zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci Průmyslová ekologie 2012

24.02.2012
Firemní ekologie
Pozvánka na konferenci Průmyslová ekologie 2012

Mezioborová konference pro zájemce o problematiku interakcí průmyslových aktivit a životního prostředí..

S rozvojem lidské společnosti a nárůstem komplexnosti průmyslových systémů stávajících se nedílnou součástí každodenního života člověka začíná být zřejmé, že environmentální otázky a ochrana životního prostředí musí být řešeny v součinnosti různých resortů, odborníků nejen na environmentalistiku a přírodní systémy, ale rovněž na průmysl či státní správu. Jako souhra faktorů environmentálních, sociálních a ekonomických je i vnímána udržitelnost jako koncept dlouhodobé rovnováhy mezi lidskými potřebami a přijatelnou kvalitou životního prostředí. Koncepce udržitelnosti bývá znázorňována jako platforma podepřená třemi, tak zvanými pilíři udržitelnosti: environmentálním, ekonomickým a sociálním. Cílem konference Průmyslová ekologie je vytvořit obdobně chápanou platformu pro setkávání provozovatelů průmyslových zařízení, investorů, zástupců státních orgánů, výzkumných pracovníků, konzultačních firem a nevládních neziskových organizací a umožnit tak otevřenou diskusi a výměnu zkušeností v mezioborové oblasti dopadů lidských aktivit na životní prostředí.

Průmyslová ekologie je mezioborová disciplína mající za cíl minimalizovat nežádoucí dopady lidských aktivit na životní prostředí, je to celostní přístup vycházející z předpokladu, že zlepšování určitých environmentálních problémů nesmí vést k narůstání problémů jiných. Technologické procesy zatěžují různé složky životního prostředí současně. Postupy vedoucí ke snižování množství pevných odpadů nesmí například vést ke zvyšování množství emisí látek do ovzduší či intenzifikace čištění odpadních vod nesmí vést ke zvětšování množství pevných odpadů, jako jsou například kaly. Inovace technologických postupů musí vést k celkovému zlepšení prostřední a nikoliv k odsunutí problému z jednoho místa na druhé.

Mezioborový přístup pro řešení otázek týkajících se životního prostředí je nezbytný. Rozvoj a zavádění nových technologických postupů je efektivní pouze ve spolupráci odborníků zaměřených nejen na různé okruhy technologií, jako je například čištění odpadních vod, zpracování tuhých odpadů či odstraňování emisí, ale zároveň i odborníků na související oblasti jako je energetika, ochrana životního prostředí, environmentální management, ekodesign, ekonomie, environmentální politika, environmentální výchova a komunikace s veřejností.

V tomto čísle časopisu Acta EnvironmentalicaUniversitatisComenianae jsou uvedeny vědecké práce, které shrnují program třetího ročníku konference Průmyslová ekologie. Ve srovnání s předchozími ročníky dochází ke zvýšení zájmu přednášejících především z průmyslověji zaměřených oborů. Tento trend lze považovat za příznivý, neboť poukazuje na zvýšení zájmu průmyslových subjektů a praxe vůbec o otázky dopadů vlastní činnosti na kvalitu životního prostředí. Díky zájmu přednášejících se podařilo sestavit zajímavé přednáškové bloky, ve kterých na sebe tematicky navazují příspěvky, které by se na úzce profilových konferencích měli pramalou šanci se doplňovat. Tuto skutečnost považujme vedle odborné kvality příspěvků za velký klad konference. V tomto čísle časopisu Acta EnvironmentalicaUniversitatisComenianae je uvedena většina příspěvků, nikoli však všechny, neboť aktivních vystoupení na konferenci formou přednášek, posterů, příspěvků na mini-sympóziích bylo téměř 60 a to přesahuje kapacitu běžného čísla časopisu.

Narůstající zájem průmyslových partnerů o konferenci Průmyslová ekologie jedo značné míry měřítkem jak aktuálnosti zde diskutovaných témat, tak i skutečnosti, že environmentální témata na konferenci prezentovaná, mají úzkou vazbu na potřeby praxe.O konferenci projevily zájem například oborová sdružení jako je Rada pro udržitelné budovy, Svaz chemického průmyslu či Sdružení vodovodů a kanalizací. V tomto kontextu je třeba zmínit firmu Dekonta, a.s., která se na konferenci velmi aktivně podílela, a to jednak značným počtem kvalitních příspěvků, tak i podporou organizace konference. Dekonta, a.s. je firma, která nejprve působila v oblasti odstraňování environmentálních škod, která ovšem v současnosti má co říci v mnoha oborech nápravy či předcházení environmentálním škodám. Mezi významné partnery z řad certifikačních organizací podílejících se na přípravě konference lze zmínit Elektrotechnický zkušební ústav,s.p., jenž svým zájmem o vytvoření národního (i mezinárodního) systému environmentálních prohlášení hraje významnou roli při zavádění ISO norem z řady 140 00 do praxe, což bezprostředně navazuje na několik konferenčních příspěvků. Potěšitelný je rovněž zájem firmy Matério Prague, jež tematicky na konferenci zastupuje jak výrobce materiálů, tak i současný průmyslový design. MatérioPrague provozuje knihovnu environmentálních vlastností materiálů sloužící pro designérská studia jako významný zdroj informací. Nezanedbatelný podíl na úspěšném průběhu konference mají i mediální partneři. Zde je třeba ocenit přístup periodik jako je SOVAK (časopis Sdružení vodovodů a kanalizací), Vodní hospodářství či Odpady, které ač zaměřená na určitý obor či složku prostředí, zaujala ke "cross-boundary" zaměření konference pozitivní postoj a rozhodla se tak podporovat mezioborovou výměnu zkušeností.

Účastníkům konference přejeme mnoho aktuálních poznatků, nových osobních kontaktů a vedle bohatého odborného programu i příjemný společenský rozměr akce. Konferenci Průmyslová ekologie přejme, aby splnila svoje poslání nejen v roce 2012, ale i v příštích letech.

Vladimír Kočí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí