zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodatek 1 a 2 ke Směrnici MŽP ( ISPA )

08.08.1999
Obecné
Dodatek 1 a 2 ke Směrnici MŽP ( ISPA )
Dodatek 1 a 2 ke Směrnici MŽP o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA (PRIORITNÍ OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY?
Dodatek 1 a 2 ke Směrnici MŽP o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA (PRIORITNÍ OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, OCHRANA KLIMATU A KVALITA OVZDUŠÍ + metodika EIA pro program ISPA), uveřejněné ve Věstníku MŽP částka 6/1999 Dodatek 1 ke Směrnici MŽP o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA PRO PRIORITNÍ OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, OCHRANA KLIMATU A KVALITA OVZDUŠÍ Ministerstvo životního prostředí vydává podle § 4 odstavce 2 zákona České národní rady č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky ze dne 10. září 1991 tuto směrnici: Článek I Úvodní ustanovení Tato směrnice definuje základní podmínky předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA (Nástroj strukturální politiky v předvstupním období). Cílem Programu ISPA je přispět k přípravě asociovaných států na plné členství v Evropské unii v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti s důrazem na sektory životního prostředí a dopravy. Poskytnutá podpora bude zaměřena na prioritní oblasti stanovené jak Státní politikou životního prostředí České republiky tak Národním programem přípravy České republiky na přijetí do Evropské unie. Článek II Předmět podpory - Prioritní oblast a kategorie prioritních opatření 1. Pro poskytování podpory v rámci Programu ISPA jsou v souladu s článkem I této Směrnice a se Strategií a prioritami Programu ISPA pro Českou republiku v oblasti životního prostředí stanoveny následující prioritní oblasti: A. Zajištění jakosti a množství vod B. Nakládání s odpady C. Ochrana klimatu a kvalita ovzduší. 2. Prioritní oblast Zajištění jakosti a množství vod je upravena ?Směrnicí MŽP o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA?. 3. Pro prioritní oblast Nakládání s odpady jsou stanoveny následující kategorie prioritních opatření, na jejichž realizaci lze podporu z Programu ISPA žádat: B.1 budování zařízení na sběr a třídění odpadů (především sběrné dvory, technologické linky na dotřiďování odpadů) B.2 budování středisek pro zpracování a recyklaci odpadů (například baterií a akumulátorů, chladniček, autovraků, elektrotechnického šrotu) B.3 budování/rekonstrukce zařízení na úpravu a/nebo využití odpadů fyzikálními, chemickými a biologickými postupy (především: regenerace, solidifikace, vitrifikace, neutralizace, oxidace, kompostárny) B.4 budování/rekonstrukce zařízení pro energetické využití komunálních odpadů o kapacitě 3 a více tun/hod. spalovaného odpadu včetně kogeneračních jednotek B.5 budování/rekonstrukce zařízení pro energetické nebezpečných odpadů včetně kogeneračních jednotek B.6 sanace a rekultivace starých skládek komunálních odpadů B.7 sanace starých environmentálních zátěží 4. Pro prioritní oblast Ochrana klimatu a kvalita ovzduší jsou stanoveny následující kategorie prioritních opatření, na jejichž realizaci lze podporu z Programu ISPA žádat: C.1 Podpora veřejné dopravy ? plynofikace městské a příměstské hromadné a komunální dopravy (zejména výstavba infrastruktury) C.2 Sanace zdrojů znečišťování ovzduší náhradou tuhých paliv plynnými, popřípadě tuhými bezdýmnými (plošná plynofikace a rozvoj sítí CZT, plynofikace kotelen a výtopen ve veřejném sektoru, využití kogenerace). C.3 Komplexní zkvalitnění monitoringu kvality ovzduší a hodnocení stavu hydrosféry a atmosféry pro podporu rozhodovacích procesů ochrany životního prostředí, s ohledem na uplatnění požadavků rámcové směrnice 96/62/ES, a varování v případech živelných pohrom. Zajištění požadavků směrnice 91/692/EEC o podávání zpráv Evropské komisi a Rozhodnutí 97/101/EC o výměně informací a údajů o kvalitě ovzduší. C. 4 Podpora úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie jako nejvýznamnějšího opatření k omezování emisí skleníkových plynů (úspory energie v budovách veřejného sektoru, využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejném sektoru a obcích). 5. Navrhované technické řešení opatření, na něž je požadována podpora v některé z kategorií prioritních opatření, pro které jsou stanoveny hodnoty technických parametrů, nesmí dosahovat hodnot horších. Stanovené hodnoty technických parametrů, odvozené z příslušných právních předpisů Evropských společenství, jsou uvedeny v Příloze 1 této Směrnice. 6. Opatření, na něž je požadována podpora, mohou mít charakter: - samostatného investičního projektu - finančně a technicky samostatné části investičních projektů - skupiny věcně souvisejících investičních projektů - rámcového investičního projektu s tím, že celkové náklady na opatření nemohou být nižší než 5 milionů EUR, tj. cca 175 milionů Kč a žádosti mohou obsahovat i kombinace více kategorií prioritních opatření. Kromě investičních akcí v některé z výše uvedených kategorií opatření nebo v jejich kombinaci může být požadována podpora na: - přípravné studie vztahující se k některému z výše uvedených investičních opatření, - technická pomoc pro zajištění přípravy, realizace a vyhodnocení výše uvedených investičních projektů Článek III Příjemci podpory 1) O podporu v rámci Programu ISPA mohou žádat především následující právnické osoby: - obce - sdružení obcí - obchodní společnosti v nichž mají města a obce nadpoloviční majetkovou účast - ústřední orgány státní správy - rozpočtové či příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány státní správy - státní podniky - obchodní společnosti v nichž má stát nadpoloviční majetkovou účast - jiné státní organizace 2) V případě, že navrhované opatření slouží prokazatelně k zajištění veřejného zájmu, mohou o podporu žádat i ostatní obchodní společnosti. Forma a výše podpory bude v těchto případech stanovena individuálně. Článek IV Formy podpory 1) Podpora v rámci Programu ISPA může být poskytnuta v následujících formách: - nenávratná podpora formou dotace - návratná podpora se zvýhodněnou úrokovou mírou - kombinace nenávratné a návratné podpory - příspěvek na částečnou úhradu úroků z komerčního úvěru 2) Celková výše podpory požadované z prostředků Programu ISPA může dosáhnout nejvýše 75% celkových nákladů na realizaci opatření. 3) Podpora na částečné uhrazení zbývající části celkových nákladů může být požadována od Státního fondu životního prostředí ČR. Článek V Podmínky podpory 1) Na udělení podpory v rámci Programu ISPA není právní nárok. 2) Podmínkou pro udělení podpory je souhlasné stanovisko strategického záměru podle § 14 zákona č. 244/92 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a souhlasné stanovisko věcného záměru podle § 11 téhož zákona. 3) Podmínky podpory jsou předběžné a mohou proto doznat změn na základě konečného rozhodnutí Evropské rady o Programu ISPA. Článek VI Předběžná žádost o podporu a její náležitosti 1) Předběžné žádosti o podporu v rámci Programu ISPA mohou právnické osoby uvedené v Článku III této Směrnice předkládat Kanceláři Státního fondu životního prostředí České republiky v období následujícím po dni zveřejnění této Směrnice a to bez časového omezení. 2) Každá předložená předběžná žádost musí obsahovat: - vyplněný Formulář k Předběžné žádosti o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA (Příloha 2 této Směrnice), v němž musí být uvedena kategorie prioritního opatření dle článku II.2, 3, 4 této Směrnice a výše požadavku na podporu v rámci Programu ISPA. - doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele - dokumentaci v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z hlediska technického, ekonomického a environmentálního - územní rozhodnutí (v případě že realizace podléhá územnímu a stavebnímu řízení) - kopie žádosti příslušnému orgánu, aby stanovil posuzování vlivů na životní prostředí podle § 2 odst. 2 zákona č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v případě, že se zákon na navrhované opatření vztahuje. V případě, že navrhované opatření nespadá pod ustanovení § 2 zákona, přiloží žadatel žádost o posouzení podle Metodiky EIA pro Program ISPA. 3) Žadatelé, kteří předložili Státnímu fondu životního prostředí žádost o poskytnutí podpory v období před nabytím účinnosti této Směrnice, mohou písemně požádat o zařazení jejich žádosti mezi předběžné žádosti o podporu v rámci Programu ISPA. Zařazením žádosti mezi předběžné žádosti o podporu v rámci Programu ISPA není dotčena její registrace v rámci běžného režimu SFŽP. Písemná žádost musí obsahovat označení kategorie prioritního opatření dle článku II.2, 3, 4 této Směrnice a výši požadavku na podporu v rámci Programu ISPA. V případě, že jejich žádost není vybavena kladným stanoviskem podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, musí být přiložena kopie žádosti příslušnému orgánu, aby stanovil posuzování vlivů na životní prostředí podle § 2 odst. 2 zákona č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V případě, že navrhované opatření nespadá pod ustanovení § 2 zákona, přiloží žadatel žádost o posouzení podle Metodiky EIA pro Program ISPA. Článek VII Způsob posouzení žádosti Všechny předložené žádosti budou zaevidovány a posouzeny podle následujícího postupu: a. Kontrola předběžných žádostí z hlediska úplnosti a věcné správnosti. V případě neúplných žádostí bude předkladatel vyzván k doplnění chybějících podkladů. V případě věcně nesprávné žádosti (žádost není v souladu s vyjmenovanými prioritními opatřeními, technické řešení nedosahuje požadovaných hodnot technických parametrů stanovených v Příloze 1 či požadovaných hodnot technicko - ekonomických parametrů) bude předkladatel vyzván k úpravě žádosti ve smyslu stanovených podmínek. V případě, že úprava nebude možná, nebude předběžná žádost zaregistrována. b. Registrace úplných a věcně správných předběžných žádostí. Předkladatel zaregistrované předběžné žádosti obdrží registrační číslo, které bude používat při další komunikaci se Státním fondem životního prostředí České republiky. c. Posouzení předběžné žádosti dle souboru stanovených kritérií a její zařazení do předběžného dílčího pořadníku provede SFŽP a předá k projednání Radě Fondu. d. Žádosti s vyjádřením Rady Fondu zpracuje MŽP do konečného pořadí a postoupí je orgánu, který stanoví pořadí žádostí programu ISPA za celou ČR. e. Doplnění žádosti ve smyslu požadavků Evropské komise. V případě předběžných žádostí, které budou předběžně vyhodnoceny jako vhodné k podpoře v rámci Programu ISPA a které nebudou v rozporu s definitivními pravidly Programu ISPA, budou předkladatelé vyzváni k předložení definitivní žádosti. Výzva bude provedena v návaznosti na definitivní schválení podmínek Programu ISPA Evropskou radou a na následné vydání ?Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA? podle článku VIII této Směrnice. Ostatní předkladatelé budou vyrozuměni o tom, že jejich předběžná žádost nebude zatím či vůbec do Programu ISPA zařazena. Článek VIII Směrnice o poskytování podpory v rámci Programu ISPA Detailní mechanismus poskytování podpory v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA bude upraven ?Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA?. Článek IX Ustanovení přechodná a závěrečná a) Tato ?Směrnice Ministerstva životního prostředí o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA? nabývá účinnosti dnem zveřejnění. b) Účinnost této ?Směrnice Ministerstva životního prostředí o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA? končí dnem zveřejnění ?Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA? podle článku VIII. c) S předběžnými žádostmi předloženými podle této ?Směrnice Ministerstva životního prostředí o podmínkách předkládání předběžných žádostí o poskytnutí finančních prostředků v rámci podpůrného programu Evropské unie ISPA? bude po skončení její účinnosti naloženo ve smyslu článku VII d) této Směrnice. RNDr. Miloš Kužvart v.r. Ministr životního prostředí
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí