zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak se chránit před extrémními klimatickými jevy?

27.11.2011
Havárie
Klimatické změny
Jak se chránit před extrémními klimatickými jevy?

Příroda nás v posledních několika letech často překvapuje různými extrémy....

Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik rad, jak se můžete připravit na nebezpečné klimatické jevy jako je bouřka, vichřice, přívalový déšť nebo krupobití.

Kde získat informace o aktuálně hrozícím nebezpečí

Extrémní výkyvy počasí - jsme na ně připraveni?Většinu níže popsaných extrémních klimatických jevů je možné předpovědět dostatečně předem. Český hydrometeorologický ústav v případě přepokládaného výskytu nebezpečného klimatického jevu vydává výstražnou informaci, která obsahuje kromě charakteru nebezpečného jevu také časový a prostorový rozsah platnosti výstražné informace, míru rizika (nízké, vysoké, extrémní) a doporučení, jak nebezpečí eliminovat. Kromě předpovědních relací v médiích se o aktuálně vydaných výstrahách dozvíte více na www.chmi.cz. V Jihomoravském kraji dostávají od HZS JMK tyto výstrahy formou SMS a e-mailu i všichni starostové obcí. I u nich se tedy můžete informovat. V mnoha obcích Jm kraje navíc funguje systém informování občanů (nejen) o hrozícím nebezpečí pomocí bezplatných SMS zpráv, stačí se jen zaregistrovat na Vašem obecním úřadě. Podobný systém provozuje i Krajský úřad Jm kraje.

Co a jak nás může nejčastěji ohrozit

Bouřka - největší riziko představují blesky, které mohou při přímém zásahu způsobit smrt nebo těžké zranění (popálení) a také požár porostu nebo obytných budov. Dalším nebezpečím jsou možné poryvy větru (pády stromů, sloupů nebo drátů el. vedení, částí budov nebo převrácení automobilů).

Vichřice - jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území (zvláště častý v horských oblastech), většinou spojený se změnou tlaku a přechodem atmosférické fronty. Intenzita se udává v metrech za sekundu - vichřice od 25 m/s (90 km/h). Nebezpečí spočívá kromě výše uvedeného také v možném dlouhodobějším výpadku el. energie, přerušení dopravních komunikací, apod.

Tornádo - jedná se o lokální atmosférický vír s plošným rozsahem v řádu stovek metrů s velkou intenzitou bouřkové činnosti. V krátkém časovém období (minuty nebo desítky minut) může napáchat značné škody (např. v Litovli - červen 2004).

Sněhová kalamita - dlouhodobé intenzivní sněžení, jehož následkem může dojít k vícedennímu přerušení dopravní obslužnosti území, k přerušení zásobování potravinami a el. energií, k poškození střech budov a vozidel vahou sněhu, ke zvýšení počtu zranění osob (uklouznutí na kluzkém povrchu, pády sněhu a ledu ze střech, vznik lavin v horách, apod.).

Přívalový déšť - těžko předvídatelný intenzivní déšť (nemusí být doprovázený bouřkou) s následkem náhlého zaplavení sklepů obytných domů, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem, listím apod., eroze na nezpevněných cestách a také polích a zahradách, sesuvů půdy, protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů, poškození břehů vodních toků.

Krupobití - krátkodobé a lokální vypadávání srážek s ledovými kroupami o různé velikosti. Škody na majetku (okna, skleníky, karoserie vozidel, vegetace) způsobují kroupy od velikosti 2 cm v průměru. Kroupy nad 5 cm v průměru (poměrně vzácný výskyt) mohou způsobit i vážnější zranění osobám a zvířatům.

Jak se ochránit

Jsem doma:

V případě všech výše uvedených klimatických jevů doporučujeme zůstat doma a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházet a nevyjíždět.

Pokud máte čas udělat ochranná opatření, doporučujeme ve všech výše uvedených případech zkontrolovat uzavření všech oken a dveří a v blízkosti domu (zahrada) upevnit volně položené předměty (nebo je uschovat, je-li to možné), odvést do bezpečí zvířata, ukrýt automobil do garáže, apod. Navíc:

 • v případě bouřky dále odpojte anténu a elektrické spotřebiče od sítě (mimo ledničky a mrazničky) a připravte se na možný výpadek el. proudu (svíčka a zápalky v pohotovosti). Po bouřce zkontrolujte okolí domu (možnost požáru od zásahu bleskem, další škody způsobené deštěm nebo větrem).
 • v případě vichřice zejména dávejte pozor na návětrnou stranu domu - hrozí poškození oken a dveří poletujícími předměty.
 • v případě tornáda se držte dál od oken a nezdržujte se v místnostech těsně pod střechou. Najděte si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy. I když je tornádo na první pohled atraktivní jev, nikdy neopouštějte domov a neotvírejte okna kvůli lepšímu výhledu! Tornádo Vás snadno může připravit o život. Po skončení tornáda zkontrolujte stav svého domu a ověřte si, zda i sousedé v okolí přestáli tornádo bez úhony na životě a zdraví. Pomozte všem postiženým (vyproštění z trosek, první pomoc, přivolání záchranářů a havarijních služeb).
 • v případě hrozící sněhové kalamity si snažte ještě včas opatřit zásoby trvanlivých potravin (pokud máte obchod v docházkové vzdálenosti), nevyjíždějte automobilem zbytečně, připravte se na možný dlouhodobější výpadek el. proudu. Pravidelně kontrolujte výšku sněhové pokrývky na střeše domu (zvl. u plochých střech) a přesáhne-li 50 cm, odstraňte ji.
 • v případě přívalového deště kontrolujte průběžně pevnost a vodě odolnost střechy a oken. Je-li Váš dům na svahu, buďte připraveni na možný náhlý příval vody a bahna s poškozením přilehlé stěny domu (v krajním případě i zřícení). Po skončení přívalového deště se snažte co nejrychleji zkontrolovat statiku budovy a škody v okolí. Pomáhejte i ostatním postiženým.
 • v případě krupobití především chraňte střešní okna (deka, upevněné kusy oblečení) a automobil, pokud parkujete na ulici (plachta, přikrývka). Po skončení zkontrolujte zejména všechna okna a stav střešní krytiny.

U všech výše uvedených případů navíc platí, že vždy, pokud jste utrpěli nějakou materiální škodu, pečlivě si vše zdokumentujte (fotoaparát, kamera) pro potřeby pojišťovny (náhrada škody).

Jsem venku:

Jste-li venku, snažte se ve všech případech co nejdříve najít úkryt v nejbližší budově (obchod, úřad, restaurace, v nouzi i např. přístřešek v lese, most s dostatečným prostorem pro ukrytí, apod.). Dále se zaměříme na případ, kdy jste nuceni přečkat nebezpečnou situaci pod širým nebem.

V žádném z výše uvedených případů se nezdržujte zbytečně na otevřených a vyvýšených místech v krajině. Ve většině případů je nebezpečné i zdržovat se v blízkosti vodních toků nebo ploch. Pokud dojde k pádu drátů el. vedení na zem, v žádném případě se jich nedotýkejte a ani se k nim nepřibližujte. Jste-li v jejich bezprostřední blízkosti, snažte se od nich vzdálit tím, že budete dělat drobné krůčky. Dále:

 • v případě bouřky mějte na paměti, že žádné místo není dost bezpečné před zásahem blesku. Nebezpečí můžete předejít tím, že nebudete mít při sobě kovové předměty (např. i deštník), neschovávejte se pod osamělými stromy nebo v blízkosti vodivých předmětů. Při bouřce netelefonujte. Pokuste se najít chráněné místo v níže položeném prostoru (údolí, úpatí kopce) s nižší vegetací, dostatečně daleko od stožárů a vedení el. proudu. Vyčkejte do konce bouřky. Vzdálenost bouřky poznáte podle časového rozmezí mezi zábleskem a zahřměním. Pro přibližný odhad platí, že počet sekund mezi zábleskem a zahřměním vydělte třemi a získáte počet kilometrů, jak daleko od Vás je bouřka. Neopouštějte úkryt, dokud doba mezi zábleskem a zahřměním nepřesáhne alespoň 15 sekund (tj. bouřka je ve vzdálenosti cca 5 km).
 • v případě vichřice se nepohybujte na okrajích prudkých srázů nebo břehů řek, hrozí pád při poryvu větru. Další nebezpečí hrozí od předmětů, unášených větrem, snažte se tedy najít úkryt pod pevným přístřeškem. Pozor v lese - hrozí pád nestabilních stromů. V lese se schovejte u kmene dostatečně pevného a rozložitého stromu (není-li vichřice doprovázena bouřkou). V obydlených místech hrozí také pád částí budov (střešní krytina, květináče, okapy, lešení) a el. vedení.
 • v případě tornáda se snažte co nejrychleji dostat z jeho dosahu. Pokud není v blízkosti pevná budova, utíkejte kolmo na směr, kterým se tornádo pohybuje, případně vyhledejte úkryt např. v příkopech či jiných terénních nerovnostech.
 • v případě sněhové kalamity se snažte co nejdříve dostat do obydleného místa, hrozí ztráta orientace, vyčerpání a prochladnutí. Pohybujte se opatrně, pozor na zasněžená nebezpečná místa (příkopy, vodní toky, led...). Pokud nejste schopni zvládnout přesun do bezpečí, volejte linku 112 nebo 155.
 • v případě přívalového deště (není-li doprovázen bouřkou) se pokuste najít úkryt dostatečně daleko od vodních toků a prudkých svahů, kde hrozí náhlé vzedmutí hladiny, resp. sesuvy.
 • v případě krupobití se ukryjte pod nejbližším stromem nebo mostem, jste-li ve zcela otevřené krajině, chraňte si rukama nebo taškou či bundou alespoň hlavu.

Pokud v kterékoli z výše uvedených situací utrpíte zranění a nejste schopni se dostat do obydlené oblasti, přivolejte pomoc (linka 112 nebo 155). Nemáte-li možnost přivolat pomoc, postupujte podle zásad v kapitole Jak přežít v přírodě.

Jsem v automobilu:

Jste-li v uzavřeném automobilu (ne kabriolet s plátěnou střechou), může Vám vůz sloužit jako dostatečný přechodný úkryt nebo prostředek úniku pro všechny popisované klimatické jevy. Rizikem pro Vás a Váš vůz je pouze silné krupobití (poškození karoserie a oken) a tornádo nebo vichřice (hrozí převrácení vozu).

Ve všech případech je třeba dobře vyhodnotit situaci. Při blížícím se klimatickém jevu je bezpečnější rychlý únik, pokud jste již daným jevem zasaženi, jeďte velmi pomalu nebo zastavte na bezpečném místě, kde nehrozí zejména pád stromů nebo srážka s jiným vozidlem při zhoršené viditelnosti. Dále:

 • při bouřce se nedotýkejte kovových částí automobilu a nevystupujte ven (hrozí zásah el. výbojem např. při vstupu do louže).
 • při vichřici snižte rychlost jízdy nebo raději zastavte, nejlépe čelem ke směru větru (při bočním větru hrozí větší pravděpodobnost převrácení vozu).
 • při tornádu se snažte pokud možno co nejrychleji dostat mimo směr pohybu tornáda, protože Váš vůz Vás při značné síle tohoto vzdušného víru nemusí ochránit. Jste-li už zasaženi, zastavte na místě, kde nehrozí pád předmětů na vůz a počkejte, až tornádo skončí.
 • v případě sněhové kalamity zvažte stav vozovky, vzdálenost a profil silnice po které jedete. Je-li nemožné bezpečně projet, pokuste se zaparkovat a počkat na silničáře. Pokud jste již uvízli na silnici, postarejte se o to, aby byl Váš vůz vidět (výstražná světla, trojúhelník). Pokud Váš vůz překáží provozu, informujte policii (linka 158). V případě, že je komunikace zcela zatarasena vozidly a hrozí, že budete muset zůstat několik hodin ve voze, šetřete pohonnými hmotami. Vypněte veškeré zbytečné spotřebiče (klimatizace, rádio, světla) a pouze topte motorem. Docházejí-li Vám pohonné hmoty, motor zapínejte jen na nezbytně nutnou dobu k vytopení vozu. Čekejte klidně v autě na příjezd záchranářů.
 • v případě přívalového deště raději zastavte na bezpečném místě, kdy Váš vůz neohrozí proud vody nebo bahna na silnici a čekejte na snížení intenzity srážek.
 • v případě krupobití (kroupy větší než 2 cm v průměru) v každém případě zastavte, hrozí vážné poškození čelního skla a karoserie. Máte-li ve voze deku nebo nepotřebné oděvy, pokuste se zakrýt alespoň čelní sklo, které je nejvíc ohroženo.

Po skončení uvedených klimatických jevů nejprve zkontrolujte stav Vašeho vozu, zejména pneumatik, čelního skla a karoserie. Pokud je vše v pořádku, velmi opatrně pokračujte v jízdě - komunikace mohou být poškozeny nebo zataraseny.

ZDROJ: www.firebrno.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí