zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny atomového zákona

31.08.2011
Atomová energie
Legislativa
Změny atomového zákona

Parlament se usnesl na těchto zákonech České republiky...

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 249/2011 Sb. Částka: 89/2011 Sb.
Na straně (od-do): 3034-3036 Rozeslána dne: 30. srpna 2011
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 20. července 2011 Datum účinnosti od: 30. srpna 2011
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III

Předpis mění: 18/1997 Sb.; 634/2004 Sb.
249

ZÁKON

ze dne 20. července 2011,

kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb.,
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna atomového zákona

Čl. I

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene t) doplňují slova "a zajišťuje plnění dalších povinností vyplývajících z předpisů Evropské unie41) týkajících se zejména vnitrostátního a mezinárodního hodnocení státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení".

Poznámka pod čarou č. 41 zní:

_____________________________________

"41)
Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení.".


2. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3g, které včetně nadpisů znějí:


"§ 3a


Poplatky na odbornou činnost Úřadu

Poplatky na odbornou činnost Úřadu jsou


a)
poplatek za žádost o vydání povolení (dále jen "poplatek za žádost"),


b)
udržovací poplatek.

§ 3b


Subjekty poplatků na odbornou činnost Úřadu

(1) Poplatníkem poplatku za žádost je žadatel o vydání povolení.

(2) Poplatníkem udržovacího poplatku je držitel povolení.

§ 3c


Předmět poplatků na odbornou činnost Úřadu

(1) Předmětem poplatku za žádost je činnost Úřadu související s vydáním


a)
povolení k umístění jaderného zařízení,


b)
povolení k výstavbě


1.
jaderného zařízení, nebo


2.
pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči,


c)
prvního povolení k provozu


1.
jaderného zařízení,


2.
pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, nebo


3.
pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči, nebo


d)
povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu


1.
jaderného zařízení,


2.
pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, nebo


3.
pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči.


(2) Předmětem udržovacího poplatku je činnost Úřadu související s výkonem státního dozoru nad činností držitelů povolení k


a)
provozu


1.
jaderného zařízení,


2.
pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, nebo


3.
pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči, nebo


b)
jednotlivým etapám vyřazování z provozu


1.
jaderného zařízení,


2.
pracoviště III. kategorie pro těžbu a zpracování uranové rudy, nebo


3.
pracoviště IV. kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči.

§ 3d


Osvobození od poplatků na odbornou činnost Úřadu

(1) Od poplatků na odbornou činnost Úřadu se osvobozují


a)
veřejné vysoké školy a zdravotnická zařízení, která činnosti podle tohoto zákona vykonávají za úhradu z veřejného zdravotního pojištění,


b)
osoby, které činnosti podle tohoto zákona vykonávají pouze za úhradu z veřejných prostředků na vědu a výzkum včetně prostředků z fondů Evropské unie.


(2) Skutečnosti rozhodné pro osvobození od poplatků na odbornou činnost Úřadu dokládá poplatník při podání žádosti o vydání povolení nebo na výzvu Úřadu.

(3) Dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro osvobození od poplatků na odbornou činnost Úřadu, oznámí poplatník tuto skutečnost Úřadu do 15 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.

§ 3e


Sazba poplatků na odbornou činnost Úřadu

(1) Sazba poplatku za žádost činí v případě žádosti o vydání povolení podle


a)
§ 3c odst. 1 písm. a) nejvýše 30 000 000 Kč,


b)
§ 3c odst. 1 písm. b) nejvýše 150 000 000 Kč,


c)
§ 3c odst. 1 písm. c) nejvýše 60 000 000 Kč,


d)
§ 3c odst. 1 písm. d) nejvýše 60 000 000 Kč.


(2) Sazba udržovacího poplatku činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost, nejvýše 4 000 000 Kč.

(3) Vláda stanoví nařízením sazby poplatků na odbornou činnost Úřadu pro jednotlivé činnosti Úřadu podle § 3c.

§ 3f


Poplatková povinnost k udržovacímu poplatku

(1) Poplatková povinnost k udržovacímu poplatku vzniká prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nabylo rozhodnutí o vydání povolení právní moci.

(2) Poplatková povinnost k udržovacímu poplatku zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém povolení zaniklo.

§ 3g


Správa a rozpočtové určení poplatků na odbornou činnost Úřadu

(1) Poplatek za žádost je splatný do 30 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení.

(2) Udržovací poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skončení poplatkového období, kterým je kalendářní rok.

(3) Správu poplatků na odbornou činnost Úřadu vykonává Úřad.

(4) Poplatky na odbornou činnost Úřadu jsou příjmem státního rozpočtu.".

3. V § 12 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:


"b)
pro činnosti vedoucí k ozáření související s lékařskou radiodiagnostikou při poskytování zdravotní péče zubními lékaři odborná způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře podle zákona o výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,".


Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

4. V § 12 odst. 1 písm. c) se za slovo "pro" vkládá slovo "ostatní".

5. V § 12 odst. 2 se slova "písm. a) a b)" nahrazují slovy "písm. a) a c)".

6. V § 17 odst. 1 písm. a) se za slovo "bezpečnost" vkládají slova ", přičemž odpovědnost za zajištění jaderné bezpečnosti nelze přenést na jinou osobu".

7. V § 18 odst. 1 písm. p) se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".

8. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:


"s)
zajistit a udržovat odpovídající finanční a lidské zdroje potřebné k plnění povinností souvisejících s jadernou bezpečností jaderného zařízení.".

ČÁST DRUHÁ


Změna zákona o správních poplatcích


Čl. II

Položka 106 v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:

"Položka 106

Přijetí žádosti o povolení65)


a)
k umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů

Kč 5 000

b)
k výstavbě jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie

Kč 5 000

c)
k jednotlivým etapám uvádění jaderného zařízení do provozu

Kč 3 000

d)
k provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní připravenost jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

Kč 3 000

e)
k nakládání s jadernými materiály

Kč 1 000

f)
k provozu pracoviště III. kategorie

Kč 3 000

g)
k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie

Kč 5 000

h)
k uvádění radionuklidů do životního prostředí

Kč 1 000

i)
k nakládání s radioaktivními odpady

Kč 1 000

j)
k jednotlivým etapám vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu

Kč 1 000

k)
k nakládání se zdroji ionizujícího záření

Kč 1 000


l)
k dovozu nebo vývozu jaderných položek

Kč 500

m)
k přepravě


-
velmi významných zdrojů ionizujícího záření

Kč 500

-
jaderných materiálů

Kč 2 000

n)
ke zpětnému dovozu radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky

Kč 1 000

o)
k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany

Kč 1 000

p)
k přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu těchto výrobků

Kč 1 000


Osvobození

Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů a s. p. DIAMO.

____________________________________

65)
§ 9 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST TŘETÍ


ÚČINNOST


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.


Klaus v. r.


Nečas v. r.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 250/2011 Sb. Částka: 89/2011 Sb.
Na straně (od-do): 3037-3038 Rozeslána dne: 30. srpna 2011
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 20. července 2011 Datum účinnosti od: 15. září 2011
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Předpis mění: 18/1997 Sb.
250


ZÁKON

ze dne 20. července 2011,

kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Osoba, která žádá Úřad o povolení činnosti podle § 9 odst. 1, při níž mají vznikat radioaktivní odpady, se zaeviduje u Správy jako budoucí původce radioaktivních odpadů; uvede údaje nutné k její jednoznačné identifikaci, jde-li o právnickou osobu, též údaje k identifikaci členů statutárního orgánu, a dále údaje o činnosti, která má být povolena, a o předpokládaném druhu a množství radioaktivních odpadů, které mají vznikat. Údaje z evidence jsou uchovávány po dobu 5 let po ukončení placení odvodů podle § 27.".

2. V § 26 odst. 1 se slovo "jednotlivé" nahrazuje slovem "příslušné".

3. V § 26 odst. 3 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

"m)
poskytování příspěvků obcím podle § 27.".

4. V § 27 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou "Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se při správě odvodů podle daňového řádu.".

Poznámka pod čarou č. 23 se zrušuje.

5. V § 27 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Odvody podle odstavců 2 a 3 se platí

a)
zálohově měsíčně ze základu odvodu, kterým je u původců provozujících jaderné elektrárny roční výroba elektrické energie měřená na svorkách generátoru a u původců provozujících výzkumné jaderné reaktory s odvodem tepla vyšším než 0,1 megawatthodiny roční výroba tepelné energie; výše zálohy se odvozuje z výroby v daném měsíci a sazby odvodu stanovené nařízením vlády,

b)
jednorázově původci neuvedenými v písmeni a) (dále jen "původci malého množství radioaktivních odpadů"), a to ve výši stanovené nařízením vlády podle podmínek pro přijetí radioaktivních odpadů k uložení nebo skladování (§ 31); výše odvodu se každoročně zvyšuje, nejvýše však o 7 % oproti roku bezprostředně předcházejícímu; původci malého množství radioaktivních odpadů platí odvod při převzetí radioaktivních odpadů Správou s tím, že odvod za radioaktivní odpad nesplňující podmínky k uložení nebo skladování stanoví Správa přiměřeně.

(5) Přiznání k odvodu podle odstavce 4 písm. a) se podává Správě na jejím tiskopisu do 31. ledna následujícího roku.".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

6. V § 27 odstavec 7 zní:

"(7) Výši a způsob odvádění prostředků na jaderný účet, zejména základ odvodu, sazbu odvodu, odvodové období, splatnost odvodu, podání přiznání odvodu a zálohy na odvod a způsob jejich správy, včetně způsobu evidence dle plátců, pravidla, podle kterých bude umožněno původcům malého množství radioaktivních odpadů splatit odvod úhradou nákladů na jejich uložení ve prospěch jaderného účtu prostřednictvím Správy, stanoví vláda nařízením.".

7. V § 27 se doplňují odstavce 9 až 11, které včetně poznámky pod čarou č. 41 znějí:

"(9) Příspěvek z jaderného účtu náleží obci, na jejímž katastrálním území je

a)
stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech41),

b)
stanoveno chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech3), nebo

c)
povoleno provozování úložiště radioaktivních odpadů.

(10) Obci, které náleží v kalendářním roce příspěvek podle odstavce 9 písm. a) nebo c), příspěvek podle odstavce 9 písm. b) nenáleží. Příspěvek se poskytuje z moci úřední po marném uplynutí lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu odstavce 9.

(11) Příspěvek z jaderného účtu činí nejvýše 4 000 000 Kč ročně. Vláda stanoví nařízením pravidla pro poskytování příspěvku a výši příspěvku podle odstavce 9 písm. b) a c), jakož i způsob výpočtu příspěvku podle odstavce 9 písm. a), a to s přihlédnutím k velikosti průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry k ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech.

_____________________________________

41)
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí