zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Národní geoparky a geoparky v Evropě

23.01.2012
Příroda
Geologie
Hydrogeologie
Národní geoparky a geoparky v Evropě

V současné době se rozšiřuje síť národních geoparků ČR, do které se může přihlásit jakékoliv zajímavé území určitým způsobem spojené s významným geologickým dědictvím. V rámci sítě si budou moci jednotlivé národní geoparky vyměňovat zkušenosti, pořádat návštěvy, semináře a konference s geologickou tématikou.

Hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků je Rada národních geoparků ČR. Rada pomáhá realizovat zásady koncepce geoparků, napomáhá v jejich činnostech a také rozhoduje o zařazení kandidátského území do sítě národních geoparků.

Evropské geoparky

Síť evropských geoparků byla založena v roce 2000 a do poloviny roku 2010 zahrnovala 37 území v 15 zemích Evropy. Hlavním cílem geoparků je podle Charty evropských geoparků ochrana geologických lokalit, výzkum, vzdělávání a popularizace geověd, rozvoj specificky orientované turistiky a udržitelný rozvoj území. Evropským geoparkem se může stát pouze území, které jako národní geopark osvědčilo své kvality i funkčnost. Podle Madonské deklarace (2004) se každý Evropský geopark stává automaticky i Geoparkem UNESCO.

Globální síť geoparků UNESCO

V roce 2000 se díky přijetí deklarace a celosvětovému zájmu o neživou přírodu koncepce geoparků rozšířila po celém světě.

Co je geopark

Termín geopark označuje území, které poskytuje obraz o vývoji Země a ukazuje vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. Vzniká v regionu, jehož geologická stavba umožňuje zajímavou interpretaci geologických procesů a je takto veřejnosti interpretována, a kde se vytvoří funkční infrastruktura z místních skupin, podporující tradiční i nové geoturistické aktivity. Geopark vzniká jako iniciativa místní komunity a může být na její popud podporován odbornými pracovišti.

Do sítě národních geoparků se může přihlásit jakékoliv zajímavé území ČR určitým způsobem spojené s geologickým dědictvím. V rámci sítě si budou moci jednotlivé národní geoparky vyměňovat zkušenosti, pořádat návštěvy, semináře a konference s geologickou tématikou.

Známku kvality a označení Národní geopark uděluje MŽP po doporučení Radou národních geoparků.

Způsob vymezení

Institut geoparků u nás nevycházi z legislativy. Geoparky vznikají na zakladě dobrovolné spolupráce různých subjektů v daném území, v úzké spolupráci se státní ochranou přírody, které chtějí navázat na místní tradice a přírodní podstatu regionu se zvláštním zřetelem ke geologickému dědictví. Cílem je chápat kraj jako harmonický celek a ukázat jej tak nejen svým obyvatelům, ale hlavně návštěvníkům.

Podmínky a postup, kterym se území může stát českým národním geoparkem, upravilo MŽP směrnicí č. 6/2007 k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark.

Charta národních geoparků České republiky

Národním geoparkem se může stát území , které reprezentuje geologické dědictví České republiky a disponuje strategií udržitelného rozvoje. Geopark má jasně definované hranice a zahrnuje dostatečně velkou a osídlenou oblast, která umožňuje prosazovat udržitelný rozvoj a naplňovat myšlenky geoparků. Národní geopark zahrnuje geotopy, které jsou výjimečné z hlediska vědeckého zkoumání, estetické hodnoty, osvětového využití a reprezentují geologické dědictví státu. Tyto lokality jsou vzájemně propojeny systémem značených, veřejně přístupných stezek a udržovány. Většina lokalit prezentovaných v rámci národního geoparku je součástí geologického dědictví, které doplňují ekologické, archeologické, montanistické, historické, etnografické a kulturní památky.

Národní geopark

  • je řízen subjektem (právnickou osobou) s jasně definovanou strukturou, který v rámci daného území prosazuje ochranu, prezentaci a propagaci přírodního a kulturního dědictví na základě principu udržitelného rozvoje; prostředkem rozvoje je mj. cestovní ruch zaměřený na poznávání Země (geoturismus);
  • propaguje poznávání a zachování charakteru území v jeho celku, upozorňuje na ovlivnění společnosti a jejího vývoje geologií území;
  • upevňuje vazby jeho obyvatel ke krajině, usnadňuje jim pochopení a přisvojení si dědictví krajiny, zapojuje se do obnovy přírodních a kulturních hodnot území a současně posiluje sounáležitost místního společenství;
  • podporuje geoturismus, drobné zemědělství, tradiční řemesla a další původní hospodářské aktivity za účelem udržitelného rozvoje území;
  • podporuje environmentální výchovu a vzdělávání, vědecký výzkum v naukách o Zemi, podporuje zachování přirozeného prostředí;
  • vytváří, zkouší a aplikuje metody uchování geologického dědictví;
  • spolupracuje s místními podniky, propaguje a podporuje vytváření nových aktivit spojených s geologickým dědictvím; udržuje spolupráci s ostatními geoparky;
  • v rámci svých kompetencí a možností chrání geologické dědictví na svém území;
  • nijak se nepodílí na komerčním prodeji vzácných geologických předmětů (zejm. minerálů a zkamenělin);
  • zdůrazňuje a rozvíjí tradiční využití surovin, hornin, minerálů a fosilií při dodržování zásad udržitelností a regionálního rozvoje.

Certifikát "národní geopark"

Řídící subjekt geoparku je oprávněn užívat certifikát národního geoparku, kterým po dobu jeho platnosti1prokazuje, že jde o území rozvíjející se v souladu s principy Charty národních geoparků České republiky. Postup získání certifikátu je upraven příslušnou směrnicí Ministerstva životního prostředí České republiky. O splnění podmínek získání certifikátu rozhoduje Rada národních geoparků2. Certifikát uděluje řídícímu subjektu národního geoparku ministr / ministryně životního prostředí.

ZDROJ:http://www.geology.cz/narodnigeoparky/o-siti

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
2. 2019
19.2.2019 - Seminář, školení
Zlín
21
2. 2019
21.2.2019 - Seminář, školení
Olomouc
26
2. 2019
26.2.2019 - Seminář, školení
Hradec Králové
28
2. 2019
28.2.2019 - Seminář, školení
Praha
5
3. 2019
5.3.2019 - Seminář, školení
Praha, hotel Olympik
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí