zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dálnice D3 - Středočeská část získala kladné stanovisko EIA při splnění 172 podmínek

08.02.2012
Doprava
EIA
Dálnice D3 - Středočeská část získala kladné stanovisko EIA při splnění 172 podmínek

Dálnice

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA (posouzení vlivů záměru na životní prostředí) k záměru "D3 - Středočeská část". Kladné stanovisko je podmíněno splněním 172 podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. K realizaci jsou akceptovatelné obě navržené varianty - západní varianta (západní koridor) a východní varianta (východní koridor) - s tím, že západní varianta je výhodnější z důvodu méně významných negativních vlivů na veřejné zdraví.

Návrh variant západního koridoru je z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí rozdělen do 4 úseků s variantním řešením na části těchto úseků. Součástí záměru v západním koridoru je obchvat Jílového u Prahy, přivaděč Týnec nad Sázavou a Václavická spojka. Ve východním koridoru je trasa dálnice D3 členěna do třech dílčích úseků "A", "B" a "C" s variantním řešením na části těchto úseků. Východní koridor je navržen v ose stávající silnice I/3 a s napojením na silniční okruh kolem Prahy počítá přibližně v místech napojení dálnice D1.

Souhlasné stanovisko je podmíněno splněním 172 podmínek, které se vztahují k přípravné fázi záměru, k jeho realizaci i k samotnému provozu. Týkají se klíčových oblastí - např. ochrany veřejného zdraví, vod, fauny a flory, ovzduší, geologie a horninového prostředí, půdy a nerostného bohatství nebo odpadů. Stanovisko obsahuje i řadu podmínek k ochraně fauny, flory a ekosystémů.

Příklady některých podmínek:

  • Realizovat preventivní opatření na minimalizaci hluku při výstavbě (např. protihluková ochrana stacionárních zařízení, dodržování pracovní doby od 6:00 do 21:00 hod, vyloučení provádění hlučných prací v noční době od 21:00 do 7:00 hodin, omezení těžké nákladní dopravy na pracovní dny, minimalizace výstavby o víkendech, omezení hlučných stavebních prací v brzkých ranních a pozdních odpoledních hodinách apod.) s cílem zajistit dodržení limitních hodnot hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí projednávaného záměru proběhl po formální a věcné stránce v souladu se zákonem. Všechny připomínky vznesené k předmětnému záměru byly vypořádány. Z hlediska ochrany životního prostředí nebyl nalezen takový faktor, který by bránil realizaci záměru za předpokladu dodržení navržených podmínek stanoviska EIA.

Vydané stanovisko EIA je jedním z nezbytných odborných podkladů pro následné správní úřady, v jejichž pravomoci je vydat povolující rozhodnutí (např. územní rozhodnutí, stavební povolení a další). Nejde tedy o rozhodnutí o realizaci či nerealizaci záměru. Povolující úřady (např. příslušný stavební úřad pro územní rozhodnutí apod.) jsou povinny podmínky ze stanoviska EIA převzít do svého rozhodnutí. V případě, že tak u některé podmínky stanoviska EIA neučiní, musí tuto skutečnost řádně zdůvodnit.

Celé znění stanoviska EIA lze nalézt v Informačním systému EIA, na adrese http://www.mzp.cz/eia pod kódem záměru 325.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí