zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závazné pokyny pro žadatele o podporu v OPŽP aktualizovány

31.01.2012
Obecné
Závazné pokyny pro žadatele o podporu v OPŽP aktualizovány

Ke dni 27. 1. 2012 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen "Závazné pokyny"). Zaktualizovaná verze je účinná ode dne zveřejnění, tj. od 30. 1. 2012.

Hlavní změny v Závazných pokynech:

  • Vložen seznam zkratek;
  • Vložen úvod specifikující cíle a obsah Závazných pokynů; následující kapitoly přečíslovány;
  • Upraveny kapitoly 2, 5, 6, 8 a 9;
  • Vloženy nové přílohy č. 3 - 6.

V kapitole 2 byly dány do souladu se Směrnicí MŽP informace ohledně odborného posudku v oblasti podpory 4.1. Byly doplněny informace o finanční udržitelnosti projektů v prioritní ose 1. Dále byly vloženy nové podkapitoly Upřesnění k projektům pořizování nízkoemisních spalovacích zdrojů v rámci oblasti podpory 2.1 a Měření množství vyrobeného tepla z OZE. Z textu Závazných pokynů byly odstraněny podkapitoly Upřesnění povinných dokladů k žádosti pro prioritní osu 6 a Podpora dle "Českého dočasného rámce".

Do kapitoly 5 bylo doplněno, že je třeba respektovat zákaz použití smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, jako dílčího hodnotícího kritéria. Dále byla vložena informace o zákazu použití náhodného výběru provedeného losem za účelem omezení počtu zájemců při užším řízení ve smyslu § 61 odst. 4 a § 66 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V kapitole 5 byly dále doplněny informace o posuzování zadávací dokumentace u akcí nad 200 mil. Kč Ministerstvem financí, informace o postupování pohledávek nadalší subjekty a o subdodávkách. Byl doplněn výčet postihů za porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek a vložena nová podkapitola, která se zabývá postihy v případech, kdy byla příjemcem použita značková specifikace. Dále byly vloženy informace ohledně žádosti o prodloužení lhůty pro dodání podkladů k RoPD.

V kapitole 6 byl upraven první odstavec a dále byla odstraněna podkapitola Upřesnění podkladů pro vydání RoPD při výběrovém řízení na provozovatele.

Kapitola 8 byla upravena a doplněna, vloženy byly zejména informace o organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích. Dále byla například doplněna informace o vykazování osobních nákladů a nákladů na materiál, informace o předkládání interních faktur. Byly vloženy nové podkapitoly Finanční vypořádání a Vratky a jiné korekce finančního plnění projektu, Postupy financování projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených MŽP, Postupy financování projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, které nespadají do resortu MŽP.

V kapitole 9 Archivace dokumentů byla doplněna bližší specifikace dokumentů, které mají být ze strany příjemce podpory archivovány.

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
Detailní popis změn je uveden ve změnovém listu Závazných pokynů.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
13
12. 2019
13.12.2019 - Seminář, školení
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí