zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podrobnosti k vysoce účinnému, efektivnímu a ekologickému hasivu Fire Ade

02.01.2012
BOZP
Havárie
Podrobnosti k vysoce účinnému, efektivnímu a ekologickému hasivu Fire Ade

Na základě dotazů čtenářů na novou generaci velmi účinných hasiv Fire Ade2000 uvádíme další podrobnosti o tomto velmi efektivním a moderním hasícím prostředku, jež si ve světě, ale i u nás razí rychle cestu vpřed.

VÍCEÚČELOVÝ HASICÍ A LIKVIDAČNÍ PROSTŘEDEK FireAde2000

FireAde 2000 je NOVÁ TECHNOLOGIE, VÍCEÚČELOVÝ hasicí a likvidační prostředek, kombinující výhody 6 různých chemických technologií pro zvýšení svých hasebních schopností a rozšíření možnosti použití ve větší míře. FireAde 2000 odstraňuje nutnost skladovat několik různých hasiv pro různé druhy požárů.

FireAde 2000 je 6 výrobků v jednom

1) Hasivo

Prostředek FireAde 2000 se používá pro třídu požáru: A,B,C,D,F

2) Chladicí prostředek

FireAde 2000 dosahuje znatelného a rychlého snížení teploty vytvořením teplotního gradientu, způsobeného latentním teplem vypařování a prostým objemovým ochlazováním. Vzhledem k vysoce účinnému smáčedlu, které snižuje povrchové napětí vody až šestkrát, je objem FireAde 2000 nutný pro ochlazení o 1 °C značně nižší, než objem obyčejné vody, potřebný pro stejný pokles teploty o 1 stupeň.

3) Likvidace úniků nebezpečných látek

FireAde 2000 je vysoce účinný jako látka pro likvidaci úniků vzhledem ke své schopnosti emulgace hořlavých kapalin (polárních / nepolárních) a eliminovat nebo redukovat hořlavé uhlovodíkové výpary při styku s nimi. Tento proces je založen na principu emulgace, který spočívá v mechanickém rozptýlení nemísitelných kapalin za přítomnosti stabilizující látky - emulgátoru. Na emulgaci má vliv uspořádání a polarita molekul uhlovodíků. Doba nečinnosti a přerušení je minimalizována nebo zcela eliminována, neboť likvidace úniků a následné vyčištění se uskuteční rychle a bezpečně, bez nebezpečí vznícení. Emulgační vlastnost FIRE ADE se uplatní zejména ve všech případech úniku hořlavých kapalin mimo technologická zařízení. Velké uplatnění může najít zejména při dopravních haváriích na komunikacích. Pro hasiče je tato vlastnost výhodná zejména tím, že se sníží riziko následného vznícení hořlavých kapalin a vznik následného požáru. FIRE ADE je však především hasivo, u kterého jeho vlastnost emulgace zvyšuje hasící účinek vody, a proto se s ním nepočítá při sběru ropných látek na vodní hladině, což je ostatně v ČR zakázáno.

Praktické uplatnění emulgační vlastnosti FIRE ADE se proto především využije při:

 • úniku nebezpečných látek na komunikacích
 • úniku na letištních manipulačních plochách
 • úniku v rafineriích, chemickém i jiném průmyslu apod.

4) Čištění toxického kouře

Emulgační efekt FIRE ADE se po aplikaci následně projeví změnou barvy kouře. Nejvíce je to patrné u požárů hořlavých - uhlovodíků, kde barva kouře přechází z tmavě černé barvy do světlejších odstínů. V obchodní zahraniční literatuře je tento efekt uváděn pod názvem "obalovací schopností" FireAde 2000 působí stejně dobře u kouře jako u kapalin. Čisticí účinek FireAde 2000 lze pozorovat jen malou chvíli po jeho aplikaci. Hustý a toxický černý kouř se rychle mění v čistší světlý kouř, s vyšším poměrem obsahu vodních par než nebezpečných toxinů. FireAde 2000 přerušuje řetězovou reakci volných radikálů, čímž zabraňuje jejich shlukování a tvorbu sazí a kouře. Méně kouře a toxinů znamená zvýšenou bezpečnost a zlepšenou viditelnost v prostoru činnosti.

5) Likvidace par

Protože mnohé páry představují nebezpečí výbuchu a překážejí bezpečné činnosti, je obalovací schopnost FireAde 2000 užitečná zejména tehdy, používá-li se pro "uzavření" par a jejich změnu na bezpečné. FireAde 2000 vyžaduje pro eliminaci nebo redukci hořlavých par pouze jednu aplikaci. FireAde 2000 rychle sníží dolní mez výbušnosti pod normovou úroveň. Tato úroveň výbušnosti se sníží okamžitě.

Tradiční pěna pouze potlačí páry, ale celistvost pěnové pokrývky zůstane zachována. Vzdušné páry, uvolňované do ovzduší, nejsou pěnou ovlivněny. Schopnost FireAde 2000 obalit molekuly uhlovodíků a zachovat toto obalení nejméně po dobu 24 až 48 hodin převyšuje tradiční pěnidla.

Praktické uplatnění je při:

 • čištění a odplynování nádrží
 • čištění petrochemických potrubí
 • odplynování ventilových skříní

6) Biologický rozpad

FireAde 2000 obaluje molekuly uhlovodíků, které se pak vznášejí ve vodním roztoku a jsou snadno napadnutelné přírodními nebo syntetickými mikroorganismy. FireAde 2000 může být použit jako dopravní prostředek, převážející jakýkoliv specifický koktail mikroorganismů k setkání s programem biologického rozpadu.

Praktické uplatnění:

Biologický rozpad lze urychlit při rekultivačních programech půdy, která byla kontaminována rozlitím nebo únikem uhlovodíků.

FireAde 2000 je:

 • bezpečný
 • netoxický
 • nekorosivní (pH7)
 • biologicky odbouratelný (zemními bakteriemi)
 • šetrný k životnímu prostředí
 • snadno se skladuje a převáží
 • má neomezenou dobu skladování i v případě přimíšení
 • úsporný podle všech významných kritérií
 • ředitelný sladkou, brakickou i slanou vodou
 • má vysoké ochlazující účinky
 • UV záření nemá vliv na vlastnosti
 • Přístup kyslíku nemá vliv na hasební vlastnosti

 • úsporný - FireAde 2000 má víceúčelové uplatnění a eliminuje potřebu skladování různých hasiv pro různé druhy požárů. Náklady na nákup a skladování hasiv pro každou situaci budou vyšší, než na stejné množství FireAde 2000.. Protože pěna vyžaduje časté doplňování aby tvořila ochrannou vrstvu nad ohněm, je FireAde 2000 ekonomičtější, neboť pro úplné uhašení téhož požáru vyžaduje pouze jedinou aplikaci. Menší množství vody a rychlejší uhašení znamená i menší poškození vodou a menší náklady na čištění, menší opotřebení zařízení, menší hospodářské ztráty a menší pojistné riziko a odpovědnost pro hasiče i majitele objektu..
 • biologicky odbouratelný - FireAde 2000 je schopen rychlého rozpadu v životním prostředí a neškodí rostlinám, živočichům ani jiným součástem jeho struktury. FireAde 2000 má nízké požadavky BOD/COD (nízké nároky na kyslík) a podle předpisů RCRA CFR261 může být bezpečně likvidován jako bezpečný odpadní produkt.
 • netoxický - FireAde 2000 prokázal při zkouškách akutní toxicity hodnoty hluboko pod hranicí toxicity.
 • NEKOROZÍVNÍ - FireAde 2000 nemá vyšší korozivitu než pitná voda a má prakticky neutrální hodnotu pH 7,2 (voda má 7). Je také třicetkrát méně korozívní než pěnidlo "lehká voda" a je tedy mnohem šetrnější k hasicímu zařízení a k objektům a majetku zasaženým ohněm, což dokazuje následující snímek šroubu, který byl více jak půl roku ponořen do 0,4 % roztoku Fire Ade .
 • užívání a údržba zařízení - FireAde 2000 je nekorozívní vůči těsnění, požárním hadicím, proudnicím, sprinklerovým zařízením a hasebním prostředkům. Protože má mazací schopnost, má kladný účinek na životnost kovových součástí. Zařízení lze snadno očistit jedním opláchnutím vodou.

Protože lze FireAde 2000 ředit pitnou, brakickou nebo slanou vodou, lze zařízení doplňovat z jakéhokoliv vodního zdroje.

Použití FireAde2000 jako hasiva

prostředek FireAde 2000 může být použit pro následující kategorie požáru:

 • Požáry třídy "A"

procento přimíšení: od 0,25% do 1%.

FireAde 2000 může být do proudu vody přidán jakýmkoliv druhem přiměšovače nebo přímo přimíchán do cisterny či jiné nádrže s vodou. Jakmile dojde k namíchání koncentrátu do vody, nedochází k jeho usazování. I v případě přimíšení má neomezenou dobu skladovatelnosti. Jakýkoliv prostředek, kterým lze dosáhnout poměr míšení 0,25% nebo vyšší, zajistí nečekanou hasicí schopnost, rychlejší ochlazování a úsporu vody ! FireAde 2000 je vynikajícím prostředkem pro vytvoření volné cesty hořícím materiálem pro záchranu osob nebo majetku. Po vytvoření nehořící trasy se hořlavý materiál již nevznítí, i když po obou jejích stranách oheň stále hoří !

 • Požáry třídy "B"

procento přimíšení: nepolární kapaliny 3%

polární kapaliny 6%

Při aplikaci FireAde 2000 na úniky uhlovodíkových hořlavých kapalin se vytvoří "nehořlavá" disperze i z produktů, které se za běžných podmínek nemísí (motorová nafta , motorové benziny, petroleje apod.). Tímto způsobem dochází k postupnému snížení tvorby par hořlavé kapaliny nad hladinou, což vede k postupnému zvýšení teploty vzplanutí, potlačení kontinuálního hoření par hořlavé kapaliny ve směsi se vzduchem a přispívá k rychlému přerušení hoření. Důležité je také ta skutečnost, že emulgovaná hořlavá kapalina se obtížně zapaluje, pokud se vůbec dá zapálit (což závisí na stupni emulgace). Tento proces emulgace ovlivňuje i hašení požárů třídy "A".

Poznámka: FireAde 2000 hasí všechny strany čtyřúhelníku požáru i v podobě pěny, přičemž vykazuje dokonce rychlejší uhašení než tradiční pěny. Pokrývka pěny vytvořená FireAde 2000 se po uhašení ohně rychle rozpustí, čímž usnadní rychlé vyčištění a umožní rychlejší obnovení viditelnosti a přístupu k objektům, které by jinak byly tradiční pěnou pokryty.

V porovnání s jinými výrobky působí FireAde 2000 na celý požární čtyřúhelník účinněji následovně:

Omezením tepla

vytvořením teplotního gradientu, způsobeného latentním teplem vypařování a jednoduchým objemovým chlazením.

Odstraněním kyslíku

vytvořením bariérové vrstvy s nízkou hustotou.

Odebráním hořlavé látky

chemickým uzavřením molekul uhlovodíku a vytvořením nehořlavé emulse.

Přerušením řetězové reakce volných radikálů

pohlcením energie a tedy i tepla, vytvářejícího se při srážce fragmentů těchto nenabitých molekul s jinými molekulami

 • Požáry americké třídy "C" jsou požáry výparů;

pro tuto kategorii je FireAde 2000 vysoce účinný.

 • Požáry evropské třídy "D" - lehké kovy

Je nutné vyšší procento přimíšení, doporučujeme kontaktovat výrobce nebo dovozce

 • Požáry evropské třídy "E"- tj. elektrické

nepoužívat pro požáry elektrických zařízení

Požáry evropské třídy "F" - tuky a mastnoty

doporučujeme kontaktovat výrobce nebo dovozce

vlastnosti

1. emulgátor

Emulgační vlastnosti FireAde 2000 vycházejí z uspořádání molekul, které umožňuje smísení FireAde 2000, vody a hořlavé kapaliny, např. benzinu, a uzavření molekul uhlovodíku. Toto uzavření uhlovodíky účinně denaturuje a zabraňuje vznícení nebo opětovnému vznícení hořlavé kapaliny. Je to vysoce rozvinutá "moderní" požární technologie.

2. smáčedlo

fireade 2000 snižuje povrchové napětí vody s níž je smíšen, běžně z 72 dynů/cm2 na 23 dynů/cm2, čímž se zvýší navlhčená povrchová plocha a zlepší penetrace.

Jednoduše řečeno, FireAde 2000 smíšen s vodou umožňuje, aby voda působila šestkrát účinněji. Pokrývá větší plochu, proniká hlouběji do povrchové skladby hořících materiálů a hasí oheň mnohem rychleji, než je možné při použití samotné vody.

3. pěnidlo

I když není přímo formulován jako pěna a není také tak omezen jako pěna, vytvoří a zachová FireAde 2000 použitý v pěnotvorném zařízení vrstvu pěny, která oheň pokryje a účinně jej zbaví kyslíku.

4. chladicí prostředek

FireAde 2000, vzhledem ke své vlastnosti zvětšovat poměrnou zvlhčenou plochu a k vyššímu latentnímu teplu vznikajícímu odpařováním, má význačný chladicí účinek jak na hořlavé, tak i na nehořlavé látky.

Praktická aplikace tohoto jevu se jasně projeví hasičům, kteří potřebují manipulovat s dříve horkými předměty pouze několik sekund po jejich uhašení.

ZKOUŠKY A ATESTY

tüv / wgk

Ve spolupráci s TÜV (Produkt und Umwelt) FireAde2000 získal certifikaci pro

klasifikaci WGK 1(Wassergefährdungsklasse),což je nejvyšší klasifikace z hlediska životního prostředí, kterou může chemická látka dosáhnout. Švýcarská akreditační organizace a Švýcarský federální úřad pro metrologii zkoušel FireAde 2000 podle Evropské normy EN 45001 pod akreditačním číslem STS 085.

WGK zkoušky vycházejí z následujících mezinárodních pokynů OECD pro chemické zkoušky:

OECD 203 "rybí zkouška"

OECD 202 část 1 (48 h) "dafniová zkouška"

OECD 423 "zkouška toxicity"

WGK 1 je nejlepší existující klasifikace. Zkoušky byly prováděny se 100% koncentrátem FireAde 2000. Protože se FireAde 2000 běžně používá v poměru 6% a méně, není pochyb o jeho šetrnosti k životnímu prostředí.

NFPA 18 (Zkouška smáčedla podle Národní agentury požární ochrany)

FireAde 2000 plně vyhovuje zkoušce podle NFPA 18 pro požáry třídy A a B.

ČSN EN3 - 1

Zkoušky byly provedeny Technickým ústavem požární ochrany v Praze. Podle zkoušek je FireAde2000 hasivo pro využití na třídu A a B - nepolární i polární kapaliny.

ZDROJ: Toras

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
21
11. 2017
21.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
28
11. 2017
28.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
14
11. 2020
14.11.2020 - Seminář, školení
Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí