjimky pro neonovou reklamu, jinak reklamní průmysl přijde o nenahraditelnou součást designového provedení.

3) Nevěřím, že k tomu dojde.

FAKTA

Co je RoHS?

RoHS je zkratka názvu evropské směrnice 2002/95/ES Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment, česky "Omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních", vydané 27. 1. 2003 a upravené 18. srpna 2005. Nařizuje všem členským státům Evropské unie transformovat ustanovení směrnice do vnitrostátního předpisu ve formě zákona. Implementační lhůta je 1. 7. 2006.

Cílem je omezit používání šesti ve směrnici označených látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení, které se ve velkých množstvích dostává na skládky, a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Omezení se proto netýká průmyslových, telekomunikačních, zdravotnických, vědeckých atd. zařízení s dlouhou životností, která se vyrábějí v malých množstvích a u nichž lze předpoklá-dat, že neskončí na skládce.

Omezené látky

Směrnice RoHS omezuje použití těchto šesti látek:

Kadmium (Cd)

Rtuť (Hg)

Olovo (Pb)

Šestimocný chrom (Cr+6)

Polybromované bifenyly (PBB)

Polybromované difenylethery (PBDE)

Omezení

Používání zařízení obsahujících olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom a zhášeče hoření (PBB, PBDE) nad určený váhový limit je direktivou zakázáno. Směrnice a její novela z 18. 8. 2005 stanovují přípustný podíl kadmia na 0,01 %, u ostatních na 0,1 % v použitých materiálech a výjimky pro některá zařízení a technologie, které užití těchto látek nutně vyžadují (třeba olovo při výrobě skla, oceli, slitin mědi a hliníku v pájkách, akumulátorech a podobně).

Výrobci zařízení zodpovídají za to, že jejich výrobky neobsahují ani jednu ze zmíněných šesti zakázaných látek ve větším než povoleném množství. Směrnice se nevztahuje přímo na jednotlivé komponenty a polotovary, a tak výrobci konečného zařízení jsou povinni provést kroky, aby všechny materiálové části, které jsou použity v jejich výrobcích, splňovaly tyto podmínky.

Výrobci všech elektronických zařízení mimo EU mají stejnou povinnost, pokud jsou jejich výrobky importovány do států EU. Podobná opatření uzákonila i řada dalších zemí mimo EU, například Švýcarsko, USA, Čína a Jižní Korea.

Revize směrnice

V prosinci 2008 ohlásila Evropská komise záměr uskutečnit revizi směrnice.

Zdroj: Wikipedia


AUTOR: Václav Loubek

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí