zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Management rizik jako nástroj pro udržitelný rozvoj

02.11.2011
Havárie
Management rizik jako nástroj pro udržitelný rozvoj

Současně s vývojem společnosti roste volání po zajištění bezpečnosti v nejrůznějších oblastech a smyslech tohoto slova. To je však spojeno se zvyšujícími se náklady. Jak je optimalizovat?

Nejspolehlivější metodou pro optimální zajišťování bezpečnosti je management rizik, který se proto těší rostoucí pozornosti. S vývojem společnosti a zvyšujícím se technickým vybavením a zázemím roste volání po zajištění bezpečnosti, a to z mnoha pohledů:

- Odedávna se v rámci společnosti zajišťuje bezpečnost většiny obyvatelstva před útoky kriminálních živlů.

- Využívání složitějších pracovních prostředků a technologií a pronikání člověka do neprobádaných oblastí přírody vyvolalo požadavek na zajištění bezpečnosti práce.

- Stále větší znečišťování životního prostředí lidskou civilizací způsobilo potřebu zajišťování bezpečného životního prostředí.

- Rozvoj informačních technologií a zvyšující se zranitelnost člověka při jejich napadení a absenci má za následek potřebu systémového ošetření bezpečnosti informací.

- Specializace a dělba práce a stále větší závislost jednoho na druhém má za následek tlak na zajišťování bezpečnosti dodavatelských řetězců.

- Všichni chceme bezpečně ukládat své finance.

- Podniky se stále více obávají o bezpečnost své existence v konkurenčním prostředí, ohroženém navíc i přírodními katastrofami.

Zajišťování bezpečnosti je spojeno se zvyšujícími se náklady a před námi stojí otázka jak moc investovat do bezpečnosti, aby byla zajištěna její přijatelná úroveň.

Nejspolehlivější metodou pro optimální zajišťování bezpečnosti v kterékoli z výše uvedených oblastí bezpečnostních cílů organizací a systémů je management rizik. Ten byl až dosud doménou velkých nadnárodních společností, ale nyní se touto disciplínou stále více zabývají i menší organizace.

Pro fungování managementu rizik je třeba vytvořit: atmosféru - formalizovaný rámec - implementaci procesů managementu rizik.

Atmosféra firmy

Prvním, velmi obtížným krokem je vytvoření firemní atmosféry, která bude všechny činnosti související s managementem rizik pozitivně podporovat. Vrcholové vedení musí být přesvědčeno o užitečnosti celého projektu, musí zavedení této disciplíny chtít a dát to jasně najevo. Např. formou politiky, výběrem vhodných spolupracovníků pro zavedení a důsledným přezkoumáváním implementace a efektivnosti projektu.

Formalizovaný rámec

Rámec pro management rizik vytváří erudovaný odborník. Pro realizaci je třeba nejprve připravit sjednocující nástroje a metody pro jejich oceňování a další řízení, tzv. rámec managementu rizik. Výsledkem ocenění rizik je portfolio rizik, které může být reprezentované různou formou. Např. maticí nebo mapou rizik.

Součástí rámce managementu rizik je také vytvoření nezbytného rozsahu dokumentace a záznamů, do kterého patří:

- dokumentovaná politika managementu rizik,

- detailní postupy pro analýzu rizik,

- záznamy výsledků, jako jsou:

- - hodnocení rizik,

- - plány ošetření rizik,

- - záznamy o průběhu programů ošetření rizik,

- - hodnocení úspěšnosti programů ošetření rizik.

Implementace procesu

Aby byl systém managementu rizik funkční a efektivní a přinesl přidanou hodnotu, musí vlastní realizační proces managementu rizik procházet logickými kroky. A to za účasti manažerů všech oblastí vyhlášených v politice, pod vedením zkušeného manažera rizik a podle jasně nastavených pravidel.

Cíle managementu rizik

Účelem managementu rizik je rozpoznat rizika, zabránit negativnímu vývoji v jeho počáteční fázi a vyhnout se událostem, které mohou způsobit škodu, nebo alespoň omezit následky těchto událostí. Účelem však může být i rozpoznání příležitostí, kterých by se organizace měla chopit.

Je velmi důležité, aby přístup k posuzování rizik byl jednoduchý, transparentní a pokud možno jednotný, aby jej pochopili a snadno využívali všichni zúčastnění a aby vedení mohlo výsledky snadno přezkoumávat. Velmi důležité je nastavení kritérií při posuzování rizik.

Praxe v mnohých případech prokázala, že s výjimkou bezpečnosti práce by kritéria pro hodnocení rizik měla být nastavena pomocí finančních ukazatelů, které vystihují nejen možná finanční rizika, ale také obchodní, technologická, výrobní a informační rizika. Pravděpodobnost výskytu se zpravidla převádí na časové ukazatele.

Ošetření rizik lze provádět formou akčních plánů, programů, projektů, harmonogramů nebo jednoduše úkolů, což je hlavní součástí implementování managementu rizik. Důležité je také nastavení metod a způsobů monitorování a přezkoumávání úspěšnosti plnění a úspěšnosti realizace veškerých aktivit v rámci řešení (snižování) rizik.

Pro udržení zájmu vrcholových manažerů firem je velmi důležité průběžné vyhodnocování, zda jim tento přístup něco přináší. Například zda se daří minimalizovat dopad rizik v rámci krizových situací do nízké, maximálně do střední úrovně.


Marie Šebestová
senior manager CQS

ZDROJ: Kvalita jako služba

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí